• УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
 • 51 600 (петдесет и една хиляди и шестстотин лева) лв.
 • 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин лева) лв.
 • Р Е Ш Е Н И Е
 • ОБЩИНА БУРГАС
 • МИХАИЛ ПЕТРОВ ЕДРЕВ
 • ДИМИТЪР НИКОЛОВ

 • Скачать 50.92 Kb.


  Дата22.11.2017
  Размер50.92 Kb.

  Скачать 50.92 Kb.

  Общински съвет бургас д о к л а д н а з а п и с к а  9 ал

  ОБЩИНА БУРГАСiso_9001-14001sg_111

  8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

  тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

  www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg  ДО

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  БУРГАС
  Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

  ОТ ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

  КМЕТ на ОБЩИНА БУРГАС
  ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и Михаил и Ганка Едреви, чрез извършване на доброволна делба на УПИ І и УПИ ІІ-1299 в кв.49, по плана на кв.Банево, гр.Бургас.
  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
  В Община Бургас са постъпили Заявления вх.№№94-01-28331/15.08.2014г., 94-01-28331/3/30.01.2015г. и 94-01-28331/5/02.07.2015г. от Михаил Петров Едрев и Ганка Тодорова Едрева, с искане за извършване на доброволна делба на УПИ І-„за озеленяване и магазин“ и УПИ ІІ-1299 в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, във връзка с влязъл в сила Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), одобрен със Заповед №1220/18.05.2014г. на Зам.-кмета на Община Бургас и кадастрална промяна, одобрена със Заповед №3255/27.11.2015г. на Кмета на Община Бургас, съобразно квотите на собственост.

  Община Бургас е собственик на 1534/1814 кв.м. идеални части от бивш УПИ І-„за озеленяване и магазин“ в кв.49, по плана на кв.Банево, гр.Бургас, одобрен със Заповед №252/06.03.1990г. на Председателя на ИК на ОбНС-Бургас, актувани с Акт№2425/27.03.2000г. за публична общинска собственост.

  Останалите 280/1814 кв.м. ид. части до пълната площ на цитирания имот, са собственост на Михаил Петров Едрев и Ганка Тодорова Едрева, съгласно Нот. акт №18, том І, рег. №520, дело №17 от 02.02.2006г., обособени в имот пл. №1271, целият с площ 280 кв.м., въведен в кадастралния план на квартала.

  Видно от договор за продажба на недвижим имот от 16.05.1995г., сключен с Община Бургас, Михаил Петров Едрев и Ганка Тодорова Едрева са собственици на съседния имот - бивш УПИ ІІ, целият с площ 520кв.м. в кв.49 по плана на кв.Банево, гр.Бургас.

  С влязлото в сила ЧИ на ПУП–ПРЗ се променя дворищно-регулационната граница между двата бивши УПИ І и УПИ ІІ, като за собствениците се обособяват нови УПИ с площи, съгласно квотите на собственост. Неразделна част от ЧИ на ПУП–ПРЗ е и процедираното изменение на кадастралния план, и привеждането му в съответствие с регулационния план, като се въвежда имот с пл.№1299, съответстващ на нов УПИ ІІ-1299. За собствениците са отредени нови УПИ, както следва:

  - Нов УПИ І-„за озеленяване и магазин“, целият с площ 1534 кв.м. в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, при граници: североизток УПИ ІІ-1299; изток – УПИ ХVІІІ; юг, югоизток – улица; северозапад – улица, отреден „за озеленяване и магазин“, за собствеността на Община Бургас

  и

  - Нов УПИ ІІ-1299, целият с площ 796 кв.м. в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, при граници: север – улица; изток –УПИ ІІІ-736; югоизток – УПИ ХVІІІ; югозапад – УПИ І; северозапад – улица, отреден „за жилищно строителство“, за собствеността на физическите лица.  В изпълнение разпоредбите на чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, е възложено изготвяне на пазарни оценки на УПИ І и УПИ ІІ-1299 в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас на оценител, член на КНОБ, определени както следва:

  - за Нов УПИ І с площ 1534 кв.м. в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за озеленяване и магазин“, е определена пазарна оценка в размер на 51 600 (петдесет и една хиляди и шестстотин лева) лв.

  Данъчната оценка на имота е в размер на 28 159,60 (двадесет и осем хиляди сто петдесет и девет лева и шестдесет стотинки) лв.

  - за Нов УПИ ІІ-1299 с площ 796 кв.м. в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, е определена пазарна оценка в размер на 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин лева) лв.

  Данъчната оценка на имота е в размер на 11 689,70 (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лв.

  Предвид изложеното, налице са условията за делба на съсобствен имот, като новообразуваните УПИ, отредени за съделителите съответстват на квотите им на собственост и съобразно отреждането на всеки един УПИ и не се налага парично уравняване на дяловете.

  Комисия, назначена с моя Заповед №3061/09.11.2015г. е изразила положително становище по искането за извършване на доброволна делба по посочените условия, при което няма надвишаване на притежаваните преди делбата квоти на собственост.

  Ето защо и като взех предвид решение от 30.11.2015 г. на Комисия, назначена с моя Заповед №3061/09.11.2015г., което възприемам изцяло, предлагам Общински съвет – Бургас, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността и чл.42, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, да вземе следното


  Р Е Ш Е Н И Е:
  Да се извърши доброволна делба между Община Бургас и Михаил Петров Едрев и Ганка Тодорова Едрева, на недвижими имоти, представляващи УПИ І и УПИ ІІ-1299 в кв.49 по одобрен ПУП-ПРЗ за кв.Банево, гр.Бургас, съгласно Заповед №252/06.03.1990г. на Председателя на ИК на ОбНС – Бургас, Заповед №1220/18.05.2012г. на Зам.-кмета на Община Бургас и Заповед №3255/27.11.2015г. на Кмета на Община Бургас, в съответствие с квотите на собственост, както следва:

  1. ОБЩИНА БУРГАС получава в дял и става изключителен собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ от 1534 кв.м., отреден „за озеленяване и магазин“, при граници: североизток УПИ ІІ-1299; изток – УПИ ХVІІІ; юг, югоизток – улица; северозапад – улица, с пазарна стойност в размер на 51 600 (петдесет и една хиляди и шестстотин лева) лв.

  Данъчната оценка на описания дял е в размер на 28 159,60 (двадесет и осем хиляди сто петдесет и девет лева и шестдесет стотинки) лв.

  2. МИХАИЛ ПЕТРОВ ЕДРЕВ с ЕГН 4111210463 и ГАНКА ТОДОРОВА ЕДРЕВА с ЕГН 4607230555 и двамата с постоянен адрес: гр.Бургас, к-с ”Лазур“ бл.32, вх.2, ет.2, ап.2, получават в дял и стават изключителни собственици на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1299 в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ от 796 кв.м., отреден „за жилищно строителство“, при граници: север – улица; изток –УПИ ІІІ-736; югоизток – УПИ ХVІІІ; югозапад – УПИ І; северозапад – улица, с пазарна стойност в размер на 26 800 (двадесет и шест хиляди и осемстотин лева) лв.

  Данъчната оценка на описания дял е в размер на 11 689,70 (единадесет хиляди шестстотин осемдесет и девет лева и седемдесет стотинки) лв.

  Страните не си дължат суми за уравняване на дяловете.


  Приложение:

  1. Заявления вх.№№94-01-28331/15.08.2014г., 94-01-28331/3/30.01.2015г. и 94-01-28331/5/02.07.2015г.

  2. Нот. акт №18, том І, рег. №520, дело №17 от 02.02.2006г. на Емилия Бакалова - Нотариус рег.№342 при БРС.

  3. Договор от 16.05.1995г. за продажба на недвижим имот.

  4. Заповед №1220/18.05.2012г. на Заместник-кмета на Община Бургас.

  5. Заповед №3255/27.11.2015г. на Кмета на Община Бургас.

  5. Акт №2425/27.03.2000г. за публична общинска собственост.

  6. Протокол от 30.11.2015г. на Комисия по общинска собственост.

  7. Удостоверение за данъчна оценка №ДО010099/03.11.2015г.

  8. Удостоверение за данъчна оценка №ДО010159/05.11.2015г.

  9.Скица №94-01-28331/8/30.11.2015г. издадена от дирекция „ЦАУ Освобождение“ при Община Бургас.

  10. Пазарни оценки.  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас
  Съгласували :

  ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА  Директор на дирекция ПНО
  СТОЯН АРНАУДОВ

  Директор на дирекция УОС
  ИНЖ.МИНКА ЧАУШЕВА

  Началник отдел ОС
  КАТЕРИНА СИДЕРОВА – ГРУДОВА

  Гл.юрисконсулт в дирекция ОС
  Изготвил:

  инж.Райна Димова  ст. специалист в дирекция УОС

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Общински съвет бургас д о к л а д н а з а п и с к а

  Скачать 50.92 Kb.