• НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 • ПОТВЪРЖДЕНИЕ
 • СПРАВОЧНИК за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)
 • ......................................................................................................................................................................... • страница4/4
  Дата12.05.2017
  Размер0.53 Mb.

  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г


  1   2   3   4

  Приложение № 10 към чл. 25, ал. 4
  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

  СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

  НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

   

  НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  № ............................../.................... 20 ...... г.

   


  Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .............................................................................................

  ........................................................................................................................................................,

  (собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

  като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .................................

  от ............ 20 ..... г., съставен от ...................................................................................................,                                                                        (трите имена на актосъставителя)

  на длъжност ............................................................ в .................................................................,

                        (посочва се заеманата длъжност)              (структурно звено за ПБЗН)

  против ........................................................................................................................................................,

  (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)

  ЕГН .................................., ЕИК ..................................,

  адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ........................................................................,

  представлявано от ........................................................................................................................

  (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя,

  когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

  ........................................................................................................................................................,

  установих, че:

  На ........................................ 20 ..... г. в гр. ..................................................................................,

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................  (описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

  с което виновно е нарушил чл. ....................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................


  (посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

  Нарушението е за ................................................................................................................... път.

  .........................................................................................................................................................

  (посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

  Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:

  ..........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................  (описание на събраните доказателства)

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................


  Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и

  наказания и чл. ..............................................................................................................................  .........................................................................................................................................................

  (посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция: глоба/имуществена санкция)

  от Закона за Министерството на вътрешните работи

   

  ПОСТАНОВИХ:

   

  НАЛАГАМ на ..............................................................................................................................,

  (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)

  ЕГН........................................................., ЕИК ..............................................................................

  адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) .........................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................,  представлявано от .......................................................................................................................,

  (собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато

  нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

  административна санкция: глоба/имуществена санкция в размер на .....................................

  .........................................................................................................................................................  .........................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................. лева,

  (посочва се цифром и словом размерът на санкцията)

  на основание чл. ...........................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  (законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)

  ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  (описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

  на основание чл. ..........................................................................................................................

  (посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

  Да заплати обезщетение на: .........................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  (посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация)

  в размер на ............................................................................................................................. лв. Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районен съд - гр. ........................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  (съда по местоизвършване на нарушението)

  чрез ................................................................................................................................................

  (посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

  В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:

  .........................................................................................................................................................

  (посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)

  Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.

  ....................................................................................................

  (трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)

   

  РАЗПИСКА

  Днес, ........................................ г.,

  ............................................................................................... с ЕГН ...............................................

                              (име, презиме, фамилия)

  на длъжност .................................................................................................. в качеството си на

   ............................................................................. на ....................................................................  ........................................................................................................................................................,

  (име/наименование на задълженото лице)

  ЕГН .........................................., ЕИК ................................................

  получих екземпляр от ..................................................................................................................,

  издаден от .............................................., на длъжност ..............................................................

  .................................................................. в ..................................................................................

  При получаване на .............................................................................................. от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.

   


  ВРЪЧИЛ: ........................................................             ПОЛУЧИЛ: .............................................

                 (трите имена, длъжност, подпис)                                            (подпис)

  БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ....

  СВИДЕТЕЛИ:

  Днес, ....................... г., лицето...............................      1. ............................................................

  ..................................................................................          ............................................................

                     (трите имена и ЕГН)                                                 (трите имена)

  ..............................................................................          адрес: .....................................................

  в качеството му на ............................................,          подпис: ..................................................

  на ........................................................................           2. ............................................................

       (име/наименование на задълженото лице)                           (трите имена)

  отказа да получи екземпляр от                                    адрес: ......................................................

  настоящото наказателно постановление.                   подпис: ..................................................

  ВРЪЧИЛ: ...............................................

  (трите имена и длъжност)

  ПОДПИС: ..............................................

  Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

  Приложение № 11 към чл. 26
  СЪГЛАСИЕ

  Подписаният

  ..........................................................................................................................................................

  (име, презиме, фамилия, длъжност)

  давам съгласие органите за ПБЗН от Република България да извършат пожарогасителни и

  спасителни дейности в ...............................................................................................................  (указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството,

  жилищни помещения или транспортното средство)

  от .................. ч. на ...........................20.......... г. (посочват се часът и датата)

  Подпис: .....................

  Annex 11 to Art. 26

   

  AGREEMENT

  Undersigned

  .........................................................................................................................................................

  (name, surname, position)

  Agree the units for fire safety and civil protection of the Republic of Bulgaria to implement firefighting and rescue activities in .......................................................................................................................

  (full address and location of the Embassy, Consulate, residential buildings or transport vehicle to be specified)

  from .................. hour on ...........................20.......... (time and date to be specified)

  Signature: .....................

  Приложение № 12 към чл. 27, ал. 2
                                                                                 УТВЪРЖДАВАМ:
                                                                                 ДИРЕКТОР
                                                                                 НА .................................................................
                                                                                                                (структура)
                                                                                 ..........................................................................
                                                                                             (име, фамилия, подпис и печат)
                                                                                  ................................................................... г.
  ПЛАН
                за съсредоточаване на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари в обектите, намиращи се в района на действие на .....................................................


  Обекти

  Пожарна и спасителна техника

  Забележка

   

  наименование

  адрес, телефон

  в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)

  вид

  брой

  от РСПБЗН (УПБЗН) Сектор СОД

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
                                                                                                ПРЕДЛАГА:
                                                                                              .............................................................
                                                                                                                     (длъжност)
                                                                                              .............................................................
                                                                                                            (име, фамилия и подпис)  Приложение № 13 към чл. 34, ал. 4
  ПОТВЪРЖДЕНИЕ

  Подписаният

  .....................................................................................................................................................................................................

                   (име, презиме, фамилия и длъжност в юридическо лице)

  ...................................................................................................................................................................................................

    (оператор на електроразпределителна, газоразпределителна, топлопреносна система)

  в ................................................................................................................................................................................................

  (адрес на обект, цех, помещение, съоръжение)

  ...................................................................................................................................................................................................

  потвърждавам, че: електрическото напрежение; снабдяването с природен газ; снабдяването с топлоенергия е прекъснато

  ...................................................................................................................................................................................................

  (посочват се прекъснатите дейности)

  в                                                                                              на

  ......................................................................................          .................................................................................................

               (час, минути)                                                                                  (ден, месец, година)

                                                                                            Подпис: ................................................

                                                                                                            (име, фамилия, длъжност)

  Приложение № 14 към чл. 35
  СПРАВОЧНИК
  за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)
  .........................................................................................................................................................................


  Населено място, обекти, улици

  Път за придвижване

  Водоизточници

  брой, вид, диаметър, дебит/налягане

  местонахождение

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г