• ГЛАВА ВТОРА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ГЛАВА ТРЕТА СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.
 • Изменено с Решение № 299/15.09.2016 г.)
 • ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
 • ГЛАВА ПЕТА РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ Чл.
 • Чл. 21.
 • ГЛАВА ШЕСТА КОНТРОЛ И САНКЦИИ
 • ГЛАВА СЕДМА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
 • ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 • Председател на ОбС ....................................... /Мехмед Лятиф/

 • Скачать 166.28 Kb.


  Дата27.10.2017
  Размер166.28 Kb.

  Скачать 166.28 Kb.

  Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти

  НАРЕДБА
  ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА

  ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ,

  РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ

  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

  ГЛАВА ПЪРВА

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Чл. 1. Тази наредба определя условията и реда за поставяне и премахване на преместваемите обекти, рекламни, информационни и монументални декоративни елементи на територията на община Минерални бани, съгласно чл.56, ал.2 и чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

  Чл. 2. (1) Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба са тези обекти, които нямат траен устройствен статут, не са трайно свързани с недвижимия имот и могат да се преместват на друго място без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван със същото или подобно предназначение на друго място. Те не представляват строежи по смисъла на §5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, не представляват недвижими имоти по смисъла на чл.110 от Закона за собствеността /ЗС/, не се нанасят в кадастрална карта и не подлежат на вписване в кадастралния регистър съгласно §182 от ПЗР към ЗИДЗУТ.

  (2) Рекламен елемент по смисъла според смисъла на ЗУТ и на тази наредба е: преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

  Чл. 3. Преместваеми обекти според смисъла на ЗУТ и тази наредба са: павилиони, каравани, кабини, навеси, маси, сергии, колички, стелажи, автомати за: кафе, напитки, закуски, и други; спирки на обществения транспорт; стъпала /подходи/ към търговски обекти, офиси и други; елементи на градското обзавеждане: пейки, маси, столове, съдове за събиране на битови отпадъци, осветителни тела и други.

  Чл. 4. (1) По своето предназначение и вид, преместваемите обекти могат да бъдат:


  1. за търговска дейност:

   1. павилиони;

   2. каравани-търговски съоръжения, придвижвани от собствена или чужда тяга ;

   3. временни базарни конструкции;

   4. навеси и сенници, нетрайно свързани с терена;

   5. рекламни и хладилни витрини;

   6. сергии;

   7. стелажи за печатни изделия и други;

   8. маси със столове пред средства за подслон, места за настаняване и заведенията

  за хранене и развлечения;

   1. колички и други съоръжения за продажба на открито;

   2. вендинг апарати за: кафе, пакетирани хранителни продукти, сладолед и други;

   3. слънцезащитни устройства (подвижни и конзолни чадъри, тенти и други);

   4. стъпала /подходи/ и рампи за трудно подвижни лица към търговски обект с височина до 1,10 м. над терена;

   5. остъкления и затваряне на обеми под съществуващи навеси и/или сенници;

   6. други конструкции за осъществяване на търговска дейност или услуги.

  1. увеселителни обекти:

   1. въртележки;

   2. люлки;

   3. циркове;

   4. други увеселителни обекти.

  2. обслужващи транспорта:

   1. навеси за спирки на масовия обществен транспорт;

   2. пейки и други;

  3. елементи на градското обзавеждане:

   1. пейки;

   2. столове;

   3. осветителни тела;

   4. тоалетни кабини;

   5. телефонни кабини;

   6. чешми, фонтани, часовници;

   7. съдове за събиране на отпадъци;

   8. други;

  4. павилиони за охрана и за други обслужващи дейности и услуги;

  5. преместваеми обекти и съоръжения, необходими за текущо поддържане, почистване и/или озеленяване на територията на община Минерални бани – фургони за инвентар и други подобни, които не могат да се използват за осъществяване на търговска дейност;

  6. други обекти с обслужващо предназначение;

  (2) По начина на поставяне преместваемите обекти могат да бъдат:

  1. стационарни - които заемат съответна площ за определен срок;

  2. мобилни – които се поставят и прибират след края на работния ден – колички, маси и други подобни;

  (3) По начина на времетраене на ползване преместваемите обекти могат да бъдат:

  1. дългострочни, съгласно ЗОС;

  2. краткосрочни:

  2.1. ежедневни, месечни и годишни – за период до една година;

  2.2. кампанийни и сезонни – за период до два месеца;

  Чл. 5 По своето предназначение и вид рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи могат да бъдат:

  1. Рекламни елементи (преместваеми обекти)

  1.1. Пана за плакати (билбордове, пана върху калкани и покриви на сгради);

  1.2. Рекламни касети;

  1.3. Премостващи арки;

  1.4. Афишни колони/табла;

  1.5. Фирмени надписи и указателни табели;

  1.6. рекламни елементи с кратковременен характер (знамена, транспаранти и др.);

  2. Стационарни рекламни елементи (рекламни рисунки, графити и др.);

  3. Мобилни рекламни елементи:

  3.1. Реклама със специализирани рекламни автомобили или такива, пригодени да носят реклама в обществения транспорт;

  3.2. Реклама от въздух, включваща летателни апарати за разпространяване на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на плакати и флагове, както и за други публични представления във въздуха.


  ГЛАВА ВТОРА

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
  Чл.6. (1) Преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи трябва:


  1. да отговарят на нормите за безопасност;

  2. да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

  3. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;

  4. да не застрашават безопасността на движение по улиците и тротоарите;

  5. да не са поставени в нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

  6. стационарните обекти да не са поставени върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона, съгласно действащата нормативна уредба;

  7. да не са поставени върху части от входове на жилищни и обществени сгради или в непосредствена близост до тях, както и да препятстват нормалното ползване на съседни сгради, преместваеми обекти или рекламни елементи.

  (2) Не се допуска поставяне на открити щандове и маси за сергийна търговия извън границите на определените пазари, с изключение на такива с временен характер, във връзка с честване на национални празници и/или църковни празници и традиции – коледни, новогодишни, мартенски, празника на града и други.
  ГЛАВА ТРЕТА

  СХЕМИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

  Чл.7. (1) Разположението на всеки преместваем обект, рекламен, информационен и монументален-декоративен елемент, предмет на тази наредба, се определя чрез Схема за поставяне.

  (2) Схемата по ал.1 е задължителна за съгласуване и одобряване на индивидуален проект.

  Чл. 8. Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи според обхвата си са:  1. Обща схема – обхваща територията на община Минерални бани за поставяне на преместваеми обекти по т.3.1, т.3.2 и т.4.7. на чл.4 и чл. 5 върху общински терени.

  Общата схема по т.4.7 за разполагане на контейнери за събиране на отпадъци на територията на община Минерални бани се приема от Общински експертен съвет по устройство на територията, одобрена от Главен архитект и утвърдена от Общински съвет- Минерални бани.

  2. Индивидуална схема за поставяне на преместваеми обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи – за всички останали по чл.4 и чл. 5.

  Чл. 9. (1) Схемите за поставяне, според собствеността на терените, на които се разполагат преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи са:


  1. схеми за поставяне върху терени общинска обственост;

  2. схеми за поставяне върху терени държавна собственост;

  3. Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.

  (2) Съоръженията, включени в схемите по ал.1 се разполагат на разстояние не по-малко от 3 /три/ метра от границата на съседен УПИ. (Изменено с Решение № 299/15.09.2016 г.)

  Чл.10. (1) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински терени по приетата Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Минерални бани /ГПУРИОС/ се изготвят служебно и се одобряват от Главния архитект.

  (2) Схеми за поставяне на преместваеми обекти, с изключение на т. 1.1 и т.3 от чл.4 могат да се изготвят целогодишно при заявен инвестиционен интерес.

  (3) За поставяне на обекти в частни имоти се изисква скица–предложение с оказан начин на поставяне на преместваем обект, рекламен, информационен и монументален-декоративен елемент, която се съгласува предварително от Главния архитект.

  (4) Схемите за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументалено-декоративени елементи, върху терени - държавна собственост се изготвят по искане на заинтересувано лице, съгласувано със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител и се одобряват от Главния архитект в едномесечен срок от датата на внасянето му.

  (5) При необходимост Главният архитект може да поиска съгласуване на схемите по чл.8 от настоящата наредба с РУ”Полиция”, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Хасково, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково, КЕЦ, гр.Хасково при EVN-България-Електроразпределение” ЕАД-Пловдив, Национален институт за недвижимо културно наследство и други, според конкретния случай.


  ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

  РЕД ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
  Чл. 11. (1) Местата за поставяне на преместваеми обекти по чл.4, т.1.1 и чл. 5 от настоящата наредба върху общински терени се определят с приемането на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Минерални бани /ГПУРИОС/ и се предоставят под наем след проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредба за общинската собственст.

  (2) При проявен интерес за поставяне на преместваем обект, рекламен, информационен и монументален-декоративен елемент, извън определените по ал.1 места се обявява публичен търг или публично оповестен конкурс след утвърдена схема и допълване на ГПУРИОС, с решение на Общински съвет- Минерални бани.

  (3) Поставянето на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументалено-декоративни елементи, върху терени - общинска собственост, с изключение на тези по чл.14, чл.15 и чл.16 става след:


  1. одобрена схема от Главния архитект;

  2. проведен публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Наредбата за общинската собственост;

  3. сключен договор за наем;

  4. одобрен индивидуален проект от Главния архитект;

  5. издадено Разрешение за поставяне от Главния архитект;

  Чл.12. Преди подаване на заявление за одобряване на индивидуален проект на преместваем обект, рекламен, информационен и монументален-декоративен елемент, независимо каква е собствеността на имота, на одобрение от Главния архитект подлежи: фотомонтаж за вписването му в съществуващата пространствена среда /представен идеен вариант, доказващ функционалност, естетичност и адаптация към прилежащия екстериор/.

  Чл. 13 (1) След одобрението по чл.12 от настоящата наредба, заинтересованите лица подават до Главния архитект заявление за издаване на Разрешение за поставяне /по образец, одобрен от кмета на община Минерални бани /, като се прилагат следните документи:  1. Проект включващ:

  • Архитектурно-дизайнерска част, съдържаща ситуационно решение, изгледи, разрези и материали, доказващи адаптацията на елементите в градската среда /снимки, колажи/ с обяснителна записка и визуализация с фотомонтаж;

  • Конструктивна част /становище/, включително указания за безопасен монтаж на елементите с височини, определени в приложенията, изготвена от инженер-конструктор, както и връзката с терена;

  • Инсталационни части при необходимост, обусловена от предназначението на обекта;

  1. Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.

  2. Изрично писмено съгласие от ведомството и/или организацията, стопанисващо държавния имот или писмен договор-заверено копие;

  3. Документ за собственост, когато имота не е общинска собственост или договор за наем, ако има такъв-заверено копие;

  4. Договор за наем, когато терена е общинска собственост-заверено копие.

  (2) Документацията по ал.1 се изготвя от лица с техническа правоспособност по чл. 229 от ЗУТ и се представя в три екземпляра.

  (3) Проектът трябва да бъде съобразен с изискванията на настоящата наредба. На одобрение от Главния архитект подлежат видът, конструкцията, размерът и мястото за разполагане на преместваемото съоръжение. При необходимост Главният архитект може да поиска съгласуване с РУ”Полиция”, РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Хасково, „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Хасково, КЕЦ, гр.Хасково при EVN-България-Електроразпределение” ЕАД-Пловдив, Национален институт за недвижимо културно наследство и други, според конкретния случай.

  (4) Идейният проект се съгласува и одобрява от Главния архитект, след положителна оценка за съответствие от ОЕСУТ.

  (5) Разрешението за поставяне се издава от Главния архитект.

  Разрешението автоматично се прекратява при:


   1. изтичане срока на договора;

   2. неспазване разпоредбите на тази наредба и/или разпоредбите на ЗУТ, установено с протокол;

   3. застрашаваща живота на хората конструкция на временното преместваемо съоръжение.

  Чл. 14. При поставяне на преместваем обект, рекламен, информационен и монументален-декоративен елемент, по образец /Приложение №1/, на съгласуване от Главния архитект подлежи индивидуална проектна документация само относно ситуирането и временните външни връзки на обекта.

  Чл. 15. (1) За преместваемите обекти по т.1.2, т.1.5, т.1.6, т.1.7, т.1.9 и т.1.10 на чл.4 и чл. 5, т.2 и т.3 от настоящата Наредба, не се изисква проектна документация, а само фотомонтаж за вписване в градската среда.

  (2) При поставяне на преместваеми съоръжения по ал.1 в частни имоти се приемат от Общински експертен съвет по устройство на територията и се одобряват от Главния архитект на община Минерални бани вида, конструкцията и визията на едно или няколко съоръжения, които са в ансамбъл.

  (3) За поставяне по одобрени схеми от Главния архитект на преместваеми обекти по ал.1 върху терени-общинска собственост, заинтересованите лица подават Заявление до кмета на общината, като прилагат следните документи:  1. одобрен от Главния архитект фотомонтаж за вписване на преместваемото съоръжение в съществуващата пространствена среда-оригинал;

  2. Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.

  (4) При редовно подадени документи по ал.3, на заявителя се издава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице Разрешително за извършване на търговска дейност на територията на община Минерални бани за срок до една година, като се заплащат такси, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани или тарифата на настоящата наредба.

  (5) Забранява се покриването и заграждането на преместваемите обекти, рекламните, информационнни и монументално-декоративни елементи, с материали и конструкции, изграждащи покриви, стени и прегради, както и нарушаване целостта на настилката.

  Чл. 16. (1) За поставяне на преместваеми обекти по т.1.8 на чл.4 и чл. 5 от настоящата наредба, заинтересованите лица подават заявление до кмета на общината, като прилагат следните документи:


  1. удостоверение за категоризация на средства за подслон, места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения-заверено копие;

  2. Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.

  3. схема за разполагане, одобрена от кмета на община Минерални бани или упълномощено от него длъжностно лице и Главния архитект-оригинал;

  (2) При редовно подадени документи по ал.1, на заявителя се издава от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице Разрешително за извършване на търговска дейност на територията на община Минерални бани за срок до една година /по образец, одобрен от кмета на общината/, като се заплащат такси, определени с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани.

  (3) Разполагането на преместваемите съоръжения по т.1.8 на чл.4 и чл. 5 става само след получаване на разрешителното, издадено по ал.2 и заверено за съответния месец, след заплащане на определените такси съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани или тарифата на настоящата наредба.

  (4) При подаване на заявление по ал.1 за следваща година не се прилага схема за разполагане, ако няма промяна.

  (5) Не се разрешава разполагането на маси и столове и други такива, извън площта и размерите посочени в одобрената схема.

  (6) Върху зоните за открито сервиране, се разрешава ползването само на леки преместваеми слънцезащитни устройства с подвижна отваряема конструкция като чадъри, сенници, чийто носещи елементи не са трайно закрепени към терена.

  Чл. 17. (1) Остъкление или затваряне на обеми под съществуващи навеси и/или сенници се допуска след одобряване на следните документи:

  1. заявление;

  2. одобрен от Главния архитект фотомонтаж за вписване на преместваемото съоръжение в съществуващата пространствена среда-оригинал;

  3. Отменено с Решение № 299/15.09.2016 г.

  (2) След одобряването по ал.1 се изготвя проект, който се съгласува и одобрява от Главния архитект, след положителна оценка за съответствие от ОЕСУТ.

  Чл. 18. За преместваеми обекти по т.1.4, т.1.11, т.1.12, т.1.13, т.5 и т.7 на чл.4 и чл. 5, т. 1 от настоящата наредба поставени върху терени, общинска собственост, се сключва договор за наем за срок до 5 /пет/ години, по цени определени по реда на Наредбата за общинска собственост, след подаване на заявление до кмета на общината от собственика или наемателя на недвижимия имот с приложен архитектурен проект, одобрен от Главния архитект.

  Чл. 19. Техническите изисквания към съоръженията, поставени в увеселителни обекти са определени с Наредба на МРР и МВР.


  ГЛАВА ПЕТА

  РЕД ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ,

  РЕКЛАМНИТЕ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
  Чл.20.  Преместваемите обекти, рекламните, информационнни и монументално-декоративни елементи се премахват със заповед на кмета на общината в случаите когато:

  1. Са поставени без разрешение или в противоречие на издаденото разрешение;

  2. Са поставени в чужд имот без правно основание;

  3. Не се ползва от лицето, на което е издадено разрешението за поставяне и разрешителното за извършване на търговска дейност на територията на община Минерални бани;

  4. При забавяне на плащане на дължимия месечен наем и/или такса за срок от 1 /един/ месец или отказ за плащане;

  5. При разполагане на обекта извън определеното място;

  6. При изтичане на срока за поставяне, посочен в разрешителното;

  7. Не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

  8. При обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на устройствен план на съответната територия;

  9. При възникване на инвестиционна инициатива за строителство на терена;

  10. застрашава живота на хората;

  11. загрозява градската среда.

  Чл. 21. (1) Процедурата по демонтиране на преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент започва със съставяне на констативен акт, установяващ наличието на някое от обстоятелствата по чл. 20 от служители по чл.223 от ЗУТ, в седемдневен срок от констатиране на нарушението.

  (2) Констативният акт се връчва на собствениците на преместваемия обект, които могат да направят възражение в тридневен срок от връчването му.

  (3) В седемдневен срок от връчването на констативния акт, кметът на Общината издава заповед за премахване на преместваемия обект.

  Когато преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент създава непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, пречи на осъществяване на движението на МПС или пешеходци, загрозява прилежащото пространство, кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта.

  (4) Когато собственикът на преместваемият обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент по ал. 2, поставен в чужд имот, е неизвестен, констативният акт се връчва на собственика на имота. В този случай, със заповедта по ал.3, кметът на Общината задължава собственика на имота да го премахне за своя сметка.

  (5) Когато собственикът на преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент по ал. 2, поставен в имот – общинска собственост, е неизвестен, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта  в присъствието на двама свидетели и на определените за това места в сградата на общината или кметството.

  (6) В заповедта по ал. 3, кметът на общината определя срок за премахване на преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент и разпорежда на дружествата, доставчици на вода и енергия, да прекратят доставките до определения за премахване обект.

  (7) При неспазване на срока  за премахване, определен в заповедта по ал. 3, преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент се премахва принудително от общината като за направените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината по реда на ГПК.

  (8) При необходимост принудителното изпълнение на заповедта по ал. 3 се осъществява със съдействието на полицията. 

  (9) В едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, специалисти от техническата служба на община Минерални бани провеждат проучване относно начина за изпълнение на заповедта и съставят количествено - стойностна сметка.

  (10) Принудителното премахване се извършва от община Минерални бани.

  (11) Средствата, изразходвани за принудителното премахване, са за сметка на собственика на преместваемия обект, рекламния, информационен и монументално-декоративен елемент поставен върху общински терен. Въз основа на Протокол за извършените разходи,събиране на вземането се извършва по реда на ГПК.  ГЛАВА ШЕСТА
  КОНТРОЛ И САНКЦИИ
  Чл. 22. (1) Контрола за изпълнение на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

  (2) Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на административни нарушения, съставени от длъжностни лица, упълномощени да упражняват контрол по спазване изискванията на наредбата със заповед на кмета на общината.

  (3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено длъжностно лице, въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения.

  (4) Установяването на нарушенията по настоящата наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

  Чл. 23. Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи, издадени по реда на тази наредба, се отнемат със заповед на кмета на общината:


  1. при неспазване на изискванията на настоящата наредба;

  2. при обществени нужди, налагащи това действие или започване на процедура по прилагане на Устройствен план на съответната територия;

  3. при отпадане на правното основание за издаване на разрешение за поставяне;

  4. в случай, че не отговарят и/или са нарушили правилата и нормите за устройство на територията;

  5. когато визията на преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи, явно не съответстват на архитектурния облик на прилежащата градска среда.

  Чл. 24. (1) За нарушаване изискванията на чл. 6 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер на 200 /двеста/ лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер на 500 /петстотин/ лева.

  (2) За нарушаване изискванията на чл. 9, ал.2 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер на 100 /сто/ лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер на 400 /четиристотин/ лева.

  (3) За нарушаване изискванията на чл. 10, ал.3 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер на 1000 /хиляда/ лева.

  (4) За нарушаване изискванията на чл. 16, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от настоящата наредба на физическите лица се налага глоба в размер на 500 /петстотин/ лева, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер на 1000 /хиляда/ лева.

  (5) При повторно нарушение от същия вид, размера на глобата или имуществената санкция, наложена на виновното лице се удвоява.

  (6) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушения от същия вид.


  ГЛАВА СЕДМА

  ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ
  Чл. 24. За всички издадени Разрешения за поставяне се води регистър в техническата служба на общината”, а регистърът за издадените Разрешителни за извършване на търговска дейност на територията на община Минерални бани – от Дирекция „Специализирана администрация” .

  Чл. 25. Контрола по събираемостта на наемите и таксите за срока на договорите или издадените разрешителни за търговска дейност се осъществява от упълномощени служители от Дирекция „Специализирана администрация”.


  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  § 1. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местната администрация и местното самоуправление и чл.56, ал.2 и чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията.
  Настоящата Наредба е приета с Решение № 677/13.05.2014 г. Изменена с Решение № 299/15.09.2016 г., Протокол № 18/15.09.2016 г.


  Председател на ОбС .......................................

  /Мехмед Лятиф/
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти

  Скачать 166.28 Kb.