• Диктант за темою «Складні кола постійного струму» Варіант 1
 • Диктант за темою «Складні кола постійного струму» Варіант 2
 • Диктант за темою «Однофазні кола змінного струму» Варіант 1
 • Диктант за темою «Однофазні кола змінного струму» Варіант 2

 • Скачать 408.02 Kb.


  страница3/5
  Дата29.01.2019
  Размер408.02 Kb.
  ТипПротокол

  Скачать 408.02 Kb.

  Одеський коледж транспортних технологій


  1   2   3   4   5

  Диктант за темою «Електричні кола постійного струму»

  Варіант 2

  1 Якими літерами позначаються та в яких одиницях вимірюються: .. а) напруга; ( U, В)

  б) потужність; (P, Вт)

  в) внутрішній опір джерела живлення; (r0, Ом)

  г) енергія? (W, Дж)

  2 Різниця потенціалів між двома точками електричного поля.  (Напруга)

  3 За якими формулами визначаються:

  а) струм на ділянці кола; ( I = )

  б) потужність споживача; ()

  в) напруга на ділянці кола? ()

  4 Сукупність пристроїв, джерел енергії, провідників, які створюють шлях для проходження електричного струму. (Електричне коло)

  5 Як позначаються на електричних схемах:

  а) амперметр; б) реостат; в) вузол; г) акумулятор?

  6 Чому дорівнює еквівалентний опір кола при:

  а) при послідовному з’єднанні двох різних резисторів; ..

  б) при послідовному з’єднанні n – різних резисторів; .. ()

  в) при паралельному з’єднанні n – однакових резисторів? . . ()

  7 Який провід однакової довжини нагріється слабше при однаковій величині струму?

  а) Ніхромовий; б) мідний; в) сталевий; г) вольфрамовий.  (Мідний)

  8 Яким приладом вимірюється струм в колі та як він вмикається в коло?  (Амперметром, послідовно)
  9 В якому режимі роботи електричного кола напруга на його затискачах дорівнює ЕРС? (В режимі холостого ходу)
  10 Ділянка кола, яка знаходиться між двома вузлами. (Вітка)

  Диктант за темою «Складні кола постійного струму»

  Варіант 1

  1 Електричне коло з декількома контурами, які складаються з різних віток з повільним розміщенням в них споживачів і джерел електричної енергії називаються…  (складними колами).

  2 Ділянка кола, що знаходиться між двома вузлами.  (Вітка)

  3 Якою літерою позначається електрорухома сила? Одиниця її вимірювання. . ……………. (Е,В)

  4 Скільки контурів має схема якщо число вузлів два? (Три)

  5 Скільки рівнянь має система, якщо коло має шість віток при розрахунку методом вузлових і контурних рівнянь. (Шість)

  6 Умовна алгебраїчна електрична величина однакова для всіх ділянок контуру.

  (Контурний струм)

  7 Якщо напрям обходу контуру і напрям ЕРС співпадають, то ЕРС буде… . (додатною).

  8 Скільки рівнянь складається за першим законом Кірхгофа, якщо коло має чотири вузла? (Три)

  9 Як визначається напрям контурного струму? (Довільно)

  10 Записати математичний вираз першого закону Кирхгофа?

  (∑I=0)

  Диктант за темою «Складні кола постійного струму»

  Варіант 2

  1 Коло з послідовно-паралельним з’єднанням споживачів, які живляться від одного джерела.  (Просте коло)

  2 Місце з’єднання не менш 3-х проводів. (Вузол)

  3 Якою літерою позначається і в яких одиницях вимірюється напруга.

  (U,В)

  4 Скільки рівнянь має система, якщо в колі п’ять віток при розрахунку методом рівнянь Кирхгофа?  (П’ять)

  5 Якщо дійсний струм при розрахунку вийшов від’ємним, то його напрям вибрано ….  (невірно).

  6 Будь-який замкнений шлях, складений з декількох ділянок.  (Контур)

  7 Якщо напрям обходу контуру і струму в вітці не співпадають, то спад напруги буде …  (від’ємним)

  8 Скільки рівнянь складається за першим законом Кирхгофа, якщо в колі три вузла. (Два)

  9 Як визначається напрям струму в вітці? (Довільно)

  10 Записати математичний вираз другого закону Кирхгофа.  (ΣЕ = ΣIR)

  Диктант за темою «Однофазні кола змінного струму»

  Варіант 1

  1 Струм, який змінюється за часом. (Змінний)

  2 За якими формулами визначаються:

  а) реактивна потужність в колі з ємністю; ( Qc = I2 ∙ Xc )

  б) повний опір в колі з активним і індуктивним опорами; ( Z = )

  в) синус кута зсуву фаз ? ()

  3 Чому дорівнює кут зсуву фаз у колі з активним опором? (O )

  4 Якими літерами позначаються амплітудні значення струму, напруги, ЕРС ?  ( Im,, Um,, Em )

  5 Елементи кіл змінного струму, на яких електрична енергія не перетворюється в інші види. ( Реактивні )

  6 Записати вираз зміни миттєвого значення струму, якщо початкова фаза дорівнює 120О. ( і = Im ∙ sin (ωt + 120O)

  7 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються:

  а) активний опір; ( R, Ом )

  б) реактивна потужність; ( Q, вар)

  в) ємність? (С, Ф)

  8 Величина струму в даний момент часу називається…. ( миттєвою ).

  9 Число періодів за одну секунду. ( Частота )

  10 Записати закон Ома для кола з активним опором і індуктивністю.  ( I =

  Диктант за темою «Однофазні кола змінного струму»

  Варіант 2

  1 Струм, який змінюється за рівні проміжки часу. ( Періодичний )

  2 За якими формулами визначаються:

  а) активна потужність в колі з активним опором; ( P = I2∙R )

  б) повний опір в колі з активним опором і ємністю; ( Z = )

  б) коефіцієнт потужності? ( )

  3 Чому дорівнює кут зсуву фаз між струмом і напругою в колі з індуктивністю?

  ( φ = 90О )

  4 Якими літерами позначаються миттєві значення струму, напруги, ЕРС ?  ( i, u, e )

  5 Елементи кіл змінного струму, на яких електрична енергія необоротно перетворюється в інші види. ( Активні )

  6 Записати вираз миттєвого значення напруги, якщо початкова фаза . дорівнює (- 60О ). ( u = Um ∙ sin(ωt – 60O)

  7 Якими літерами позначаються і в яких одиницях вимірюються:

  а) реактивний опір; ( X , Ом )

  б) активна потужність; ( P, Вт )

  в) індуктивність котушки? ( L, Гн )

  8 Максимальне значення струму, напруги, ЕРС за період називається… … ………………………………………………………………………(амплітудним ).

  9 Час, протягом якого періодичний змінний струм здійснює повний цикл змін і набуває свого попереднього значення. (Період )

  10 Записати закон Ома для кола з активним опором і ємністю. ( I =


  1   2   3   4   5

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одеський коледж транспортних технологій

  Скачать 408.02 Kb.