• ДО УЧАСТНИЦИТЕ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ УВАЖАЕМИ ГОСПОДА
 • Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик”
 • ІІ. Място на изпълнение
 • Минималните изисквания
 • V. Критерии за оценка
 • 2. Цена на месечна абонаментна такса
 • 10 точки. 4. Най – голям брой безплатни кратки съобщения /SMS/ към всички мобилни оператори
 • 5. Най- голям брой безплатни GSM апарати, притежаващи операционна система “Андроид” или еквивалент
 • К=Ц+М+Д+А+Т+Н+С VІ. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 22.07.2011г.
 • VІІ. Изискване за посочване срок на валидност на офертите
 • ІХ. Предпоставки за отстраняване на кандидат от процедурата
 • X. Допълнителни бележки
 • Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!
 • НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Кмет на Община Балчик

 • Скачать 51.36 Kb.


  Дата19.11.2017
  Размер51.36 Kb.

  Скачать 51.36 Kb.

  Община балчик  ОБЩИНА БАЛЧИК

  Кмет

  Николай Ангелов

   9600 гр. Балчик

  пл. “21-ви септември” № 6

  0579 72070

   0579 74117

  mayor@balchik.bg

  www.balchik.bg


  ДО УЧАСТНИЦИТЕ

  ПОКАНА

  ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ
  УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

  С настоящата Ви каним за участие в процедура, открита на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки.

  Моля, до 16.00 часа на 22.07.2011г. да представите в Общинска администрация- гр. Балчик оферта, съдържаща финансово предложение и възможности за изпълнение на договор с предмет:

  Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас „GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи за нуждите на Общинска администрация- гр. Балчик”


  І. Предмет на поръчката

  Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM, заедно с определен пакет от допълнителни гласови и негласови услуги, позволяваща реализацията на връзки в корпоративна група от мрежата на оператора, както и връзки към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на РБългария


  ІІ. Място на изпълнение: На територията на страната и чужбина

  ІІІ. Срок за изпълнение на услугата: 1 година

  ІV. Изисквания за изпълнение на услугата:

  Минималните изисквания, на които трябва да отговаря предложението на кандидата:

  1.Разговорите в групата на общината да бъдат безплатни;


  Забележка: Предложения, които не отговарят на минималните изисквания ще бъдат оставени без разглеждане!

  V. Критерии за оценка: „Икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:

  1. Цена на минута разговор, с тежест- 30 точки;/Кандидатите следва да предложат цени за минута разговор към всички оператори на територията на страната след изчерпване на безплатните минути. В оценката ще влезе средно-аритметичната стойност на предложените цени/

  2. Цена на месечна абонаментна такса, с тежест- 25 точки;

  3. Най- голям брой включени безплатни минути към всички други национални оператори /стационарни и мобилни/, с тежест- 10 точки.

  4. Най – голям брой безплатни кратки съобщения /SMS/ към всички мобилни оператори, с тежест – 5 точки.

  Забележка :предложението следва да бъде единно, без разграничаване на собствена и чужда мобилна мрежа.

  5. Най- голям брой безплатни GSM апарати, притежаващи операционна система “Андроид” или еквивалент, с тежест – 10 точки;

  Забележка: Посочва се марката, модела и броя на предлаганите телефони.

  6. Най- малък интервал на тарифиране, с тежест- 10 точки..

  7. Прехвърляне на неизговорени безплатни минути за следващ месец- 5 точки;

  8.Най- добро предложение за спонсориране/дарение на обществено мероприятие„Празник на гр. Балчик”, състоящ се на 24.05, което се изразява в еднократна парична сума, която ще бъде разходена за целите на мероприятието, като Община Балчик ще даде гласност за съпричастността на спонсора/, с тежест 5 точки.
  Методика за оценяване:

  Максималният брой точки, който може да събере един кандидат е 100 точки

  Оценката по т. 1, 2 се формира по следния начин:

  Най-ниската предложена цена /Ц/ получава най- високата оценка. За всяка следваща се използва формулата:

  Ц=най- ниската предложена от кандидата цена х съответния брой точки

  Офертната цена

  Оценката по т. 3 се формира по следния начин:

  Най- големият брой минути /М/ получава най- високата оценка и се изчислява по следната формула:

  М=офертният брой х 10

  Най- големият брой минути


  Оценката по т. 4 се формира по следния начин:

  Най - големият брой безплатни кратки съобщения /Д/ получава най- високата оценка и се изчислява по следната формула:

  С=офертният брой х 5

  Най- големият брой кратки съобщения


  Оценката по т. 5 се формира по следния начин:

  Най- големият брой безплатни GSM апарати, притежаващи операционна система “Андроид”/А/ получава най- висока оценка. За всеки следваща се използва формулата:

  А= офертният брой х 10

  Най- големият предложен брой


  Оценката по т. 6 се формира по следния начин:

  Кандидат, предложил най- малък интервал на тарифиране/ Т/ получава най- висока оценка. За останалите предложения се използва формулата:

  Т= най- малкият интервал х10

  Офертния интервал


  Оценката по т. 7 се формира по следния начин:

  Кандидат, предложил услугата /Н/ получава 5 точки, а в случаите, когато не предлага получава 0 точки.


  Оценката по т. 8 се формира по следния начин:

  Операторът, предложил най- голяма еднократна парична сума /С/ получава най- висока оценка и се изчислява по следната формула:

  С= офертната сума х 5

  Най- голямата сума


  Комплексната оценка се изчислява по следната формула:

  К=Ц+М+Д+А+Т+Н+С

  VІ. Срокът за представяне на оферти е до 16.00 часа на 22.07.2011г.

  Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер в отдел „Информационен център” на Община Балчик, пл. „21- ви септември” №6, гр. Балчик, лице за приемане на оферти- Красимира Костова- мл. експерт „ИЦ”, тел: 0579 7 10 46

  VІІ. Изискване за посочване срок на валидност на офертите

  Срокът на валидност на офертите не може да е по- малък от 60 календарни дни.  VІІІ. Изисквания към съдържанието на офертите:

  Всяка оферта трябва да съдържа:  • Попълнена съгласно образеца оферта;

  • Данни за лицето, което прави предложението- Удостоверение за актуално състояние /датата на издаване не трябва да надвишава 6 месеца от момента на подаване на офертата/, издадено от компетентния окръжен съд, в случай, че лицето не е вписано в Търговския регистър или представяне на ЕИК за лицата, вписани в Търговския регистър;

  • Копие от Лиценз за осъществяване на дейността, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията;

  ІХ. Предпоставки за отстраняване на кандидат от процедурата:

  1.Липса на изискуеми документи;

  2. Документи, представени в незаверен от участника вид;

  3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти.

  4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания/условия/ при попълването и/или обявените критерии, ведно с направените пояснения/забележки/ към тях, дадени, както в поканата, така и в приложение № 1.

  X. Допълнителни бележки – Предвид факта че към настоящият момент е в сила договор с предмет, идентичен с предмета на настоящата процедура, новият договор със класираният на първо място участник ще започне действието си след прекратяване на действащия/след изтичане на срока му/..

  Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат, в противен случай предложението Ви ще остане без разглеждане!

  За въпроси и допълнителна информация- A. Aтанасов – гл. юрисконсулт в Община Балчик, тел: 0579 7 10 36
  ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1.Образец на оферта


  НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

  Кмет на Община Балчик