• №ПВ–66-ПР/20 17 г.
 • Местоположение
 • Решението
 • Доц. Стефан Шилев

 • Скачать 27.87 Kb.


  Дата08.11.2018
  Размер27.87 Kb.

  Скачать 27.87 Kb.

  Община Пловдив Кметство район Северен
  Изх. № ................................/....................2017 год.


  До

  ВАНИЧИ 2008” ЕООД

  гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 32
  Община Пловдив

  Кметство район Северен

  Приложено изпращаме Ви Решениe за преценка необходимостта от ОВОС с №ПВ–66-ПР/2017г. относно инвестиционно предложение: Изграждане на Супермаркет Триумф с временно поставяеми съоръжения и паркинг към него“.  Местоположение: в УПИ II-507.179- обществено обслужващи дейности, кв.147 (ПИ 56784.507.179) гр.Пловдив, район Северен, община Пловдив, област Пловдив.

  Възложител: “ВАНИЧИ 2008” ЕООД, ЕИК 200178097, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 32.
  Напомняме Ви, че съгласно изискванията на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ 25/2003г., изм. и доп.), Решението е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение.

  С уважение,
  Доц. Стефан Шилев

  Директор на РИОСВ - Пловдив

  С С


  4000, гр. Пловдив, бул. “Марица” №122, тел.,факс 032/628-994 в.101,

  Зелен телефон, факс 032/643-245, e-mail: riosv_plovdiv@dir.bg; http://plovdiv.riosv.com

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Община Пловдив Кметство район Северен

  Скачать 27.87 Kb.