Скачать 354.07 Kb.


Дата30.01.2018
Размер354.07 Kb.

Скачать 354.07 Kb.

Образец №1 „предложение за изпълнение на поръчката”

Образец № 1
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет:

“Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД


От: ………………………………………………………………………………………………. (наименование на участника)

Представлявано от - ……………………………………………………………………………….

с адрес на управление: гр. …………………………………………………………………………

тел.: …………………., факс: ……………………., e-mail: ……………………………………


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви предложението ни за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД:

 1. Декларираме, че ще извършваме услугата ежедневно, със собствен транспорт, материали и средства, като траспортирането на бельото, облеклото, одеалата и възглавниците ще извършваме с наш траспорт, със свой персонал и за наша сметка за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договор.

 2. Заявявяме, че ще спазваме стриктно посочените в утвърдената документацията място и график за ежедневно предаване на мръсно и чисто бельо, и работно облекло, и ежедневно предаване на мръсно операционно бельо, а именно:

- Предаването на мръсно бельо и работно облекло, възглавници и одеала ще се извършва от Възложителя и ще се получава от нас от 7,00 до 8,30 часа

- Предаването на чисто бельо ще извършваме от 8,30 часа до 10,30 часа

- Получаването на мръсно операционно бельо от нас ще се извършва от 13,30 до 14.30 часа.

- Получаването на мръсно и предаването на чисто бельо се извършва в източната част на хирургичен корпус – партер, в различните часове от деня.  1. Съгласни сме, в случаите, когато предстоят повече от два последователни почивни дни, възложителят и изпълнителят да изготвят предварителен график на получаване на замърсено болнично бельо и получаването на почистено болнично бельо, като и че в случай, че официалните почивни дни попадат в дните от седмицата от понеделник до петък, ще извършим услугата и в тези дни независимо от това, че те са официално почивни.

  2. Съгласни сме, в ситуации на епидемии, спешни случаи и кризи, когато срокът за изпълнение на услугата е от изключително значение за опазване на живота и здравето на пациентите и персонала, Възложителят да определи и друг график и друг срок за предаване на мръсно бельо и облекло, и приемане на чисто бельо и облекло.

  3. Услугата ще се изпълнява в следния обект/обекти – посочва се населеното място, където се намира обекта и административния му адрес, както и собствени и/или нает е обекта или обектите.

  4. Запознати сме и приемаме изискването на възложителя, че предаваното мръсно бельо е без каквато и да е предварителна обработка.

2. Декларираме, че ще предоставим за ползване на възложителя оборотно бельо без допълнително заплащане за срока на договора, а именно: долен чаршаф, плик и калъфка, отговарящи на следните характеристики – едноцветни, памучни, бели, стандартен размер - долен чаршаф с размери 160/230, плик 150/215, калъфка 50/70, в случаите, когато по време на изпълнението на поръчката, някои от тези части от комплект бельо се повредят или износят или станат негодни за употреба. В тези случаи ще ги заменим с нови такива, без Възложителят да дължи заплащане.

3. Предлагаме следния процес на изпиране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане, транспортиране на видовете болнично, операционно и детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала, съответстващ на изисванията на възложителя и законовите разпоредби в страната, в наш обект, регистриран от РЗИ в регистъра по Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции по чл. 36 ал. 3 от Закона за здравето, в подходящо обособени и оборудвани помещения, в съответствие с изискванията по чл. 2 от Наредба № 37/05.11.1995г. на МЗ за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални като посочваме и начина на предпазване на бельото от преждевременно износване и осигуряване на необходимото качество: ……………………………………………….

4. Декларараме, че наличното ни оборудване е достатъчно като капацитет и вид за изпълнение на технологичния процес изпиране, гладене, сушене, за термодезинфекция и химиотермодезинфекция на количество болничното пране на възложителя.

5. При изпълнение на поръчката ще използваме следните почистващи и дезинфекциращи препарати, вкл и тези на ензимна и кислородна основа; ………………………………………… /посочва се вида и наименованието им/.

6. Декларираме, че почистващите и дезинфекциращи препарати, които ще използваме за изпълнение на поръчката са разрешени за употреба в РБългария и притежават необходимите документи за това, притежават необходимите санитарни разрешителни от МЗ и отговарят на изискванията за третиране на текстилни материали, замърсени с биологични, септични и анаерабни материи.

7. Заявяваме, че ще извозваме мръсното и чистото бельо с отделни моторни превозни средства.

8. Поемаме задължение, че ще извършваме услугата при стриктно спазване на изискванията на Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални /издадена от Министерството на здравеопазването, обн. дв. бр.95 от 27 октомври 1995г., попр. дв. бр. 97 от 3 ноември 1995г./, като се задължаваме да спазваме и минималните изисквания на Възложителя към технологичния процес на извършване на услугата, посочени в раздел „техническа спецификация” на утвърдената документация за провеждане на поръчката;

9. Съгласни сме начинът и срокът на плащане от Възложитнеля на извършената от нас услуга да е ежемесечно, до 60 дни след извършване на услуга и двустранно подписани приемо- предавателни протоколи и представяне на фактура от изпълнителя, по банков път, по следната ни банкова сметка: …… ………………………………………………………………………….

10. Заявяваме, че няма да използваме/ ще използваме следните

/излишното се зачертава/

подизпълнители, чийто дял в изпълнението е както следва:

10.1. (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление) . с дял, представляващ.................% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - .................................... .................................................,

10.2. (наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление) . с дял, представляващ.................% от общата стойност на ОП и отнасящ се до следните видове работи от предмета на ОП - .................................... .................................................,

11. Прилагаме:

11.1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде оферта от името на участника /когато е пирложимо/

12.2. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец № 3

13.3. Декларация за срок на валидност на офертата – образец № 4 /Офертите на участниците трябва да бъдат със срок на валидност 120 дни от датата на подаване на офертата/..

14.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец № 5

15.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ ППЗОП - образец № 6

16.6. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - образец № 7, /подписва се от законния представител на участника/.

16.7. Становище от РЗИ по местонахождение, доказващо, че обектът, където ще се извършва услугата, отговаря на здравно-хигиенните изисквания, съгласно Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални.

дата: ………………….. г. ПОДПИС: ……………………………………….

(име и фамилия)

...…………………………………………..

(длъжността на лицето, подписало предложението)Образец № 2

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

От: ………………………………………………………………………………………………. (наименование на участника)

Представлявано от - ……………………………………………………………………………….

с адрес на управление: гр. …………………………………………………………………………

тел.: …………………., факс: ……………………., e-mail: ……………………………………УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в процедура по ЗОП с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД
ВИДОВЕ БОЛНИЧНО БЕЛЬО

КОЛ-ВО /КГ/

единична цена в лева на 1 кг сухо пране без ддс

обща стойност в лева без ДДС к. 2 х к. 3


1

2

3

4

1. Болнично бельо /бяло/ – чаршаф, плик, калъфка, нощница, калъфки за матрак

2. Операционно /цветно/ бельо- чаршаф /с разрез и без разрез/, компрес, операционна престилка, риза – туника, панталон, манта;

3. Работно облекло за персонала

4. Детско бельо - чаршаф, плик, калъфка, пелени,

5. Детски дрехи – ританки, блузки;

6. Възглавници и Одеяла – големи и детски,

7. Покривки и пердета.


218 216 кг.

…………..

/словом .........../……………..

/словом .........../ 1. Посочената единична цена включва всички разходи по изпълнение на услугата.

 2. Предложената единична цена е окончателна и не подлежи на промяна за срока на договора.


ДАТА: ………………….. г. ПОДПИС: ……………………………………….

(име и фамилия)


……………………………………………………………..

(длъжност на лицето, подписало предложението)ДОГОВОР – ПРОЕКТ
Днес…………………. 2017 г. в гр. Стара Загора, страните по договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД, ЕИК: 123535874, с адрес: гр. Стара Загора, 1000, ул. “Генерал Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор Проф. д-рЙовчо Йовчев, дм

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………..…………………………. , ЕИК …….………………....., със седалище и адрес на управление гр. …….………………, ул. ………………….…………...................…, тел. № …………………, факс №……………..........., e-mail:............................, Идентификационен № по ЗДДС ……………….., представлявано от …………….……………………………............., на основание Решение № …………/……………2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на лечебното заведение за класиране на участниците и определените за изпълнители на обществената поръчка и чл. 112 от ЗОП, сключиха настоящия договор за следното:


I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ежедневно услугата “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, със собствен транспорт от и до мястото, посочено от Възложителя, със свои средства, труд и материали, в обект, находящ се в ……………………………………………………………………………………, в съответствие с Техническата спецификация на възложителя, Предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, които ще отговарят за изпълнението, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

1.1. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя оборотно бельо без допълнително заплащане за срока на договора, а именно: долен чаршаф, плик и калъфка, отговарящи на следните характеристики – едноцветни, памучни, бели, стандартен размер - долен чаршаф с размери 160/230, плик 150/215, калъфка 50/70, в случаите, когато по време на изпълнението на поръчката някои от тези части от комплект бельо се повредят или износят или станат негодни за употреба. В тези случаи Изпълнителят следва да ги замени с нови, без Възложителят да дължи заплащане.

1.2. Възложителят не е длъжен да заявява за пране посочените в т. 1 от настоящия договор количества, а само тези, съобразно потребностите и нуждите си.

2. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най - късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /ако се ползва подизпълнител/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

3. Място на изпълнение: предването на мръсното бельо и получаването на чистото бельо се извършва в източната част на хирургичен корпус на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД – партер, в различни часове.

3.1. Ежедневния график за предаване на мръсно бельо и получаване на чисто бельо е следния:

- Предаване на мръсно бельо и работно облекло, възглавници и одеала – от 7,00 до 8,30 часа

- Получаване на чисто бельо от 8,30 часа до 10,30 часа

- Получаването на мръсно операционно бельо се извършва от 13,30 до 14.30 часа.3.2 В случаите, когато почивните дни са повече от два, страните изготвят предварителен график на получаване на замърсено болнично бельо от Изпълнителя и получаването на почистено болнично бельо от клиниките, като в случай, че официалните почивни дни попадат в дните от седмицата от понеделник до петък, Изпълнителят ще извършва услугата и в тези дни независимо от това, че те са официално почивни.

3.3. В ситуации на епидемии, спешни случаи и кризи, когато срокът за изпълнение на услугата е от изключително значение за опазване на живота и здравето на пациентите и персонала, Възложителят може да определи и друг график за предаване и приемане на бельо и облекло, както и друг срок за изпъление на услугата.

3.4. Изпълнителят предава почистеното болнично бельо с разписки, които се подписват от старшите медицински сестри на съответните клиниките. В разписката се описват: клиниката, лицето, което предава болничното бельо; лицето, което приема болничното бельо; вида и броя на болничното бельо, както и установените липси или лошо изпълнение на услугата, ако може да се установи веднага. Претеглянето на болничното бельо се извършва в източната част на хирургичен корпус на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД – партер.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща извършените услуги в срока, определен в Раздел IV, т. 3 от договора.

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приема услугата, извършена качествено и в срок.

 3. При установяване на лошо изпълнение в качеството на услугата, Възложителят прави писмена рекламация на Изпълнителя и връща лошо почистеното, неизгладено, непакетирано болнично бельо за ново изпиране, гладене, пакетиране. Срокът за отстраняване на нередностите е 3 дни.

 4. При установени несъответствия в количеството на извършените услуги - броя, вида и количеството на предаденото и получено болнично бельо, които не са могли да бъдат открити при приемането му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска отстраняване на несъответствието до 2 дни.

 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава болничното бельо без предварителна обработка.

 6. Възложителят има право да извършва проверки в обекта или обектите, където се извършва услугата, за което Изпълнителят дава съгласието си с подписване на този договор. В случай, че Възложителят установи отклонение в изпълнението на услугата от изискванията на наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални и други отклонения във връзка с предложения от изпълнителя процес на извършване на услугата и изскванията на възложителя към изпълнението й по утвърдената документация за провеждането й, той има право да прекрати настоящия договор, със съответните последици от това прекратяване.

6.1. В случай, че Изпълинтеля не изпълни задължението си да допусне Възложителя до обекта си за извършване на проверка на начина и качеството на изпълнението на услугата, Изпълнителят дължи неустойка за всяко неизпълнение на това свое задължение в размер на 1000 лева.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугите, в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на и Ценовото предложение и съгласно условията на този договор и действащите нормативни изисквания.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва услугите, предмет на договора по посочената от него единчна цена за 1 кг чисто сухо и изгладено пране по време на целия срок на договора.

 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови липсващо количеството, вкл. и по вид или замени некачествено почистеното, включително и негодно за употреба болнично бельо при условията на настоящия договор.

 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията си по предходната точка, ако се докаже, че болничното бельо е повредено по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 5. Изпълнителят е длъжен да превозва мръсното и чистото бельо с отделни превозни средства.

 6. Изпълнителят е длъжен да употребява почистващи и дезинфекциращи препарати, които са разрешени за употреба в РБългария и притежават необходимите документи за това.IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ


 1. Цената е определена до краен получател и местоизпълнение и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите, посочени в чл.116 от ЗОП.

 2. Крайната единична цена за 1 кг чисто сухо и изгледено пране е ..................... лв.

 3. Общата стойност на договора е в размер на:…………………………… лв. /словом: ……...........………………………....../, без вкл. ДДС или ……………… с вкл. ДДС, изчислена на базата на прогнозните 218 216 кг пране за срок от 24 месеца.

 4. Плащанията се извършват по банков път по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в срок от 60 /шестдесет календарни дни след издаване на фактура за извършена услуга, подписани двустранни приемо-предавателни протоколи за ежемесечно извършената услуга. Банковата сменка на Изпълнителя е:

IBAN ................................................

Банка ...........................................


V. Отговорности, неустойки, ГАРАНЦИИ


 1. При забава на всяка отделна доставка на прането до:

  1. 1.1. 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в раздел І., т. 3.1. от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 (пет) % от сумата, представляваща стойността на забавената доставка.

  2. 1.2. 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в раздел І., т. 3.1. от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от сумата, представляваща стойността на забавената доставка.

  3. Неустойките по т. 1.1 и 1.2 се начисляват от часа, следващ крайния час, посочен в раздел І., т. 3.1. от договора.

 2. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извърши определените услуги, той изпраща своевременно писмен отказ за изпълнение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи услугата на трето лице, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение, покриващо разходите по извършената услуга, направени от Възложителя.

 3. Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато има такива. Ако договорените и дължими неустойки не могат да бъдат издължени по реда на прихващането или не бъдат доброволно изплатени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част или цялата гаранция за изпълнение на договора.

 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, когато те надхвърлят размера на договорените неустойки.


. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ


 1. Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на 3 /три/ % от стойността на договора без ДДС в размер на .......................... лв. /словом .............................................................. лв./.

 2. Гаранцията за изпълнение на договора, ако няма основания за задържане се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридесетдневен срок след приключване действието на договора.

 3. Гаранцията за изпълнение на договора се задържа от Възложителя в следните случаи:

7.1. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което включва: цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, забавено изпълнение, некачествено или лошо изпълнение, като договорените и начислени неустойки могат да се прихванат от гаранцията за изпълнение, а в случаите, когато сумата е недостатъчна - от дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми;

7.2. При отправени 2 /две/ рекламации, предявени в писмен вид от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.3. При предсрочно прекратяване на договора по вина и / или искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


I. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ


 1. Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

 2. Настоящият договор се прекратява:

2.1. с изтичане на срока на договора по т.1 от настоящия раздел.

2.2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

2.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство съответната страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 /три/ дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за това.

2.4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

2.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

3. Договорът може да бъде прекратен

3.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3.2. по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.

4. Страните ще считат за виновно неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

4.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 3 /три/ дни, считано от Датата на влизане в сила;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече 3 /три/ дни;

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отклонение от условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение, изискванията на възложителя и/или норамитвно установите такива за изпълнение на услугата, включително и ако се установи, че е извозил мръсно и чисто бельо с едно МПС.

4.4. Изпълнителят е увеличил единичната цена за 1 кг чисто сухо и изгладено пране, посочена в този договор.

4.5. Изпълнителят не е изпълнил което и да е друго свое задължение по този договор.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

8. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и вещи, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.


VІІ. Допълнителни разпоредби


 1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, освен в случаите по чл.117 от ЗОП

 2. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата

- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

- датата на приемането – при изпращане по факс;

- датата на получаване – при изпращане по електронна поща.3. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

3.1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….
3.2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ………………….

Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………

e-mail: ………………………………………..

Лице за контакт: ………………………………………….4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 /три/ дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 /три/ дни от вписването ѝ в съответния регистър.

 1. Възникналите спорове между страните се решават чрез спогодба, а когато това е невъзможно – по установения от закона ред.

 2. Неуредените в този договор въпроси се уреждат от действащото законодателство. При нерешим чрез преговори спор между страните, същият се отнася за решаване пред компетентен съд.

 3. Отговорно лице на възложителя по изпълнение на настоящия договор – ................................ - .................................., тел. ..............................

Договорът е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Неделима част от настоящия договор са Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 –Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............................. ИЗПЪЛНИТЕЛ:......................................

Проф. Д-Р Йовчо Йовче, ДМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Подписаният: ……………………………………………………....................................

(три имена)

Лична карта № ............................., изд. от ..............., на ........г.,


На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)

на участника: „…………………………………………..……………………………………”

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД


ДЕКЛАРИРАМ:

Срокът на валидност на представената оферта е ….... / словом ................................../ месеца, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите.


г. Декларатор:

1.

(дата на подписване) (подпис и печат)


Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договора


Подписаният: ……………………………………………………….................................

(три имена)
Лична карта № ….........................., изд. От …............, на ….....г.,

На длъжност …………………………………………………………………………

(посочете длъжността)
на участника: „…………………………………………..……………………………………” в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД
ДЕКЛАРИРАМ:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора, приложение към утвърденената докуменатция за провеждане на процедура по ЗОП с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД и приемам без възражения условията в него.

г. Декларатор: ………………………..(дата на подписване) (подпис и печат)

( име и фамилия)

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният/-ната: …………………………....................................................................................……...

/собствено, бащино, фамилно име/

ЕГН .................., притежаващ/а лична карта № ………………………, издадена на…………………от МВР.………………….., адрес:……………………………………..................................................................….……

/постоянен адрес/

в качеството ми на ……………….........................................................………….............................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител или др.)

на..…………………………….……………..........................................................................................................

/наименование на юридическото лице/

с ЕИК/БУЛСТАТ …………….., със седалище и адрес на управление на дейността……………………,тел./факс:…………… - участник в обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник:

а) Е/Не е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

б) Е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но е налице изключение по чл. 4. т …… (посочва се конкретното изключение) от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

[оставя се вярното твърдение, а другото се изтрива],

в) Е/Не е свързано лице (ненужното се зачертава) по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

2. Съм/Не съм свързано лице (ненужното се зачертава) по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.Дата:

..............................................

Име и фамилия:

…………………………………..

Подпис и печат:

…………………………………..

Забележка: 1. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, представляващи участинка.

образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният/ната ..................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ ………………..........................…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД
ДЕКЛАРИРАМ, че:
При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

интернет адрес: http://www.nap.bg"

Национален осигурителен институт (НОИ)

Контактен център: 0700 14 802

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64

Интернет адрес: www.noi.bg

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;

Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 8119 443

Дата……………..2017г. Подпис на лицето (и печат): ………................................………

име и фамилия
Образец № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП


Долуподписаният/ната ................................................................................... с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: ……………………………………

Подпис на лицето (и печат): ………………………………име и фамилия

Забележка: Декларацията се подписва от законния представител на участника.

Примерен образец
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО

“УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович” АД

ЕИК 123535874

ул. „Генерал Столетов“ № 2,

Гр. Стара Загора
Известени сме, че нашият Клиент, …………………………………. [наименование и ЕИК на участника, седалище и адрес на управелние и законен прадставител], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № …………………………/……..г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнител] е определен за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ежедневно изпиране, сушене, гладене, термодезинфекция и химиотермодезинфекция на болнично, операционно бельо, детско бельо, работно облекло, възглавници и одеала за нуждите на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД В съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки при подписването на Договора за обществената поръчка Изпълнителят е избрал да представи банкова гаранция, която да обезпечава изпълнението на договора, издадена във Ваша полза за сумата в размер на 3 (три) % от стойността на договора, а именно …………………………………….. (словом: ………………………………) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията].

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на ................................................., ние, .......................................................... [Банка], поемаме неотменимо и безусловно задължение, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до 3 (три) работни дни при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, съдържащо декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ……………………. [най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока на договора]. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ...................................................... [Банка].

При възникване на спорове по тази гаранция, те ще се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Подпис и печат: ……………………………..(Банка)Коьрта
Контакты

    Главная страница


Образец №1 „предложение за изпълнение на поръчката”

Скачать 354.07 Kb.