• С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е УВОД 2 Анализ на природния потенциал и фактори за развитие на община Кочериново 8
 • Фактори за развитие на Община Кочериново 19
 • SWOT анализ на природния потенциал и факторите за развитие на община Кочериново 32 Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 36
 • Промишленост 43
 • Анализ на социалната сфера на община Кочериново 52 Процеси и тенденции на пазара на труда 52
 • Техническа инфраструктурата и дейности по опазване на околната среда 68 Общинска пътна мрежа 68 Телекомуникации 69
 • SWOT анализ на техническата инфраструктура на община Кочериново и дейностите по опазване на околната среда 73 Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 76
 • Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на Община Кочериново 78 Визия 78 Приоритети 78 • страница1/15
  Дата25.11.2017
  Размер1.76 Mb.
  ТипЗакон

  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


  О Б Щ И Н А К О Ч Е Р И Н О В О


  О Б Щ И Н С К И

  ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

  ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013

  УВОД


  Общинският план за развитие на Община Кочериново за периода 2007 – 2013 година е разработен в съответствие със Закона за регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Методическите указания за разработване на общински планове за развитие на Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, и въз основата на поставените дългосрочни цели и приоритети за развитие на България.

  При разработването на Общинския план за развитие е следвана логиката на същността на Регионалното развитие, а именно, че то представлява комплексна динамична система, която се формира на база на социално – икономическите, природни и човешки дадености на общината от една страна, и от друга на база намеренията и желанията на обществото, изразени чрез регионалното планиране и политика, формулирани на основата на определена нормативна рамка.

  На тази база Общинският план за развитие е структуриран в седем основни части, а именно:


  1. Анализ на природния потенциал и фактори за развитие на община Кочериново

  2. Анализ на стопанския сектор на общината Кочериново

  3. Анализ на социалната сфера на община Кочериново

  4. Техническа инфраструктура и дейности по опазване на околната среда

  5. Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на община Кочериново

  6. Източници на финансиране изпълнението на планираните дейности

  7. Ред и начин на осигуряване на публичност на общинския план за развитие

  Планът за развитие анализира поставените цели, мерки, задачи и проекти в съществуващата Стратегия за развитие на Община Кочериново за периода 2000 – 2006 год. Проследява тяхната реализация, значение и ефекта им върху населението и бизнеса в Общината. На тази основа са разработени и главните, приоритетни мерки и насоки за бъдещо развитие на общината при определяне на необходимите ресурси, инфраструктурна осигуреност и икономически дейности за тяхното постигане.

  Общинският план за развитие на община Кочериново е разработен при следните ограничителни параметри:


  • наличие на национална законодателна рамка, регламентираща регионалното развитие в България;

  • съобразяване с целите, приоритетите и мерките за развитие заложени в областния план за развитие;

  • съобразяване с целите, мерките и приоритетите заложени в съществуващата стратегия за развитие на Община Кочериново за периода 2000 – 2006 год.;

  • наличие на определени природни дадености и фактори на околната среда /земя, почви, води, гори, климат и пр./, предопределящи поминъка на населението в Общината;

  • наличие на определени исторически и културни традиции на територията на общината, предопределящи до голяма степен бита на хората;

  • определяне на цели, мерки и приоритети на Общината за периода 2007 – 2013 год., целящи постигане на устойчиво и балансирано развитие чрез най – ефективно използване на наличните ресурси.

  Основните подходи, използвани при анализа и качествената оценка на социално – икономическите реалност и перспектива на община Кочериново са:

   • подход на сравнението /в т.ч. статично и динамично/;

   • аналитичен и графичен подход;

   • SWOT – анализ на отделните социално - икономически сектори в общината, т.е. анализ и съпоставка на силните /Strengths/ и слабите /Weaknesses/ страни, възможностите /Opportunities/ и заплахите /Threats/ за отделния сектор.

  Резултатите от SWOT – анализа позволиха точното формулиране на приоритетите и целите за развитие на общината, точното определяне на мерките, които следва да се предприемат за коригиране на състоянието на общината, както и едновременно разкриването на слабите страни и потенциала за развитие на община Кочериново.

  Разработването, организирането на изпълнението, ръководството и контрола по изпълнението на Общинския план за развитие е в приоритетите и отговорностите на кмета на община Кочериново.

  Настоящият общински план за развитие е разработен от съвместен екип на Община Кочериново и консултантска фирма “ИВЕНИ КОНСУЛТ” ЕООД.

  Общинският план за развитие е разгледан, одобрен и приет на Сесия на общинския съвет на Община Кочериново на .................... 2005 година.


  Община Кочериново е една от деветте общини в Кюстендилска област, Югозападен район за планиране и един от районите за целенасочено въздействие съгласно Закона за регионалното развитие /ЗРР/.

  В състава на Община Кочериново влизат 11 населени места, в т.ч. общинския център гр. Кочериново, с. Стоб, с. Пороминово, с. Бараково, с. Мурсалево, с. Фролош, с. Цървище, с. Драгодан, с. Боровец, с. Бураново и с. Крумово. Общината заема площ от 181,7 кв.м. и е осма /предпоследна/ по големина от общините в рамките на Кюстендилска област /заема 5,84% от територията на областта/.

  Основните приоритетни сектори на стопанско развитие на община Кочериново се предопределят до голяма степен от наличните природни и териториални ресурси, географските и климатични особености на региона, както и от геостратегическото положение на общината и провежданата регионална политика от органите за местно самоуправление. На тази основа приоритетните икономически сектори са на първо място селско стопанство /растениевъдство и животновъдство/, на второ място селски, еко и културен туризъм, на трето място дърводобив и дървопреработване, следвани на четвърто място от хотелиерство и ресторантьорство и на пето но не на последно място преработвателна хранително – вкусова промишленост.

  Визията за развитие на община Кочериново е “Осигуряване на оптимални бизнес и социални условия за устойчиво развитие на община Кочериново, чрез максимално ефективно използване на нейните ресурсите в т.ч.: природни, социално – демографски, финансови, геостратегически и инфраструктурни”.

  При следване на така приетата визия са определени и основните приоритети в бъдещото развитие на община, а именно:

  Първи приоритет: Създаване на условия за балансиран растеж на икономиката на общината чрез подпомагане на малкия и среден бизнес и стимулиране развитието на традиционните отрасли като селското и горското стопанство, туризма /селски, еко и културен/, леката промишленост и сектора на услугите.

  Втори приоритет: Преодоляване тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез подобряване благосъстоянието на населението, повишаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих и туризъм, спорт и култура.

  Трети приоритет: Подобряване, подновяване и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда при съхраняване и възобновяване на природните ресурси.

  Четвърти приоритет: Развитие и модернизация на социалната инфраструктура в общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното сътрудничество между България и Македония.

  На основата на тези визия и приоритети е извършено цялостно планиране на дейността на община Кочериново за периода след присъединяване към Европейския съюз 2007 – 2013 година, а те от своя страна са изведени на базата на задълбочен анализ на текущото икономическото, социално – демографско и природно – ресурсно състояние на общината.  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


  УВОД 2

  Анализ на природния потенциал и фактори за развитие на община Кочериново 8

  Обща характеристика на ресурсите на община Кочериново 8

  Местоположение, територия и граници с други общини 8

  Релеф и климат 12

  Водни ресурси 13

  Почвено плодородие 14

  Растителен и животински свят 14

  Население 14

  Фактори за развитие на Община Кочериново 19

  Общинска администрация 19

  Геостратегичесто положение на Община Кочериново 23

  Историческо и културно наследство 23

  Анализ на бюджета на Община Кочериново 25

  Национални приоритети за регионално развитие 31  SWOT анализ на природния потенциал и факторите за развитие на община Кочериново 32

  Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 36

  Анализ на стопанския сектор на община Кочериново 37

  Характеристика на икономическите сфери в стопанския сектор 37

  Селско и горско стопанство 38

  Земеделски и горски фондове 38

  Растениевъдство 39

  Животновъдство 41  Промишленост 43

  Приватизация в индустриалния сектор 45  Търговия и услуги 45

  Туризъм 45

  SWOT анализ на стопанския сектор на община Кочериново 46

  Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 50

  Анализ на социалната сфера на община Кочериново 52

  Процеси и тенденции на пазара на труда 52

  Икономическа активност и работна сила 52

  Заетост 53

  Наети лица и работна заплата 54

  Безработица 55

  56

  Здравеопазване 57

  Образователна система 58

  Култура и обществена дейност 63

  SWOT анализ на социалната сфера на община Кочериново 63

  Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 67

  Техническа инфраструктурата и дейности по опазване на околната среда 68

  Общинска пътна мрежа 68

  Телекомуникации 69

  Енергийни мрежи и системи 69  Водоснабдяване 69

  Канализация 71

  Третиране на твърди битови отпадъци и екология 71

  SWOT анализ на техническата инфраструктура на община Кочериново и дейностите по опазване на околната среда 73

  Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013 76

  Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на Община Кочериново 78

  Визия 78

  Приоритети 78

  Източници за финансиране изпълнението на планираните дейности 92


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013