• Първо
 • Трето
 • Проект 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
 • Подобряване, подновяване и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда, чрез съхраняване и възобновяване на природните ресурси
 • Развитие и модернизация на социалната инфраструктура в общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното сътрудничество между България и Македония
 • Приложение №2 Опис на таблиците в Общинския план за развитие
 • Приложение № 3 Опис на таблиците в Общинския план за развитие • страница15/15
  Дата25.11.2017
  Размер1.76 Mb.
  ТипЗакон

  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013


  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Източници за финансиране изпълнението на планираните дейности

  Изведените в предходното изложение визия, приоритети и мерки на община Кочериново ще намерят реално изражение в осъществяването на различни проекти както от самата община като орган на местно самоуправление както и от хората в общината като представители на бизнеса, неправителствени организации и сдружения и на обществото в региона.

  Естествено е че по- голямата част от тези проекти няма да могат да се финансират от бюджета на общината поради ограничеността на ресурсите в него. Подходите за набиране на средства за реализация на различните типове проекти са доста различни и зависят от спецификата на тези проекти и от възможностите на различните финансиращи организации и донори. Община Кочериново ще бъде активна страна и ще се стреми да използва или да съдейства за използването на всички допустими източници за финансиране на проекти за развитие.

  Основни финансови инструменти и източници за финансиране на регионални проекти са:

  І. Субсидии от републиканския бюджет

  ІІ. Средства от общинския бюджет

  ІІІ. Средства от извънбюджетните фондове


   1. Национален доверителен екофонд

   2. Държавен фонд "Земеделие";

   3. "Национален фонд по опазване на околната среда";

   4. "Републиканска пътна мрежа";

   5. "Българска гора";

   6. Фонд "Опазване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи";

   7. Фонд "Национална съобщителна мрежа".  ІV. Собствени средства на ведомствата

  V. Средства на физическите лица и търговските дружество

  VІ. Средства по структурните фондови, които ще действат след 2007 година, като:

  1. Европейски фонд за регионално развитие

  2. Европейски социален фонд

  3. Кохезионен фонд  Европейският фонд за регионално развитие ще финансира проекти в сферата на инфраструктурата, производствени инвестиции, други инициативи за развитие като подкрепа на предприятия, създаване и развитие на финансови инструменти – например фондове за местно развитие, обмяна на опит между региони, градове и между социално-икономически партньори, техническа помощ. България ще може да усвоява финансови ресурси само по цел 1 “Конвергенция” и цел 3 “Коопериране” на фонда.

  В рамките на цел 1 “Конвергенция”, съдействието от този фонд ще бъде съсредоточено върху устойчивото регионално развитие чрез модернизация и диверсификация на регионалните икономически структури приоритетно в следните области:  • изследвания и технологично развитие, иновации и предприемачество, трансфер на технологии, подобряване на връзките между малките и средни предприятия и университетите, развитие на бизнес мрежи;

  • развитие на информационното общество, подобряване на достъпа до он-лайн услуги;

  • опазване на околната среда, включително инвестиции свързани с управление на отпадъците, водоснабдяване, качество на въздуха, стимулиране на био-разнообразието, съдействие на малките и средни предприятия за въвеждане на технологии, щадящи околната среда, превенция на природни и технологични рискове;

  • туризъм, включително развитие на устойчив туризъм, подобряване на туристическите услуги, развитие на културен туризъм и др.;

  • транспортни инвестиции, включително трансевропейски транспортни мрежи;

  • енергетика, включително трансевропейски мрежи, които допринасят за сигурност на доставките, подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяемите източници на енергия;

  • инвестиции в образованието и в здравеопазването, които да допринесат за нарастване на привлекателността и качеството на живот в регионите;

  • съдействие за инвестиции в малки и средни предприятия, допринасящи за създаване и запазване на работни места.

  По цел 3 на фонда “Коопериране” средствата от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат съсредоточени върху развитие на трансгранични икономически и социални дейности, стимулиране на предприемачеството главно чрез развитие на малки и средни предприятия, на туризма, културата и трансграничната търговия, стимулиране на трансграничното съвместно опазване на околната среда, включително управление и опазване на водите и др.

  Европейският социален фонд ще подкрепя политики и приоритети, насочени към постигане на заетост, подобряване качеството и роизводителността на труда и стимулиране на социалното включване и сближаване. Този фонд ще предоставя средства за решаване на проблеми свързани с:

  • значителните различия в равнището на заетостта, социалното неравенство, разликите в уменията и недостигът на работна ръка;

  • нарастващият мащаб на икономическото и социално преструктуриране, дължащо се на глобализацията и на развитието на икономика, основана на знанието;

  • демографските промени, изразяващи се в намаляване и застаряване на работната сила.

  Средствата по този фонд ще бъдат съсредоточени в четири основни сфери:

  Първо: повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията към новите условия;

  Второ: стимулиране на достъпа до заетост, предотвратяване на безработицата, повишаване на участието в трудовия пазар;

  Трето: засилване на социалното включване чрез стимулиране на интегрирането на работа на хора в неравностойно положение и борба с дискриминацията;

  Четвърто: стимулиране на партньорството за реформа в сферата на заетостта и включването в трудовия пазар.

  Кохезионен фонд ще подпомага държави членки с БНП под 90% от средния за Европейския съюз в изпълнението на критериите за участие в икономическия и валутен съюз. Кохезионният фонд ще финансира проекти на държави членки в областта на:

  • трансевропейските транспортни мрежи /големи проекти в транспортната инфраструктура/;

  • опазването на околната среда;

  • устойчивото развитие като енергийна ефективност;

  • възобновяемите източници на енергия;

  • железопътния, речния и морския транспорт;

  • управление на пътния и въздушния трафик, чист градски и обществен транспорт.

  VІІ. Средства по други международни програми и междуправителствени споразумения.

  VІІІ. Банкови заеми  Средствата от посочените източници, трябва да бъдат максимално използвани за финансирането на различните проекти на общината, включени в програмата и за бъдещо развитие и за постигането на определените визия, приоритети и мерки. Тези проекти са посочени в следващата Таблица 37:

  Таблица 37 Финансова таблица на План за развитие на община Кочериново за периода 2007 - 2013 год.

  П Р И Л О Ж Е Н И Я

  Приложение № 1

  Таблица Времеви график на изпълнение на проектите  Проект

  2007 г.

  2008 г.

  2009 г.

  2010 г.

  2011 г.

  2012 г.

  2013 г.

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  І.

  Създаване на условия за балансиран растеж на икономиката на общината чрез подпомагане на малкия и среден бизнес и стимулиране развитието на традиционните отрасли като селското и горското стопанство, туризма /селски, еко и културен/, леката промишленост и сектора на услугите

   

   

   

   

   

   

   

  1.1.

  Ефективно използване на природните и поземлени ресурси на общината за развитие на конкурентноспособно и екологично чисто растениевъдство

   

   

   

   

   

   

   

  1.2.

  Преминаване към мащабно, ефективно и конкуренстноспосбно животновъдство, отговарящо на европейските и световни норми и стандарти

   

   

   

   

   

   

   

  1.3.

  Ефективно развитие на основни отрасли от промишлеността като хранително-вкусова, дървопреработвателна, текстилна и др., чрез използване на ресурсния потенциал създаден в община Кочериново

   

   

   

   

   

   

   

  1.4.

  Развитие на селски, еко и културен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство с високо качество на обслужването и предлаганите услуги и създаване на материална база за това

   

   

   

   

   

   

   

   

  Изграждане на екопътеки "Крепостта Орниче и пещерите" (от с.Цървище и с.Фролош) /2012г./

   

   

   

   

   

  Х

   

  1.5.

  Подпомагане на частния сектор за предприемане на инициативи за развитие на сектор “Услуги”

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІ.

  Преодоляване тенденцията към обезлюдяване на населените места в общината чрез подобряване благосъстоянието на населението, повишаване на заетостта, подобряване качеството на здравните и образователните услуги и подобряване на условията за работа, отдих, туризъм, спорт и култура

   

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Намаляване на безработицата чрез разкриване на нови работни места и постепенно нарастване на доходите да изравняването им с европейските стандарти

   

   

   

   

   

   

   

  2.2.

  Подобряване качеството на здравните и образователни услуги в общината, при спазване на действащата нормативна уредба и подобряване условията на живот на населението

   

   

   

   

   

   

   

   

  Закупуване на апаратура за Рехабилитационен център, гр.Кочериново /2007-2013 г./

   

  Х

   

   

   

   

   

   

  Възстановяване на плувен басейн - СОУ "Христо Ботев", гр. Кочериново /2007-2013 г./

   

  Х

   

   

   

   

   

  2.3.

  Съхранение на културно – историческото наследство на община Кочериново

   

   

   

   

   

   

   

   

  Възстановяване (реконструкция) на църквата "Св.Петка", с. Цървище /2008-2013 г./

   

   

  Х

   

   

   

   

   

  Възстановяване (реконструкция) на църквата "Св.Троица", с. Фролош /2007-2013 г./

  Х

   

   

   

   

   

   

  2.4.

  Създаване на условия за спорт, отдих и туризъм

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІІІ.

  Подобряване, подновяване и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на околната среда, чрез съхраняване и възобновяване на природните ресурси

   

   

   

   

   

   

   

  3.1.

  Реконструкция и поддържане на транспортната система в съответствие с изискванията на степента на развитие на социално – икономическите процеси в общината

   

   

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10708 (2,2 km от км 4+0 до км 7+0) - всички елементи на пътя /2007 г./

  Х

   

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10712 (1,6 km от км 5+6 до км 4+5) - всички елементи на пътя /2007 г./

  Х

   

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10603 (4,4 km от път ІV-106 до с.Крумово) - всички елементи на пътя /2008 г./

   

  Х

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10605 (1,0 km от км 0+9 до км 1+0) - всички елементи на пътя /2009 г./

   

   

  Х

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10050 (0,3 km от 347+4 на Е 79 до 0+3 гр.Кочериново) - всички елементи на пътя /2010 г./

   

   

   

  Х

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10047 (1,0 km от 343+6 на Е 79 до с.Мурсалево) - всички елементи на пътя /2011 г./

   

   

   

   

  Х

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV 10706 (4,5 km от Кочериново - с.Бараково) - всички елементи на пътя /2008 г./

   

  Х

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV-10716 от общ.Рила до Е 79 (3,5 km от км 4+5 до км 7+0 с.Стоб - с.Пороминово) - всички елементи на пътя /2007 г./

  Х

   

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV-10716 от общ.Рила до Е 79 (0,8 km от км 10+3 до км11+1 от с.Бараково до Е 79) - всички елементи на пътя /2008 г./

   

  Х

   

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV-10716 от общ.Рила до Е 79 (1,0 km от км3+5 до км 4+5 от общ.Рила до с.Стоб) - всички елементи на пътя /2009 г./

   

   

  Х

   

   

   

   

   

  Подобряване на общински път ІV-10716 от общ.Рила до Е 79 (3,3 km от км 7+0 до км 10+3 от с.Пороминово до с.Бараково) - всички елементи на пътя /2010 г./

   

   

   

  Х

   

   

   

   

  Подобряване на второстепенен път с. Цървище (м. Ореевица) - 2,0 km от път ІV-10609 до църква Света Петка - цялостно изграждане на път /2011 г./

   

   

   

   

  Х

   

   

   

  Асфалтиране на улици - Община Кочериново (10 km) /2007-2013 г./

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

   

  Подобряване на уличната мрежа - Община Кочериново (150 km) /2007-2013 г./

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  Х

  3.2.

  Изграждане, подновяване и разширяване на междуселищните водоснабдителни мрежи, вътрешноводопроводните и канализационните мрежи в населените места и всички квартали в общинския център

   

   

   

   

   

   

   

   

  Изграждане на водопроводна инсталация - с.Фролош /2008-2009 г./

   

  Х

  Х

   

   

   

   

   

  Реконструкция (подмяна) на съществуваща водопроводна система - с.Крумово, с.Мурсалево, с.Пороминово, с.Стоб, с.Бараково, гр.Кочериново /2008-2009 г./

   

  Х

  Х

   

   

   

   

   

  Изграждане на Главен колектор "център"- гр.Кочериново /2007-2013 г./

   

   

   

  Х

   

   

   

   

  Изграждане на канализационна система (от Главен колектор І до център) /2007-2013 г./

   

   

   

  Х

   

   

   

   

  Изграждане на канализационна система - отклонение запад, с. Стоб /2007-2013 г./

   

   

   

   

  Х

   

   

   

  Изграждане на канализационна система - отклонение изток, с. Стоб /2007-2013 г./

   

   

   

   

   

  Х

   

   

  Изграждане на канализационна система - отклонение с. Мурсалево /2007-2013 г./

   

   

   

   

   

  Х

   

   

  Изграждане на канализационна система - отклонение с. Фролош /2009-2013 г./

   

   

   

   

   

   

  Х

   

  Реконструкция (подобряване) на канализационна система - отклонения с.Крумово, с.Бураново, с.Боровец, с.Драгодан /2008-2013 г./

   

   

   

   

   

   

  Х

  3.3.

  Обновяване и поддържане на енергоснабдителните, съобщителните и комуникационните системи в общината

   

   

   

   

   

   

   

  3.4.

  Опазване на околната среда и поддържане на екосистемите в рамките на община Кочериново чрез възобновяване на природните ресурси

   

   

   

   

   

   

   

   

  Закупуване на кофи за смет и специализирани контейнери за ТБО /2007-2013 г./

   

   

   

  Х

   

   

   

   

  Изграждане на локална ПСОВ, с.Мурсалево /2007-2013 г./

   

   

   

   

  Х

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ІV.

  Развитие и модернизация на социалната инфраструктура в общината, осъществяване и поощряване на дейности свързани с трансграничното сътрудничество между България и Македония

   

   

   

   

   

   

   

  4.1.

  Провеждане на целенасочена политика за подобряване условията на живот и защита на правата на децата, младите, хората в неравностойно положение и малцинствените групи

   

   

   

   

   

   

   

  4.2.

  Провеждане на активна политика на трансгранично сътрудничество

   

   

   

   

   

   

   

  Приложение №2
  Опис на таблиците в Общинския план за развитие
  Таблица 1 Разпределение на територията на Област Кюстендил

  Таблица 2 Разпределение на територията по фондове

  Таблица 3 Разпределение на територията на общината по населени места

  Таблица 4 Гъстота на населението към 31.12.2003 год.

  Таблица 5 Брой и динамика на населението по населени места в общината

  Таблица 6 Разпределение на населението по район, пол и възраст

  Таблица 7 Естествен прираст на населението по общини към 31.12.2003 год.

  Таблица 8 Механичен прираст на населението по общини към 31.12.2003 год.

  Таблица 9 Бюджетни приходи по окрупнени показатели

  Таблица 10 Структура на собствените приходите за периода 2002 – 2004 год.

  Таблица 11 Структура на бюджетните разходи за периода 2002 – 2004 год.

  Таблица 12 Структура на бюджетните разходи по функции

  Таблица 13 Количествен SWOT анализ

  Таблица 14 Лица на фигурите от Графика 8

  Таблица 15 Сравнителни данни на разпределение на земеделския фонд в община Кочериново и област Кюстендил

  Таблица16 Разпределение на тютюнопроизводителите и обработените от тях площи по населени места в община Кочериново

  Таблица 17 Селскостопански фонд по населени места в община Кочериново

  Таблица 18 Изменение на броя на селскостопанските животни в община Кочериново за периода 2000 г. – 2004 г.

  Таблица 19 Брой на отглежданите селскостопански животни в община Кочериново през 2004 г.

  Таблица 20 Количествен SWOT анализ

  Таблица 21 Лица на фигурите от Графика 12

  Таблица 22 Коефициент на икономически активното население в област Кюстендил и страната за периода 2001г. – 2003г.

  Таблица 23 Заети лица в община Кочериново и област Кюстендил за периода 2001г – 2003г.

  Таблица 24 Процент на заетите лица в община Кочериново по стопански сектори за 2003г.

  Таблица 25 Наети лица и СБГЗ в община Кочериново и област Кюстендил за периода 2001г – 2003г.

  Таблица 26 Наети лица и СБГЗ в община Кочериново и област Кюстендил за периода 2001г – 2003г.

  Таблица 27 Относителен дял на основните групи безработни в община Кочериново и област Кюстендил за 2003 г.

  Таблица 28 Брой медицински работници по населени места в община Кочериново - 2005 година

  Таблица 29 Брой групи и брой деца по детски учебни заведения за учебната 2004-2005 година

  Таблица 30 Брой паралелки по класове в общинските училища за учебната 2004-2005 година

  Таблица 31 Брой ученици по класове в общинските училища за учебната 2004-2005 година

  Таблица 32 Количествен SWOT анализ

  Таблица 33 Лица на фигурите от Графика 15

  Таблица 34 Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални горивни и производствени процеси през 2003 година

  Таблица 35 Количествен SWOT анализ

  Таблица 36 Лица на фигурите от Графика 16

  Таблица 37 Финансова таблица на План за развитие на община Кочериново за периода 2007 - 2013 год.

  Приложение № 3
  Опис на таблиците в Общинския план за развитие
  Графика 1 Разпределение на територията на Област Кюстендил

  Графика 2 Разпределение на територията по фондове

  Графика3 Разпределение на населението по възраст

  Графика 4 Бюджетни приходи

  Графика 5 Структура на неданъчните приходи

  Графика 6 Структура на бюджетните разходи

  Графика 7 Структура на бюджетните разходи по функции

  Графика 8 Количествен SWOT анализ

  Графика 9 Сравнителни данни на разпределение на земеделския фонд в община Кочериново и област Кюстендил

  Графика 10 Селскостопански фонд по населени места в община Кочериново

  Графика11 Изменение на броя на селскостопанските животни в община Кочериново за периода 2000 г. – 2004 г.

  Графика 12 Количествен SWOT анализ

  Графика 13 Коефициент на икономически активното население в област Кюстендил и страната за периода 2001г. – 2003 г.

  Графика 14 Процент на заетите лица в община Кочериново по стопански сектори за 2003г.

  Графика 15 Относителен дял на основните групи безработни в община Кочериново и област Кюстендил за 2003 г.

  Графика 16 Количествен SWOT анализ

  Графика 17 Количествен SWOT анализ  1 Данните са от Национален център по кадастър ЕООД /Баланс на територията на РБългария към 31.12.2000 г. по вид на територията по райони за планиране, области и общини/

  2 Визията, стратегическите цели и приоритети на НПР за периода 2007 – 2013 година са одобрени от МС на 19.08.2004 год.

  3 Данните са от Ситуационно-перспективен анализ за производство на месо на Министерство на земеделието и горите.

  4 Трудова дейност осъществяват и лицата, които временно отсъстват от работа поради отпуск, болест, бременност, раждане, отглеждане на малко дете или други подобни причини.

  5 Без лицата в отпуск за отглеждане на малко дете.

  Април, 2005 г.

  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013