• Таблица 13 Количествен SWOT анализ
 • Средна оценка 5,75 Средна оценка 6,81
 • Възможности Заплахи
 • Средна оценка 6,75 Средна оценка 5,17
 • Квадранти/ стойности Възможности -Силни страни Възможности-Слаби страни
 • Слаби страни - Заплахи Заплахи - Силни страни • страница4/15
  Дата25.11.2017
  Размер1.76 Mb.
  ТипЗакон

  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  SWOT анализ на природния потенциал и факторите за развитие на община Кочериново


  1. Силни страни:

   • изключително благоприятно геостратегическо положение:

    • през общината минава транс-европейски коридор №4, София – Атина;

    • община Кочериново се намира в зона за трансгранична сътрудничество;

    • общината е в близост до областен център, гр. Благоевград;

    • през общината минава единственият път към националния архитектурен паметник на културата и българската духовност - Рилски манастир и Национален парк Рила;

   • подобряване на финансово-икономическо състояние на общината:

    • нарастване дела на собствените приходи в бюджета, респ.намаляване на субсидиите от ЦБ;

    • нарастване на неданъчните приходи за сметка на постъпленията от продажба на общинско имущество;

   • богата и разнообразна природна среда и наличие на природни забележителности – Стобски пирамиди, пещерите – Чочова скала и Янина градина;

   • богато исторически и културно наследство;

   • благоприятни климатични и почвени условия за развитие на селското стопанство – растениевъдство и животновъдство;

   • наличие на обширни земеделски земи (над 50% от територията) и значителен дял горски площи (над 40% от територията), създаващи предпоставки за развитие на сектори, като: земеделие, туризъм, дърводобив и дървопреработване;

   • нисък коефициент “гъстота на населението”, показателен за добрата териториална осигуреност на населението;

   • положителен механичен прираст за периода 2002-2003 год., който до известна степен неутрализира отрицателния естествен прираст в общината.
  1. Слаби страни:

   • сравнителна отдалеченост на общината от областния център – гр. Кюстендил;

   • неефективно използване на природо-климатичните условия и териториалните фондове за развитието на стопанските отрасли;

   • нисък дял на бюджетните разходите за социални услуги и липса на такива за развитие на туризъм и почивно дело;

   • недостатъчен административен капацитет в областта на финансирането и инвестициите;

   • недобра организация на работа на общинската администрация и липса на основни структурни звена /т.е. налице е необходимост от преструктуриране на управленската и организационна структура на общинската администрация/;

   • намаляване числеността на населението в общината;

   • тенденция към застаряване на населението, в резултат на което повече от 1/3-та от него е в надтрудоспособна възраст;

   • отрицателен естествен прираст на населението през последните години.
  1. Възможности:

   • оползотворяване на геостратегическото местоположение на общината чрез реализиране на общински инвестиционни проекти или участие на местната власт в съвместни проекти с регионално или национално значение;

   • ефективно използване на природния потенциал съобразно един от основните акценти на финансовата перспектива на ЕК за периода 2007 – 2013 г., “Опазване и управление на природните ресурси”, вкл. реализиране на проекти за трансгранично сътрудничество;

   • засилване ролята на общинската администрация като основно звено в процеса на присъединяване на България към ЕС;

   • популяризиране на културно-историческото наследство в региона чрез развитие на алтернативен туризъм, с оглед националната политика за насърчаване на алтернативните форми на туризъм в селските общини.
  1. Заплахи:

   • неефективно използване на природните и културно-историческите дадености в общината;

   • недостатъчен програмен и административен капацитет в Общината, респ. липса на специалисти за участие в цялостния процес на усвояване на средствата от ЕС;

   • задълбочаване на тенденцията към застаряване на населението, както и намаляване на неговата численост, което предполага намаляване на качествените характеристики и потенциала на населението.

  Количествена оценка на SWOT анализа на природния потенциал и факторите за развитие на община Кочериново е представена в следващите Таблици 13 и 14 и Графика 8. Оценката е извършена по 10-бална скала.  Таблица 13 Количествен SWOT анализ

  Силни страни

  Слаби страни

  Изключително благоприятно геостратегическо положение

  6

  Сравнителна отдалеченост на общината от областния център – гр. Кюстендил;

  5

  Подобряване на финансово-икономическо състояние на общината:

  4

  Неефективно използване на природо-климатичните условия и териториалните фондове за развитието на стопанските отрасли;

  8

  Богата и разнообразна природна среда и наличие на природни забележителности – Стобски пирамиди, пещерите – Чочова скала и Янина градина;

  4,5

  Нисък дял на бюджетните разходите за социални услуги и липса на такива за развитие на туризъм и почивно дело;

  7

  Богато исторически и културно наследство;

  5

  Недостатъчен административен капацитет в областта на финансирането и инвестициите;

  8

  Благоприятни климатични и почвени условия за развитие на селското стопанство – растениевъдство и животновъдство;

  7

  Намаляване числеността на населението в общината;

  6,5

  Наличие на обширни земеделски земи (над 50% от територията) и значителен дял горски площи (над 40% от територията), създаващи предпоставки за развитие на сектори, като: земеделие, туризъм, дърводобив и дървопреработване;

  6,5

  Недобра организация на работа на общинската администрация и липса на основни структурни звена /т.е. налице е необходимост от преструктуриране на управленската и организационна структура на общинската администрация/;

  8

  Нисък коефициент “гъстота на населението”, показателен за добрата териториална осигуреност на населението;

  7

  Тенденция към застаряване на населението, в резултат на което повече от 1/3-та от него е в надтрудоспособна възраст;

  7

  Положителен механичен прираст за периода 2002-2003 год., който до известна степен неутрализира отрицателния естествен прираст в общината.

  6

  Отрицателен естествен прираст на населението през последните години

  5

  Средна оценка

  5,75

  Средна оценка

  6,81

   

   

   

   

  Възможности

  Заплахи

  Оползотворяване на геостратегическото местоположение на общината чрез реализиране на общински инвестиционни проекти или участие на местната власт в съвместни проекти с регионално или национално значение;

  8

  Задълбочаване на тенденцията към застаряване на населението, както и намаляване на неговата численост, което предполага намаляване на качествените характеристики и потенциала на населението.

  6,5

  Ефективно използване на природния потенциал съобразно един от основните акценти на финансовата перспектива на ЕК за периода 2007 – 2013 г., “Опазване и управление на природните ресурси”, вкл. реализиране на проекти за трансгранично сътрудничество;

  6,5

  Недостатъчен програмен и административен капацитет в Общината, респ. липса на специалисти за участие в цялостния процес на усвояване на средствата от ЕС;

  5

  Засилване ролята на общинската администрация като основно звено в процеса на присъединяване на България към ЕС;

  7

  Неефективно популяризиране на природните и културно-историческите дадености в общината

  4

  Популяризиране на културно-историческото наследство в региона чрез развитие на алтернативен туризъм, с оглед националната политика за насърчаване на алтернативните форми на туризъм в селските общини.

  5,5

   

   

  Средна оценка

  6,75

  Средна оценка

  5,17


  Графика 8 SWOT анализ  Таблица 14 Лица на фигурите от Графика 8

  Квадранти/ стойности

  Възможности -Силни страни

  Възможности-Слаби страни

  Слаби страни - Заплахи

  Заплахи - Силни страни

  Квадратни единици

  22,78

  22,99

  17,44

  17,60

  Количественият анализ показва, че община Кочериново използва неефективно своите ресурси и фактори за развитие, като в същото време по отношение на тях има значителен потенциал. Поради тази причина фигурата между осите на слабите страни и възможностите е най – голяма. Сравнително висока е оценката на възможностите, което още веднъж показва, че общината може да развие своя потенциал при условие, че обществото и бизнеса имат волята за това.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013