• О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
 • О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В Р Е Ш Е Н И Е № 1024
 • О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В Р Е Ш Е Н И Е № 1025
 • О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В Р Е Ш Е Н И Е № 1026
 • О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В Р Е Ш Е Н И Е № 1027



 • страница1/11
  Дата25.11.2017
  Размер0.57 Mb.
  ТипРешение

  О б щ и н с к и с ъ в е т с а м о к о в


    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


  Р Е Ш Е Н И Е № 1022

  По протокол № 29 / 20.07.2017г. на заседанието си на 20.07.2017г. Общински съвет – Самоков, отчет вх. № 0800-170 / 05.07.2017г. от Силвия Стойчева - Председател на Общински съвет - Самоков, за дейността на Общинския съвет за периода февруари 2017г. – юни 2017г., на основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси”, Протокол № 19 от заседание на ПК по „ЗОРОС”, Протокол № 9 от заседание на ПК по въпроси свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Устройство на територията и екология”, Протокол № 17 от заседание на ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”, Протокол № 19 от заседание на ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”, Протокол № 18 от заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” и след проведено явно гласуване с 23 гласа “за”, “против” няма, “въздържал се” 1



  Р Е Ш И:

  Общински съвет – Самоков приема отчет за дейността на Общински съвет – Самоков за периода февруари 2017г. – юни 2017г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

  /НД

  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В




  Р Е Ш Е Н И Е № 1023

  По протокол № 29 / 20.07.2017г. на заседанието си на 20.07.2017г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800-116/ 12.07.2017г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно осигуряване на средства за отстраняване на последствията от наводнението на територията на община Самоков, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публични финанси, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и след проведено поименно гласуване с 24 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” няма


  Р Е Ш И:
  1. Общински съвет – Самоков извършва следните промени в бюджета за 2017 година:

  • Увеличава плана в дейност 123 «Общински съвет" в § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет" със сумата от 50 000 лв.

  Средствата да се осигурят от намалението на плана по разходите в:

  • културния календар в позиция «Празник на гр. Самоков» Било 30 000 лв. да стане 15 000 лв.

  • от резерва за непредвидени и неотложни разходи -35 000 лв.

  2.Увеличава плана в дейност 284 «Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии" в § 10-20 „Разходи за външни услуги” със сумата от 100 000 лв. Средствата се осигуряват от резерва за непредвидени и неотложни разходи.

  3.Упълномощава Кмета на община Самоков:



  • да назначи комисия от общинска администрация, която да обобщи резултатите от протоколите за нанесени щети

  • комисията да предложи критерии за оценка на щетите и списък на домакинствата за подпомагане, оценен в точки;

  • да представи на общински съвет за утвърждаване предложенията на комисията.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

  /НД


  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


  Р Е Ш Е Н И Е № 1024

  По протокол № 29 / 20.07.2017г. на заседанието си на 20.07.2017г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800-108 / 05.07.2017г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно средства за подпомагане на СУ „Н.Велчев”, във връзка с направени разходи за спортна дейност във времето извън учебното разписание, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.12 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, съгласно чл.7 и чл.8, т.6 от Правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков (Решение на ОбС № 965/25.05.2017г.), Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси”, Протокол № 19 от заседание на ПК по «Образование, култура, младежки дейности и спорт» и след проведено поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” няма


  Р Е Ш И:
  Общински съвет – Самоков допълва свое Решение № 754, по протокол № 22 / 23.02.2017г. за разпределение на средствата за подкрепа на спорта, както следва:

  1.Утвърждава сумата от 23 228 лв. /двадесет и три хиляди двеста двадесет и осем лева/ за консумативи и издръжка на спортната база и общежитието към СУ „Н.Велчев" във връзка с провеждане на спортно-тренировъчна дейност през ваканционните и неучебните дни в календарната 2017 г.

  2. Средствата за реализация на общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, разпределени съгласно Правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков, за 2017 година са в размер на 133 942 лв., в това число предвидения съгласно Приложение №4 на Правилника, резерв.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

  /НД


  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

  Р Е Ш Е Н И Е № 1025

  По протокол № 28 / 22.06.2017г. на заседанието си на 22.06.2017г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка вх.№ 6700-199 / 07.07.2017г. от Антоанета Николова, директор на ОУ „Христо Максимов”, гр.Самоков, относно отпускане на финансови средства за училищни униформи, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси”, Протокол № 19 от заседание на ПК по «Образование, култура, младежки дейности и спорт» и след проведено поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” няма и “въздържали се” няма



  Р Е Ш И:

  1.Общински съвет – Самоков отпуска сумата от 1276, 80лв. /хиляда двеста седемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/.

  2. Средствата да бъдат осигурени от извънучилищни и извънкласни дейности, на основание т.2.Правила за обезпечаване на извънучилищни и извънкласни дейности от Заповед № ЛС – 01 – 425 / 16.03.2017г. на Кмета на община Самоков.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

  /НД



  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В


  Р Е Ш Е Н И Е № 1026

  По протокол № 29 / 20.07.2017г. на заседанието си на 20.07.2017г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800-100 / 20.06.2017г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно определяне такса за битови отпадъци на ОП „Регионален център за управление на отпадъци”, на основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ и чл.16 от Наредба № 12 за определяне и администриране на общинските такси и цени на услуги на територията на община Самоков, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и след проведено поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” няма “въздържали се” няма



  Р Е Ш И:

  Таксата за битови отпадъци на ОП „Регионален център за управление на отпадъци” да се определи в размер на 1,00 промил – за чистотата на територията за обществено ползване върху по-високата стойност, в случая – отчетната.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/


  /НД


  О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В

  Р Е Ш Е Н И Е № 1027

  По протокол № 29 / 20.07.2017г. на заседанието си на 20.07.2017г. Общински съвет – Самоков, по докладна записка изх.№ 0800-115 / 11.07.2017г. от Владимир Георгиев – кмет на Община Самоков, относно отпускане на временна финансова помощ на „Мальовица” ЕООД за 2017г., на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на чл.124, ал.1 и ал.2 от ЗПФ, Протокол № 20 от заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и след проведено поименно гласуване с 25 гласа “за”, “против” няма, “въздържали се” няма



  Р Е Ш И:

  1. Общински съвет – Самоков отпуска временна безлихвена финансова помощ на фирма „Мальовица” ЕООД в размер на 2 338лв. за внасяне на гаранция за добро изпълнение, която ще бъде възстановена до месец 06.2018г.

  2. Общински съвет – Самоков отпуска временна безлихвена финансова помощ на фирма „Мальовица” ЕООД в размер на 4 160 лв. за получаване на сертификат по стандарт ISO 9001.2015, която ще бъде възстановена до месец 06.2019г.

  3. Възлага на кмета на община Самоков да извърши последващите, съгласно закона действия, включително да сключи договор за предоставяне на помощта.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

  /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

  /НД

    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  О б щ и н с к и с ъ в е т с а м о к о в