• 1. Рус мэктэплэрндэ укучы татар балаларына ана теле укыту программасы 5-9 нчы сыйныфлар Ацлатма язуы
 • Гамэли эштэ белем бируне камиллэштеругэ ярдэм итуче тубэндэге принципларны тэкъдим итэбез
 • Образовательная программа МБОУ "
 • Башлангыч сыйныфларда уткэннэрне кабатлау
 • Фонетика, орфоэпия, графика Ьэм орфография Образовательная программа МБОУ "
 • Лексика Ьэм лексикография
 • Суз тезелеше Ьэм суз ясалышы
 • Бэйлэнешле свйлэм устеру
 • 3. Бэйлэнешле свйлэмне устеру • страница3/29
  Дата20.01.2019
  Размер6.51 Mb.
  ТипОбразовательная программа

  Образовательная программа мбоу “Гимназия №40”


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Образовательная программа Основного общего образования (5-9 классы)
  ТЕМА

  Стр.

  1.

  Рус мэктэплэрндэукучы татар балаларынаана теле укытупрограммасы

  4

  2.

  Рус мэктэплэрендэукучы татар балаларыечен татар эдэбиятыннан программа

  11

  3.

  Рустелендэсыйлэшучебалаларга татар теле укытупрограммасы.

  17

  4.

  Программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы

  24

  5.

  Программа по литературе

  29

  6.

  Программа по английскому языку.

  50

  7.

  Программа по английскомй языку для углублённого изучения в 5-7 классах

  57

  8.

  Программа основного общего образования по математике.

  69

  9.

  Программа осноного общего образования по физике

  76

  10.

  Программа осноного общего образования по истории

  79

  11.

  Программа основного общего образования по обществознанию

  93

  12.

  Программа основного общего образования по биологии

  99

  13.

  Программа основного общего образования по химии

  103

  14.

  Программа основного общего образования по географии

  107

  15.

  Программа основного общего образования по физической культуре

  116

  16.

  Программа по основам безопасности жизнедеятельности

  130

  17.

  Программа по изобразительному искусству

  134

  18.

  Программа по музыке

  138

  19.

  Программа « Технология. Технический труд»

  146

  20.

  Программа «Технология. Обслуживающий труд»

  160

  21.

  Программа курса «Твоё профессиональное призвание

  176


  Образовательная программа МБОУ "Школа №132'


  I. Образовательная программа основного общего образования 1. Рус мэктэплэрндэ укучы татар балаларына ана теле укыту программасы

  5-9 нчы сыйныфлар Ацлатма язуы

  Соцгы елларда республикада татар теленец куллану даирэсе кицэйде, иж;тимагый функциясе кечэйде. Миллэтара менэсэбэтлэрне якынлаштыручы, ж;айга салучы чара буларак та аньщ мемкинлеклэре усте. Татар теле - иц камил Ьэм тезек теллэрнец берсе. Татар теле - халкыбызныц буыннан буынга кучеп килуче рухи, мэдэни байлыгын саклаучы, буыннар чылбырын тоташтыручы, тормыш - кенкурешнец барлык елкэлэрендэ кулланыла торган аралашу чарасы. Тэкъдим ителэ торган программа гомуми теп Ьэм гомуми урта белем биру ечен кирэкле Ьэм я^итэрлек кулэмдэге тел Ьэм сейлэм материалын уз эченэ алган минимум белем эчтэлеген тэшкил итэ. Ул "Татар мэктэплэрендэ татар те лен ана теле буларак укыту эчтэлегенэ талэплэр минимумы"нда каралган шартларны исэпкэ алый тезелде. Белем биру эчтэлеге инвариант Ьэм вариатив елешлэрдэн тора. Татар теле буенча мэя^бури минимум инвариант буларак тэкъдим ителэ Ьэм андагы белем, кунекмэлэр кулэмен урта мэктэнне тэмамлаучы Ьэр укучыныц узлэштеруе мэж;бури. Вариатив елеш белем биру эчтэлегенец узгэртелэ алуын куздэ тота,ягьни уку процессына милли тебэк компоненты кертелэ. Гомуми урта белем биру системасында укыту-тэрбия процессыныц сыйфатын кутэру укыту чараларын, метод Ьэм алымнарын даими рэвештэ камиллэштеругэ бэйлэнгэн. Теп укыту чараларына программа Ьэм дэреслеклэр керэ. Программа-узлэштерелергэ тиешле белем, осталык Ьэм кунекмэлэрнец кулэмен, материалны ойрэту тэртибен билгели торган документ. Дэреслек-программа нигезендэ тезелгэн, татар теленнэн системалы рэвештэ белем биру ечен тэкъдим ителгэн тэп кулланма. Дэреслектэге материал коры ятлауга гына кайтып калырга тиеш тугел, ул укучыларда тугаи телгэ карата кызыксыну уятырга, укуга уцай менэсэбэт, иж;ади караш, ж;аваплылык хислэре тэрбиялэугэ юнэлдерелгэн. Бу исэ яца тезелгэн программаныц заман талэплэренэ туры килуен серый, аныц психологик, дидактик, лингвистик Ьэм методик принципларга я^авап бируен талэп итэ. Без бу уцайдан.

  Гамэли эштэ белем бируне камиллэштеругэ ярдэм итуче тубэндэге принципларны тэкъдим

  итэбез:


  • Психологик принциплар:укучыга аерым якын килу, баланыц яшь узенчэлеген исэпкэ алу;

  • Гомумдидактик принциплар:фэннилек Ьэм дэвамчылык, теориянец практика белэн бэйлэнеше, ацлылык Ьэм активлык,ацлаешлылык Ьэм кеч я^итэрлек булу, устерелешле укыту, тэрбия биру, курсэтмэлелек;

  • Лингвистк принциплар: системалылык Ьэм аца бэйле комплекслылык, функциональ семантик,культурологик.

  Методик принциплар: аралашу, концентрик,сейлэм Ьэм тел материалын минимумлаштыру.

  Укыту методы Ьэм алымнарына килгэндэ исэ, алар тубэндэгелэр: катнаш, тэрж;емэ иту, таныштыру, аудиовизуаль, кузэту, эцгэмэ, эксперимент h.6. Лингвистик компетенция фонемалар, морфемалар, суз ясалышы, сузтезмэлэр, ж;емлэлэр, ж;емлэ кисэклэре, лексик Ьэм грамматик берэмлеклэр, лингвистик анализны h.6. уз эченэ ала. Аралашу компетенциясе ул-башкалар эйткэнне ацлау Ьэм уз фикерецне белдеру ечен тупланган белем, осталык, кунекмэлэр ж;ыелмасы; хэзерге татар эдэби теле нормаларына ия булу, суз байлыгын, сейлэмнец грамматик ягын дерес итеп узлэштеру; телдэн Ьэм язма формада бэйлэнешле сейлэм кунекмэлэрен булдыру h.6. Этнокультура елкэсенэ караган компетенция, телне милли-мэдэни яссылыкта узлэштеру ул - укучыларны сейлэмгэ ейрэткэндэ, рухи, эстетик тэрбия Ьэм белем биру чарасы буларак, милли узенчэлеклэрне чагылдырган текстлар белэн эшлэу, тормыш- кенкуреш, гореф-гадэт узенчэлеклэрен, сынлы сэнгать, халык авыз иж;аты урнэклэрен белу, татар сейлэм этикетына ия булу. Программа тел белеме тармаклары арасында системалылык Ьэм эзлеклелек, фэннилек, ацлаешлылык Ьэм кеч Щ1тэрлек булу, дэвамчанлык h.6. принципларны истэ тотып тезелде. Сыйныфлар буенча ейрэнелергэ тиешле материал тубэндэгечэ буленэ.  5 сыйныфта, башлангыч сыйныфларда уткэннэрне кабатлаганнан соц, фонетика, орфоэпия, графика Ьэм орфография буенча белемнэр тирэнэйтелэ, системага салына, сузлэргэ фонетик анализ ясау кунекмэлэре бирелэ. Рус мэктэбендэ укучы татар балалары ечен татар телендэге авазларныц классификациясен, акустик Ьэм артикуляцион узгэрешлэрен белу аеруча меЬим. Узенчэлекле фонетик закон буларак, сингармонизм да, бу темаларны ейрэнгэдэ ж;ентеклэп ейрэнелэ. Моцарчы гамэлдэ ейргэн программадан аермалы буларак, 5 нче сыйныфта суз тезелеше Ьэм суз ясалышы буенча системалы белем  Образовательная программа МБОУ "Школа №132'


  биру карала. Шушы максаттан чыгып, бу сыйныфта тамыр, нигез Ьэм кушымчаларныц терлэре турында да бирелэ.

   1. сыйныфта уткэннэр искэ тешерелэ. Исем темасын дэвам итеп, 6 сыйныфта катлаулырак темалар утелэ, исемнэрнец ясалыш ысуллары ейрэнелэ. Исемнэрне морфологик яктан тикшереп,алар буенча йомгак ясала. Сыйфатларны ейрэнгэндэ, аларныц теркемчэлэре дэ утелэ.Сыйфатларныц терле ысуллар белэн ясалышы, аларны морфологик яктан анализлау теманы йомгаклый. Саннарныц саналмыш белэн куллану узенчэлеге, татар телендэ аларныц исемлэшуе,сан теркемчэлэре, аларныц ясалышы ейрэнелгэч, морфологик анализ ясала. Рэвеш турында мэгълумат беренче тапкыр 6 нчы сыйныфта бирелэ. Аларныц теркемчэлэрен, ясалыш узенчэлеклэрен ейрэнгэннэн соц, морфологик анализ ясап, бу суз теркеме буенча нэтия^э чыгарыла. Алмашлык - 6 нчы сыйныфта утелэ торган ахыргы суз теркеме. Башлангыч сыйныфларда зат Ьэм сорау алмашлыклары инде ейрэнелгэнгэ курэ, калган биш теркемчэгэ вакыт та кубрэк бирелэ.

   2. сыйныфта 5-6 нчы сыйныфларда уткэннэр искэ тешерелэ. Бу сыйныфта ейрэнелэ торган суз теркемнэреннэн фигыль теп урынны алып тора. Башлангыч сыйныфта уткэннэрне тирэнэйтеп Ьэм системага салып, аныц барлык теркемчэлэре Ьэм аларныц грамматик узенчэлеклэре тэкъдим ителэ, ясалышы ейрэнелэ. Аларга морфологик анализ ясап, тема йомгаклана. Программада, беренче мэртэбэ буларак, аваз ияртемнэре местэкыйль суз теркеме рэтендэ бирелэ. Аларныц морфологик Ьэм синтаксик узенчэлеклэре, исемнэр белэн фигыльлэрне ясаудагы эЬэмияте ассызыклана. Хэбэрлек сузлэр местэкыйль Ьэм ярдэмлек суз тэркемнэре арасында торучы суз теркеме буларак карала. Бэйлэгеч суз теркеме буларак, бэйлеклэр белэн теркэгечлэрнец сейлэмдэге эЬэмияте, кулланылу узенчэлеклэре, аларны теркемлэу, рус телендэге теркэгечлэр белэн уртак билгелэре киц яктыртыла. Кисэкчэлэрнец сейлэмдэ тоткан урыны, мэгьнэлэре буенча теркемлэнуе Ьэм аларныц дерес язылышы да тэфсиллэп бирелэ. Б1млыклар турында гомуми мэгъ лумат алгач, укучылар аларныц ясалу узенчэлеклэрен ейрэнэлэр.

    1. сыйныфта грамматиканыц бер булеге булган морфологияне ейрэну тэмамлана. Суз теркемнэренец тэрле формаларын сейлэмдэ дерес куллануга рус мэктэбендэ укучы балалар белэн эшлэуче укытучы аеруча игътибарлы булырга тиешле.

    2. сыйныфта татар теле дэреслэре алдагы сыйныфларда-морфология, башлангыч сыйныфларда синтаксис буенча алган белем Ьэм кунекмэлэрне искэ тешерудэн башлана. Элеге сыйныфта гади я^емлэ синтаксисы Ьэм пунктуациясе, аерым алганда, татар теленец гади ж;емлэ синтаксисын узлэштерудэ аеруча меЬим булган темалар ейрэнелэ.

    3. сыйныфта синтаксис буенча уткэн уку елында ейрэнелгэн кабатлана Ьэм кушма я^емлэ синтаксисы узлэштерелэ, шулай ук текст синтаксисы, текстныц бер торе буларак тезем, чит сейлэмле текст буенча тешенчэ бирелэ, андагы тыныш билгелэре ейрэнелэ. Рус мэктэбендэ укучы татар балаларын бэйлэнешле сейлэмгэ ейрэту дэвамлы Ьэм меЬим бурычлардан санала. Бэйлэнешле сейлэм устеру дэреслэре укучыларны дерес, матур, утемле Ьэм ацлаешлы итеп сейлэргэ, язарга, язганны укып ацларга Ьэм ацлата белергэ, уз фикерлэрецне белдерергэ, иж;ади эшлэр белэн шегыльлэнергэ ейрэту максатларын куя. Татар теле дэреслэрендэ сейлэм телен устеру,гадэттэ, еч юнэлештэ алып барыла. Беренче юнэлеш телебезнец эдэби нормаларын узлэштерудэн гыйбэрэт. Икенче юнэлеш- аларныц суз байлыгын арттыруга Ьэм Ьэр сузне урынын белен кулланырга ирешуне максат итеп куя. вченче юнэлеш- укучыларныц эйтергэ телэгэн фикерен сейлэмэ Ьэм язма формада, ягъни телдэн Ьэм язма рэвештэ, ацлаешлы Ьэм бэйлэнешле итеп ж;иткерэ белулэренэ ирешу.

  Рус мэктэбенец 5-9 сыйныфларында укучы татар балалары очен тэкъдим ителгэн прграмма,фонетика,лексика, орфоэпия, графика, орфография,лексикография, суз тэзелеше Ьэм суз ясалышы, морфология, синтаксиска караган мэгьлуматны Ьэм бу елкэдэ эшлэгэн галимнэрнец фэнни- методик эшчэнлеге белэн таныштыруны кузаллый, 9 нчы сыйныф ахырында укучыларныц белем, осталык Ьэм кунекмэлэренэ теп талэплэрне уз эченэ ала.

  5 нче сыйныф  • Лексика буенча ейрэнгэннэрне кабатлау.

  • Татар телендэ сузнец мэгънэле кисэклэре буларак тамыр Ьэм кушымчалар. Кушымчаларныц терлэре.

  • Башлангыч сыйныфларда исем, сыйфат, сан, алмашлык Ьэм фигыль буенча уткэннэрне кабатлау.

  • Синтаксис буенча ейрэнгэннэрне кабатлау:сузтезмэ Ьэм ж;емлэ; ж;емлэнец баш кисэклэре; ж;эенке Ьэм я^ыйнак я^емлэлэр; я^емлэнец иярчен кисэклэреннэн аергыч; я^емлэнец тицдэш кисэклэре Ьэм алар янында теркэгечлэрне дерес куллану;эндэш сузлэр Ьэм интонация.

   1. Фонетика, орфоэпия, графика Ьэм орфография

  Образовательная программа МБОУ "Школа №132'


  • Фонетика Ьэм орфоэпия турында гомуми мэгълумат. Авазларныц ясалу урыннары Ьэм ысуллары турында тешенчэ.

  • Татар телендэ сузык авазлар Ьэм аларныц классификациясе. Ацкау Ьэм ирен гармонисе. Татар телендэ сузыкларныц кыскаруы.

  • Тартык авазлар классификациясе. Татар телендэ тартыкларныц сейлэмдэге узгэрешлэре.

  • Татар телендэ иж;ек калыплары. Суз басымы. Интонация Ьэм аныц терлэре турында гомуми мэгълумат.

  • Графика Ьэм орфография. Аваз Ьэм хэреф тешенчэлэре. Татар алфавиты.

  • Икешэр аваз кушылмасын белдергэн хэрефлэрнец (я,ю,е) дерес язылышы.

  • Ъ,ь хэрефлэренец дерес язылышы.

  • Сузлэргэ фонетик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  1. Лексика Ьэм лексикография

  • Лексика турында гомуми мэгълумат. Сузнец лексик мэгънэсе.

  • Киле чыгышы ягыннан татар теленец сузлек составы.

  • Кулланылыш елкэсе буенча татар теленец сузлек составы.

  • Кулланылыш активлыгы буенча сузлек составы.

  • Горле типтагы сузлеклэрнец тозелу принциплары, алардан дерес файдалану.

  • Кабатлау.

  1. Суз тезелеше Ьэм суз ясалышы

  • Сузнец тамыры Ьэм кушымчалар. Терле суз теркемнэрен ясый торган кушымчалар. Менэсэбэт белдеруче кушымчалардан бэйлэгечлэр Ьэм модальлек кушымчалары. Татар телендэ кушымчаларныц ялгану тэртибе.

  • Сузнец нигезе.Тамыр Ьэм ясалма нигезле сузлэр.

  • Татар телендэ суз ясалу ысуллары:ясагыч кушымчалар белэн яца сузлэр ясау; сузлэрне кушу яки теркэу юлы белэн кушма, парлы Ьэм тезмэ сузлэр ясау; бер суз теркеменнэн икенчесенэ кучу юлы белэн яца сузлэр ясау; сузлэрне кыскарту юлы;фонетик ысул белэн яца сузлэр ясалу;

  • Сузлэрнец тезелешен Ьэм ясалышын тикшеру.

  • Кабатлау. Ел буена уткэннэрне гомумилэштереп кабатлау.

  1. Бэйлэнешле свйлэм устеру

  • Бирелгэн терэк сузлэрне кулланып, кечкенэ хикэя тезу.

  • вйрэнелгэн суз теркемнэрен файдаланып, яраткан ел фасылы турында кечкенэ хикэя язу.

  • Хикэя Ьэм сорау я^емлэлэрне файдаланып, укыган китап яки спектакль буенча кара-каршы сейлэшу (далог)тезу.

  • Укыган яки тыцланган эдэби езеккэ, хикэя Ьэм сорау ж;емлэлэрне файдаланып, план тезу.

  • Бирелгэн репликалардан логик бэйлэнешле диалог тезеп язу.

  • Бирепгэн фразиологик эйтемнэрне бер телдэн икенче телгэ тэрж;емэ иту.

  • Изложение (сочинение) язарга ейрэну.

  • Терле характердагы диктантлар язу.

  6 нчы сыйныф

  1. 5 нче сыйныфта уткэннэрне кабатлау

  2. Морфология

  • Суз теркемнэре турында гомуми мэгълумат биру.

  • Исем.Аныц лексик - грамматик мэгънэсе Ьэм морфологик-синтаксик билгелэре.

  • Ялгызлык Ьэм уртаклык исемнэр. Исемнэрнец берлек Ьэм куплек сан формалары, килеш Ьэм тартым белэн терлэнеше. Алынма сузлэрдэге килеш Ьэм тартым кушымчалары.

  • Исемнэрнец ясалышы.

  • Исемнэргэ морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  • Сыйфат. Аныц лексик-грамматик Ьэм морфологик-синтаксик билгелэре. Асыл Ьэм нисби сыйфатлар. Сыфатныц исемлэшуе. Сыйфат дэрэж;элэре.

  • Сыйфатныц ясалышы.

  • Сыйфатларга морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  • Сан. Аныц лексик-грамматик мэгънэсе Ьэм морфологик-синтаксик билгелэре. Татар телендэ саналмышныц куллану узенчэлеге. Саннарныц исемлэшуе.
  7

  • Сан теркемчэлэре: микъдар саны; тэртип саны; чама саны; булем саны; Щ)1Ю саны;

  • Саннарныц ясалышы, аларныц дерес язылышы.

  • Саннарга морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  • Рэвеш турында гомуми мэгълумат. Аныц лексик-грамматик Ьэм морфологик-синтаксик узенчэлеклэре.

  • Рэвешнец мэгънэ тэркемчэлэре: саф рэвешлэр; охшату-чагыштыру рэвешлэре; кулэм-чама рэвешлэре; урын рэвешлэре; вакыт рэвешлэре; сэбэп-максат рэвешлэре;

  • Рэвешлэрнец ясалышы.

  • Рэвешлэргэ морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  • Алмашлык турында гомуми мэгълумат. Аларныц мэгънэ теркемчэлэре: зат алмашлыклары; сорау алмашлыклары; билгесезлек алмашлыклары; юклык алмашлыклары; билгелэу алмашлыклары; тартым алмашлыклары; курсэту алмашлыклары.

  • Алмашлыкларныц сейлэмдэ дэрес кулланылышы. Алмашлыкларга морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау. Ел буенча уткэннэрне гомумилэштереп кабатлау. 3. Бэйлэнешле свйлэмне устеру

  • Юл йору кагыйдэлэрен белуне курсэтеп, 7-8 репликадан торган диалог тезу.

  • Эти-эниецэ яки туганнарыца рэхмэт хаты язу.

  • Табигатьне саклау турында газетага мэкалэ язу.

  • Укучыларныц тормыш тэж;рибэсеннэн чыгып, ейрэнелгэн эсэрлэрне кулланып, сочинениелэр язу.

  • Суз теркемнэрен ейрэнгэч, алган белемнэренэ таянып, грамматик биремле диктантлар язу.

  • Терле суз теркемнэре кергэн я^эмлэлэрне татарчадан русчага Ьэм русчадан татарчата тэрж;емэ иту. Сузлеклэрне куллану.

  • Уцай кешелек сыйфатлары тэрбиялэу максатыннан чыгып сайланган текстлар буенча изложениелэр язу.

  7 нче сыйныф

  1. Морфология буенча 6 нчы сыйныфта уткэннэрне кабатлау.

  2. Фигыль

  Татар телендэ фигыльнец нигезе турында гомуми мэгълумат. Фигыльнец барлык-юклык формалары. Фигыль юнэлешлэре.

  Фигыль теркемчэлэре. Затланышлы фигыльлэр.

  Боерык фигыль, аныц мэгьнэлэре, зат-сан белэн терлэнеше, дерес интонация Ьэм басым белэн кулланылышы.

  Хикэя фигыль, аныц заман формалары.

  Хэзерге заман хикэя фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше. Уткэн заман хикэя фигыль, аныц мэгьнэлэре, формалары, зат-сан белэн терлэнеше. Килэчэк заман хикэя фигыль, аныц мэгънэлэре, зат-сан белэн терлэнеше. Шарт фигыль, аныц мэгънэсе, формасы, зат-сан белэн терлэнеше.

  Сыйфат фигыль аныц мэгънэсе, заман формалары, исемлэшуе Ьэм исемгэ кучуе. Сыйфат фигыль лэрнец сейлэмдэ кулланылышы.

  Хэл фигыль, аныц мэгънэлэре, формалары, сейлэмдэ кулланылышы.

  Исем фигыль, аныц мэгънэсе, формасы, сейлэмдэ кулланылышы. Аларныц исемгэ кучу очраклары. Татар телендэ фигыльлэрнец теп формасы буларак сузлеклэрдэ бирелуе.

  Инфинитив фигыль, аныц мэгънэсе, формалары, сейлэмдэ дерес кулланылышы Ьэм дэрес язылышы. Татар телендэ ярдэмче фигыльлэрнец кулланылышы

  Кайбер местэкыйль мэгънэле фигыльлэрец ярдэмче фигыль буларак куллану очраклары. Фигыльлэрнец ясалышы. Фигыльлэргэ морфологик анализ ясау. Кабатлау.

  Аваз ияртемнэре турында гомуми мэгълумат. Аларныц ясалуы, морфологик-синтаксик узенчэлеклэре. Аваз ияртемнэреннэн ясалган исемнэр Ьэм фигыльлэр. Аваз ияртемнэренэ морфологик анализ ясау. Кабатлау.

  Бэйлеклэр турында гомуми мэгълумат. Аларныц сейлэмдэ кулланылу узенчэлеклэре. Бэйлеклэрне теркемлэу.
  Образовательная программа МБОУ "Школа №132'  Образовательная программа МБОУ "Школа №132'


  • Бэйлек сузлэр, аларныц формалары, ж;вмлэдэ кулланылышы.

  • Бэйлеклэргэ морфологик характеристика биру.

  • Кабатлау.

  • Теркэгечлэр турында гомуми мэгълумат биру.

  • Теркэгечлэрне куллану узенчэлеклэре.

  • Теркэгечлэрне теркемлэу.

  • Теркэгеч сузлэр. Аларныц формалары, теркэгечлэрдэн аермасы.

  • Татар Ьэм рус теллэрендэ теркэгечлэрнец уртак яклары, ж;вмлэдэ кулланылышы.

  • Теркэгечлэрне морфологик яктан тикшеру.

  • Кабатлау.

  • Кисэкчэлэр турында гомуми мэгълумат. Аларны мэгънэлэре буенча теркемлэу. Татар телендэ кисэкчэлэрнец дерес язылышы.

  • Кисэкчэлэргэ морфологик анализ ясау.

  • Кабатлау.

  • Ымлыклар турында гомуми мэгълумат.Аларныц ясалу узенчэлеклэре Ьэм сейлэмдэ кулланылышы. Ымлыкларны теркемлэу.

  • Морфология буенча уткэннэрне гомумилэштереп кабатлау.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Образовательная программа мбоу “Гимназия №40”