• ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В

 • Скачать 84.07 Kb.


  Дата03.05.2018
  Размер84.07 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 84.07 Kb.

  Общински съвет "р о д о п и" област п л о в д и в


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В  Р Е Ш Е Н И Е


  227

  Прието с Протокол № 15 от 31. 07. 2012 г.


  Относно: Частично изменение на ПУП на с. Бойково, образуване на нов УПИ ХХVІІ-общественообслужващи дейности и техническа инфраструктура, обявяване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на част м/у улица с осови точки 78-84 (северно от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково) и УПИ І-255 от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, учредяване право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД;

  Във връзка с получено писмо с Вх. № 92-324/13.06.2012 г. на КЕЦ Стамболийски, с което е поискано да се разреши изграждане на нов кабелен трафопост в свободно пространство, находящо се м/у улица с осови точки 78-84 (северно от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково) и УПИ І-255 от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, във връзка с постъпила и разгледана докладна записка от Пл. Спасов – кмет на община „Родопи”, представена скица-предложение, във връзка с необходимостта от изграждане на трафопост в посочения квартал на с. Бойково с цел задоволяване нуждите на населението, Общински съвет „Родопи”


  РЕШИ:
  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ ОбС „Родопи” дава съгласие за частично изменение на ПУП на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, в частта между улица с осови точки 78-84 (северно от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково) и УПИ І-255 от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, като се образува нов УПИ ХХVІІ-общественообслужващи дейности и техническа инфраструктура от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, с площ от 124 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, съгласно приложената скица-предложение /скица-проект/.

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС Общински съвет „Родопи” обявява частта между улица с осови точки 78-84 (северно от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково) и УПИ І-255 от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, за която част е предвидено образуването на нов УПИ ХХVІІ-общественообслужващи дейности и техническа инфраструктура от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, община „Родопи”, област Пловдив, с площ от 124 кв.м. /сто двадесет и четири квадратни метра/, съгласно приложената скица-предложение /скица-проект/, от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

  3. На основание чл. 37, ал. 4 от ЗОС във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет „Родопи” дава съгласие за учредяване на право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение” АД върху 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ за изграждане на трафопост в новообразувания, съгласно т. 1 и т. 2 на настоящото решение УПИ УПИ ХХVІІ-общественообслужващи дейности и техническа инфраструктура от кв. 9 по регулационния план на с. Бойково, срещу цена, определена от лицензиран оценител.
  Присъствали на поименното гласуване: 21

  За – 21


  Против – 0

  Въздържали се - 0


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В  Р Е Ш Е Н И Е

  228


  Прието с Протокол № 15 от 31. 07. 2012 г.


  Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Родопи по мярка 321 от Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на МЗХ, ДФ „Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: ”Реконструкция на водопроводна мрежа с.Кадиево”;

  Във връзка с възможността община „Родопи” да кандидатства по мярка 321 от Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на МЗХ, ДФ „Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: ”Реконструкция на водопроводна мрежа с.Кадиево”, във връзка с изготвен проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Кадиево”, постъпила и разгледана докладна записка от Пл. Спасов – кмет на община „Родопи”, както и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет „Родопи”  РЕШИ:

  Дава съгласие за кандидатстване на община Родопи по мярка 321 от Ос 3 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на МЗХ, ДФ „Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обект: ”Реконструкция на водопроводна мрежа с.Кадиево”.


  Присъствали на поименното гласуване: 20

  За – 20


  Против – 0

  Въздържали се – 0  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В  Р Е Ш Е Н И Е


  229

  Прието с Протокол № 15 от 31. 07. 2012 г.  Относно: Даване на съгласие община „Родопи” да кандидатства, съвместно с община Садово, с проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни, отпадъчни води и ПОСВ на с. Ягодово, община „Родопи”, и с. Катуница, община Садово”, по програма ОПОС /Оперативна програма „Околна среда”/ на МОСВ, и одобряване на договор за сътрудничество между общините „Родопи” и Садово. Докладна записка от инж. Пламен Спасов – кмет на община „Родопи”.

  Във връзка с кандидатстване на общината с проект: ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с. Катуница, Община Садово” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 на ОПОС 2007-2013г. "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000е.ж. и 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, във връзка с проведените разговори и изразено становище на МОСВ - ОПОС за съвместно пречистване на отпадъчните води от с. Ягодово и с. Катуница в Пречиствателна станция гр. Пловдив, във връзка с необходимостта от подписване на Споразумение за партньорство за съвместно участие с община Садово с проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с.Катуница, Община Садово” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 на ОПОС 2007-2013г. "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000е.ж. и 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, както и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 и т. 6 и чл. 13 от ЗОД, Общински съвет „Родопи”  РЕШИ:

  1. Дава съгласие община „Родопи”, съвместно с община Садово, да кандидатства с проект: ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Обшина Родопи и с.Катуница, Община Садово” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 на ОПОС 2007-2013г. "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000е.ж. и 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

  2. Одобровява сключването на Споразумение за партньорство за съвместно участие с община Садово с проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с. Катуница, Община Садово” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 на ОПОС 2007-2013г. "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000е.ж. и 10 000 е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

  3. Дава съгласие, при условие, че проектът бъде финансиран по Оперативна Програма Околна Среда /ОПОС/, съгласно процедурата, за поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на собствен принос по проекта и за покриване на допустими разходи преди да бъдат възстановени, както и за недопустими разходи, съгласно сключеното Споразумение за партньорство и изискванията на ОПОС.

  Присъствали на поименното гласуване: 21

  За – 21


  Против – 0

  Въздържали се – 0


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "Р О Д О П И" - ОБЛАСТ П Л О В Д И В  Р Е Ш Е Н И Е

  230


  Прието с Протокол № 15 от 31. 07. 2012 г.
  Относно: Кандидатстване на Община Родопи с предложение: „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, приоритетна ос №3 „Мерки и от общ интерес“, мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“.

  Във връзка с възможността община „Родопи” да кандидатства по оперативна програма сектор „Рибарство“ (2007г.-2013г.), приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“, във връзка с постъпила и разгледана докладна записка от Пл. Спасов – кмет на община „Родопи”, и мотивите, подробно изложени в нея, както и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет „Родопи”
  РЕШИ:

  1.Дава съгласие община „Родопи” да кандидатства с проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски фонд за рибарство по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013г.), Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес“, Мярка 3.4.„Развитие на нови пазари и промоционални кампании“.

  2.Дава съгласие кметът на община „Родопи” да инициира работата, свързана с подготовката, разработването и подаването на проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба.

  3. Дава съгласие кметът на община „Родопи” - инж.Пламен Спасов, да подписва всички документи, свързани с кандидатстването по Проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“, както и да подписва договора за безвъзмездна финансова помощ в случай , че проектът бъде одобрен за финансиране.

  Присъствали на поименното гласуване: 22

  За – 22


  Против – 0

  Въздържали се – 0
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ”: /Г. Ташев/

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Общински съвет "р о д о п и" област п л о в д и в

  Скачать 84.07 Kb.