• ЗМІСТ
 • Вступ • страница1/12
  Дата28.08.2018
  Размер2.93 Mb.

  National endowment for democracy


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
  ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  ПРАВА ЛЮДИНИ
  У ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ

  Посібник

  з активних методів навчання

  ХАРКІВ

  2008
  National Endowment for Democracy  Харківський інститут соціальних досліджень

  Цю публікацію здійснено за фінансової допомоги та підтримки National Endowment for Democracy (Національного Фонду на підтримку демократії).
  Авторський колектив:

  В.О. Соболєв, д-р соціол. наук, проф. (розділ ІІ);

  О.А. Мартиненко, канд. юрид. наук (розділи VI та VII1)

  Д.О. Кобзін, канд. соціол. наук (розділи І, ІІІ-VII1)

  Ю.Л. Бєлоусов, канд. соціол. наук (розділи IV та V)

  А.М. Черноусов, канд. соціол. наук (розділи ІІІ та VII)


  Права людини у діяльності міліції: Посібник з активних методів навчання. Видання друге, доп. / Кол. авт.– Харків: Харківський інститут соціальних досліджень.. 2008. – 141 с.

  У другому, доповненому виданні посібника узагальнюються сучасні, нетрадиційні методи проведення занять з проблем дотримання прав людини в діяльності міліції. Автори посібника знайомлять читачів з методологією використання активних методів проведення занять з найбільш актуальних тем, які, з одного боку, витікають з міжнародних нормативних актів, визнаних Українською державою для обов’язкового застосування (наприклад, Європейська Конвенція з прав людини (1950 р.), а також Конституції України, а – з другого, необхідністю формування у курсантів, слухачів, працівників ОВС знань, умінь та навичок щодо дотримання прав людини в своїй професійній діяльності. Методи проведення занять супроводжуються конкретними ситуаціями порушення прав людини в діяльності працівників української міліції. Посібник містить додатки, які являють собою витяги з рішень Європейського суду, зразки подання скарг та заяв до Європейського суду тощо.

  Посібник призначений для викладачів, тренерів, які проводять заняття з проблем дотримання прав людини в професійної діяльності міліції.

  УДК 351175:342.72

  ББК 67.9(4УКР)301.1631я73


  ISBN 966-610-146-7
  © Харківський інститут соціальних досліджень, 2008

  © В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов, 2006


  ЗМІСТ

  ЗМІСТ 4

  Вступ 5


  Розділ І. Особливості активних методів навчання та необхідність їх впровадження у відомчу освіту МВС України 8

  Розділ ІІ. Права і фундаментальні свободи людини та система їх захисту на міжнародному і національному рівнях 26

  Розділ ІІІ. Право на життя 37

  РОЗДІЛ IV. Заборона катувань та інших форм жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання. 51

  Розділ V. Право на свободу та особисту недоторканність 71

  1. Порушення на етапі затримання особи 81

  2. Порушення, пов’язані із забезпеченням затриманим доступу до адвоката: 83

  3. Порушення, пов’язані із забезпеченням затриманим права на доступ до лікаря 84

  4. Порушення, пов’язані з умовами утримання 84

  Розділ VI. Право на справедливе судочинство 86

  Розділ VII. Право на приватність 99

  Розділ VIII. Право особи на свободу мирних зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій 105

  Типові приклади 108

  Припинення мирного зібрання, стосовно якого відсутнє рішення суду про його заборону. 108

  Надмірне або непропорційне застосування сили 108

  Затримання учасників мирного зібрання, не причетних до скоєння правопорушень 108

  Застосування ст. 185 КУАП за відсутності реальних підстав 108

  1. Слухачі у групі вивчають та аналізують матеріали справи Європейського суду з прав людини "Бончковский і інші проти Польщі". 110

  Справа "Бончковский і інші проти Польщі" 110

  ДОДАТКИ 115

  Рекомендована література: 164  Вступ


  Відповідно до Закону України «Про міліцію» органи внутрішніх справ виконують такі функції, як захист прав, основних свобод та інтересів громадян; попередження і профілактика злочинів; виявлення і розкриття злочинів. Проблеми боротьби та профілактики злочинів завжди в центрі уваги, вирішенню їх присвячена робота багатьох кафедр, лабораторій з криміналістики, кримінального права, кримінології, оперативно-розшукової роботи тощо. Але з певних причин дослідження проблем, пов’язаних з дотриманням прав людини працівниками органів правопорядку, тривалий час не було домінуючим. Це відобразилось на процесі навчання майбутніх працівників міліції. Основна увага приділялась технології затримання підозрюваного у вчиненні правопорушення, арешту, доставлянні заарештованого в ІТТ, проведенні досудового слідства; дотримання ж прав людини під час проведення названих процедур залишалося поза увагою.

  Ситуація почала дещо змінюватися після прийняття Конституції України, яка стала основою для розробки і прийняття низки важливих нормативних документів з прав і основних свобод людини. До таких слід віднести Закони України «Про звернення громадян» (1996 р.), «Про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (1997 р.), «Про порядок висвітлювання діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (1999 р.), «Про демократичний громадський контроль над військовою організацією і правоохоронними органами держави» (2003 р.), а також Постанову Верховної Ради України «Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій і законності в забезпеченні прав і свобод людини» (2000 р.), Указ Президента України «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян» (2002 р.) тощо.

  Реформування діючих та запровадження нових механізмів конституційної системи захисту прав і свобод людини торкнулось і діяльності органів внутрішніх справ, зокрема необхідності гуманізації діяльності міліції; перегляду характеру взаємовідносин міліції і населення; чіткого визначення компетенції міліції щодо забезпечення реалізації загальнолюдських стандартів прав людини; вдосконалення форм, методів та засобів захисту прав і свобод людини з боку органів правопорядку тощо.

  Відомо, що органи правопорядку при забезпеченні державної охорони прав і свобод людини мають в своєму розпорядженні необхідні засоби (правові санкції, зброю, спеціальні засоби), з допомогою яких можуть бути суттєво обмежені або навіть порушені права громадян. Дуже важливо, щоб названі заходи використовувалися свідомо, відповідно до демократичних установлень. Для цього необхідно, щоб майбутні працівники органів правопорядку володіли ґрунтовними знаннями нормативних актів, які регламентують порядок і форми застосування права людини і уміннями їх використовувати в конкретній ситуації. А це можливо за умов, коли слухачі самостійно, творчо, а головне, зацікавлено вчаться вирішувати проблемні ситуації, пов’язані з дотриманням прав людини з боку працівників міліції. На жаль, зараз відчувається великий дефіцит у посібниках, які б розкривали методологію і методику використання викладачами нетрадиційних, активних методів проведення занять з проблем прав людини в діяльності міліції.

  Сучасні, інноваційні методи проведення занять значно збагачують традиційні методи навчання. Активні методи навчання сприяють більш глибокому опануванню предмета теми курсу, що вивчається; формуванню умінь аналізувати значущі юридичні факти; швидко реагувати на зміни ситуацій; обміну досвідом з колегами по навчанню; формуванню цінностей, пов’язаних з обраною професією; формуванню мотивації щодо подальшого навчання; розвитку навичок до співробітництва, розв’язанню конфліктів між співробітниками при вирішенні конкретного завдання у певній ситуації.

  Запропонований викладачам посібник складається з відносно самостійних дев’яти розділів і додатків.

  У першому розділі автори знайомлять читача зі змістом активних методів, принципами їх побудови і застосування; особливостями читання проблемної лекції, лекції «із запланованими помилками»; технологіями проведення семінарів і практичних занять з використанням методів дилем, ділових ігор, асоціацій, дискусії, гри в адвоката, стереотипів, використання особистого досвіду, прес-конференції тощо.

  У другому розділі «Права та фундаментальні свободи людини» на основі застосування методу асоціацій показано, як можна побудувати логіку понять і категорій курсу «Права людини в діяльності міліції»; розкриваються деякі прийоми ведення дискусії при обговоренні питань про ефективність дотримання прав людини в діяльності міліції; показані особливості використання методу конференції для проведення порівняльного аналізу міжнародного права і національного законодавства щодо забезпечення прав людини; на прикладі окремих статей Конституції України розкриваються особливості застосування методу документального аналізу.

  Третій розділ «Право людини на життя» знайомить читача з вихідними і проблемними поняттями теми, методом читання лекції «із помилками», а також методом прес-конференції.

  У четвертому розділі «Заборона катувань та жорстокого поводження» розкриваються особливості використання методів ділової гри, «Case-Stady» (застосування казусів), мета-плану при проведенні практичного заняття з цієї теми.

  П’ятий розділ «Право на свободу» присвячено роз’ясненню вихідних положень: підстави обмеження права на свободу, законний арешт, свавільний арешт, адміністративне затримання тощо, а також надається пояснення особливостям застосування методів асоціацій і «Case-Study» при проведенні заняття з цієї теми.

  Особливістю шостого розділу «Право на справедливий суд» є те, що викладач знайомиться з такими методами проведення заняття, як використання власного досвіду, «снігової кулі», міждисциплінарного семінару, «Jigsaw» (групи експертів), «Case-Study» (застосування казусів).

  Сьомий розділ «Право на приватне життя» побудований на застосування методу рольової гри.

  У восьмому розділі «Право особи на свободу мирних зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій» показані особливості використання методів проблемного семінару та «Case-Study».

  У додатках посібника вміщено процедури подання скарги до Європейського суду з прав людини, а також виклади обставин деяких справ із судових рішень Європейського суду.

  Друге видання посібника дозволило розширити кількість вправ та кейсів, за допомогою яких можна зробити навчання правам людини в міліції жвавим та цікавим.

  Автори посібника висловлюють вдячність менеджеру Національного Фонду на підтримку демократії Джону Е. Сквайру, представникам Ґельсінського фонду з прав людини Станіславу Цибульському, Богні Хмелевській та Мажені Рафальській (Польща), співголові Харківської правозахисної групи Захарову Євгену Юхимовичу (Україна) за методичну і консультативну допомогу.

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  National endowment for democracy