• 2.Васпитни циљеви *
 • Леп превод би требало ценити као ново уметничко дело. До њега се може винути само преводилац-песник или песник преводилац, дарујући чудом преобличења другачијим речима исти звук”.
 • Прва група : КОМПОЗИЦИОНО-МОТИВСКА АНАЛИЗА
 • Друга група: МАЈКА И СИН
 • Трећа група: ПРОШЛОСТ-САДАШЊОСТ
 • Четврта група: РАНИ ГУБИТАК И УМОР
 • Завршни део часа
 • Књижевни портрети

 • Скачать 90.89 Kb.


  Дата25.02.2019
  Размер90.89 Kb.

  Скачать 90.89 Kb.

  Наставна јединица: Сергеј Јесењин „Писмо мајци“  Наставна јединица: Сергеј Јесењин „Писмо мајци“

  1.Образовни циљеви

  *Упознавање ученика кроз припремљени наставни материјал са биографијом Сергеја Јесењина.

  *Оспособљавање ученика да уочавају разлике између дословног и песничког превода, руководећи се самосталним уочавањем разлика у преводима, али и запажањем Г.Тартаље: „Леп превод би требало ценити као ново уметничко дело. До њега се може винути само преводилац-песник или песник преводилац, дарујући чудом преобличења другачијим речима исти звук“.

  *Оспособљавање ученика за аналитичко-синтетички приступ анализи песме кроз истраживачке смернице

  *Анализирање језичко-стилских особености песме

  *Проучавање композиционог устројства песме и везе композиције песме са емоцијама лирског субјекта

  *Уочавање и тумачење богатства мотивске грађе, фабуларног и идејног слоја песме.

  2.Васпитни циљеви

  *Истицање заначаја мајчинске љубави и пожртвованости за превазилажење резигнираности и разочараности лирског субјекта.

  *Афирмисање непроцењивог значаја везе мајке и детета.

  *Уочавање моћи вере и наде у најтежим животним тренуцима.

  *Подстицање ученика да своја запажања, идеје и ставове преточе у свевремене поруке дела.  Функционални циљеви:

  *Уочавање значајних појединости, стваралачких поступака.

  *Развијање истраживачког духа при анализи књижевног дела.

  *Развијање љубави према књижевности и интересовања према самосталном проучавању књижевноуметничког дела.

  *Оспособљавање за коришћење интернета у образовне сврхе.
  Пре описа тока часова на којима је обрађена ова наставна јединица, морам скренути пажњу на техничке услове за њихово извођење. Часови су изведени у информатичком кабинету. У компјутерима на којима су ученици радили инсталиран је програм за креирање SCORM пакета: exe-elearning XHTML editor (доступан на адреси http://www.exelearning.org/ ). Инсталациона дадотека је преузета са адресе: http://sourceforge.net/projects/exe/files/Updates/eXe-install-1.04.1.3590.exe/download ) . Наставни материјал коришћен на овим часовима креиран је у овом програму и биће послат као прилог уз рад1. Пре рада на часу, тако креирани материјал је извезен коришћењем опције: File - Export - Web Site - Self-contained Folder (File - Iznos - Web site - Sama u sebi sadžana fascikla). При отварању наставног материјала у левом делу прозора прегледача нашли су се линкови који су ученицима омогућили лако кретање кроз наставни материјал. Такође, поједини наслови у наставном материјалу су урађени као линкови према одређеним веб страницама или према видео порталима (најчешће коришћени веб потрал је youtube). Зато је за успешно извођење часова неопходно да ученици имају и приступ интернету. На овим часовима остварена је комбинација клисичне и онлајн наставе. На крају приказа тока часова даћу и све изворе коришћене за израду наставног материјала, што је учињено и у оквиру самог наставног материјала доступног ученицима.

  Први час

  Тип часа: обрада

  Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

  Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, истраживачки рад ученика

  Наставна средства: аудио-визуелна

  Уводни део часа

  Ученици су упознати са начином рада на овим часовима. Образложено им је да ће имати могућност за самостални истраживачки рад на унапред припремљеном наставном материјалу. Наглашено је и да их тај материјал не ограничава. Напротив, захваљујући могућности да преко линкова приступе различитим сајтовима и видео порталима, ученици имају могућност да своја знања шире и усавршавају . Пошто је биографија Сергеја Јесењина веома интересантна и интригантна, први час обраде посвећен је упознавању са чињеницама из живота овог великана руске књижевности. За почетак скрећемо пажњу на насловну синтагму једне Јесењинове песме: „Лутајући сањар“. Песма је аутобиграфског карактера и стихови те песме успешно нас уводе у живот једног руског сањара и поете:

  Што сам? Ко сам? Ја сам само сањар,

  чији поглед гасне у магли и мемли,

  живео сам успут, ко да сањам,

  као многи други људи на тој земљи“.

  На првој страници наставног материјала издвојене су поједине слике из Јесењиновог живота, дата је кратка биографија са линковима (поједине речи су, заправо, линкови ка видео порталима или веб сајтовима и оне су црвене боје). Кликом на:  1. име песника отвара се видео презентација са сликама из песниковог живота уз пријатну музичку пратњу;

  2. биографија отвара се веб сајт (Википедија) са детаљним подацима из Јесењиновог живота и линковима ка различитим сајтовима посвећеним Сергеју Јесењину;

  3. синтагму уметничка инспирација отвара се форум сајта Vidovdan.org на коме се налазе различити видео записи који сведоче о томе да су живот и дело Сергеја Јесењина вечита уметничка инспирација.

  После образложења ученицима се даје задатак да проуче биографију Сергеја Јесењина и издвоје податке који су им били најинтересантнији

  Главни део часа

  У овом делу часа се одвија самостални истраживачки рад ученика у групама од по 4 ученика. Формирано је укупно 6 група. Свака група је добила и посебне задатке:

  1.група: рођење, детињство и рана младост у Константинову

  2. група: живот у Москви

  3.група: све Јесењинове љубави

  4. група: Јесењинов однос са мајком и сестрама

  5.група: дела Сергеја Јесењљина- најлепше песме, најлепши стихови

  6. група: последње године живота Сергеја Јесењина и смрт

  Трећа и пета група су добиле и додатни задатак да припреме и кратке power point презентације које ће приказати преко пројектора на почетку наредног часа.

  Завршни део часа

  С обзиром да на разноврсност и садржајност понуђеног наставног материјала ученици ће резултате свог истраживачког рада изложити на наредном часу.
  Други час

  Тип часа: обрада

  Облик рада: индивидуални, групни

  Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, истраживачки рад ученика

  Наставна средства: аудио-визуелна
  Уводни део часа
  Ученици по групама презентују резултате свог рада. Свака група је добила по 2 минута да укратко саопшти или презентује резултате свог рада. Трећа и шеста група су припремиле и своје пп презентације.
  Главни део часа
  Ученици отварају наредни линк (у левом углу у еxe програму) који је посвећен песми „Писмо мајци“. Дата су два превода песме, као и песма у оригиналу на руском језику. Наставник им чита оба превода, а затим и песму у оригиналу (часу може присуствовати и наставник руског језика који може прочитати песму уколико наставник српског не зна руски језик). Пре текста песме ученицима је дата у оквиру наставног материјала следећа смерница за истраживачки рад:

  Пажљиво прочитајте песму најпре на српском језику (оба превода), а потом и у оригиналу, на руском језику. Ослушни мелодију стихова и ритам песме. Запази разлике између оригинала и слободног песничког превод, као и разлике између понуђених превода. Имајте при томе на уму речи теоретичара књижевности Г. Тартаље:Леп превод би требало ценити као ново уметничко дело. До њега се може винути само преводилац-песник или песник преводилац, дарујући чудом преобличења другачијим речима исти звук”.

  Сигурно ће од велике помоћи бити присуство наставника руског језика када се после самосталног ученичког проучавања буде разговарало о разликама између понуђених превода, као и превода и оригинала. После кратког разговора о слободи песничког превода, ученицима је скренута пажња да погледају видео презентацију са песмом која се проучава на часу. У самом наставном материјалу дата је следећа смерница: Кликом на наслов песме на руском језик можеш чути песму и видети Јесењинову мајку Татјану Јесењин.

  Потом су ученици подељени у четири групе. Свака група је добила једну целину за пручавање на основу истраживачких смерница (које су се нашле пред ученицима отварањем наредног линка у левом углу еxe програма на рачунарима).

  Прва група: КОМПОЗИЦИОНО-МОТИВСКА АНАЛИЗА

  После пажљивог читања песме размислите о њеној композиционој структури. Издвојте композиционе целине. Запазите на кога је усмерена пажња лирског субјекта на почетку песме. Коме се обраћа? Која је то стилска фигура? Како она доприноси исповедном тону који доминира у песми? На кога се пажња лирског субјекта усмерава потом. Издвој основне мотиве у песми.  Друга група: МАЈКА И СИН

  Објасни шта на основу овог писма закључујете о односу мајке према сину. Зашто је она забринута? Како син реагује када чује вести о својој мајци?На који начин покушава да је утеши? Замисли кућицу у којој живи мајка и вечерњи амбијент из описа лирског субјекта. Размисли зашто мајку зебње највише обузимају у вечерњи сутон. Шта нам сугерише песничка слика вечерњег сутона и ноћи која ускоро долази. Зашто син жели да се мајчина кућица увек светли? Прати како се у песми реализују мотиви светлости. Тумачи њихову симболику.  Трећа група: ПРОШЛОСТ-САДАШЊОСТ

  Чега се лирски субјекат сећа? Зашто његова мисао хрли у прошлост? У каквом су односу песничке слике прошлости са сликом садашњости у којој лирски субјекат живи? Размислите зашто лирски субјекат обећава повратак у пролеће. Какве асоцијације у нама буди ово годишње доба?  Четврта група: РАНИ ГУБИТАК И УМОР

  Лирски субјекат мајци прича о свом животу далеко од ње. Какав је тај живот? Да ли је син нашао срећу и радост. Шта види у својој мајци? Зашто не жели да га мајка учи да се моли? О чему он сања и где налази утеху? Шта нам говори о надањима лирског субјекта стихови "к старом нема повратка, па крај" ( "К старому возврата больше нет").

  Ученицима се даје 20 минута за истраживачки рад, што је сасви довољно, будући да су пре обраде песме добили истраживачке задатке за самосталну анализу песме код куће. Сад само треба да у оквиру своје групе упореде резултате до којих су дошли и да то обједине у једну заједничку анализу.

  Завршни део часа

  У овом делу часа (последња 2-3 минута) најављује се садржај наредног часа на коме ће ученици саопштити резултате групног истраживачког рада.  Tрећи час

  Тип часа: обрада

  Облик рада: фронтални, индивидуални, групни

  Наставне методе: дијалошка, рад на тексту, истраживачки рад ученика

  Наставна средства: аудио-визуелна
  Уводни део часа

  Ученици (по групама) износе закључке до којих су дошли проучавањем песме на основу понуђених истраживачких смерница. Овај део часа траје нешто дуже него што је то уобичајено. Свака група је добила по 5 минута.


  Главни део часа

  Сажимају се резултати рада свих група и води разговор о метричкој анализи песме (стих, строфа, рима).

  Потом ученици отварају и четврти линк (леви угао на екрану компјутера, еxе програм ) под називом Поезија и музика. Овај део наставног материјала ученике упознаје са још две песме које се певају на српском језику. Кликом на имена певача (Звонко Богдан и Здравко Чолић) отварају се видео презентације са песмама Сергеја Јесењина које ови певачи певају. Ученицима се даје и истраживачка смерница да пронађу текстове Јесењинових песама и да их упореде са њиховим компонованим варијантама. Даљи рад се може наставити на часу музичке културе.
  Завршни део часа

  Сређују се утисци са сва три часа и ученици дају воје мишљење о оваквом начину обраде књижевног дела.  Литература и интернет извори:

  1.А. К. Воронски, Књижевни портрети, Култура, Београд, 1964,

  2.Јеврем Бјелица, Књижевни великани, Универзитетска ријеч, Никшић,1988,

  3.Миодраг Сибиновић, Руски песници од барока до авангарде, ЗУНС, Београд, 1995.

  4.Читанка за осми разред "Речи мудрости", Klett, Београд, 2010.

  5.Читанка за осми разред "Уметност речи", Логос, Београд, 2010.

  -Слике из Јесењиновог живота http://www.youtube.com/watch?v=0fXAS7HRl5o&feature=related
  -Биографија http://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%98_%D0%88%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D0%BD
  -Уметничка инспирација

  http://forum.vidovdan.org/viewtopic.php?f=24&t=9139&p=162834
  -Писмо мајци http://www.youtube.com/watch?v=TTPHLg6Da3k&feature=related
  -Звонко Богдан http://www.youtube.com/watch?v=HQIwt5qZNKA

  -Здравко Чолић http://www.youtube.com/watch?v=xS8CoJ1lcbA     1 Без инсталације овог програма не може се погледати прилог уз рад.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Наставна јединица: Сергеј Јесењин „Писмо мајци“

  Скачать 90.89 Kb.