• І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА Чл. 1. ( 1)
 • Приложение № 1
 • ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Чл. 2.
 • ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 4.
 • І V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 5.
 • V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 7.
 • V І. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА Чл. 9.
 • V ІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ Чл. 10.
 • V ІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ Чл. 11.
 • Чл. 14.
 • X . ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 16.
 • Чл. 18.
 • ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………….. ................................................ /Ясен Христов / / /

 • Скачать 197.49 Kb.


  Дата20.01.2019
  Размер197.49 Kb.

  Скачать 197.49 Kb.

  Образец №16 (Проект) договор  ОБРАЗЕЦ № 16
  (Проект)

  ДОГОВОР

  № ........................................


  Днес,.............................2015 г. в гр. .................., на основание чл. 41 от ЗОП, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № .................................... (посочва се уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки), между:
  1. «ЕКО МЕДЕТ» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. “Г.Бенковски” № 7, ЕИК 112067709, представлявано от Ясен Христов – управител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

  и

  2. ..................................................................... със седалище и адрес на управление: ................................................................................................... и адрес за кореспонденция: ..................................................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: .................... ......................................., представлявано от ........................................ (посочва се качеството на лицето, подписващо договора), наричано по-нататък за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

  заедно наричани «страни/те»

  се сключи настоящият договор за следното:  І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
  Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да предостави услуги с предмет «Мониторинг на хвостохранилище «Медет», включващ изпълнението на следните основни дейности:

  1. Възстановяване на контролно-измервателната система (КИС) на стена „Жеков вир” и стена „Златишко кале” (нивелачни точки, нивелачни репери, визирни стълбове, пиезометри);

  2. Наблюдение състоянието на двете стени, хвостохранилището и съоръженията към него (оглед и оценка състоянието на обекта, нулево геодезическо измерване на КИС на двете стени);

  3. Измерване на хоризонтални и вертикални деформации на двете стени;

  4. Наблюдение нивото на депресионната повърхност в стените;

  5. Наблюдение на повърхностни и дренажни води;

  6. Изготвяне на годишни доклади за извършени наблюдения за срока на изпълнение;

  7. Почистване на отводнителни канали.

  (2) Дейностите по ал. 1 ще бъдат осъществени в съответствие с глава В „Технически спецификации“ от документацията за участие, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1, Техническото предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2, Ценовото предложение, Количествено-стойностната сметка (КСС) - Приложение № 4, които са неразделна част от договора, както и при спазване на Работен проект, приет от Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) с Протокол № 104 от 18.03.2015 г.

  (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е уведомен и приема, че дейностите по ал. 1 са в изпълнение на Работен проект и подлежат на приемане от МЕС към МИ, както и че плащането на цената се извършва след превод на съответните суми по чл. 3, ал. 1, т. 1от МИ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


  ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  Чл. 2. (1) За изпълнение на чл. 1, ал. 1 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в общ размер .………… лв. без ДДС1, съответно ................. лв. (посочва се с цифри и словом) с ДДС съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Количествено-стойностна сметка, представени в Приложение № 3 и № 4 - неразделна част от договора.

  (2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия договор, включително и печалба. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като например: разходи за възнаграждения и осигуровки, разходи за командировки, разходи за материали, транспортни разноски, печалба и други.

  (3) Цената, посочена в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е крайна за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи, след одобрение от Министерството на икономиката.
  Чл. 3. (1) Цената по чл. 2 се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на части, за отчетено и прието изпълнение на действително изпълнени работи съгласно чл. 9 в срок до 3 работни дни от:

  1. получаването на превод от Министерството на икономиката по банковата сметка на възложителя – за стойността на отчетеното и прието изпълнение с всеки месечен протокол по чл. 9; и

  2. издаването от изпълнителя на данъчна фактура.

  (2) Всички плащания по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

  БАНКА: клон/ офис ...........................................

  BIC код на банката:................................................

  IBAN:.........................................................................

  (3)2 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, плащането към него се извършва, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях дейности, които са приети по реда на чл. 9.  ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е 3 /три/ години, съответно 36 /тридесет и шест/ месеца.

  (2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

  (3) Мястото за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е на територията на Република България, гр. Панагюрище и територията на хвостохранилище «Медет».

  (4) Договорът има действие до окончателното уреждане на взаимоотношенията между страните по повод неговото изпълнение, включително плащане на неустойки и лихви, ако има такива.  ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
  Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да изпълни възложената му работа с грижата на добрия търговец/стопанин в съответствие с изискванията на „Техническите спецификации“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително изготвения Работен проект, приет от МЕС с Протокол № 104 от 18.03.2015 г., както и съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката, ценовото предложение и КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и изискванията на този договор;

  2. Да осигури необходимите специалисти и работници, включително предложения с офертата си екип от ръководителя на екипа, специалист, сондьори и работници, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, необходими за качествено изпълнение на договора, в рамките на целия указан в чл. 4, ал. 1 срок;

  3. Да не променя ръководителя на екипа и специалиста, посочени в офертата му, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези лица може да бъдат променяни само след писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност на лицето да изпълни възложената му работа поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При възникване на някое от посочените по-горе обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. Предложеното ново лице следва да отговаря на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията на обществената поръчка за съответната позиция, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя доказателства;

  4. Да осигури цялата необходима техника, оборудване, материали, консумативи и др.п. за изпълнение на дейностите; технически средства и оборудване са препоръчително посочени в работния проект;

  5. Да спазва стриктно сроковете за изпълнение на съответните дейности, определени в линейния календарен график, неразделна част от този договор, представен към техническото предложение в Приложение № 2;

  6. Да извършва дейностите, включително да доставя и влага само материали и консумативи, отговарящи на изискванията за качество, безопасност и др. съобразно тяхното естество;

  7. При необходимост от промени, включително по причини, които не са могли да бъдат предвидени, отнасящи се до срок, дейност, поддейност или друго обстоятелство от значение за точното изпълнение съобразно изпълнявания график да уведоми свовременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обоснове необходимостта от промяна и предложи начин за изпълнение в най-близко съответствие с дължимото изпълнение; съответните промени подлежат на одобрение от МИ/МЕС, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведомява своевременно както МИ, така и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  8. Да разглежда и приема всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или МЕС относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява своевременно за своя сметка;

  9. Да води подробна, точна и редовна счетоводна и друга отчетна документация за извършените дейности, услуги и разходи по настоящия договор, включително за взаимоотношенията си с подизпълнител/и3, ако има такива, в съответствие с изискванията на законодателството, която да подлежи на точно идентифициране и проверка;

  10. Да съхранява документацията по изпълнение на всички дейности по този договор за период не по-кратък от 6 /шест/ месеца от приемането на изпълнението, независимо от сроковете за това, определени в други документи или нормативни актове;

  11. Да оказва съдействие на представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, МЕС, едноличния собственик на капитала на дружеството, одитори или други оторизирани лица за извършване на проверки, за изпълнение на техните правомощия при извършване на проверки, инспекции, одит и др.;

  12. Да запази поверителността на всички предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, информация или други материали, за срок не по-малко от една година след приключването на работата по договора;

  13. Да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати нередности по изпълнението на настоящия договор, ако бъдат установени такива;

  14. Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

  15. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от три дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екзепляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок /ако се предвижда подизпълнител/и/;

  16. Да предоставя своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение /ако се предвижда подизпълнител/и/;

  17. Да изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок и с необходимото съдържание съответните протоколи за отчитане на изпълнението през предходния месец, доклади и документи, включително годишните доклади за изпълнение и окончателния доклад.

  (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за качеството на изпълнението на услугите, предвидени в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  (3) Годишните доклади за провеждане на мониторинг за всяка от 3-те години се представят до 31 януари за предходната година. Обобщеният доклад се представя не по-късно от 7дни след изтичането на срока по чл. 4, ал. 1.


  Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

  1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор;

  2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по настоящия договор;

  3. Да получава в определения или подходящ срок отговор, съгласуване, одобрение или указания в случаите, когато е представил мотивирано искане, информация или възникнал проблем по повод изпълнението;

  4. Да осигурява за своя сметка и без увеличение на възнаграждението всички необходими специалисти, работници, материали, изследвания и техника за качественото и в срок изпълнение на дейностите и поддейностите по предмета на договора.
  V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
  Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:


  1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и МЕС са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколко изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното изпълнение;

  2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от дължимото по договор качество, количество и технологични праметри;

  3. Да одобри замяна на ръководителя на екипа или специалист от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато това е поискано и е предложено лице, отговарящо на изискванията;

  4. Да одобрява промени в графика или дейностите, поискани аргументирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато това се налага и не води до удължаване на срока на изпълнение на договора, когато са от негова компетентност - не по-късно от 5 /пет/ работни дни след получаването им, а когато подлежат на одобрение от МИ/МЕС – да ги изпрати своевременно и уведоми за отговора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ работни дни от получаване на отговор;

  5. Да не плати възнаграждение или разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор, които са недопустими или недължими по настоящия договор;

  6. Да не приема изпълнението при установяване на некачествено извършени дейности, когато те не са в съотвествие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или работния проект, да иска отстраняване на недостатъци, представяне на допълнителни данни или документи, преработка на доклади или части от тях и др.;

  7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители /когато е предвидено ползването на подизпълнител/и/.


  Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. Да заплаща договорената цена по начина и в срокове, определени в чл. 3 и чл. 9 от настоящия договор, освен при наличие на основание за неплащане; при забавяне на превод на месечна сума от страна на МИ, продължило повече от 30 дни от предствяне на отчета, да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор, да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите за изпълнението указания, данни и документи, включително допълнителни данни и документи, необходимостта от които е възникнала в процеса на работа, в срок до 5 работни дни от писменото им поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако съгласие, одобрение или указание подлежи на одобрение от МИ/МЕС; ако подлежи на одобрение от МИ/МЕС изпраща своевременно искането и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 3 работни дни от получаването на отговора от МИ/МЕС;

  3. Да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов/и представител/и за участие в заседание на утвърждаващия орган, като го уведоми своевременно за датата и мястото на заседанието;

  4. Да осигури достъп до обекта на изпълнение, както и да приеме обекта обратно след приключване на изпълнението на договора;

  5. Да приеме изпълнението по определения в този договор и приложенията към него на дейности и поддейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените вид, срокове и качество;  1. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в предоставената от него оферта.


  VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
  Чл. 9. (1) Приемането на работата е условие за плащането на възнаграждение съгласно чл. 3 и се извършва с представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Протокол за действително извършените дейности през предходния месец, който се изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно, до 3-число на месеца, следващ отчетния месец, в четири екземпляра, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  (2) Отчетеното изпълнението трябва да съответства на календарния график и да включва текущо извършваните дейности и дейностите, чието изпълнение е приключило изцяло.

  (3) Възложителят проверява съответствието на отчетените като изпълнени дейности с календарния график и с количествата и стойностите в Количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Не се приема изпълнение на дейности, невключени в КСС и при неспазване на календарния график, освен ако неспазването на графика се дължи на обективни обстоятелства или изпълнителят своевременно мотивирано е уведомил възложителя за необходимостта от промяна в срока и възложителят се е съгласил или не е възразил в срок, определен в този договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да върне за корекции представения протокол по ал. 1, като определи срок за това.

  (4) Приемането на изпълнението за отчетения месец се извършва с подписване на протокола по ал. 1 от представители на изпълнителя и възложителя. Подписаният протокол с приложени към него отчетни документи в 7-дневен срок от подписването се представя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Министерството на икономиката за одобряване и превеждане на дължимата сума.(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя ежегодно Годишни отчетни доклади, съдържащи пълно описание и информация за изпълнението през съответния годишен период и окончателен доклад, съдържащ пълно представяне на изпълнението на предмета на договора за целия срок.

  (6) Докладите по ал. 5 и приложените към тях документи се представят на хартиен и електронен носител (на електронния носител приложените документи към доклада - сканирани).

  (7) Доклад по ал. 5 се приема или връща за корекции със задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от МИ/МЕС в срок до 30 (тридесет) работни дни от получаването му. Приемането се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. При забележки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя коригиран доклад в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или МИ/МЕС.

  (8) Годишните доклади по ал. 5 се представят в срок до 31 януари на годината, следваща съответната отчетна година, а окончателният отчетен доклад се представя в срок до 7 дни след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по договора.

  (9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, извършената от подизпълнителите дейност се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.


  VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
  Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на …… лева (словом), представляваща 3 на сто от договореното възнаграждение по чл. 2, ал.1 без ДДС, под формата на ………….(парична сума или банкова гаранция).4

  (2) Разходите по откриването и обслужването на гаранцията за добро изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не засягат размера на гаранцията, от който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ би се удовлетворил.

  (3) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, отнеме й се лиценза или откаже да удовлетвори предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претенция в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заместващата гаранция може да бъде предоставена и под формата на парична сума в размер на цялата или остатъка по гаранцията.

  (4) Гаранцията за добро изпълнение на договора, внесена под формата на парична сума, се освобождава след неговото изпълнение, чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в тримесечен срок след изтичане срока на договора и точното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, включително приемането на окончателния доклад, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода до окончателното освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора.

  (5) Гаранцията за добро изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, се освобождава чрез предаване на оригинала на документа за учредяването й на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока по ал. 4.

  (6) Под изпълнение на договора се разбира изпълнение на неговия предмет и уреждането на всички финансови взаимоотношения между страните.

  (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно /повече от три пъти/ не изпълнява задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задължение по договора с повече от 10 /десет/ дни.

  (8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

  (9) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
  VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
  Чл. 11. (1) При пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

  1. задържа гаранцията по чл. 10, ал. 1; и

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 50 % от стойността на договора без ДДС по чл. 2, ал. 1.

  (2) При забава до 10 (десет) дни в изпълнението на възложеното му в съответствие с условията и сроковете, определени в календарния график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността по КСС на съответната дейност/поддейност без ДДС за всеки просрочен ден. Неустойката се изплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двадесетдневен срок след уведомяване за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  (3) Всяка забава с повече от 10 (десет) дни при изпълнение на някоя от дейностите се счита за частично неизпълнение на договора, като в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от съответната стойност на неизпълнената част съгласно КСС. Тази клауза се прилага независимо от начисляването на неустойката по ал. 2. Неустойката се изплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двадесетдневен срок след уведомяване за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Чл. 12. При забава в плащането на уговореното възнаграждение по чл. 2, ал. 1 повече от 10 /десет/ дни от датата на получаване на превод на сумата от МИ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на законната лихва върху стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, считано от деня на забавата.

  Чл. 13. Възложителят удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на изпълнителя първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.

  Чл. 14. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание.
  IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
  Чл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:

  1. С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните по договора;

  2. С писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от прекратяването;

  3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице;

  4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията й по договора;

  5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 15 (петнадесет)-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите, в които в резултат на непредвидени обстоятелства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди в размер на 2 % от стойността на неизпълнената част от договора.

  6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

  1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

  2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.


  X. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  Чл. 16. Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Промените в договора подлежат на одобрение от МИ/МЕС.
  Чл. 17. (1) Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са валидни, ако са подписани от законните представители или упълномощени от тях лица.

  (2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия договор се смятат:


  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  Адрес:.......................................... Адрес: гр. Панагюрище-4500

  ...................................................... ул. Георги Бенковски, № 7

  Факс:........................................... Факс: 0357 6 4030

  e-mail:………………… e-mail: ekomedet@abv.bg
  (3) При промяна на данни по ал. 2 съответната страна е длъжна да уведоми другата в петдневен срок от настъпване на промяната.

  (4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:  1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението/уведомлението

  2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;

  3. датата на приемането - при изпращане по факс;

  4. датата на изпращане – при изпращане по e-mail.


  Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.
  Чл. 19. Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
  Чл. 20. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.
  Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

  Приложения:

  1. Приложение № 1 – Техническа спецификация;

  2. Приложение № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, вкл. линеен календарен график;

  3. Приложение № 3 – Ценово предложение;

  4. Приложение № 4 – Количествено-стойностна сметка;

  5. Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение на договора;

  6. Приложение № 6 - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, 3 и 4 и по ал. 2, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
  …………………………….. ................................................

  /Ясен Христов/ / /  1 Цената не може да надвишава определената от възложителя максимална прогнозна стойност.

  2 Този текст ще отпадне в случай, че изпълнителят не е предвидил подизпълнител.


  3 При непредвиждане на подизпълнител тази и следващи разпоредби ще бъдат съответно редактирани или ще отпаднат

  4 Определеният за изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се внася по посочена от възложителя банкова сметка. Срокът на валидност на банковата гаранция следва да покрива цялостното изпълнение на договора за период от минимум 3 /три// месеца след изтичане на неговия срок, за евентуално предявяване на претенция от възложителя.  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Образец №16 (Проект) договор

  Скачать 197.49 Kb.