• ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ Члан 1
 • Члан 2.
 • Члан 5.
 • Члан 11.
 • Датум: ________ Лозница ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА Јован Тодоровић, с.р. О б р а з л о ж е њ е
 • III Чланом 1. ове Одлуке
 • IV Чланом 2 . ове Одлуке
 • V Чланом 3. Одлуке
 • VI Чланом 4. 5. и 7. ове Одлуке
 • Чланом 6. ове Одлуке
 • VII Чланом 8. ове Одлуке
 • VIII Чланом 9. ове Одлуке
 • IX Чланом 10. ове Одлуке

 • Скачать 110.55 Kb.


  Дата12.10.2017
  Размер110.55 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 110.55 Kb.

  Одлуку о изменама и допунама статута града лознице  На основу члана 191. став 1. Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06), члана 66. у вези са чланом 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), и члана 121. Статута града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08), Скупштина града Лознице на седници одржаној _____________ донела је


  ОДЛУКУ

  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ


  Члан 1.

  У Статуту града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 19/08) у члану 10. став 3. после речи „Града“ додају се речи: „и другим поводом“.


  Члан 2.

  У члану 13. став 1. мења се и гласи:

  „Град Лозница је носилац права јавне својине на стварима и другим имовинским правима у складу са посебним Законом.“
  Члан 3.

  У члану 15. став 1. тачка 6) мења се и гласи:

  „6) Обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система уређује и обезбеђује комуналне делатности и њихов развој ( снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима, одржавање гробља и објеката у склопу гробља, погребне услуге; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димњичарске услуге; делатност ЗОО хигијене и др.);“

  Тачка 12) мења се и гласи:

  „12) стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима, издаје дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање интерног и неопасног отпада на територији Града и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;“
  После тачке 16) додаје се тачка 16а) која гласи:

  „16а) оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности или делатности од значаја за рад органа Града а за обављање делатности од општег интереса може основати и друштва капитала;“

  Тачка 26) мења се и гласи:

  „26) одлучује о управљању, прибављању, коришћењу и располагању јавном својином Града и стара се о њеном очувању и увећању;“


  После тачке 42) додаје се тачка 42а) која гласи:

  „42а) одлучује о дугорочној сарадњи између јавног и приватног партнера.“  Члан 4.

  Члан 19. мења се и гласи:

  „Скупштина града именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава директоре и в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора, директоре и в.д.директоре установа, организација и служби чији је оснивач, осим када је посебним Законом другачије прописано.“

  Члан 5.

  У члану 20. после речи: „пословања“ додају се речи: „и друге акте прописане посебним Законом.“  Члан 6.

  Члан 39. мења се и гласи:

  „Одборник има право на накнаду за присуство седницама Скупштине града и радних тела Скупштине града.

  Висина накнаде одборника и чланова радних тела Скупштине града утврђује се посебном одлуком Скупштине града.“


  Члан 7.

  У члану 40. став 1. у тачки 9) после речи: „предузећа,“ додају се речи: „друштва капитала,“.


  Тачка 10) мења се и гласи:

  „именује и разрешава председника и чланове надзорних одбора јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује, суспендује и разрешава директоре, в.д. директоре јавних предузећа и друштва капитала чији је оснивач, именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора и директоре и в.д. директоре установа, организација и служби чији је оснивач, осим кад је посебним Законом другачије прописано;“


  Тачка 17) мења се и гласи:

  „17) доноси годишњи програм прибављања непокретности у јавну својину;“


  После тачке 17) додају се тачке 17а), 17б), 17в) и 17г) које гласе:

  „17а) даје сагласност јавним предузећима, друштвима капитала, установама и другим организацијама чији је оснивач Град на:  • статут,

  • годишњи програм пословања,

  • финансијске извештаје,

  • одлуку о расподели добити, односно о покрићу губитка,

  • одлуке о статусним променама, оснивању других правних субјеката, о улагању капитала у друга друштва капитала,

  • одлуке о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,

  • одлуке о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама,

  • друге одлуке у складу са посебним законом којим се уређују делатности од општег интереса и оснивачким актом;“

  17б) одлучује о прибављању непокретности у јавну својину града;


  17в) одлучује о располагању непокретностима у јавној својини града и то:

  - одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини града, укључујући и размену,

  - одлучује о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену,

  - одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач Град,

  - одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града,

  - одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град;


  17г) одлучује о одузимању непокретности у јавној својини града на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно одредбама закона, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;“
  Тачка 27) се брише.

  Тачке 28) до 31) постају тачке 27) до 30).


  Члан 8.

  У члану 58. став 1. тачка 6) мења се и гласи:

  „6) на основу одлуке надлежног органа града закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини града, по претходно прибављеном мишљењу Јавног правобранилаштва града Лознице када је то прописано посебним Законом;“
  После тачке 6) додају се тачке 6а) и 6б) које гласе:

  „6а) закључује уговор о прибављању и располагању покретним стварима (превозним средствима, опремом и др.) за потребе органа и организација Града, у складу са посебним Законом;


  6б) закључује уговор са јавним предузећима односно друштвима капитала који обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини које им нису уложене у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;“
  Члан 9.

  У члану 63. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи:

  „3а) даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);“

  После тачке 10) додају се тачке 10а), 10б), 10в), 10г), 10д), 10ђ) и 10е) које гласе:


  „10а) одлучује о давању у закуп односно на коришћење непокретности у јавној својини града;
  10б) одлучује о прибављању и располагању покретних ствари (превозних средстава, опреме и др.) за потребе органа и организација Града, у складу са посебним Законом;
  10в) одлучује о залагању покретних ствари;
  10г) одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Град који су носиоци права коришћења на непокретностима ради уписа права својине на тим непокретностима;
  10д) даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама које су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини града ради давања истих у закуп;
  10ђ) одређује висину закупнине за закуп и накнаде за коришћење пословног простора и гаража у јавној својини у складу са посебним Законом;
  10е) предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;“
  Члан 10.

  У члану 69. после тачке 7) додаје се тачка 7а) која гласи:

  „7а) води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини града у складу са посебним законом, подзаконским актима и прописима Скупштине града“.

  Члан 11.

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Лознице“.  СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ
  Број: 06-_______

  Датум: ________

  Лозница

  ПРЕДСЕДНИК

  СКУПШТИНЕ ГРАДА
  Јован Тодоровић, с.р.


  О б р а з л о ж е њ е

  I Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута града Лознице садржан је у члану 191. став 1. Устава Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр. 98/06), члану 66. у вези са чланом 32. став 1 . тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07) и члану 121. Статута града Лознице (''Сл.лист града Лознице'', бр.19/08).

  II Скупштина града Лознице на седници одржаној 28.12.2012. године донела је Одлуку о приступању промени Статута града Лознице. Наведеном Одлуком именована је Комисија са задатком да изради Нацрт Одлуке о промени Статута града Лознице у складу са Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11) и другим законским прописима.

  III Чланом 1. ове Одлуке допуњује се члан 10. став 3. Статута града Лознице. Овом допуном проширује се могућност додељивања награда, јавних признања и звања почасног грађанина и другим поводом а не само поводом Дана града.
  IV Чланом 2. ове Одлуке усаглашен је први став члана 13. Статута са чланом 2. и чланом 12. Закона о јавној својини. Члан 2. Закона утврђује три облика јавне својине (право својине Републике Србије - државна својина, право својине аутономне покрајине - покрајинска својина и право својине јединице локалне самоуправе - општинска, односно градска својина), а члан 12. дефинише да ствари у јавној својини које користе органи и организације јединице локалне самоуправе, у смислу овог закона, чине непокретне и покретне ствари и друга имовинска права, која служе за остваривање њихових права и дужности.
  V Чланом 3. Одлуке врше се измене појединих тачака члана 15. Статута којима се регулишу надлежности Града Лознице.

  У ставу 1. мења се тачка 6. у складу са Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11). Чланом 2. став 3. тачка 1. до 14. наведеног Закона дефинисане су комуналне делатности, а чланом 4. став 1. прописано је да јединица локалне самоуправе у складу са овим Законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој.

  Тачка 12. усаглашена је са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10).

  После тачке 16. додата је тачка 16а) којом је извршено усаглашавање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр 119/12).

  Тачка 26) усаглашена је са Законом о јавној својини (“Сл. гласник РС“, бр. 72/11), а после тачке 42) додата је тачка 42а) на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл. гласник РС“, бр. 88/11).
  VI Чланом 4. 5. и 7. ове Одлуке врши се усаглашавање надлежности Скупштине града са Законом о јавним предузећима и Законом о јавној својини.

  У члану 40., став 1. Статута допуњене су и измењене тачке 9, 10. и 17. и додате тачке од 17а) до 17г).

  Чланом 13. став 2. Закона о јавним предузећима, између осталог, дефинисано је да, кад је оснивач јавног предузећа јединица локалне самоуправе, орган утврђен Статутом јединице локалне самоуправе именује чланове Надзорног одбора.

  Чланом 60. Закона о јавним предузећима дефинисано је да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност на: статут; располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом; друге одлуке, у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.


  Чланом 6. ове Одлуке извршено је правно-техничко уређивање члана 39. Статута из практичних разлога.
  Чланом 7. ове Одлуке прописане су нове надлежности Скупштине града које се односе на прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Града сагласно члану 27. став 10. Закона о јавној својини. Наведени члан одређује да о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним Законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са Законом и статутом јединице локалне самоуправе.

  Чланом 26. Закона о јавној својини прописано је шта се сматра располагањем: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући размену; отуђење ствари; заснивање хипотеке на непокретностима; улагање у капитал; залагање покретне ствари.

  У складу са напред наведеним у надлежност Скупштине града пренонето је одлучивање о прибављању, располагању, отуђењу непокретности у јавној својини града; о преносу права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне својине укључујући и размену; одлучивање о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Град; одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини града; одлучивање о преносу права коришћења на стварима у јавној својини Града, месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач Град; одлучује о одузимању непокретности у јавној својини Града на којима право коришћења имају месне заједнице установе и јавне агенције, које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари као и ако се ствари користе супротно одредбама закона, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности.

  VII Чланом 8. ове Одлуке регулисане су надлежности градоначелника Града Лознице у складу са Законом о јавној својини.

  Чланом 36. став 6. Закона о јавној својини прописано је да лице надлежно за закључивање Уговора о прибављању и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе у име јединице локалне самоуправе одређује јединица локалне самоуправе.

  Надлежност градоначелника за закључивање Уговора произилази из одредаба члана 44. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи и члана 58. став 1. тачка 1. Статута, којим је одређено да Град представља и заступа градоначелник.
  VIII Чланом 9. ове Одлуке уређују се надлежности Градског већа у складу са Законом о јавној својини.

  Члан 63 Статута допуњен је новим тачкама од 10а) до 10е) које се односе на одлучивање о давању у закуп односно давање на коришћење непокретности у јавној својини Града; одлучивање о прибављању располагању и залагању покретних ствари; одлучивање о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач Град који су носиоци права коришћења на непокретностима ради уписа права својине на тим непокретностима; давање претходне сагласности месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама које су носиоци права коришћења на стварима у јавној својини Града ради давања истих у закуп; одређивање висине закупнине за закуп и некнаду за коришћење пословног простора и гаража у јавној својини.  Тачка 10е) члана 63. у надлежност Градског већа одређује предлагање акта о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина, што је у складу са чланом 28. став 2. Закона о јавној својини којим је прописано да се орган надлежан за одлучивање и предлагање аката о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи јединице локалне самоуправе утврђује прописом јединице локалне самоуправе.
  IX Чланом 10. ове Одлуке у надлежности Градске управе додато је вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини Града у складу са посебним законом, подзаконским актима и прописима Скупштине града, а што је у складу са чланом 64. став 1. Закона о јавној својини.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одлуку о изменама и допунама статута града лознице

  Скачать 110.55 Kb.