• Образац 1 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Партија бр. 1
 • Угаљ мрко-лигнитски - сепарисани , облик коцка тона 90 ТОНА
 • 20-26 МЈ/ kg или еквивалент
 • 2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
 • 3. Рок и место испоруке добара
 • VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
 • 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА • Дата15.09.2017
  Размер60.4 Kb.

  Образац 1 спецификација предмета јавне набавке  II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

  Образац 1
  СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Партија бр. 1 Техничка спецификација добара

  р.бр

  Назив добра

  јед.м.

  укупна кол.

  2016.


  1.

  Угаљ мрко-лигнитски - сепарисани , облик коцка

  тона

  90 ТОНА


  Карактеристике:

  1

  Доња топлотна вредност без влаге и пепела

  20-26 МЈ/kg или еквивалент


  2

  Укупна влага (%)

  30,00-36,00

  3

  Укупан пепео (%)

  8,00-22,00 %

  5

  Сумпор сагориви(%)

  0,30-0,50 %

  6

  Укупан сумпор (%)

  0,70-1,10 %

  7

  Садржај водоника (%)

  3,20-4,00 %

  8

  ДТЕ са ук.влагом (МЈ/kg)

  11,50-14,50

  9

  ДТЕ без влаге и пепела(МЈ/kg)

  до 26,00
  Гранулација

  од 40mm до 80mm


  2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета – Комисија за пријем угља врши контролу пријема робе, квалитета и квантитета у присуству представника продавца. Контрола се врши на складишту наручиоца о чему се сачињава записник. Записник потписују чланови комисије за пријем угља и представник продавца.

  3. Рок и место испоруке добара Понуђач се обавезује да ће добра испоручивати у Гимназију „Свети Сава“ Пожега Пожега, Вука Караџића бр.6 , у току радног времена од 07-15 часова.

  4. Динамика испоруке – Испорука се врши сукцесивно, искључиво по наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем телефона, emaila или на други погодан начин најкасније 5 дана унапред. Количина сваке сукцесивне испоруке биће одређена од стране наручиоца, у наруџбеници, у зависности од расположивости капацитета котларнице.

  Коначан рок за испоруку укупне количине угља је до 30.11.2016. год.


  Напомена: у прилогу доставити доказ о квалитету - саставу угља издат од стране надлежног органа (произвођачку спецификацију и извештај о испитивању угља), и потписану и оверену Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је квалитет испорученог угља у складу са спецификацијом наручиоца.


  Члан 5.

  Уговорне стране су сагласне да се по овом уговору врши сукцесивна испорука предметног добра, одмах након закључења истог, сходно потребама наручиоца, а на позив наручиоца и то испорука ће се вршити у року од 5 дана од дана упућеног позива. Количина сваке сукцесивне испоруке биће одређена од стране наручиоца, у наруџбеници, у зависности од расположивости капацитета котларнице.

  Коначну испоруку угља треба извршити закључно са 30.11.2016. године.

  У случају испоруке од стране добављача супротно претходним ставовима, уговор ће се сматрати раскинутим.


  Члан 6.

  Добављач је сагласан да се испорука предметног добра врши према налогу наручиоца,за Гимназију „Свети Сава“ Пожега, Пожега, ул. Вука Караџића бр 6, и изврши истовар у складиште угља наручиоца.

  Уколико добављач не испуни своју обавезу, односно у уговореном року не испоручи предметна добра, обавезан је да за сваки сат закашњења по писаном позиву Наручиоца плати износ од 0,01% од укупне уговорне вредности на име уговорне казне, у року од 8 дана од дана пријема позива, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% од укупне уговорне вредности, у ком случају Наручилац задржава право раскида уговора једностраном изјавом воље.

  Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева сваки други вид накнаде штете, као и да захтева раскид уговора из свих законом предвиђених разлога.


  Члан 7.

  Наручилац (тј. овлашћено лице Наручиоца) је обавезан да приликом сваке испоруке добара из члана 1. овог Уговора изврши квалитативну и квантитативну контролу испоручених добара и то:

  - провером да ли се количина испоручених добара слаже са количином исказаном на отпремници и са порученом количином;

  провером да ли су испоручена добра одговарајућег квалитета;

  провером да ли све карактеристике добра одговарају захтеваним карактеристикама (наведеним у Спецификацији предмета јавне набавке);

  Уколико овлашћено лице Наручиоца након квалитативне и квантитативне контроле испоручених добара утврди да су сви услови из претходног става овог члана Уговора испуњени, обавезно је да потпише записник, радни налог, извештај, отпремницу или неки други документ који издаје добављач , и којим се доказује да су добра испоручена.

  У противном, Наручилац враћа добра добављачу уз непотписану пратећу документацију.
  Члан 8.

  Ако се приликом испоруке утврди да добра која је добављач испоручио Наручиоцу не задовољавају неки од услова из члана 7. овог уговора, добављач мора о свом трошку, у најкраћем могућем року од сачињавања записника о рекламацији од стране овлашћеног лица Наручиоца, уочене недостатке отклонити, тј. заменити их добрима која одговарају квалитету наведеном у Спецификацији Наручиоца, и/или  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

  Понуђач подноси понуду на српском језику.


  2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

  Понуде морају бити у целини припремљене у складу са ЗЈН, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

  Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

  Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији уз достављање тражених доказа о испуњености услова.

  Обрасце у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, потписују и оверавају печатом.

  Обрасци морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача, односно подизвођача (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) и оверени печатом. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

  Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из конкурсне документације. Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом.

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Гимназија „Свети Сава“ Пожега, 31210 Пожега, Ул. Вука Караџића бр. 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – набавка огрева; партија бр. _____, ЈН бр. 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.05.2016. год. до 12 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

  Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:  Образац понуде (Образац 1);

  Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Образац 1 спецификација предмета јавне набавке