страница1/4
Дата31.08.2018
Размер0.64 Mb.
ТипОтчет

Община борово, област русе


  1   2   3   4


О Б Щ И Н А Р У С Е


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПО КАСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 г.

Бюджетът на Община Русе за 2015 година е приет с Решение № 1285 по протокол № 46 от 12.02.2015г. в размер на 97 356 613 лв.

Уточненият годишен план на общината към 31.12.2015г. е 115 822 270лв., а отчетът към 31.12.2015г. е 86 353 703лв., което е 74.56 % изпълнение на бюджета. Към същия период на предходната година уточненият план е бил 115 415 971 лв., а отчетът 91 801 428 лв., което е представлявало 79,54 % изпълнение на бюджета.

Реализацията на бюджет 2015г. в приходната и разходната част е осьществена при спазване на действащото законодателство през бюджетната година, а именно: Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година, обнародван в ДВ бр.107/2014г., Постановление № 8 на МС от 16.01.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015г., обнародван в ДВ, бр.6/2015г., Закона за публичните финанси, ФО №1/26.01.2015г. на Министерство на финансите, както и всички други указания на МФ издавани в хода на изпълнение на бюджета през годината, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение № 842 по Протокол № 32 от 12.12.2013г. на Общински съвет Русе.

Касовият отчет на Община Русе в приходната и разходната си част е съставен, съгласно Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за 2015 година утвърдена, с ДДС №17 от 18.12.2014г. на Министерство на финансите.

І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ НА ОБЩИНА РУСЕ


Собствените приходи включват: приходите от имуществени и други данъци; приходи от местни такси, в размери определени от Общинския съвет; постъпления от продажба на общински нефинансови активи, приходи и доходи от собственост, приходи от глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, дарения и помощи от страната и чужбина и други неданъчни приходи с общински характер.

От 01.01.2014г., предвид закриване на извънбюджетните сметки за общинската приватизация, в общинските приходи се отчитат и постъпленията от приватизация, като постъпващите суми от приватизация на общинското участие в търговски дружества (сумите по чл. 10, ал. 1 и чл. 10а, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ЗПСК) се отчитат по § 90-00 „Приватизация“, а приходите от приватизация на общинско имущество по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК се отчитат по бюджетната сметка на общината по §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи“.Изпълнението на собствените (данъчни и неданъчни) приходи към 31.12.2015г. е 105.50%. В таблицата по долу е представен отчетът по основни приходни показатели спрямо уточнения годишен план към края на годината, както и сравнение на изпълнението спрямо същия период на 2014г., а именно:


ВИД ПРИХОДПървона-чален


Уточнен

Отчет към 31.12.2015г.

процентно изпълнение спрямо уточн.год.план (к.3/к.2 %)

Отчет към 31.12.2014г.

Разлика: отчет 31.12.2015г. минус отчет 31.12.2014г. (к.3 - к.5)

план за 2015г.

годишен план за 2015г.

1

2a

2

3

4

5

6

А.Собствени приходи ОБЩО

34 752 861

35 107 427

37 037 222

105.50%

34 024 153

3 013 069

І. Имуществени и други данъци

11 900 000

11 900 000

13 097 066

110.06%

12 325 197

771 869

1. Данък в/у доходите на физ. лица /патентен данък/ §103

300 000

300 000

265 029

88.34%

325 993

-60 964

2. Имуществени данъци

11 600 000

11 600 000

12 827 718

110.58%

11 992 670

835 048

Данък върху недвижимите имоти §1301

4 400 000

4 400 000

4 452 353

101.19%

4 438 841

13 512

данък върху наследствата §1302

0

0

0

0.00%

0

0

Данък върху превозните средства §1303

3 900 000

3 900 000

4 591 300

117.73%

3 930 169

661 131

Данък придобиване на имущество §1304

3 200 000

3 200 000

3 688 817

115.28%

3 528 704

160 113

Туристически данък §1308

100 000

100 000

95 248

95.25%

94 956

292

3.Други данъци § 2000

0

0

4 3196 534

-2 215

ІІ. Неданъчни приходи в т. ч.:

22 852 861

23 207 427

23 940 156

103.16%

21 698 956

2 241 200

1.Приходи и доходи от собственост §2400

6 038 615

6 067 172

6 200 905

102.20%

5 614 052

586 853

нетни приходи от продажба на услуги §2404

2 233 164

2 233 164

2 211 189

99.02%

1 723 012

488 177

приходи от наеми на имущество §2405

2 475 831

2 503 036

2 564 454

102.45%

2 506 501

57 953

приходи от наем на земя §2406

1 094 620

1 095 961

1 187 238

108.33%

762 510

424 728

приходи от дивиденти §2407

200 000

200 000

205 497

102.75%

571 951

-366 454

приходи от лихви §2408

35 000

35 011

32 527

92.91%

50 078

-17 551

2.Държавни такси §2500

0

75

10038

62

3.Общински такси §2700

14 592 216

14 592 216

14 738 900

101.01%

14 702 219

36 681

В това число:

 

 

 
 

 

за ползване на детски градини §2701

1 582 000

1 582 000

1 413 988

89.38%

1 468 959

-54 971

за ползване на детски ясли §2702

540 280

540 280

381 641

70.64%

383 133

-1 492

за ползване на домашен социален патронаж §2704

461 000

461 000

441 345

95.74%

425 866

15 479

за ползване на пазари и тържища §2705

580 000

580 000

675 197

116.41%

615 010

60 187

за битови отпадъци §2707

10 500 000

10 500 000

10 774 735

102.62%

10 597 343

177 392

за ползване на общежития §2708

19 800

19 800

20 580

103.94%

23 326

-2 746

за технически услуги §2710

500 000

500 000

526 031

105.21%

482 523

43 508

за административни услуги §2711

260 000

260 000

225 728

86.82%

235 486

-9 758

за откупуване на гробни места §2715

15 000

15 000

30 630

204.20%

39 317

-8 687

за притежаване на куче §2717

7 000

7 000

3 019

43.13%

3 012

7

други общински такси §2729

127 136

127 136

246 006

193.50%

428 244

-182 238

4.Глоби, санкции и неустойки §2800

1 103 430

1 125 778

1 305 799

115.99%

1 300 800

4 999

5.Други неданъчни приходи §3600

254 000

350 975

523 828

149.25%

497 760

26 068

6.Постъпления от продажба на нефинансови активи §4000

1 680 000

1 680 000

1 592 230

94.78%

637 598

954 632

7.Приходи от концесии §4100

30 100

81 784

82 159

100.46%

4 409

77 750

8.Помощи, дарения и др.безвъзмездно получени суми от страната §4500

69 500

177 655

148 364

83.51%

136 717

11 647

9.Помощи, дарения и др.безвъзмездно получени суми от чужбина §4600

0

46 832

46 832

100.00%

-135 681

182 513

Видно от представените в горната таблица данни, изпълнението на собствените приходи към 31.12.2015г. е в размер на 37 037 222лв. и в абсолютна стойност с 3 013 069лв. по високо в сравнение със същия период на 2014г.

Изпълнението на приходите от имуществени и други данъци за 2015г. спрямо уточнения план е 110,06%. От анализа на представените данни в таблицата по-горе е видно, че като цяло изпълнението на приходите от имуществените и други данъци по почти всички основни показатели е над 100% и спрямо 2014г. е с 771 869лв. по-високо. Към 31.12.2015г. спрямо същия период на миналата година с 13 512лв. се е увеличил приходът от данък върху недвижимите имоти, с 661 131лв. е по-високо изпълнението на приходите от данък върху превозните средства, с 160 113лв. е по-високо изпълнението при данъка върху придобиване на имущество и с 292лв. е по-високо изпълнението на туристическия данък. Намаление спрямо същия период на миналата година е налице в изпълнението на приходите от патентен данък – с 60 964лв. Следва да се отбележи, че е налице тенденция за намаляване на приходите от този вид данък.

Изпълнението на неданъчните приходи за 2015г. спрямо уточнения план на същите е 103.16%. и спрямо 2014г. , същото се е увеличило с 2 241 200лв. в абсолютен размер и по основните пера е следното:

- при приходите и доходите от собственост - като цяло изпълнението е 102,20%, а спрямо 2014г. увеличението е с 586 853лв. Видно от данните в представената таблица по почти всички пера изпълнението е над или близо до 100% с изключение на приходите от лихви по банкови сметки. Изпълнението на приходите от дивиденти е 102,75% спрямо уточнения план, но спрямо същия период на миналата година имаме намаление в размер на 366 454лв.

- при общинските такси, като цяло изпълнението за 2015г. е 101.01%, а спрямо миналата година се е увеличило с 36 681лв. Намаление спрямо 2014г. има при следните такси: при таксите за ползване на детски градини – с 54 971лв.; при таксите за ползване на детски ясли – с 1 492лв.; при таксите за ползване на общежития с 2 746лв.;при таксите за административни услуги – 9 758лв.; при таксите за откупуване на гробни места: с 8 687лв.; при други общински такси – с 182 238лв. Изпълнението на приходите от такса битови отпадъци за 2015г. е 102,62.% и е в размер на 10 774 735лв. Увеличение спрямо 2014г. е налице при изпълнение на приходите от такси за домашен социален патронаж: с15 479лв.; при приходите от ползване на пазари и тържища: с 60 187лв.; при таксите за технически услуги: с 43 508лв. и др.

Във връзка с намаляване на приходите от такси в детските ясли е установено, че то се дължи на намалена посещаемост в детските ясли.

Във връзка с намалението на приходите от таксите за ползване на детски градини е установено, че причината за това е основно в увеличение на броя на децата ползващи преференция по наредба 16 на Общинския съвет. Общо към 31.12.2015г. Община Русе в местна дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ е реализирала разходи в размер на: текущ бюджет 1 677 727лв., капиталови разходи 63 036лв. или общо: 2 449 516лв. Приходите за същия период от такси за ползване на детски градини са в размер на 1 413 988лв.

Изпълнението на приходите от други общински такси за 2015г. е 193,50%, но спрямо 2014г. се е намалило в абсолютен размер с 182 238лв. Основните пера на тези приходи са отчисленията, които фирми и граждани внасят по реда на чл.60 и чл.64 от ЗУО и които в последствие Общината превежда по сметка на РИОСВ. Към 31.12.2015г. същите са в общ размер на 176 561лв., а за същия период на 2014г. са били 311 289лв. (намаление в абсолютна стойност сэс 134 728лв.), откъдето произтича основно намалението на този вид приходи. Други пера по този приходен подпараграф са: приходите от такси за издаване на разрешителни – в размер на 6780лв.; приходите от „Държавно ловно стопанство „Дунав“ “ – в размер на 29237лв., а през 2014г. са били 54583лв.; приходите от таксите за ползване на пасища и мери – в размер на 1443лв., а през 2014г. са били 20572лв.; приходи от СЦ ДП ДГС“Сеслав“ в размер на 30032лв., които през 2014г. са били 27758лв.; приходи от стикери за таксиметровите автомобили - в размер на 1933лв., които 2014г. са 2664лв.

- изпълнението на приходите от глоби санкции и неустойки за 2015г. е 115,99%, а увеличението спрямо 2014г. е с 4 979лв.

- изпълнението на приходите от продажба на нефинансови активи за 2015г. е 94.78%, и спрямо 2014г. се е увеличило с 954 632лв. Основни пера по този параграф са: §§4022 „Приходите от продажби на сгради – Приватизация“ – 191 736,27лв.; §§4022 „Приходите от продажби на сгради(извън приватизацията) – 10 300лв.; §§4030 „Приходи от продажба на нематериални активи-отстъпено право на строеж“ – 101 867,70лв.; §§4040 „Приходи от продажба на земя“, където са постъпили общо 1 288326,17лв., в т.ч : 217 388,66лв. от продажба на земя - УПИ; 955 732,80лв. от продажба на друга земя (не УПИ); 115 204,71лв. – от продажба на земя по линия на приватизацията.

- изпълнението на другите неданъчните приходи като цяло за 2015г. е 149,25%, и спрямо 2014г. се е увеличило с 26 068лв. Основни пера по този приходен параграф са: получените застрахователни обезщетения(12079лв.), приходи от вторични суровини и амбалаж(13543лв.); приходи от нотариални такси(12886); режийни вноски по НКЖФ(2965); приходи от продажба по ЗОП и приватизация(6039лв.); приходи от категоризации на обекти(53545лв.); приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения(23572лв.) и други неданъчни приходи, некласифицирани в другите приходни параграфикато например приходите от ликвидация на търговски дружества – общо в размер на 74345лв.).

От месец ноември 2015г. след стартиране на Центъра за контрол и управление на обществения градски транспорт в бюджетната сметка на Общината по

  1   2   3   4

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Община борово, област русе