Скачать 71.67 Kb.


Дата11.01.2018
Размер71.67 Kb.

Скачать 71.67 Kb.

Общински съвет бургас д о к л а д н а з а п и с к а от димитър николов николовОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС


Д О К Л А Д Н А З А П И С К АОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ -

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване за стопанската 2016/2017 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), по споразумение между собствениците и/или ползвателите в едно землище се създават масиви за ползване на земеделските земи. Целта на споразумението е собствениците и ползвателите да комасират (уедрят) обработваните от тях земеделски имоти, чрез преразпределение на собствените или ползваните от тях имоти на правно основание. Допълнително се разпределят, пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище и т.н. „имоти- бели петна“- земеделски земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37б от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, в масивите за ползване могат да се включват и проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп през съответната стопанска година, както и напоителни канали, които не функционират.

На основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Директорът на Областната дирекция "Земеделие" следва да подаде искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането.

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на Областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Цитираните текстове очертават две принципни възможности за предоставяне на полски пътища- общинска собственост, попадащи в масиви за ползване.

1. При първата хипотеза пътищата се предоставят с договор между кмета на общината и съответния ползвател по цена определена с решение на общинския съвет. По този начин общината не е обвързана с цената на средното рентно плащане, а има възможност да сключи договори на цената, на която отдава земеделски земи в съответното землище, предвид факта, че имотите, полски пътища реално се ползват като земеделски земи. Друго предимство на този ред е и факта, че своевременното сключване на договори с ползватели и отразяването им в Общинска служба по земеделие- Бургас ще е предпоставка за формиране и предаване на коректно правно основание за заявяване на площи за подпомагане в ИСАК през кампания 2017г.

2. При липса на произнасяне на Общински съвет в указания едномесечен срок, полските пътища се предоставят със заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Бургас, по цена в размер на средното рентно плащане, определено за съответното землище. Реализирането на втората хипотеза ще доведе до значително забавяне и крие рискове за навременното предоставяне в Общинска служба по земеделие- Бургас на заявленията за подпомагане.

За територията на община Бургас за стопанската 2016/2017г. с влезли в сила заповеди на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“, са определени масиви за ползване на земеделски земи в 19 землища на общината.

Въз основа на влезлите в сила заповеди, Директорът на Областна Дирекция „Земеделие“ – Бургас е отправил искане с вх. № 24-00-1498/28.10.2016г. до Община Бургас, за внасяне на докладна записка до Общински съвет – Бургас за предоставяне под наем за стопанската 2016/2017 г. на полските пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на общината, на цена в размер на средното годишно рентно плащане за всяко землището. Последната е определена с протокол от 30.08.2016г. на Областна Дирекция „Земеделие“ – Бургас и за землищата на територията на община Бургас е в диапазона от 13 лв. до 22 лв, с изключение на с. Братово- 49 лв./дка., с. Извор- 37 лв/дка. и с. Миролюбово- 36 лв/дка.

Тъй като полските пътища и нефункциониращи напоителни канали ще се използват от ползвателите им като обработваеми земеделски земи за отглеждане на едногодишни полски култури, целесъобразно за Община Бургас е същите да бъдат предоставени за ползване на цена в размер на средното рентно плащане за землището, но не по-ниска от определената със Заповед № РД-46-268/17.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните начална тръжна цена за отглеждане на едногодишни полски култури от държавния поземлен фонд за общината, която е в размер на 36лв/дка.

Предвид изложеното и на основание чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, предлагам Общински съвет- Бургас, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.12, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, приета от Общински съвет- Бургас, да вземе следните
Р Е Ш Е Н И Я:
1. Дава съгласие да бъдат предоставени под наем за стопанската 2016/2017 г. имоти- полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, попадащи в масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Бургас, на лицата ползващи съответните масиви, съгласно списъци(Приложение 1), неразделна част от настоящото решение.

2. Определя размер на наемната цена за предоставяне на имоти- полски пътища и нефункциониращи напоителни канали по землища, както следва:

- землище с. Извор- 37 лв/дка.;

- землище с. Братово- 49 лв./дка.;

- землища с.Твърдица, с. Маринка, с. Димчево, с. Равнец, с. Миролюбово, , с. Брястовец, гр. Българово, с. Изворище, гр. Бургас, кв. Банево, кв. Сарафово, кв. Меден Рудник, кв. Горно Езерово, кв. Ветрен, кв. Лозово, кв. Рудник, кв. Долно Езерово- 36лв./дка.
Приложения:1.Искане вх.№24-00-1750/02.11.2016г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас;

2.Списък на имотите – общински полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване, за които има сключено споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ;

3.Заповед №РД-46-268/17.03.2016г. на Министъра на земеделието и храните;

4. Протокол за определяне на средното годишно рентно плащане;ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
Съгласували:

Божидар Кънчев

Секретар на Община Бургас
Златина Георгиева

Директор на дирекция ПНО


Живко Димитров

Директор на дирекция УОС


Пенка Буйнова

Началник отдел ПО


Катерина Сидерова- Грудова

Гл. юрисконсулт в дирекция УОС


Изготвил:

Даниела ТраеваГл. специалист в дирекция УОС

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Общински съвет бургас д о к л а д н а з а п и с к а от димитър николов николов

Скачать 71.67 Kb.