• О длуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке велике вредности добара – погонског моторног годива, број ЈН Д 9/17
 • ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

 • Скачать 132.84 Kb.


  Дата29.05.2019
  Размер132.84 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 132.84 Kb.

  Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке велике вредности  ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

  Комисија за јавне набавке

  Бр.

  25.4.2017. године  На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Генерални секретар доноси

  Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке велике вредности

  добара – погонског моторног годива, број ЈН Д 9/17

  За јавну набавку добара – погонског моторног годива, ознака број „09100000 – горива“ – из општег речника набавки, број набавке ЈН Д 9/17, уговор се додељује понуђачу „ЕКО СЕРБИА“ а д, Нови Београд, ул. Тошин бунар број 274.

  Образложење

  Ова јавна набавка је покренута одлуком Генералног секретара Црвеног крста Србије број 717/1 од 23.3.2017. године.


  Предмет јавне набавке велике вредности у отвореном поступку број ЈН Д 9/17 су добра – погонско моторно гориво, број „09100000 – горива“ у Општем речнику набавки, сукцесивна испорука према потребама Наручиоца у периоду од годину дана.

  Процењена вредност јавне набавке је оријентационо 20.000.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, од чега је 19.400.000 динара на име дизел горива, 500.000 динара за куповину моторног бензина и 100.000 динара за куповину ТНГ-а. Средства за ову јавну набавку предвиђена су у финансијском плану и плану набавки Црвеног крста Србије за 2017. годину из средстава из Буџета Републике и средстава од сопствене делатности.

  Комисија за ову јавну набавку, именована решењем генералног секретара број 718/1 од 23.3.2017. године, је заседала у следећем саставу:

  1. Васиљевић Мирко – председник,

          2. Ружић Мирко – члан,

          3. Ђурђевић Вељко – члан,

  4. Личина Срђан - члан,

  5. Никола Радовановић - члан

  Позив за достављање понуда је објављен на порталима УЈН, Службеног гласника Републике Србије, и сајту наручиоца.

  Дана 24.4.2017. године, са почетком у 13:05 часова, Комисија је приступила на заказано јавно отварање понуда.

  Прегледом комплетне документације, констатовано је да су 2 понуђача уредно доставила своје понуде у затвореним ковертама.

  Јавном отварању су присуствовали овлашћени представници Ненад Михаиловић испред понуђача Лукоил и Милош Радовић испред понуђача ЕКО Сербиа.

  Позив за достављање понуда је објављен на порталу УЈН, Службеног Гласника Републике Србије и сајту наручиоца.

  Понуђачи су дали следеће понуде:  1. Понуђач „ЛУКОИЛ СРБИЈА “ а д, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 165 д - понудом бр 909/1 приспелом 18.4.2017. у 08,30 часова доставио је документацију из члана 75 и 76 ЗЈН, и дао је понуду:

  Понуђач нуди добра – погонског моторног горива са траженом опремом и свим захтевима из конкурсне документације број ЈН Д 9/17:

  • Понуђач поседује систем за набавку горива путем корпоративних (кредитних) евиенционих картица

  • Понуђач поседује пумпне станице на територији града Београда, Новог Сада, Ниша и Краљева.

  • Укупан број пумпних станица понуђача на територији Републике Србије је 114.

  • Прилаз возилима преко 3,5 тона пумпним станицама у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву је  А. могућ од 00 до 24 часова на свим пумпама  • Радно време пумпних станица у Новом Саду, Нишу и Краљеву:
  А. од 00 до 24 ч на свим пумпама  • Период обрачуна и фактурисање преузетих количина горива је 30 дана.
  • Рок за уплату фактурисаних количина горива од пријема фактуре је 30 дана.  • Уз претходну најаву спремни смо  и обавезни да сачувамо залиху дизел горива од 5.000 литара.

  • Одобрени попусти:  Ред. Бр.

  Врста горива

  Одобрени попуст у % у односу на малопродајне цене

  1

  Све врсте Дизел горива

  8 %

  2

  Све врсте бензина

  8 %

  3

  Ауто гас ТНГ

  10 %  1. Понуђач „ЕКО СЕРБИА“ а д, Нови Београд, ул. Тошин бунар број 274 а - понудом бр 989/1 приспелом 24.4.2017. у 11,50 часова доставио је документацију из члана 75 и 76 ЗЈН, и дао је понуду:

  Понуђач нуди добра – погонског моторног горива са траженом опремом и свим захтевима из конкурсне документације број ЈН Д 9/17:

  Понуђач нуди добра – погонског моторног горива са траженом опремом и свим захтевима из конкурсне документације број ЈН Д 9/17:  • Понуђач поседује систем за набавку горива путем корпоративних (кредитних) евиенционих картица

  • Понуђач поседује пумпне станице на територији града Београда, Новог Сада, Ниша и Краљева.

  • Укупан број пумпних станица понуђача на територији Републике Србије је 53.

  • Прилаз возилима преко 3,5 тона пумпним станицама у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву је  А. могућ од 00 до 24 часова на свим пумпама  • Радно време пумпних станица у Новом Саду, Нишу и Краљеву:
  А. од 00 до 24 ч на свим пумпама  • Период обрачуна и фактурисање преузетих количина горива је 30 дана.
  • Рок за уплату фактурисаних количина горива од пријема фактуре је 33 дана.  • Уз претходну најаву спремни смо  и обавезни да сачувамо залиху дизел горива од 6.002 литара.

  • Одобрени попусти:  Ред. Бр.

  Врста горива

  Одобрени попуст у % у односу на малопродајне цене

  1

  Све врсте Дизел горива

  8 %

  2

  Све врсте бензина

  8 %

  3

  Ауто гас ТНГ

  10 %

  Примедби је имао представник Лукоил Србија на понуду понуђача ЕКО Сербиа јер је конкурсном документацијом наведено да је рок за фактурисање максимално 30 дана а понуђач ЕКО Сербиа је навео 33 дана.

  Других примедби на ток поступка и поступак јавног отварања није било.  Комисија није прихватила приговор понуђача Лукоил Србија а д на понуду понуђача ЕКО Сербиа а д јер је конкурсном документацијом наведено да је рок за фактурисање максимално 30 дана а понуђач ЕКО Сербија је навео 33 дана из разлога што нигде у конкурсној документацији није речено да рок за фактурисање може да износи максимално 30 дана са упозорењем ако се прекорачи тај рок понуда ће бити одбијена као неприхватљива, већ је понуђач ЕКО Сербиа дао повољнију понуду од најповољније коју је наручилац очекивао, тако да давање повољније понуде у овом случају не може се додатно бодовати, али се ни у ком случају не сме кажњавати јер је и разлог зашто наручилац спроводи овај тендер био управо добијање што повољније понуде, а што је у овом случају постигнуто и више од очекиваног максимума.

  Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је економски најповољнија понуда. Бодовање понуда је вршено на следећи начин: Критеријум
  Бр. Бодова

  Максималан број бодова

  „Лукоил Србија“ а.д.

  „ЕКО Сербиа“ а.д.

  Број пумпних станица на територији Републике Србије

  0 - 40

  0

  14  41 и више

  14

  14

  14

  Прилаз возилима укупне масе преко 3.5 т пумпним станицама у БГ, НС, НИ и КВ

  од 00-24 часова

  7

  7

  7

  7

  од____ до____

  3  није могућ

  0  Радно време пумпних станица у БГ, НС, Ни и КВ

  00-24

  5

  5

  5

  5

  од____ до____

  0  Период обрачуна и фактурисања преузетих количина горива

  Дневно

  0

  8  На 7 дана

  2  На 15 дана

  4  Месечно

  8

  8

  8

  Рок за уплату фактурисаних количина количина горива

  0-10 дана

  0

  7  11-25 дана

  3  26-30 дана

  7

  7

  7

  Уз предходну најаву спремни смо и обавезни да сачувамо залиху дизел горива

  0 - 2000 лит

  2

  8  2001-4000 лит

  4  4001-6000 лит

  6

  6
  6001- и више лит

  8
  8

  Одобрени попуст на малопродајну цену горива **

  Дизел

  0÷48

  48

  48

  48

  Бензин

  0÷2

  2

  2

  2

  ТНГ

  0÷1

  1

  1

  1

  УКУПНО

  100

  98

  100

  ** Начин обрачуна бодова за одобрене попусте вршен је на следећи начин:  1

  2

  3

  4

  Врста горива

  Одобрени попусти (%)

  коефицијент

  бодовање (4=2*3)

  Све врсте дизела

   

  6

  0

  Све врсте бензина

   

  0.25

  0

  ТНГ

   

  0.1

  0

  Све понуде су благовремене, одговарајуће и прихватљиве

  После стручне оцене понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала да је најповољнија понуда понуђача „ЕКО СЕРБИА“ а д, Нови Београд, који има укупно 100 пондера.

  На основу стручне оцене комисија за јавне набавке је преложила Генералном секретару да се уговор додели понуђачу „ЕКО СЕРБИА“ а д, Нови Београд, ул. Тошин бунар број 274 а, који је дао најповољнију понуду, што је она и прихватила па је одлучено као у изреци одлуке.

  Одлуку објавитина порталу УЈН и сајту наручиоца најкасније у року од три дана од дана доношења.  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

  Против ове одлуке понуђач може, преко наручиоца, поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у року од десет дана од дана објављивања исте на порталу УЈН.

  Генерални секретар

  Црвеног крста Србије  ________________________________

  Весна Миленовић

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одлуку о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке велике вредности

  Скачать 132.84 Kb.