Скачать 358.75 Kb.


Дата14.09.2018
Размер358.75 Kb.
ТипЗакон

Скачать 358.75 Kb.

Naručilac
Бр. 125 – 144

Датум: 04.04.2017. године
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Наручилац Средња занатска школа је извршио измене позива за подношење понуда br. 125-121 од 31.03.2017. године за поступак набавке – Браварски материјал 2.1.11/2017 и то у следећем делу:


 • Мења се став 2 дела IV – Начин и рок подношења понуде, односно рок за подношење понуда, тако да сада гласи:

Рок за подношење понуда је до 07.04.2017. године до 15:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.


 • Мења се образац III Техничка спецификација, тако што се

Мења количина код ставке 21 – Обложене електроде за завар.Fi2.5., тако што уместо 4 сада износи 5

Брише се ставка 38 – Пуњење Co2 боце – велика

НАПОМЕНА: У прилогу текста налази се пречишћен текст Позива за подношење понуда, усклађен са наведеним изменама.

На основу одредбе члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) Средња занатска школа из Београда, достављаП О З И В

за подношење понуда за набавку добара

- Браварски материјал -

Н бр. 2.1.11/17

I – Подаци о наручиоцу


 1. Назив наручиоца: Средња занатска школа
 1. Адреса: Вукасовићева 21 а, 11090 Београд.
 1. Врста наручиоца: Просвета.II – Подаци о предмету набавке 1. Врста поступка набавке: Набавка по чл. 39. ст. 2. Закона.
 1. Опис предмета набавке: Набавка добара – Браварски материјал
 1. Набавка није обликована по партијама.
 1. Ознака и назив из Општег речника набавки:
 • 44100000 Грађевински материјали и припадајући производи;III – Услови за учешће у поступку набавке и начин доказивања испуњености услова

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава обавезнеуслове за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона).

 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона).

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној

територији (чл. 75. ст.1. тач. 4) Закона).

Доказ из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона:
Код доказа од 1) до 4) наручилац, може пре доношења Одлуке о додели уговора,

од понуђача, чија понуда буде на основу извештаја комисије за јавну набавку

оцењена као најповољнија, тражити на увид оригинале или оверене копије.
У складу са чл. 78. ст. 5. Закона, понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници АПР-а, није дужан да достави доказе из чл. 75 ст. 1. тач. од 1) до 4) ако приложи копију извода из наведеног регистра или јасно у понуди назначи да је регистрован у Регистру АПР-а.
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).Доказ:


 • Потписан и оверен Образац V.


IV – Начин и рок подношења понуде

Понуде доставити на:

 • е-mail: srednjazanatska@gmail.com или

 • на адресу: Средња занатска Школа, Вукасовићева 21а, 11090 Београд, Раковица

Рок за подношење понуда је до 07.04.2017. године до 15:00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.


V – Рок и период испоруке:

 • Испорука ће се вршити сукцесивно, у року не дужем од 3 дана од дана поручивања.

 • Период испоруке: до 31.12.2017. године.


VI - Рок и начин плаћања:

 • У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.


VII – Критеријум за доделу уговора


 • Најнижа понуђена цена.
 • Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).


VIII – Рок за доношење одлуке о додели уговора


 • 10 (десет) дана од рока за подношење понуда.


IX – Садржај понуде
Понуда мора да садржи:


  • Подаци о понуђачу - Образац бр. I

  • Опис предмета набавке - Образац бр. II

  • Техничка спецификација - Образац бр. III

  • Изјава о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. Закона - Образац бр. IV

  • Изјава о испуњавању услова из чл. 75. ст. 2. Закона - Образац бр. V


X – Контакт лице


 • Јасмина Тадеин, дипл.правник

 • Мејл: srednjazanatska@gmail.com


X – Обрасци


I ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


Назив понуђача:Седиште:Улица и број:Матични број:ПИБ:Текући рачун и назив банке:
Контакт особа: име и презиме, телефон, мејл:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

II OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Понуда бр. ________ од _____ 2017. године


Опис предмета набавке:

Браварски материјал


Укупна цена без ПДВ-а, у динарима

Укупна цена са ПДВ-ом, у динарима
Рок и начин плаћања:

У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара.


Рок важења понуде:

 • не може бити краћи од 30 дана

ћћћћ____ дана од истека рока за подношење понуда

Рок и период испоруке (не дужи од 3 (три) дана од дана усменог или писаног захтева овлашћеног лица наручиоца):

__ дана од дана усменог или писаног захтева овлашћеног лица наручиоца. Испорука ће се вршити сукцесивно, до 31.12.2017. године.


Адреса испоруке:

Средња занатска школа, Вукасовићева 21 а, 11090 Београд.Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Набавка добара – Браварски материјал, 2.1.11/2017Р.бр.

НАЗИВ АРТИКЛА

Јединица

мере

Оквирна

количина

Јединична

цена без ПДВ -а

Јединична цена са ПДВ - ом

Укупна цена без ПДВ - а

Укупан износ ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ - ом

1.

Кутијасти профил 40*40

кг

30

 

 

 

 

 

2.

Кутијасти профил 30*30

кг

22

 

 

 

 

 

3.

Кутијасти профил 20*20

кг

18
4.

Кутијасти профил 18*18

кг

9.5

 

 

 

 

 

5.

Кутијасти профил 15*15

кг

8.5
6.

Кутијасти профил 50*30

кг

60

 

 

 

 

 

7.

Кутијасти профил 40*20

кг

23
8.

Кутијасти профил 30*20

кг

18
9.

Фрикет (квадратно гвожђе) 8*8

кг

36
10.

Влах вучени 30*3*2000

кг

13.6
11.

Влах вучени 20*2*2000

кг

5.6
12.

Л профил вучени 40*40*6000

кг

32
13.

Плоча брусна 115*22 К40/60/80

ком

15
14.

Плоча брусна 115*6.4*22

ком

10
15.

Плоча резна 115*1*22

ком

30

 

 

 

 

 

16.

Плоча резна 115*1.6*22

ком

30
17.

Плоча резна 115*2.5*22

ком

30 

 

 

18.

Плоча резна 300*3*32

ком

5
19.

Тоцило 150*20*20 грубо

ком

1
20.

Тоцило 150*20*20 фино

ком

1
21.

Обложене електроде за завар. Fi2.5

кг

5
22.

Жица за CO2 заваривање

кг

15
23.

Основна боја уљана

ком

5
24.

Разређивач уљани

ком

5
25.

Основна боја нитро

ком

5
26.

Разређивач нитро

ком

10
27.

Ваљци за фарбање сунђерасти 50мм

ком

30
28.

Разне четке за фарбање 20мм

ком

5
29.

Четке за чишћење корозије

ком

10
30.

Тестера за метал

ком

20
31.

Пун вучени материјал Fi 8*6000

кг

2.5
32.

Пун вучени материјал Fi 10*6000

кг

4
33.

Пун вучени материјал Fi 12*6000

кг

5.5
34.

Пун вучени материјал Fi 14*6000

кг

7.5
35.

Пун вучени материјал Fi 16*6000

кг

10 

 

 

36.

Пун вучени материјал Fi 18*6000

кг

12
37.

Пун вучени материјал Fi 20*6000

кг

15
38.

Игла за обележавање на метар

ком

5
39.

Угаоник са мерном скалом до 500мм

ком

4
40.

Челични метар од 5м

ком

4
41.

Челични метар од 10м

ком

2
УКУПНО:

 

 

 


Понуђач гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим законским прописима.
Цена је фиксна и мора бити изражена у динарима, без ПДВ-a и са ПДВ-ом.

Напомена:

 • Напред наведене количине су оквирне, а Наручилац задржава право да наручује количине у зависности од својих конкретних потреба, до износа процењене вредности за предметну набавку, а у складу са финансијским планом Наручиоца.


Понуде понуђача не представљају вредност наруџбенице, већ укупна понуђена цена служи као елемент критеријума за оцењивање понуда и доделу наруџбенице.

Вредност наруџбенице одређена је у складу са финансијским средствима која су опредељена Одлуком о покретању поступка за предметну набавку.


Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________

IV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећуИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку набавке добара – Браварски материјал (бр. 2.1.11/17), за потребе Средње занатске школе из Београда, испуњава све услове из члана 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то: 1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М.П. __________________

V ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу


ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку набавке добара - Браварски материјал (бр. 2.1.11/17), за потребе Средње занатске школе из Београда, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


Место _____________ Понуђач

Датум _____________ М. П. __________________