• Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на Община Кочериново
 • Приоритети • страница14/15
  Дата25.11.2017
  Размер1.76 Mb.
  ТипЗакон

  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Финансовата перспектива за периода 2007 – 2013


  Основни източници на финансови средства за развитие на техническата инфраструктура и опазването на околната среда ще бъдат Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд.

  Приоритетите на ЕФРР в областта на инфраструктурата и екологията включват:   • транспортни инвестиции, включително трансевропейски транспортни мрежи;

   • подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяемите източници на енергия;

   • опазване на околната среда, включително инвестиции свързани с управление на отпадъците, водоснабдяване, качество на въздуха, стимулиране на био-разнообразието, съдействие на малките и средни предприятия за въвеждане на технологии, щадящи околната среда, превенция на природни и технологични рискове.

  Съгласно регламентите, одобрени от Европейската комисия през 2004 г., Кохезионнният фонд ще подпомага държави членки на ЕС, които имат БНП под 90% от средния за Европейския съюз в изпълнението на критериите за участие в икономическия и валутен съюз. Кохезионният фонд ще финансира проекти в областта на:

   • трансевропейските транспортни мрежи;

   • изпълнението на целите на политиката на опазване на околната среда на ЕС.

  Освен големи проекти в транспортната инфраструктура и опазването на околната среда, КФ ще финансира и проекти в области, които имат ясно отражение върху: опазването на околната среда и устойчивото развитие като енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия, проекти (извън големите трансевропейски мрежи) в железопътния, речния и морския транспорт; управление на пътния и въздушния трафик, чист градски и обществен транспорт.


  Визия, приоритети, стратегически цели и мерки за бъдещо развитие на Община Кочериново


  Визия


  Визията за бъдещо развитие на Община Кочериново, която следва да обедини усилията на общинската администрация, областната управа на област Кюстендил, населението на общината и всички нейни партньори е:

  Осигуряване на оптимални бизнес и социални условия за устойчиво развитие на община Кочериново, чрез максимално ефективно използване на нейните ресурсите в т.ч.: природни, социално – демографски, финансови, геостратегически и инфраструктурни.

  Така определената визия на община Кочериново ще задава насоките на нейното развитие в средносрочен и дългосрочен аспект. На нея следва да бъдат подчинени и всички действия на местните органи на самоуправление в лицето на кмета и общинската администрация.  Всички цели, приоритети и задачи следва да бъдат съобразени и с изискванията и условията на Европейския съюз предвид присъединяването на България към европейската общност през 2007 година.

  Приоритети  Приоритет І: Създаване на условия за балансиран растеж на икономиката на общината чрез подпомагане на малкия и среден бизнес и стимулиране развитието на традиционните отрасли като селското и горското стопанство, туризма /селски, еко и културен/, леката промишленост и сектора на услугите.

  Цел 1.1: Ефективно използване на природните и поземлени ресурси на общината за развитие на конкурентноспособно и екологично чисто растениевъдство.

  За постигане на целта трябва да бъдат предприети следните мерки:

   • Увеличаване на обработваемите и поливните площи в сектора селско стопанство /екстензивно развитие/ и едновременно с това увеличаване на добивите в качествено и количествено отношение на единица площ /интензивно развитие/.

   • Възобновяване и развитие на традиционните за региона селскостопански сектори – лозарство и овощарство и преди всичко отглеждане на череши и ябълки.

   • Съдействие и поощряване на процеса на комасация /уедряване/ на селскостопанския фонд с цел повишаване ефективността от неговата експлоатация.

   • Възобновяване на дейността на старите и образуване на нови селскостопански сдружения и кооперации, като по този начин ще се намалят производствените разходи и ще се улесни процеса на усвояване на финансови средства от структурните фондове, които ще подпомагат земеделието в селските райони на страната.

   • Обновяване на селскостопанския машинен парк за по – добро и ефективно производство.

   • Подновяване и модернизация на напоителните и поливни мрежи и системи обслужващи селското стопанство в общината.

   • Изграждане на тържище, което ще обслужва търговията на едро на произведената в региона селскостопанска продукция.


  Индикатори за постигане на целта:

    • дял на обработваемите и поливни площи на територията на общината;

    • увеличаване на добивите на единица площ;

    • брой и размери на възстановените и/или създадените нови лозови, черешови, ябълкови или други овощни масиви;

    • размер на инвестициите в нови или възстановяване на съществуващи селскостопански стопанства;

    • брой на функциониращите кооперации и размер на земеделските масиви, които експлоатират;

    • размер на инвестициите в нова селскостопанска техника;

    • нарастване на продажбите и чистите печалби от земеделска дейност;

    • брой на новообразуваните фирми занимаващи се с растениевъдство;

    • брой новооткрити работни места в отрасъла.


  Цел 1.2: Преминаване към мащабно, ефективно и конкуренстноспосбно животновъдство, отговарящо на европейските и световни норми и стандарти.

   • Изграждане на нови животновъдни ферми отговарящи както функционално, така и технологично на европейските ветеринарно-санитарните, фитосанитарните и хигиенните изисквания, както и на изискванията и стандартите за опазване на околната среда /кравеферми, свинеферми и пр./.

   • Технологично обновяване и модернизация на съществуващата база в отрасъла.

   • Повишаване качеството на отглежданите породи за достигане на максимални добиви от мляко, месо, яйца и вълна.

   • Поощряване, от страна на общината, излизането на по - голямата част от селскостопанските фирми от сивия сектор, с цел създаване на възможности за усвояване на финансови средства от различните структурни фондове, които ще действат след 2007 година.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на животновъдните ферми;

    • размер на инвестициите в отрасъла;

    • повишаване на средните добиви от месо, мляко, яйца и вълна;

    • брой новооткрити работни места в отрасъла;

    • нарастване броя на регистрираните съгласно действащата нормативна уредба селскостопански фирми;

    • нарастване приходите в общинския бюджет от селскостопанските фирми.


  Цел 1.3: Ефективно развитие на основни отрасли от промишлеността като хранително-вкусова, дървопреработвателна, текстилна и др., чрез използване на ресурсния потенциал създаден в община Кочериново.

   • Използване произведената в общината селскостопанска продукция за производството на мляко, сирене, кашкавал и др. млечни продукти, меса, колбаси, плодови и зеленчукови консерви, замразени, охладени и сушени плодове и зеленчуци и пр. Ако инициативата е на самите производители на селскостопанска продукция това би довело до затваряне на производствения цикъл и максимизиране на печалбите в резултат от ниската себестойност на изходната суровина на преработвателните предприятия.

   • Връщане собствеността върху горите и прилагане на ефективни подходи за сътрудничество и взаимодействие между общината и частния сектор с цел правилната експлоатация на горските фондове и тяхното навременно възобновяване.

   • Приключване на процеса на приватизация на общинско имущество, което общината не експлоатира и в бъдеще не възнамерява да прави това.

   • Ефективно използване на изоставените и неексплоатирани общински сгради, които не подлежат на приватизация, предоставянето им под наем за осъществяването на различни производства.

   • Провеждане на ефективна маркетингова политика на промоциране на фирмите и произведената от тях продукция извън рамките на общината, а където и възможно и извън рамите на страната.

   • Възобновяване и модернизация на материално – техническата база на съществуващите производствени предприятия.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на рентабилно функциониращите предприятия в рамките на общината;

    • брой новооткрити работни места в съответните отрасли;

    • брой на фирмите от съответните отрасли получили финансиране по различни програми на Европейския съюз;

    • размер на производствените и търговски площи;

    • дял на върнатите горските територии;

    • увеличение на данъчните приходи в общинския бюджет;

    • степен на реализация на местната продукция на местните и/или външните пазари;

    • увеличение на бюджетните приходи в резултат на приватизационния процес и отдаването на общинско имущество под наем или на концесия;

    • намаляване на размера на социалните помощи от общината към домакинствата.

  Цел 1.4: Развитие на селски, еко и културен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с високо качество на обслужването и предлаганите услуги и създаване на материална база за това.   • Максимално използване на благоприятното геостратегическо положение на община Кочериново чрез осигуряване на условия за задоволяване нуждите на потока от преминаващи туристи и транзитни пътници.

   • Повишаване на ефективността и конкурентноспособността на съществуващите фирми в секторите туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

   • Реконструкция и приспособяване за целите на туризма на съществуващите на територията на общината природни, културни и исторически забележителности.

   • Реконструкция на транспортната инфраструктура обслужваща пътищата, водещи до природните, културните и историческите забележителности в общината.

   • Създаване на екопътеки и монтиране на обслужващи ги съоръжения на открито в горските и планински територии за спомагане развитието на еко туризма на територията на общината.

   • Създаване на туристически облик на община Кочериново и превръщане на общината в една от основните дестинации за селски и еко туризъм в региона.


  Индикатори за постигане на целта:

    • нарастване броя на фирмите в съответните сектори;

    • брой на новосъздадените работни места в същите сектори;

    • увеличаване на легловата база и капацитета на съществуващите хотели и ресторанти;

    • нарастване броя на туристите посещаващи природни, културни и исторически забележителности;

    • нарастване на броя на нощувките в туристическите обекти за настаняване;

    • нарастване на оборотите и печалбите на фирмите в тези сектори;

    • нарастване на приходите в общинския бюджет свързани с експлоатацията на забележителностите на територията на общината;

    • нарастване на данъчните приходи в бюджета в резултат на дейността на фирмите в отрасъла;

    • средна категоризация на обектите за настаняване;

    • подобряване състоянието на техническата инфраструктура /в частност пътната инфраструктура/, обслужващи различните туристически обекти.

  Цел 1.5: Подпомагане на частния сектор за предприемане на инициативи за развитие на сектор “Услуги”   • Съдействие за изграждане на бизнес – информационен център и /или консултантски фирми, подпомагащи развитието на дребния и среден бизнес.

   • Създаване на информационна база и повишаване информираността на населението за настъпващите промени във връзка с процес на евроинтеграция.

   • Повишаване привлекателността на общината с цел привличане на местни и чуждестранни инвестиции за развитие на традиционните за общината отрасли.

   • Създаване на Неправителствени организации като потенциални партньори на община Кочериново в процеса на трансгранично сътрудничество и евроинтеграция.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на образуваните и осъществяващи дейност неправителствине организации;

    • брой на образуваните и осъществяващи дейност консултантски организации;

    • брой на фирмите ползвали консултантски услуги;

    • брой на проектите реализирани от и съвместно с неправитествените организации;

    • брой на бенефициентите от реализираните проекти;

    • размер на привлечените чуждестранни инвестиции.


  Приоритет ІІ: Преодоляване тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез подобряване благосъстоянието на населението, повишаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих, туризъм, спорт и култура.
  Цел 2.1: Намаляване на безработицата чрез разкриване на нови работни места и постепенно нарастване на доходите да изравняването им с европейските стандарти.

   • Поощряване и съдействие на частния бизнес за откриване на производства и развиване на дейност в периферията на общината с цел повишаване на заетостта в тези райони

   • Повишаване на квалификацията и преквалификация на населението на общината с цел приспособяване към новите пазарни условия и отговаряне на изискванията на научнотехническия прогрес, както и с цел пренасочването им към други сфери на дейност.

   • Интеграция на малцинствените групи чрез осигуряване на заетост по различни социални програми.

   • Осигуряване достъп до информация на населението във връзка със и с цел повишаване на трудовата заетост.


  Индикатори за постигане на целта:

    • нарастване на заетостта и респективно намаляване на дела на безработното население в община Кочериново;

    • брой на откритите нови работни места;

    • увеличаване на средната покупателна способност на домакинствата в общината;

    • брой на хората преминали през различни квалификационни и преквалификационни курсове;

    • брой на хората от малцинствените групи бенефициенти по различни социални програми.  Цел 2.2: Подобряване качеството на здравните и образователни услуги в общината, при спазване на действащата нормативна уредба и подобряване условията на живот на населението.

   • Реконструкция на съществуващите /изграждане на нови/ здравни заведения и подобряване на условията в тях за задоволяване нуждите на населението. По този начин ще се намали нуждата от пътувания на болните до близките по – големи общински и областни центрове като Благоевград, Дупница и дори Кюстендил.

   • Подобряване квалификацията на здравните работници на територията на общината, както и привличане на нови общо- практикуващи и тясно – профилирани лекари.

   • Осигуряване на нова и модерна лекарска техника и апаратура за постигане на по – високо качество и надеждност на здравните услуги в общината.

   • Организиране на спешна медицинска помощ на територията на общината.

   • Осигуряване на равен достъп до образователните услуги на всички хора в общината независимо от техния пол, възраст, раса или религиозна принадлежност.

   • Ремонти и модернизация на материално – техническата база и компютъризация на учебните и детските заведения в системата на образоването.

   • Реконструкция и обновяване на съществуващата материални – техническа база на детските ясли и градини в общината.

   • Системно организиране провеждането на различни квалификационни и преквалификационни курсове, подпомагащи адаптирането на работната сила към променящите се пазарни условия.

   • Поощряване и подпомагане посещението на учебните заведения от деца на семейства в неравностойно положение, от малцинствените групи и от отдалечените от общинския център населени места.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на новоизградените здравни заведения и/или реконструирани стари такива;

    • брой на населението ползвало услугите на здравните работници функциониращи на територията на общината;

    • размер на инвестициите в нова медицинска техника;

    • брой на здравните работници повишаващи своята квалификация;

    • размер на инвестициите за ремонт и модернизация на материално – техническата база на заведения в системата на образоването;

    • увеличението на приходите в общинския бюджет от такси за ползване на детски ясли и градини;

    • брой на хората посетили различни образователни курсове организирани на територията на общината.

  Цел 2.3: Съхранение на културно – историческото наследство на община Кочериново.   • Ремонт на материално – техническата база и възобновяване на дейността на читалищата на територията на общината;

   • Проучване на 12-те тракийските гробници в рамките на общината и превръщането им в исторически паметници и основна дестинация на туристите посещаващи региона.

   • Отделяне на финансови средства за реставриране на църквите в населените места в общината като символ на духовните ценности, традиции и наследство на местните хора.


  Индикатори за постигане на целта:

    • размер на инвестиционните средства заделени и вложени в запазването на културното и историческо наследство на общината;

    • брой на хората посещаващи историческите и културни обекти;

    • нарастване на приходите в общински бюджет от такси за посещение на подобен род обекти.


  Цел 2.4: Създаване на условия за спорт, отдих и туризъм

   • Създаване, поддръжка, модернизация и ефективно използване на спортна база на територията на общината за развитие на ученически и масов спорт.

   • Поддържане и приспособяване на природните забележителности в общината за целите на туризма, както на местното население така и на външни посетители.

   • Изграждане и поддържане на спортни и детски площадки както в общинския център така и в останалите населени места в рамките на общината.


  Индикатори за постигане на целта:

    • нарастване на броя на съоръженията за отдих и спорт;

    • нарастване на броя на населението, практикуващо някакъв спорт на територията на общината;

    • подобряване физическото и психическо здравословно състояние на населението.  Приоритет ІІІ: Подобряване, подновяване и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда, чрез съхраняване и възобновяване на природните ресурси
  Цел 3.1: Реконструкция и поддържане на транспортната система в съответствие с изискванията на степента на развитие на социално – икономическите процеси в общината

   • Реконструкция и/или подобряване на съществуващите общински пътища, свързващи две или няколко селища в рамките на общината. Изграждане на нови такива където е необходимо.

   • Подобряване на селскостопанските пътища.

   • Реконструкция и/или подобряване на съществуващите общински пътища, водещи към природни и исторически забележителности и паметници на културата.

   • Реконструкция на уличната мрежа в общинския център и останалите населени места в рамките на общината. Подобряване на елементите на пътя, в т.ч. улични шахти, бордюри, тротоари, пътни знаци, указателни табели, пътна маркировка и улично осветление където е необходимо.

   • Поддържане на системата от пътни знаци и маркировка по междуселищните пътни артерии, както и създаване на упътваща маркировка към основните природни и исторически забележителности и паметници на културата.


  Индикатори за постигане на целта:

    • размер на инвестициите в транспортната инфраструктура на общината;

    • дължина на построените и/или подобрени междуселищни пътища;

    • дължина на изцяло или частично подновените улици в населените места;

    • качество и ефективност на уличната и пътна маркировка и сигнализация;

    • увеличаване на средната скорост по междуселищната пътна мрежа, респективно намаляване на времето за изминаване на разстоянието между две дестинации;

    • намаляване на пътно – транспортните произшествия в резултат от подобряване на уличната и пътна маркировка и сигнализация;

    • работни места заети в дейностите свързани с поддръжката на транспортната инфраструктура в общината.


  Цел 3.2: Изграждане, подновяване и разширяване на междуселищните водоснабдителни мрежи, вътрешноводопроводните и канализационните мрежи в населените места и всички квартали в общинския център.

   • Подобряване и разширяване на съществуващата междуселищна водоснабдителна инфраструктура. Изграждане на нова такава където е необходимо.

   • Изграждане на нова и/или реконструкция и подновяване на съществуващата водоснабдителна мрежа.

   • Изграждане на нова, разширяване, рехабилитация и поддържане на съществуващите канализационни системи.


  Индикатори за постигане на целта:

    • размер на финансовите средства вложени във водоснабдителните и канализационните мрежи на населените маста в общината;

    • дължина на изградена нова водопроводна мрежа;

    • дължина на рехабилитираната водопроводна мрежа;

    • подобрение в капацитета на водопроводната мрежа;

    • подобрение на качеството на питейната вода;

    • увеличение на броя на населението включено във водопроводната мрежа;

    • дължина на изградена нова канализационна мрежа;

    • дължина на рехабилитираната канализационна мрежа;

    • брой население включено в канализационната мрежа.


  Цел 3.3: Обновяване и поддържане на енергоснабдителните, съобщителните и комуникационните системи в общината..

   • Разработване и изпълнение на различни проекти за енергийна ефективност с цел максимално ефективно използване на енергийните ресурси.

   • Повишаване качеството и сигурността на преносната енергийна мрежа.

   • Привеждане на съобщителните и комуникационни системи в съответствие с темповете на развитие на информационните технологии.

   • Въвеждане на интернет достъп във всички организации, учреждения и предприятия.

   • Провеждане на курсове за компютърна грамотност и работа с интернет.

   • Въвеждане на нови технологии за повишаване бързината и качеството на съобщителните и комуникационни услуги.


  Индикатори за постигане на целта:

    • количество на спестена ел.енергия и респективно размер на спестените разходи за ел.енергия;

    • разходи за инвестиции в съответните сектори;

    • брой компютри на човек от населението;

    • брой телефони /в т.ч. мобилни/ на човек от населението;

    • разходи на домакинствата за съобщителни и комуникационни услуги;

    • брой на хората посетили и завършили успешно курс за компютърна грамотност и работа с интернет.


  Цел 3.4: Опазване на околната среда и поддържане на екосистемите в рамките на община Кочериново чрез възобновяване на природните ресурси

   • Запазване и дори намаляване на замърсяването и емисиите на вредните вещества в атмосферата. Поощряване и субсидиране на екологично чисти производства.

   • Подобряване на системата на сметосъбиране и сметоизвозване. Постепенно преминаване към разделно събиране на твърдите битови отпадъци.

   • Разработване на система за контрол и санкциониране на замърсяването с битови отпадъци в населените места;

   • Обновяване и поддържане на зелени площи в населените места.

   • Поддържане на система за контрол върху експлоатацията на природните ресурси, в т.ч. при използването на торове и препарати в селското стопанство, при дърводобива и извършването на различните видове сечи и пр.

   • Поддържане и ремонт на пречиствателните станции в община Кочериново.


  Индикатори за постигане на целта:

    • намаляване размера на вредните емисии в атмосферата;

    • намаляване на вредното влияние на торовете, пестицидите и химикалите върху почвите и водите;

    • намаляване замърсяването по улиците и тревните площи в населените места;

    • брой на местата осигуряващи разделно събиране на твърдите битови отпадъци;

    • размер на приходите в бюджета от санкции и глоби за замърсяване на околната среда;

    • размер на субсидиите за екологично чисти производства;

    • брой на фирмите въвели производство съобразено с допустимите норми за емисии на вредни вещества.


  Приоритет ІV: Развитие и модернизация на социалната инфраструктура в общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното сътрудничество между България и Македония.
  Цел 4.1. Провеждане на целенасочена политика за подобряване условията на живот и защита на правата на децата, младите, хората в неравностойно положение и малцинствените групи

   • Поощряване равнопоставеното отношение към всички изброени групи от обществото /деца, млади хора, хората в неравностойно положение и малцинствените групи/ независимо от техния пол, религиозна принадлежност, народност, увреждане, имуществено състояние и пр.

   • Приобщаване към обществения живот на хората в неравностойно положение и малцинствените групи.

   • Изграждане на съоръжения и подходи във обществените сгради за достъп на инвалиди и майки с деца.

   • Създаване и подпомагане на детски и младежки организации и формации.

   • Развитие на дейности по повишаване здравната култура на децата, младите и малцинствата.

   • Създаване на система за подпомагане и субсидиране на неправителствени организации занимаващи се с проблемите на децата, младите хора, хората в неравностойно положение и малцинствените групи.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на хората в неравностойно положение и хората от малцинствените групи на които е осигурена временна или постоянна работа;

    • инвестиционни разходи за изграждане на съоръжения и подходи за достъп на инвалиди и майки с деца;

    • брой на създадените и функциониращи детски и младежки организации;

    • размер на субсидиите отпуснати от бюджета или по различни програми за децата, младите хора, хората в неравностойно положение и малцинствените групи.


  Цел 4.2. Провеждане на активна политика на трансгранично сътрудничество

   • Създаване на условия за обмен на технологии и човешки ресурси;

   • Провеждане на мероприятия за опознаване на културните традиции и обичаите на местното население;

   • Подпомагане на международните партньорства в обществения сектор, както и частния стопански сектор.


  Индикатори за постигане на целта:

    • брой на одобрените и финансирани проекти за трансгранично сътрудничество;

    • брой мероприятия проведени под егидата на подобни проекти;

    • брой на съвместните фирми, организации и сдружения резултат от реализирането на проекти за трансгранично сътрудничество;

    • въвеждане на нови чужди технологии.


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013