• УДОСТОВЕРЕНИЕ
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 • АКТ № _____________________ за установяване на административно нарушение
 • Р А З П И С К А • страница3/4
  Дата12.05.2017
  Размер0.53 Mb.

  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г


  1   2   3   4

  Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2
  ДНЕВНИК

  за сдаване и приемане на смяната в сектор СОД, РСПБЗН (УПБЗН) ...........................................

  № по ред

  Дата

  Кратко описание на възникналите произшествия и състояние на техниката по време на смяната

  Сдаващ смяната (фамилия и подпис)

  Приемащ смяната
  (фамилия и подпис)

  Подпис на началника на сектор СОД, РСПБЗН (УПБЗН)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

   

   

   

   

   

     Приложение № 4 към чл. 22, ал. 3                                                                                                                               УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                                               НАЧАЛНИК НА

                                                                                                                               (структура)

                                                                                                                                        ............................................................

                                                                                                                                                       (име, фамилия и подпис)

                                                                                     ...................................................................................................... г.

  СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

  за професионалната подготовка на държавните служители, работещи на смени при .........................

  за времето от ..................... до ...........................

   


  Ден/дата

  09:15/10:00

  І ч.


  10:15/11:00

  ІІ ч.


  11:15/12:00

  ІІІ ч.


  13:00/13:45

  ІV ч.


  14:00/14:45

  V ч.


  15:00/15:45

  VІ ч.


  16:00/16:45

  VІІ ч.


  17:00/17:45

  VІІІ ч.


  Понеделник

   


   

   

   

   

   

   

   

  ФИЗИЧЕСКА

  ПОДГОТОВКА  Вторник

   


   

   

   

   

   

   

   

  Сряда

   


   

   

   

   

   

   

   

  Четвъртък

   


   

   

   

   

   

   

   

  Петък

   


  Провеждане на пропуснати занятия

  Събота

   


  Почистване на техниката, уредите и съоръженията

  Неделя

   


  Почистване на помещенията и районите

   

                                                                                                                                                                      ПРЕДЛАГА:

                                                                                                                                    .............................................................

                                                                                                                                                  (длъжност)

  .............................................................

                                                                                                                                          (име, фамилия и подпис)


  Приложение № 5 към чл. 23, ал. 2


  Приложение № 6 към чл. 23, ал. 2

  Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1


   

  УДОСТОВЕРЕНИЕ

   

  Подписаният ..................................................................................................................................................

  (име, презиме, фамилия)

  длъжност .................................................. в ..................................................................................................

                                                                                                      (РДПБЗН/РСПБЗН)

  Удостоверявам,

  че при провеждането на операции за  ........................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................  (ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации или провеждане на НАВР)

  бе използвано на основание чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР ..............................................................................

  ........................................................................................................................................................................,  (указват се типът, количество, рег. № или друг № на спасителни, гасителни, превозни, съобщителни и други технически средства)

  собственост на ..............................................................................................................................................

  (трите имена на собственика или фирмата)

  от .................... ч. на ..................................... до .................... ч. на ...................................................., при

                                                 (дата)                                                                     (дата)

  което са изминати .............................................. км и ................................... часа работа (моточаса).

  При ликвидиране на произшествието участваха следните лица:

  1. .....................................................................................................................................................................

  (трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

  2. .....................................................................................................................................................................

  (трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

  3. .....................................................................................................................................................................

  (трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

   

                                                                                 Началник на РСПБЗН ....................................................

                                                                                 Подпис: ............................................... (име и фамилия)

                                                                                 ..... 20....... г. (дата на издаване на удостоверението)

  Приложение № 8 към чл. 25, ал. 2
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

  СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

  НАСЕЛЕНИЕТО"-

  ....................................................

                                                                                                      Сериен № ..................................

   

  АКТ № _____________________

  за установяване на административно нарушение

   

  Днес, __________________ 20____ г., подписаният ________________________________________,

                                                                                              (име, презиме и фамилия)

  на длъжност ______________________________________ при _______________________________,

                           (посочва се заеманата длъжност)                (структурно звено за ПБЗН)

  в присъствието на свидетелите: 1. ______________________________________________________

  (трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец;

  _________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

  присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

  2. ____________________________________________________________________________________

  _________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

  съставих настоящия акт против ________________________________________________________

                                                     (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)

  _________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

  Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. __________________________________________

  № ___ в гр. (с.) ______________, на длъжност ____________________________________________

  (посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

  затова, че: 1. На ______. 20______ г. в гр. (с.) ___________, ул. ______________________, № ___

  _______________________________________________________________________________________

  (описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)

  2. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) ___________________________ ____________

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  3. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) ___________________________ ____________

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  с което е нарушил: По т. 1: _____________________________________________________________

                                             (посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

  По т. 2: ________________________________________________________________________________

  По т. 3: ________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  От нарушението са претърпели имуществени вреди ____________________________________

   


  (посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  Иззех като доказателства _____________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  (описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)

  _______________________________________________________________________________________

  Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________  (попълва се от нарушителя)

  АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ________________________       НАРУШИТЕЛ: ______________________

                                                   (подпис)                                                                (подпис)

  СВИДЕТЕЛИ: 1. _______________________________

                                                (подпис)

  ____________________________________________

  (дата на подписване на акта от нарушителя)

  2. _______________________________

                             (подпис)

  Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

  _______________________________________________________________________________________

  (трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)

  _______________________________                                           _______________________________

                      (дата)                                                                                     (подпис)

  Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

   

  Р А З П И С К А

   

  Подписаният _________________________________________________________________________,

                                                            (трите имена на нарушителя)

  получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

  ______________________________________                 ПОДПИС: _______________________________

  (дата на получаване препис от акта)

  Приложение № 9 към чл. 25, ал. 3
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

  СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

  НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

   

  Рег. №........................, екз. №.......

  ......................................... 201 ... г.

                                                                                                          ДО

  __________________________________

                                                                                                            (име, фамилия, длъжност)

  __________________________________

                                                                                                           (наименование на обекта)

                                                                                                          ул. ____________________________

                                                                                                          гр. (с.) ________________________

   

  ПОКАНА

   

  На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите на ПБЗН на МВР и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение моля да се явите на ______________ 20__ г. в ___________ часа в ________________________________________________________________________________

                                                        (структурно звено за ПБЗН)

  ет. _______, стая № ________, при __________________________________________________________________

                                      (посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)

  При явяването си носете следните документи:

  1. Лична карта.

  2. ___________________________________________________________________________________________________

  3. ___________________________________________________________________________________________________

  При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

                                                                                   ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, УСТАНОВИЛО

                                                                                   АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:

                                                                                                                                                                    _______________________________________________

                                                                                                 ( трите имена, подпис)

  Дата: ____________ 20___ г.

  Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от наредбата.

                       2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да

                           бъдат съобразени със:                       - процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по

                          установяване на административно нарушение;                       - времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.

                       3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка трябва да съдържа оригинал на известието - обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.
  1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г