• Въведение Предмет на договора
 • Цел на заданието за обхват и съдържание на оценката
 • Консултации по заданието за определяне обхвата на оценката
 • Цели и обхват на ОУП на Община Кърджали
 • Връзка на ОУП с други планове и програми
 • Методика на ЕО Нормативна рамка за ЕО
 • Екологична политика и цели
 • Взаимодействия на ОУП с околната среда
 • Метод за оценка на околната среда
 • Метод за генериране на алтернативи
 • Индикативен график за изготвяне на ЕО • страница1/4
  Дата07.04.2018
  Размер3.32 Mb.

  Общия устройствен план на община кърджали задание за обхват и съдържание 21. 04. 2015 г. Идентификация на обществената поръчка


    1   2   3   4  Екологична оценка

  на

  Общия устройствен план на община КЪРДЖАЛИ

  ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ

  21.04.2015 г.

  Идентификация на обществената поръчка

  Предмет на договора:

  Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кърджали в процеса на неговото изработване”


  Номер на договора:

  11644 – 03/04.02.2015 г.

  Възложител:

  Община Кърджали

  с адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 41

  представлявана от:

  Хасан Азис – Кмет на Община Кърджали

  Валентин Иванов – Главен счетоводител

  Крум Трингов – Главен юристконсулт


  Лица за контакт:

  Веселина Танчева – Началник отдел „Опазване на околната среда”

  тел.: 0361/ 673 79, 0885 86 89 22

  ел. поща: ekologia_kj@abv.bg


  Изпълнител:

  Обединение „За Кърджали 2014”

  с адрес: гр. София, ул. Михаил Тенев 12, Бизнесцентър ЕВРОТУР, етаж 6, офис 22

  представлявано от Мирослава Тодорова Терзийска


  Лица за контакт:

  Светла Андреевска – ръководител колектив за изготвяне на екологичната оценка

  тел. 02/ 974 49 76, 0888 837 063

  ел. поща: svetla.traycheva@povvik.com

  Ваня Ченова – Координатор проект и ключов експерт Отпадъци

  тел. 02/ 974 49 35, 0887 617 937

  ел. поща: vania.chenova@povvik.com


  СЪДЪРЖАНИЕ

  1Въведение 5

  1.1Предмет на договора 5

  1.2Цел на заданието за обхват и съдържание на оценката 5

  1.3Консултации по заданието за определяне обхвата на оценката 5  2Цели и обхват на ОУП на Община Кърджали 6

  2.1Цели на ОУП 6

  2.2Обхват на ОУП 7

  2.3Времева рамка 7  3Връзка на ОУП с други планове и програми 7

  4Методика на ЕО 8

  4.1Нормативна рамка за ЕО 8

  4.2Методически подход 9

  4.3Екологична политика и цели 9

  4.4Взаимодействия на ОУП с околната среда 9

  4.5Индикатори 11

  4.6Видове въздействия 12

  4.7Метод за оценка на околната среда 13

  4.8Мерки 13

  4.9Метод за генериране на алтернативи 14  4.10Заключение 14

  5Индикативен график за изготвяне на ЕО 14

  6Заинтересовани страни 17

  7Приложения 17

  Приложение I 18

  Схема за провеждане на консултации 18

  Приложение ІІ 23

  Преглед на задачите на ОУП спрямо целите за опазване на околната среда 23

  Приложение ІІІ 25

  Характеристики на територията, която е вероятно да бъде засегната 25

  Приложение IV 41

  Проекто-съдържание на Доклада за екологична оценка 41  СЪКРАЩЕНИЯ

  Съкращение

  Дефиниция

  АИС

  Автоматична измервателна станция

  БД

  Басейнова дирекция

  ВЕЦ

  Водноелектрическа централа

  ДГС

  Държавно горско стопанство

  ЕО

  Екологична оценка  Европейски съюз

  ЗБР

  Закон за биологичното разнообразие

  ЗЗТ

  Закон за защитените територии

  ЗЗ

  Защитена зона (по смисъла на ЗБР)

  ЗООС

  Закон за опазване на околната среда

  ЗТ

  Защитена територия (по смисъла на ЗЗТ)

  ИАОС

  Изпълнителна агенция по околна среда

  ИБР

  Източнобеломорски район

  Наредба за ЕО

  Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

  НСИ

  Национален статистически институт

  ОПРОК

  Общински план за развитие на община Кърджали за 2014-2020 г.

  ОС

  Оценка за съвместимост

  ОУП

  Общ устройствен план

  ОУПО

  Общ устройствен план на община

  ПСОВ

  Пречиствателна станция за отпадъчни води

  ПУРБ

  План за управление на речните басейни

  РЗИ

  Регионална здравна инспекция

  РИОСВ

  Регионална инспекция по околната среда и водите

  РЦУО

  Регионален център за управление на отпадъците


  1. Въведение

   1. Предмет на договора


  Предмет на Договор № 11644 – 03/04.02.2015 г. е изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кърджали в процеса на неговото изработване“.

  Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, са:  • Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кърджали в процеса на неговото изработване във фаза Предварителен проект; и

  • Изготвяне на Част Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кърджали в процеса на неговото изработване във фаза Окончателен проект.
   1. Цел на заданието за обхват и съдържание на оценката


  В съответствие с изискванията, определени в чл. 3 на Директива 2001/42/EО,1 не може да се изключи възможността бъдещият Общ устройствен план (ОУП) на Община Кърджали да създаде условия за въздействие върху околната среда.

  Съгласно писмо с Изх. № ПД-218/19.06.2014 г. на Компетентния орган по ЕО на ОУП на община Кърджали (РИОСВ – Хасково), проектът на ОУП попада в областите (по специално устройствено планиране), изброени в чл. 85, ал.1 от ЗООС2, както и в обхвата на чл. 2, ал. 1 на Наредбата за ЕО3 и подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО).

  При процесът на определяне на обхвата и съдържанието на оценката се взема решение относно обхвата и нивото на подробност на информацията, която трябва да бъде включена в Доклада за екологична оценка (Директива за СЕО 2001/42/EО, чл. 5,ал. 4).

  Процесът на определяне на обхвата и съдържанието има за цел да:  • определи съответния район на въздействие и времевия период за проява на евентуалните въздействия;

  • идентифицира съответните екологични проблеми, които трябва да се разгледат в рамките на ЕО;

  • определи подходящи индикативни показатели за качеството на околната среда (или конкретни въпроси), които ще направляват оценката в рамките на процеса по ЕО

  • определи метод за оценка на положителните и отрицателните въздействия;

  • определи метод за генериране и оценка на разумни алтернативи;

  • представи проект за съдържание на Доклада за екологична оценка.
   1. Консултации по заданието за определяне обхвата на оценката


  Съгласно Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 19a, експертите, на които е възложено да изготвят екологичната оценка трябва да подготвят задание за определяне обхвата на оценката, по което провеждат консултации с:

  • Компетентните органи по чл. 4 от Наредбата за ЕО;

  • Съответните специализирани компетентни органи по чл. 13, ал. 1 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенни аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве; и

  • Други специализирани ведомства и заинтересовани страни.

  В съответствие с изложеното по-горе, настоящият документ се представя с искане за коментар от страна на Възложителя и на Компетентните органи - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Кърджали, Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район (БД – ИБР), както и на други заинтересовани страни, идентифицирани съгласно Схемата за консултации, представена в Приложение 1 на настоящия документ.
  1. Цели и обхват на ОУП на Община Кърджали

   1. Цели на ОУП


  Главната цел на Общия устройствен план на община Кърджали е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално – икономически условия при отчитане и на регионалните компоненти – важен устройствен фактор.

  Съгласно Планово заданието на Общ устройствен план на община Кърджали, главната цел на Плана ще се постигне с решаването на следните основни задачи:  • Определяне на нормативна основа на териториалния обхват за пространствено развитие на населените места от общината до 2030 година и тяхното демографско развитие;

  • Определяне на функционалното предназначение на терените в населените места и техните насочващи пространствени и социални параметри;

  • Определяне на състоянието и перспективите на елементите на функционалните системи Обитаване, Труд и Отдих;

  • Определяне на структурата, трасетата на комуникационно-транспортните мрежи в общината;

  • Създаване на условия за оптимизиране на масовия пътнически транспорт и неговото функциониране;

  • Развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи;

  • Организиране, диференциране и оразмеряване на елементите от зелени площи;

  • Въвеждане на изисквания към третирането и визуализирането на недвижимите културни ценности и обвързването им с цялостния туристически продукт, който предлага общината;

  • Създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на околната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия;

  В този смисъл ОУП на Община Кърджали следва да съдържа решения за:

  • Структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за комуникация и инфраструктура;

  • Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие;

  • Устройствени зони и границите им, имоти с конкретно предназначение;

  • Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура;

  • Защитените архитектурни, културни и други зони и обекти – паметници на културата/ недвижимо културно наследство/;

  • Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура, Здравеопазване, Спорт и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на населеното място;

  • Екологични мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и качествата на околната среда;

  • Мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната територия;

  • Мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги устройствени условия;

  • Баланса на територията и други важни териториални показатели;

  • Свързани с отчитане предвижданията на Плана за развитие на Община Кърджали – 2014-2020 г.

  Проектът за ОУП следва да бъде съобразен с действащата нормативна уредба и с най-важните стратегически документи, приети на по-горно йерархично равнище.

  По-подробен преглед на заложените за ОУП задачи е представен в Приложение 2.


   1. Обхват на ОУП


  Обхватът на разработката се определя от действащото законодателство за устройство на територията (Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001 г., Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обн. ДВ бр. 3/2004 г. и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, обн. ДВ бр. 57/2001 г.), изискванията на Община Кърджали и заданието за проектиране.

  Географският обхват на ОУП включва цялата територия на община Кърджали – 624 km2 (съгласно ОПРОК) и 118 населени места (по данни от ГРАО към 15.03.2015 г.). Територията на общината представлява 20 % от територията на област Кърджали.

  Характеристиките на населените места, за които съществува вероятност да бъдат засегнати са представени в Приложение 3.

   1. Времева рамка


  Разглежданият период от време, за който ще бъдат оценявани положителни и отрицателни въздействия, е предвижданият период от 15 години, за който ОУП следва да създаде планова основа за дългосрочно устойчиво развитие на територията на община Кърджали с всички населени места и землищата им, съобразно целите за развитие, приети на национално, областно и общинско ниво.
  1. Връзка на ОУП с други планове и програми


  Основните планове, програми и стратегии, чиято връзка с ОУП на Община Кърджали ще бъде разгледана при екологичната оценка, са както следва:

  • Стратегия "Европа 2020": Европейска стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

  • Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.;

  • Национална програма за развитие: България 2020 г.(НПР БГ 2020)

  • Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г.

  • Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

  • План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (2010-2015).

  • Регионален план за развитие на Южен централен район 2014 – 2020 г.

  • Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020 г.

  • Общински план за развитие на община Кърджали (2014-2020 г.)


  1. Методика на ЕО

   1. Нормативна рамка за ЕО


  ЕО ще бъде разработена в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива за СЕО), транспонирана в националното законодателство с Наредбата за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми.

  В допълнение, ЕО ще се съобрази със следните документи:  • Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

  • Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г.за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна;

  • Директива 79/409/ЕИО за опазване на дивите птици, кодифицирана с Директива 2009/147/ЕО;

  • Оценка на планове и проекти,съществено засягащи зони от Натура 2000 –Методическо ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4)на Директивата за местообитанията 92/43/EИО;

  • Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България.

  Списъкът с ключови документи, свързани с процеса по изготвяне на ЕО, е представен в следващото каре.

  Каре 1: Ключова нормативна рамка

  Законова рамка на България и съответните документи, свързани с процеса по ЕО

  • Закон за опазване на околната среда (ЗООС) –обн. ДВ, бр. 91/2002 г.;

  • Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – обн. ДВ, бр. 77 /2002 г.;

  • Закон за водите – обн. ДВ, бр. 67/1999 г.;

  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн. ДВ, бр. 57/ 2004 г.;

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) – обн. ДВ, бр. 73 /2007 г.
   1. Методически подход


  Методите и техниките, предвидени за оценка на околната среда и за изготвяне на доклада за екологична оценка, са тези, посочени в насоките и ръководствата, изброени в предходния раздел, и по-специално в следните документи:

  • Практически наръчник на ЕК по прилагане на Директива 2001/42/EО относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда;

  • Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, 2002 г., разработено от консорциум с участието на ПОВВИК ООС със съдействието и под редакцията на Министерство на околната среда и водите, България.
   1. Екологична политика и цели


  Целите на опазване на околната среда на общностно ниво са отразени в международните конвенции и политиките на ЕС за околна среда и устойчиво развитие. Докладът за ЕО ще направи преглед на целите за опазване на околната среда на общностно ниво, свързани с ОУП за община Кърджали, както и на начина, по който тези цели и всички екологични съображения са били взети предвид по време на изготвянето на ОУП. Основните цели за опазване на околната среда на общностно ниво включват тези, посочени в ключови стратегии, програми и планове като: Стратегия "Европа 2020" и Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.

  Целите за опазване на околната среда на национално ниво са отразени в основните планове, програми и стратегии за България, като Националната програма за развитие България 2020 г.(НПР БГ 2020) (приета от МС на 19.12.2012 г.), която е водещ стратегически и програмен документ, определящ целите и политиките за развитието на страната до 2020 г. В момента това е най-новият документ, съдържащ целите за опазване на околната среда до 2020 г. на национално ниво. Сред другите основни национални документи са Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г., Национална стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. и др. Докладът за ЕО ще анализира съблюдаването на законодателните разпоредби от страна на разглеждания ОУП.

  Към регионалните, областни и общински стратегии, програми и планове ще бъдат разгледани Областна стратегия за развитие на област Кърджали 2014-2020, Общинския план за развитие на община Кърджали (2014-2020 г.) и др.

  Съответните общински цели за опазване на околната среда се добавят към тези, установени на областно, регионално, национално и общностно равнище, за да бъдат взети предвид при изготвяне на ЕО/ОУП.


   1. Взаимодействия на ОУП с околната среда


  За да идентифицират взаимодействията между ОУП и околната среда, ЕО ще включва преглед на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат оценени спрямо целите на ОУП.

  • Съществуващо състояние на компонентите и факторите на околната среда

  Ще се направи анализ на съществуващото състояние на околната среда в съответствие с териториалния обхват на ОУП. Компонентите и факторите на околната среда, които ще се разгледат, са както следва:

  • Въздух, климат – оценка на съществуващото състояние на качеството на въздуха

  Атмосферен въздух–Емисии на вредни вещества във въздуха, емисии на киселинни вещества (SO2, NOx и NНз), емисии на прекурсори на озона, емисии на прекурсори PM10, качество на въздуха;

  Климатични фактори – съществуващо състояние в рамките на избраната територия и тенденции в изменението на климата, включително емисии на парникови газове (ПГ).  • Води–преглед на текущото състояние на повърхностните и подземните води

  За съществуващото състояние на водите в ЕО на ОУП ще се ползва предимно информация от План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2010-2015). В ЕО ще бъде представена обща информация за екологичния и химичен статус на водите в разглежданата територия.

  • Почви – съществуващо състояние на земите и почвите

  Информацията за съществуващото състояние ще включва: ползване на земята, почвени условия, процеси на деградация на почвите, замърсяване на почвите.

  • Ландшафт–съществуващо състояние на ландшафта и визуално благоустройство

  Ще се използва системата за класификация и типология на ландшафтите в България, като се включат и природните забележителности (съгласно наличните данни в ИАОС).

  • Биологично разнообразие – флора, фауна, защитени територии и зони от Натура 2000

  Флора и фауна – резюме на съществуващото състояние в разглежданата територия,национално защитени, редки и застрашени видове;

  Защитени територии и зони – национално определените защитени територии и защитени зони в рамките на Натура 2000.  • Културно-историческо наследство

  Културно-историческото наследство представлява неразделна част от околната среда и може да се дефинира като антропогенна среда. Ето защо оценката на околната среда ще включи кратка информация за съществуващото състояние на културно-историческите обекти, включително архитектурно и археологично наследство.

  • Материални активи

  Анализ и оценка на текущото състояние на физически активи, свързани с прогнозите на ОУП на Община Кърджали.

  • Отпадъци

  Анализ и оценка на отпадъците в разглеждания район предвид отпадъчните потоци, които оказват влияние при реализирането на целите на ОУП.

  • Шум

  Анализ и оценка на шумовите натоварвания, които оказват влияние при реализирането на целите на ОУП.

  • Население и човешко здраве

  Докладът за оценка на околната среда ще предостави информация и анализ по отношение на настоящото състояние на местното население: гъстота на населението, разпределение на населението по възраст и пол, миграция–темп на нарастване и раждаемост, както и естествен прираст, смъртност, здравословно състояние(заболеваемост).

  • Съществуващо състояние на територии, за които съществува вероятност да бъдат съществено засегнати

  Съществуващото състояние ще включва преглед на териториите, които е вероятно да бъдат съществено засегнати от ОУП.Специално внимание ще се отдели на защитените територии и зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии, Зони за защита на водите и други екологично уязвими райони.

  • Съществуващи екологични проблеми

  Ще бъде предприето проучване за идентифициране на основните екологични проблеми и тенденции. Ще се разгледа и анализира съществуващото състояние на околната среда, за да се гарантира, че всички съществуващи проблеми са взети под внимание при оценката на въздействията от ОУП на Община Кърджали. Анализът ще бъде основа за идентифициране както на проблемите по отношение на околната среда, които ще бъдат решени или уредени, така и на тези, които биха могли да се влошат още повече при изпълнението на предвиждания ОУП.

  Специално внимание ще бъде отделено на националните защитени територии.  • Вероятни съществени въздействия върху околната среда

  Директива 2001/42/EО за ЕО, Приложение I, определя проблемите на околната среда, за които най-вероятно ще има съществено въздействие.За точна оценка ще се използват специфични индикатори за оценка на въздействието върху различни екологични проблеми/субекти на защита, както е описано по-долу.
   1. Индикатори


  Установяването на проблемите на околната среда, целите и индикаторите, които трябва да бъдат разгледани в рамките на ЕО, представлява тристепенен процес:

  1. Идентифициране на съответните екологични проблеми, които следва да бъдат разгледани в рамките на ЕО;

  2. На база на идентифицираните проблеми,установяване на съответните екологични цели, които следва да бъдат разглеждани в рамките на ОУП и процеса на ЕО;

  3. Където е възможно, предлагане на подходящи индикатори за състоянието на околната среда (или специфични въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на процеса по ЕО.  • Екологични проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса по ЕО

  Екологичните проблеми, които трябва да се вземат под внимание при процеса на ЕО се идентифицират като релевантни на целите на ОУП спрямо следните компоненти:

  • въздух и фактори на климата;

  • води;

  • почви;

  • ландшафт

  • биологично разнообразие, фауна и флора;

  • културно-историческо наследство, включително архитектурно и археологично наследство;

  • материални активи;

  • отпадъци;

  • шум;

  • население и човешко здраве.

  • Избор на екологични цели

  След като ключовите проблеми на околната среда са идентифицирани, в ЕО се идентифицират и описват съответните цели на околната среда, които трябва да бъдат защитени. Те могат да се установят от съответните:

  • законови или нормативни рамки;

  • стратегии в областта на околната среда, политики, планове за действие;

  • стратегии за устойчиво развитие;

  • програмни документи и др.

  • Идентифициране на подходящи индикатори на околната среда (или специфични въпроси), които ще ръководят анализа в рамките на ЕО

  Показателите за оценка на въздействието върху различни екологични компоненти се определят в рамките на фазата на определяне на обхвата в съответствие с определени критерии за подбор. При подбора на показателите се вземат предвид индикатори:

  • които ще позволят възможно най-добра оценка на въздействието от ОУП върху околната среда;

  • които съответстват на екологичните проблеми;

  • които могат добре да бъдат изразени количествено.

  За всеки индикатор ще се посочат периодичност на измерване, мерна единица, орган, отговорен за наблюдението и контрола.
   1. Видове въздействия


  Докладът за ЕО ще анализира и оцени вероятните значителни въздействия върху околната среда, включително вторични, кумулативни, синергични/едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия на предвижданията на ОУП, които ще бъдат разгледани по отделни компоненти:

  • Въздух и климат

  • Води

  • Почви

  • Ландшафт

  • Биологично разнообразие, включително флора,фауна, защитени територии и зони

  • Културно-историческо наследство

  • Материални активи

  • Отпадъци

  • Шум

  • Население, човешко здраве.

  Анализът на възможните значителни въздействия върху гореспоменатите компоненти ще обхване всички предвиждания на ОУП, пропорционално на тяхната степен на подробност.

  В случай на засягане на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като самостоятелна, но неделима част от ЕО ще бъде изготвена и Оценка за съвместимостта на ОУП на Община Кърджали с предмета и целите на защитените зони в съответствие с Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


   1. Метод за оценка на околната среда


  ЕО ще оцени възможните въздействия на ОУП върху околната среда и ще даде препоръки как да се подобри качеството му по отношение на екологичните аспекти.

  Анализът на съществуващото състояние и очакваните последици в случай, че Плана няма да бъде изпълнен, ще дефинират. нар. „нулева алтернатива“.  Оценката на положителните и отрицателните въздействия на заложените в ОУП цели и предвиждания ще бъдат обобщени в рейтинг матрица, като се използват следните обозначения:

  Таблица 1 Рейтинг матрица (матрица на оценките)

  +

  Очаквано положително въздействие

  0/+

  Клони към резултат от позитивно въздействие

  /

  Очаква се незначително или никакво въздействие

  0

  Като цяло се очаква нулево резултантно въздействие, тъй като положителните и отрицателните въздействия взаимно се компенсират

  0/-

  Клони към резултат от негативно въздействие

  -

  Очаквано отрицателно въздействие

  =

  Очаква се въздействие, но поради недостатъчни данни, оценката на въздействието е невъзможна

  В допълнение към тази матрица ще се извърши качествено описание на възможните положителни или отрицателни въздействия, които са предизвикани от целите и предвижданията на ОУП на Община Кърджали, както и предложените необходими смекчаващи мерки. Оценяват се преките и косвени, както и кумулативните въздействия. База за оценката са експертните познания на екипа по екологичната оценка. Съдържанието на Доклада за екологична оценка ще отговаря на изискванията на Директива 2001/42/EО и Наредбата за ЕО.

  Нивото на подробност на оценката ще се базира на нивото на подробност, което предоставя ОУП. Всички затруднения, възникнали в процеса на събиране на информация, необходима за разработката на ЕО, както и решаването им, ще бъдат включени в ЕО.
   1. Мерки


  След преглед на целите и приоритетите на ОУП, в ЕО ще бъдат оценени очакваните въздействия и ще се представят средните видове мерки:

  • Мерки за отразяване в окончателния вариант на ОУП

  Въз основа на анализа на предвижданията на ОУП ще се предложат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването на ОУП върху околната среда, както и за предотвратяване или намаляване на възможните отрицателни последици за човешкото здраве.

  • Мерки за изпълнение при прилагане на ОУП

  Ще бъдат разработени допълнителни мерки за смекчаване на очакваните въздействия от реализацията на ОУП върху околната среда и човешкото здраве. Мерките ще бъдат определени от гледна точка на очакваните резултати от тяхното прилагане.

  • Мерки за мониторинг и контрол

  Този раздел ще разгледа мерките, изисквани за мониторинга и контрола при изпълнението на ОУП на Община Кърджали.
   1. Метод за генериране на алтернативи


  ОУП се предвижда да бъде изготвен в една алтернатива, която отразява насоките за развитие на Община Кърджали и с която следва да бъдат определени:

  • Общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, нарушените територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

  • Общият режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

  • Извън урбанизираните територии - изключителна държавна, публична, държавна и публична общинска собственост, и режимите на тяхното устройство;

  • Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

  • Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

  • Териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита, съгласно чл. 10, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

  За интегриране на екологичните съображения в подготовката и приемането на ОУП на Община Кърджали, ЕО ще предостави обратна връзка към разработката на ОУП във фаза Предварителен проект. Ще се посочат мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране на неблагоприятните въздействия, както и предложения за подобряване на разработеният във фаза Предварителен проект ОУП.

  За да се подобри качеството на документа по отношение на околната среда като обратна връзка при необходимост ще бъдат дадени предложения за нови формулировки на целите на ОУП. Това стратегическо консултиране ще осигури интегрирането на съображенията по отношение на екологията в подготовката и приемането на ОУП на община Кърджали с оглед на устойчивото развитие. Окончателният проект на ОУП ще представлява изискваната от Директива 2001/42/EО алтернативна опция.

  Нулевата опция, която ще бъде дефинирана като “съществуващо състояние” за целия процес по оценка, ще представлява също алтернатива в съответствие с Директива 2001/42/EО.

   1. Заключение


  Екологичната оценка ще даде възможност за обосновано заключение относно съвместимостта на приоритетите, насочени към постигане на общата цел на ОУП на Община Кърджали от гледна точка на изискванията за опазване на околната среда.

  Предложеното съдържание на Доклада за екологична оценка е представено като Приложение 4 към настоящия документ.


  1. Индикативен график за изготвяне на ЕО


  Съгласно чл. 2 (1) от Договор № 11644 – 03/04.02.2015 г. за изготвяне на ЕО на ОУП на община Кърджали, сроковете за изпълнение са както следва:

  • Срок за изготвяне на ЕО на ОУП във фаза „Предварителен проект“ – 9 месеца

  • Срок за изготвяне на ЕО на ОУП във фаза „Окончателен проект“ – 6 месеца

  Индикативен график на дейностите за изпълнение на Договор № 11644 – 03/04.02.2015 г. е представен в следващата таблица. Тъй като до момента екипът по екологичната оценка на ОУП не разполага с актуализиран график за изпълнение на дейностите по изготвяне на ОУП, в приложеният в настоящия документ график няма промяна спрямо графика, изпратен на Община Кърджали с писмо на Обединение „За Кърджали 2014” с Изх. № 022-VCh/01.04.2015 г.

  Таблица 2 Индикативен график за изготвяне ЕО


    1   2   3   4

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Общия устройствен план на община кърджали задание за обхват и съдържание 21. 04. 2015 г. Идентификация на обществената поръчка