• Приватизация в индустриалния сектор
 • Търговия и услуги
 • Туризъм • страница6/15
  Дата25.11.2017
  Размер1.76 Mb.
  ТипЗакон

  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Промишленост


  Добивна промишленост

  През последните години, добивната промишленост в община Кочериново се характеризира единствено със задълбочаващи се процеси на упадък. На територията на общината няма структури, които да осъществяват дейност в областта на добивната промишленост. Производството на лесо-химически изделия и въгледобива, характерни за региона като основни икономически сектори, не се развиват. Предприятията в тези сектори са закрити поради липса на финансови средства за доставка на основи материали и липса на достатъчно договорирани количества за реализация.


  Преработвателна промишленост

  Преработвателният сектор заема водещо място в индустриалното развитие на община Кочериново. Въпреки това, регионът се характеризира с недостатъчно развити икономически структури в областта на преработвателната промишленост. Наблюдава се тенденция на спад в икономическата активност на населението, респективно на инвестициите в предприемаческа дейност.

  В началото на 2005г. в общината функционират девет частни производствени цеха, в които работят около 300 души. Основните производствени дейности в тях са свързани с преработка на мляко и месо, производство на облекло, дървообработване и производство на опаковъчни материали.

  2.1. Производство на хранителни продукти

   Млекопреработвателни цехове

  В община Кочериново функционират два цеха за производство на мляко и млечни продукти. Предприятията са разположени в гр.Кочериново и в с.Стоб. Основен продукт и на двете производствени единици е киселото мляко. В по-малки количества се произвеждат кашкавал и сирене.
  Месопреработвателен цех

  На територията на общината функционира един цех за преработка на месо, специализиран предимно в производството на колбаси. Почти изцяло продукцията на месопреработвателния цех се пласира в търговската мрежа на Благоевград.  2.2. Производство на облекло и стоки за бита

   Шивашки цехове

  Шивашката дейност е най-добре развития икономически отрасъл в региона. В общината функционират три шивашки цеха, разположени в гр.Кочериново, с.Стоб и с.Пороминово. Предприятията работят предимно за износ и в по-голяма степен на ишлеме. Най-мащабна е производствената база на шивашкия цех в град Кочериново. Към настоящия момент в него са заети около 50 души. Тенденцията е след разширяване на продуктовата листа, персоналът да нарасне до 100 работници и служители. В останалите два цеха са заети общо 100 души: 80 - в цеха в с.Стоб и 20 - в цеха в с.Пороминово.
   Дървообработвателни цехове

  В сектор дървообработване развиват дейност две предприятия. Заводите са разположени в с.Бараково и в с.Мурсалево, където работят съответно 20 и 50 работници. През последните години дървообработвателната и мебелната промишленост в региона отбелязват тенденция както на спад в производството, така и на спад в броя на производствените единици в бранша. Този факт е пряко свързан с невъзможността на Общината да придобие собственост върху горските масиви в района на Кочериново.


   Цех за пакетиране на хранителни продукти

  В град Кочериново е разположен единственият на територията на общината цех за пакетиране на хранителни продукти. В предприятието се опаковат насипни продукти, като захар, ориз, фиде и др.  Приватизация в индустриалния сектор


  Приватизацията на предприятията в община Кочериново не отбелязва подобряване дейността на индустриалния сектор. След няколко приватизационни сделки са закрити две от най-значимите за развитието на региона производствени единици. Преустановена е дейността на водещото предприятие в Кочериново – ЗКМО „Кочериново” за производство на картон, мукава и опаковки, както и на обувното производство в с.Стоб. В резултат на недостатъчен финансов ресурс, производството на алкохолни напитки в гр.Кочериново също е закрито. Всички тези преустановени дейности дават сериозно отражение върху заетостта в общината, БВП и общия икономически климат.


  Търговия и услуги


  Търговия

  Търговската дейност в община Кочериново е представена преди всичко чрез частно предприемачество в сектора на продажбите на хранителни стоки. В общината функционират 18 хранителни магазина. Почти всички са разположени на относително малка площ и на практика представляват смесени магазини. Освен тях в общината работят и пет търговски обекта за продажба на облекло и стоки за бита.

  Дейност в областта на търговията развиват и десет питейни заведения, повечето от които кафе-аперитиви.
  Обществени услуги

  Секторът на услугите е слабо развит. На територията на общината дейност осъществяват две заведения за обществено хранене и две дискотеки.

  Банковият и застрахователният сектор са представени съответно чрез клон на „Банка ДСК” ЕАД и „Алианц България Холдинг” АД. И двете представителства се намират в гр. Кочериново.


  Туризъм


  Към началото на 2005г. в община Кочериново няма функциониращи бази за настаняване на туристи.Туризмът в община Кочериново е един от отраслите с най-голям потенциал за развитие и същевременно с най-ниска степен на ефективно използване на възможностите за бизнес и предприемачество.

  Съществено конкурентно предимство на Община Кочериново близостта й до една от най-значимите културно-исторически забележителности в България – Рилския манастир. През територията на общината преминава главният транспортен път до него, което създава благоприятни фактори за привличане на туристически поток. Приоритет в развитието на туризма би могло да бъде изграждането на туристическа инфраструктура, свързана с инвестиции в обекти за крайпътно хотелиерство и ресторантьорство.

  Освен с близостта си до Рилския манастир, потенциалът за развитие на туризъм в община Кочериново се обуславя и от наличието на исторически и природни забележителности. Една от най-атрактивните природни дадености в района е феноменът – „Стобските пирамиди”. Те са разположени в землището на с.Стоб, на входа на дефилето за Рилския манастир и представляват образувания от глинесто-песъклива почва с насечени форми. „Стобските пирамиди”, заедно с множеството щъркелови гнезда в района на Кочериново са обективни фактори, които предоставят възможност за развитие на екотуризъм в общината.

  Допълнителни фактори за развитие на алтернативен туризъм в общината са обособените места по поречието на р.Струма и р.Рилска за риболов, както и местностите, подходящи за ловен туризъм.  Положителен фактор за развитието на алтернативния туризъм в община Кочериново е проектът „Стобските пирамиди”, свързан с изграждане на екопътека и съпътстващи туристически обекти в района на с.Стоб. Проектът е одобрен за финансиране по програма ФАР, „Развитие на българския екотуризъм” през юли 2004г. Стойността на дейностите по проекта възлиза на 176 514 EUR, които ще бъдат отпуснати изцяло като безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнението е декември 2005г. Очаква се „Стобските пирамиди” да бъдат отправна точка за активното развитие на туристическия отрасъл в региона и същевременно да допринесат и за подобряване на икономическия климат в сектора на търговията и услугите.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013