• Таблица№ 13 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Белица
 • Година Показатели 2009
 • Промяна за периода 1. Брой на стопанските единици 218
 • Таблица№ 14 Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор към 31.12. 20 12 г.
 • Фирма Община Микро до 9 заети Малки
 • Над 250 заети Общ брой
 • Таблица № 15 Произведена продукция, приходи от дейност, нетни продажби, печалби и загуби в община Белица за 2012 г., в хил.лв.
 • Таблица № 16 Структура на икономиката в община Белица към 31.12.2012 г.,хил. лв.
 • Белица 221 13 850 20 472 18 059
 • Таблица № 17 Наети по трудово и с л ужебно правоотношение в община Белица за периода 2009 – 2012 година, брой
 • Години Общо наети Обществен сектор
 • Таблица № 18 Средна годишна заплата в община Белица за периода 200 9 -201 2 г
 • Таблица № 19 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия
 • Таблица №20 Обща площ на Държавен и общински горски фонд
 • Таблица № 2 1 Размер и структура на земеделските земи в община Белица към 01.01.2014 г.
 • Показатели Размер, дка Относителен дял
 • Таблица №22 Места за подслон и настаняване, капацитет • страница4/9
  Дата24.04.2018
  Размер3.17 Mb.

  Община Белица Изпълнител: „и-финанси“еоод


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  3. Тенденции и процеси в икономиката  Обща характеристика. Преработваща промишленост, търговия, услуги.

  Местната икономика е представена предимно от малки цехове в дървопреработвателната и шивашката промишленост. По данни на НСИ, ТСБ-Благоевград на територията на общината има регистрирани 221 стопански единици. Най-голям е делът на стопанските субекти, занимаващи се с търговия, ремонт и обслужване /47,95 %/, следвани от тези в преработващата индустрия /18,1%/ и хотелиерството и ресторантьорството /около 15,4 %/. Прави впечатление, че през годините в периода 2003-2013 г. намалява относителния дял на занимаващите се с преработка (2003 г. – 24,3%), хотелиерство и ресторантьорство (2003 г. – 18%), а се увеличава дела на фирмите в сектор търговия и ремонт (2003 г. – 36,6%). Това се дължи на новорегистрираните търговски дружества (около 70), развиващи своята дейност основно в сферата на търговията. Най–нисък е делът на фирмите, занимаващи се със култура, спорт и развлечения (1,35%), строителство (1,81%) и селско, горско и рибно стопанство (2,26%). Структурата на фирмите по големина следва общата тенденция за областта и страната. Най-голям е относителният дял на микрофирмите /със заети до 9 човека/ - около 91 %.  Промишлеността в общината е представена от предприятия, специализирани преди всичко в дърводобива и дървопреработването, които разчитат на наличието на суровини, материална база и квалифициран персонал. Леката промишленост е представена от няколко шивашки цеха, които шият на ишлеме, а хранително-вкусовата – с производство на хляб и хлебни изделия. Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в посока производство на крайни продукти – мебели, дограми и др.
  Таблица№13

  Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия в община Белица

  Година

  Показатели


  2009


  2010


  2011


  2012

  Промяна за периода

  1. Брой на стопанските единици

  218

  214

  214

  221

  1,38%

  2. Произведена продукция (в хил. лв.)

  13792

  13621

  10647

  13850

  0,42%

  3. Нетни приходи от продажбите (в хил. лв.)

  19152

  18694

  14672

  18059

  -5,71%

  4. Приходи от дейност (в хил. лв.)

  20251

  19785

  16783

  20472

  1,09%

  5. Относителен дял на нарастване на НМП 2010 = 100%

  0,96%

  6. Печалба (в хил. лв.)

  1454

  1443

  924

  1468

  0,81%

  7. Заети (брой) лица

  737

  693

  642

  743
  Източници: НСИ, ТСБ– Благоевград;
  Данните показват минимално нарастване на основните показатели за периода, като броя на регистрираните стопански единици към 2012 година достига 221 стопански субекта. Нетните приходи от продажби бележат общо намаление за изследвания период, което може да бъде отдадено на икономическата криза в страната и общо-европейската стагнация. Ключова негативна тенденция представлява намалението с близо 6% на нетните приходи от продажби, което е следствие от спада в производството през 2011 година. Все пак, като се вземе предвид, че показателя за нетни приходи от продажби има потвърждаваща характеристика и това, че в края на периода е отчетено нарастване на броя на заетите в стопанските единици в Общината, може да се направи извода, че цялостната тенденция за развитие е позитивна и спадовете дължащи се на кризата са преодоляни.

  Негативна тенденция се очертава в съотношението реални приходи на един зает, което означава, че стопанските субекти изпитват съществени трудности в това да превърнат произведената продукция в реални приходи, с които да подсигурят създаването на заетост. На този фон може да се направи предположение, че нивото на задлъжнялост на стопанските субекти е нарастнало и това нарастване не се дължи на капиталови инвестиции, а е резултат от необходимостта да се покриват оперативни разходи.  Негативен е изводът и по отношение темповете на позитивно развитие, които остават значително под тези за страната и областта, като цяло. Брутното нарастване не покрива инфлационния индекс, което означава че икономическите субекти на територията на общината на практика са в режим на оцеляване и формираното нарастване не води до фактическо увеличаване на реалната стойност на произвеждания БВП.

  Таблица№ 14

  Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2012 г.

  Фирма

  Община

  Микро до 9 заети

  Малки

  10-49 заети

  Средни фирми 50-249 заети

  Големи фирми

  Над 250 заети

  Общ брой

  1. Белица

  201

  ..

  ..

  -

  221

  2. Благоевград

  4573

  311

  56

  8

  4948

  3. Якоруда

  232

  ..

  ..

  -

  246

  4. Банско

  1064

  63

  ..

  ..

  1135

  5. Разлог

  1042

  52

  ..

  ..

  1109

  6. Общо за област Благоевград

  15628

  992

  206

  25

  16851

  7. Относителен дял на фирмите от Община Белица - %

  1.29

  ..

  ..

  -

  1.31

  Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград;

  ..” – Данните са конфиденциални;

  „-” – Липсват данни
  Данните в Таблица 14. Разпределение на предприятията от нефинансовия сектор към 31.12.2012 г. сочат, че основен и структуроопределящ за икономиката на Общината е броя на микро-предприятията. Липсата на точна статистика представлява проблем пред идентифицирането на трайни зависимости, но независимо от това се налага виждането за „инвестиционна незрялост“. Причините за това следва да бъдат самостоятелно анализирани, като същевременно липсата на идентифицирани големи стопански субекти може да представлява и потенциал за бъдещото привличане на стратегически инвеститори в икономиката на общината.

  Близките стойности, които показват данните за Община Белиза с намиращата се в съседство Община Якоруда, при общо приемане за сходни социално-икономически, природно-климатични и други дадености, дават основание да се направи извод за това, че подобна ситуация е характерна по-скоро за региона, отколкото за общината в конкретика.

  Икономиката на Община Белица следва тенденциите и темповете на развитие на икономиката на Областта, като цяло (виж Таблица №ХХ. Произведена продукция, приходи от дейност, нетни продажби, печалби и загуби в община Белица за 2012 г., в хил.лв.). Това показва относително постоянния дял на показателите на стопанските субекти в Общината спрямо областните данни.

  Таблица №15

  Произведена продукция, приходи от дейност, нетни продажби, печалби и загуби в община Белица за 2012 г., в хил.лв.


  Община

  Произведена

  продукция  Приходи

  от дейност  Нетни приходи от дейност

  Печалба


  Загуба


  1. Белица

  13850

  20472

  18059

  1468

  592

  2. Благоевград

  1580927

  1878730

  1737045

  141900

  49361

  3. Якоруда

  14994

  22449

  21666

  1441

  474

  4. Банско

  140051

  193828

  174195

  13443

  25591

  5. Разлог

  181023

  267004

  223313

  13442

  29226

  6. Общо за област Благоевград

  3538757

  4688691

  4353125

  370082

  160207

  5. Относителен дял на община Белица спрямо

  Областта (в %)  0.39

  0.44

  0.41

  0.40

  0.37

  Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград;

  Негативни са данните за съотношението между регистрирана общо печалба и общо загуба, който при балансирана икономика следва да бъде в рамките на под 10/1, докато в случая е около 3/1. Тази констатация представлява характеристика на общината, като от данните за областта и съседните общини се вижда, че не е обща костатация. Като вероятна причина за подобен дисбаланс може да се посочи структурно неравновесие в отраслови план, като очакването е за това, в икономиката на общината да са определящи икономически отрасли със силна системна взаимосвързаност, които реагират на икономически шокове взаимосвързано. Така в периодите на криза или икономически неравновесия тези секторни предстовители реагират негативно, а в структурата на икономиката липсват субекти с противоположна коралативна връзка със системните икономически шокове, които да компенсират в достатъчна степен спадовете. Казато по-просто развити са икономически сектори които реагират сходно на шоковете и липсва диверсификация на бизнес специализацията в икономиката на Общината.  Таблица №16

  Структура на икономиката в община Белица към 31.12.2012 г.,хил. лв.

  Икономически дейности

  Предприятия, брой

  ПП1

  ПД

  НПП

  Разходи за дейността

  Печалба

  Загуба

  Белица

  221

  13 850

  20 472

  18 059

  19 445

  1 468

  592

  Селско, горско и рибно стопанство

  5

  190

  198

  195

  216

  ..

  22

  Преработваща промишленост

  40

  7 839

  8 978

  7 499

  8 611

  572

  267

  Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..
  ..

  Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване

  ..

  ..

  ..

  ..

  251

  ..
  Строителство

  4

  1 689

  1 772

  1 186

  1 611

  ..
  Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

  106

  1 419

  6 327

  6 143

  6 124

  271

  159

  Транспорт, складиране и пощи

  6

  379

  379

  379

  352

  25
  Хотелиерство и ресторантьорство

  34

  797

  1 130

  1 104

  1 134

  103

  112

  Професионални дейности и научни изследвания

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..
  Административни и спомагателни дейности

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..
  Хуманно здравеопазване и социална работа

  14

  373

  439

  373

  372

  69
  Култура, спорт и развлечения

  3

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..
  Други дейности

  3

  ..

  ..

  ..

  ..

  ..
  1 показателят е изчислен по методология на структурна бизнес статистика


  ".." конфиденциални данни


  Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград;

  Данните за структурата на икономиката в Община Белица по отрасли показват концентрация на икономическата активност в сферите на търговията, преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството. Най-голям е броят на предприятията заети в сферата на търговията, като от относително ниския размер на формирания оборот може да се направи изводът, че това са предимно микро и малки търговски фирми, специализирани преди всичко в търговията на дребно.

  На второ място в структурата по брой предприятия е отрасъла на преработващата промишленост, като относителният дял на тези стопански субекти е по висок от общия за областта, но формирания брутен вътрешен продукт от тях е близо три пъти по нисък от този на областно равнище. Това означава, че предприятията от тази група са преобладаващо малки с ниска норма на капитализация и имат допълващи функции в икономическата структура на областта. Същевременно те представляват ядрото на реалния сектор на общинско равнище, като формират близо 43% отсъвкупните приходи от икономически дейности в общината. Това дава основание да се приеме че секторът е ключов за икономиката и може да се търси потенциал за концентрация на икономическата активност към него.

  Хотелиерство и ресторантьорство е третия сектор с най-висок относителен дял на предприятията в Общината, като за него аналогично може да се направи извода за ниска производителност на единица стопански субект (спрямо областта) и очакване за микро-величина на представляващите го единици.

  От останалите икономически сектори следва да бъде посочено строителството, при което ниския брой на регистрираните фирми се компенсира от сравнително високи обороти. Диверсификацията на видовете предприятия в бранша вероятно е съществена предвид обемите на регистрирани на територията на общината печалби и загуби от дейността в сектора.

  От анализа може да се направи базисен извод за това, че потенциал за приоритизиране в отраслово отношение може да се търси преди всичко в преработващата промишленост и секторите, свързани с туризма.  Основен показател за равнището на стабилност на икономиката на определена територия се определя от структурата на заетостта. Причина за това е обстоятелството, че при икономически неравновесия на по-висока променливост са изложени заетите в часния сектор, докато поради характеристиките на обществения сектор трудовите правоотношения в тях се характеризират с относително по-висока степен на стабилност. Това дава възможност да се прецени в каква степен развитието на обществения сектор може да омекоти евентуални шокове от чисто икономически характер. Интерпретацията на резултатите има и пряко отношение към структурата на разходите в публичния и частния сектор, както и към степента на натоварване на социалната система в периоди на завишена безработица.
  Таблица №17

  Наети по трудово и служебно правоотношение в община Белица за периода 2009 – 2012 година, брой

  Години

  Общо наети


  Обществен

  сектор


  Частен

  сектор


  2009

  1118

  554

  564

  2010

  1026

  501

  525

  2011

  1022

  548

  474

  2012

  1260

  693

  567

  Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград;
  Анализирайки данните за структурата на трудовите и служебни правоотношения в Община Белица (виж Таблица №17) могат да бъдат откроени няколко основни тенденции. Общото нарастване на броя заети за периода 2009-2012 г. е съпроводено с процес на интензивна негативна променливост, която може да се обясни с общата стопанска конюнктура в страната, посочения по-горе икономически спад в общината и последиците от световната финансова криза. Положителното в тенденцията на база общи резултати е брутното нарастване в броя на заетите лица, което очертава положителен тренд като напълно компенсира вътрешните за референтния период спадове. Същевременно данните за структурните промени сочат, че посочената компенсация и общ ефект се дължи преди всичко на увеличена заетост в обществения сектор. Там общото нарастване за периода е от около 20%, докато в частния сектор може да се говори едва за възстановяване на равнището от началото на периода.

  Очевидно обществения сектор се явява стабилизатор на заетостта, като данните сочат че изпълнението на тази функция е отишло дори в крайност. При изначално почти пропорционално разпределение на трудовите и служебни правоотношения между двата сектора (което само по себе си говори за зключителна слабост на икономическото развитие), към 2012 година е на лица съществен превес на обществения сектор.

  Направените констатации се допълват от данните за размера на средната годишна заплата в общината (виж Таблица №18).

  Таблица №18

  Средна годишна заплата в община Белица за периода 2009-2012 година


  Години

  Средна годишна заплата

  В обществен сектор

  В частния сектор

  2009

  4302

  5089

  3512

  2010

  4694

  5810

  3604

  2011

  4700

  5477

  3796

  2012

  4926

  5783

  3866

  Източници: НСИ, ТСБ– Благоевград;
  Средното равнище е съществено по-ниско от това за страната и областта, което кореспондира и с направените изводи за ниска производителност на икономиката в Общината. Ръста на средната годишна заплата е близо до инфлационния индекс, като в отново за тази тенденция е структуроопределящото място на обществения сектор. В частния сектор средната годишна заплата е значително по-ниска както като абсолютна стойност, така и като темп на нарастване.

  Тъй като подобна констатация е силно нелогична от икономическа гледна точка, не кореспондира със средните данни и тенденции в национален и областен план, могат да се направят предположения, че:  • Частния сектор е изключително слабо развит и ниско активен от икономическа и инвестиционна гл.т.;

  • Рабнището на производителността е ниска, което води респективно и до занижени ставки на трудовите възнаграждения;

  • Съществена част от трудовите възнаграждения в частния сектор не се изплащат официално, попада в сивия сектор и не се отчита от официалната статистика.

  Основният извод, който се налага от направените констатации и предположения е за необходимостта от изграждането на адекватна, пълна и представитена база данни1 по отношение на доходите на населението в общината, с цел да се избегне интерпретацията на частични и/или непълни данни и да се съсдаде основа за пълноценен и задълбочен анализ на икономиката (Например, чрез разработване и реализиране на цялостна самостоятелна поитика за развитие на икономиката в Община Белица).

  Таблица №19

  Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, за 2012 година, по групи предприятия, според броя на заетите в община Белица

  Стопански субект
  Брой на заетите

  Предприятия (фирми)

  Приходи от дейността

  (хил.лв.)  Нетни приходи

  от продажби

  (хил.лв.)


  Заети лица общо

  1. Всичко

  221

  20472

  18059

  743

  2. До 9 заети

  205

  9846

  9379

  352

  3. От 10 до 49 заети

  ..

  ..

  ..

  ..

  4. От 50 до 249 заети

  ..

  ..

  ..

  ..

  5. Над 250 заети

  -

  -

  -

  -

  Източници: НСИ, ТСБ – Благоевград;

  „..” – Данните са конфиденциални

  „-” – Няма случай
  Данните посочени в Таблица № 19 обективно потвърждават направените по-горе изводи за преобладаващо микро-предприятия в структурата на икономиката на Община Белица. Същевременно, големият брой не съответства на очакваните и нормални равнище за разпределение на общия размер на приходи от дейността и нетни приходи от продажби, като близо 93% от броя стопански субекти с микро мащаб, формира едва около 50% от производството.

  Горско стопанство

  Община Белица се намира в планински район, поради което местната икономика е силно зависима от  дърводобива и дървопреработването. Горският фонд на територията на община Белица е 231 046 дка, или 71,8% от територията на общината. Физикогеографските условия на територията обуславят наличието на разнообразна естествена горска растителност В Рила преобладават иглолистните насаждения –  бял и черен бор, смърч,  бяла и черна мура. В по-ниските части от широколистните дървесни видове преобладава дъба. Широколистният пояс навлиза по долините на рилските реки навътре в планината. Западните Родопи са заети предимно от представители на средноевропейската горска растителност, като особено голямо развитие  има иглолистната растителност. Големи иглолистни масиви покриват височините на Дъбрашкия рид По-големи площи от букови гори има по северните склонове на Западните Родопи.

  Преобладаващата част от горите са държавна собственост, на частни лица са възстановени 1427 дка. Значителният дял на държавния горски фонд е свързан с обявяването на Национален парк “Рила”. Използването на горските ресурси за стопански цели следва да се извършва в съответствие със Закона за защитените територии, подзаконовите нормативни актове и Плана за управление на Национален парк “Рила”.

  Горският фонд на общината се стопанисва от Държавно горско стопанство.

  Общата площ на Държавен горски фонд и Общински горски фонд е както следва е представен в тбалицата по-долу.

  Таблица №20

  Обща площ на Държавен и общински горски фонд


  Държавен горски фонд

  Гр. Белица, вкл. с Доганово

  Елешница, вкл. с.Краище, Горно Краище, Бабяк, Върхари, Гълъбово, Златарица, Кузьово, Орцево, Палатик и Черешово

  Общо

  92 435 дка

  100 274 дка

  192 709 дка

  Общински горски фонд, дка

  гр.Белица /вкл.с.Дагоново/

  Елешница /вкл.с.Краище, Горно Краище, Бабяк,Върхари, Гълъбово, Златарица, Кузьово, Орцево, Палатик и Черешово

  Общо

  24 905 дка

  13 432 дка

  38 337 дка

  Източник: Община Белица
  Средната лисистост на територията на община Белица е една от най - високите в страната – 71,8% при средно за страната 31,7 %.
  Основните горскостопански дейности, които се развиват в горските територии са: дърводобив, възобновяване и залесяване, реконструкция на слабопродуктивни гори. Местното население ползва дърва за огрев и малки количества строителна дървесина. Значимо е и вторичното използване на горите (сено, листников фураж, горски плодове и билки). Основен проблем в общината са мащабите на незаконната сеч, като значителна част от доходите на местното население се осигуряват от сивата икономика. Изсечените горски площи от незаконна сеч почти не се залесяват и възстановяват от лесничейството поради недостиг на финансови ресурси, което активизира ерозионните процеси.

  Значителният горски фонд може да бъде един основните източници на икономически растеж на общината, при устойчиво ползване на горските ресурси. Развитието на производства, използващи дървесината като суровина, както и такива свързани с първична преработка на билки, гъби и диви плодове би допринесло както за развитието на селското и горско стопанство така и за цялостното икономическо развитие на общината. Това изисква целенасочени действия за развитие и защита на горските територии.  Селско стопанство

  По данни на Министерство на земеделието и храните от ноември 2012г. общия брой на стопанствата на територията на община Белица е 1 607 като използваната земеделска земя (дка) е 15 761.8. Високия относителен дял на домакинствата, ангажирани в земеделски стопанства е свързано предимно с производството на селскостопанска продукция за собствени нужди, за повишаване доходите на населението, но и с доминиращата роля на селското стопанство в структурата на общинската икономика. Структурата на земеделските земи показва, че най-голям относителен дял заемат естествените ливади, следвани от нивите и мери и пасища (виж Таблица №21).

  Обработваемата земя е с обща площ 34 203 дка, като на човек от населението се падат по 3,6 дка обработваема земя, при средно за страната 6,3 дка/човек. По форма на собственост 10% от земеделската земя е частна, 10% е общинска, 80% е държавна. Отностелния дял на общинските земи е нисък и силно ограничава възможностите за стимулиране развитието на селското стопанство чрез предоставяне на площи на арендатори за създаване на крупни стопанства и ферми. Резерв представляват земите, които се предвижда да бъдат актувани като общинска собственост след изтичане на давностния срок за възстановяване на собствеността.

  Основна част от обработваемата земя заемат културите: картофи (2920дка), зрял боб (520дка), царевица (600 дка) и тютюн (920дка), тритикале (485 дка), зеленчуци общо (270дка), люцерна (450дка), пшеница (30дка). Броят на регистрираните тютюнопроизводители е 1200 души, а годишната квота на общината е 1200 тона тютюн. Съществуват благоприятни условия за култивиране на лечебни растения, и създаване на трайни насаждения от горскоплодни култури.

  Средният размер  на обработваните площи от земеделските стопани в общината е 3,2 дка, като основните причини са раздробеността на земята и планинския релеф.  Използва се остаряла селскостопанска техника или не се използва техника, което води до загуби при прибиране на реколтата. Стопанствата са ориентирани към самозадоволяване нуждите на населението, като земята се обработва за допълване на доходите на домакинствата.

  Таблица № 21

  Размер и структура на земеделските земи в община Белица към 01.01.2014 г.


  Показатели

  Размер, дка

  Относителен дял

  Ниви

  18 606

  24,15

  Трайни насаждения

  367

  0,48

  Естествени ливади

  41 914

  54,40

  Разсадници

  28,684

  0,04

  Мери и пасища

  15242,422

  19,79

  Полски пътища

  876,418

  1,14

  Всичко земеделски територии

  77 034,524

  100,00

  Източник: Община Белица
  Животновъдството има по-малък дял в произведената селскостопанска продукция. Представени са почти всички видове домашни животни. Отглеждат се говеда, овце, кози и свине. Намаляването на броя на животните през последните години затихва като процес, но затрудненията свързани с реализацията на продукцията продължава да бъде основен проблем пред животновъдите. Семейните ферми не са пазарно ориентирани, на пазара се появяват излишъците на домакинствата. Качеството на продукцията е ниско, поради липса на познания у фермерите за храненето и отглеждането на животните.

  Перспективите за развитие на селското стопанство на община Белица са свързани с въвеждане на алтернативни култури, като ръж и тритикале, билки, малини и боровинки. Потенциал за развитие има и пчеларството. Важно значение за развитието на селското стопанство има и развитието на свързаните отрасли, предимно хранително-вкусовата промишленост и селския туризъм.  Туризъм

  Удивителната природа, местоположението и забележителностите дават възможност на община Белица да развива почти всички видове туризъм – екотуризъм, селски, планински, културен, алтернативен и исторически туризъм, хобитуризъм.

  Семково, като част от Общината предлага отлични възможности за практикуване на летен пешеходен и еко туризъм, и на зимен ски туризъм. Местоположението му и природното богатство отдавна са отредили неговата основна роля в развитието на туризма в Община Белица. Това дава основание през 2009 година „Природният феномен – Белица” да бъде удостоена с Марка EDEN „Отлична Европейска туристическа дестинация” - туризъм в защитените територии на България на Европейския съюз и членството й в международната EDEN мрежа с представителство на 27 държави членки на ЕС. От 2006 година „Природният феномен – Белица” е достоен член и на международната мрежа PAN Рarks.

  Освен Семково, в пределите на Община Белица попада и известният Парка за ре-адаптация на танцуващи мечки, който ежегодно се посещава от хиляди любители на мечките и спокойствието на планината. Паркът дава възможност да се откъснете от натовареното ежедневие и да докоснете до животинския свят.

  В рамките на Община Белица са маркирани екопътеки и туристически маршрути, свързващи Семково, Парка за танцуващи мечки и различни забележителности в Общината.

  Наличната настанителна база на територията на община Белица е представена в таблица №22.  Таблица №22

  Места за подслон и настаняване, капацитет

  Вид на обекта

  Наименование

  Местонахождение на обекта

  Категория

  Капацитет

  4 броя бунгала

  Релакс

  гр.Белица;КК"Семково"

  една звезда

  4 стаи х 3 легла-12бр.

  Почивна станция

  УСОБ

  гр.Белица;КК"Семково"

  две звезди

  35 стаи; 92 легла

  Хотел

  "Бор"

  гр.Белица;КК"Семково"

  една звезда

  54 стаи и 3 ап.-116легла+50 допълнителни

  хотел

  "Здравец"

  гр.Белица, ул."Четвърта"№5

  три звезди

  40 легла

  хотел

  "Рила"

  гр.Белица"КК"Семково"

  две звезди

  500 

  хотел

  "Краище"

  с.Краище, община Белица

  една звезда

  13стаи;18легла

  8 стаи спални и 5 стаи х2легла

  мотел

   

  гр.Белица,м."Света Богородица"

  една звезда

  4 апарт.с 4 спални

  Хижа

  Семково

  -

  Некатегоризиран обект

  39 легла

  Почивна станция

  УАСГ

  -

  Некатегоризиран обект

  120 легла

  Семеен хотел

  Богатиново

  -

  Некатегоризиран обект

  6 стаи; 12 легла

  Вилно селище

  Света гора

  -

  Некатегоризиран обект

  45 легла

  Вилно селище

  Релакс

  -

  Некатегоризиран обект

  4 бунгала; 12 легла

  Вилно селище

  Под елите

  -

  Некатегоризиран обект

  Еднофамилни вили; 26 легла

  Почивна станция

  Елпром

  -

  Некатегоризиран обект

  24 легла

  Хотел

  Конде

  -

  Некатегоризиран обект

  22 легла

  База за въстановяване и почивка

  Кибор

  -

  Некатегоризиран обект

  15 легла

  Къщи за гости

  -

  Гр. Белица

  Некатегоризиран обект

  29 легла

  Източник: Община Белица
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Община Белица Изпълнител: „и-финанси“еоод