• ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 а
 • Съдържание на документацията
 • . Указания за подготовка на офертата и необходими документи; VI. Методика за оценка на предложенията; VII. Техническа спецификация;
 • VIII . Образци на документи. І
 • Поръчката не включва обособени позиции. Място за изпълнение на поръчката
 • Срок за изпълнение на поръчката
 • Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците (критерии за подбор)
 • Всяка оферта следва да съдържа: Списък на всички документи
 • VI. Методика за оценка на офертите. Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е “най-ниска цена ”. VII . ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ • страница1/3
  Дата04.12.2017
  Размер0.7 Mb.
  ТипЗакон

  Одобрявам: георги иванов стоичков – възложител, по чл. , Ал. Съгласно пълномощно №41 от 26. 11. 2013 г


    1   2   3  ОДОБРЯВАМ:

  ______________

  ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОИЧКОВ – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 СЪГЛАСНО ПЪЛНОМОЩНО № 41 от 26.11.2013 г.

  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

  ГЛАВА 8 а

  от

  ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

  С ПРЕДМЕТ:

  Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня  СОФИЯ,

  2016г.

  Съдържание на документацията

  I. Публична покана (по образец);

  II. Общи условия;

  III. Пълно описание на предмета на поръчката;

  IV. Специфични изисквания към участниците;

  V. Указания за подготовка на офертата и необходими документи;

  VI. Методика за оценка на предложенията;

  VII. Техническа спецификация;

  VIII. Образци на документи.
  ІI. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
  1. Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на обществената поръчка, възлагана чрез настоящата публична покана е в размер, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОП, с оглед на което и на основание чл. 14, ал.4, настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и реда на глава осма "а" и ще проведе процедура с публикуване на публична покана.

  2. Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
  3. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.
  4. Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на публичната покана е 56 000 лв. (петдесет и шест хиляди) лв. без ДДС.
  III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
  Предмет на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.

  Поръчката не включва обособени позиции.

  Място за изпълнение на поръчката – БХ Божур, село Минерални бани, обл. Хасково, п.к. 6343, ул. „Васил Левски“ № 20.

  Срок за изпълнение на поръчката – 20 (двадесет) календарни дни от сключване на договора, но не по-късно от 25 март 2016 г.
  IV. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
  1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и настоящата документация.

  2. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” - „д” от ЗОП, а именно:

  1. осъдено е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:

  а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

  3. Не може да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, а именно:

  1. е „свързано лице” по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки1 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

  2. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП се отнасят и за тях.

  Документите от компетентните организа удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.

  Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците (критерии за подбор):

  1. Участникът следва да има изпълнени поне 3 (три) доставки, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от дата на подаване на офертата. Сходни с предмета на поръчката са доставки на технологично оборудване за ресторанти и/или кухненски блокове.  2. Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент.
  3. Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 14001:2005 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент.
  4. Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на офертата сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент.
  V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.


  1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта, неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в документацията за участие, при всички случаи води до отстраняване му.

  2. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към Публичната покана и Специфичните изисквания и указания за изготвянето на офертата.

  3. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.

  4. Документ за учредяване на обединението (заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

  5. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: посочването на ЕИК и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

  6. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочения в чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП документ се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5, доказващи техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

  Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

  1. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

  2. Всяка оферта следва да съдържа:

   1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника /представляващия;

   2. Представяне на участника - по образец - Образец, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;

   3. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението в който се посочва представляващият.

  8.4.1. Декларация - списък надоставките, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.

  8.4.2. Копие от валиден към датата на подаване на офертата сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент

  8.4.2. Копие от валиден към датата на подаване на офертата сертификатISO 14001:2005 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент.

  8.4.5. Копие от валиден към датата на подаване на офертата сертификатBS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с предметен обхват търговия и/или сервиз и монтаж на ресторантско оборудване или еквивалент.

  9. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП.

  10. Декларация за приемане условията в проекта на договора по образец.

  11. Техническо предложение – по образец;

  12. Ценово предложение – по образец;

  13. Цялата документация се предоставя безплатно и е публикувана на интернет - страницата на Възложителя. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител - лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка - до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Офертите се подават на адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора, ул. „Освобождение“ № 1.

  14. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101 г., ал. 3 от ЗОП и ще се състои на датата и часа, обявени в публичната покана.

  15. При сключване на договор се представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
  Важно: Участниците трябва да се запознаят с изискванията на настоящата документация и да се въздържат от включване към офертите на излишни документи, както и многобройни документи, потвърждаващи едни и същи обстоятелства. Излишни документи, демонстриращи възможности и опит над изискваните, няма да се вземат предвид при оценка на офертите.
  VI. Методика за оценка на офертите.
  Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е “най-ниска цена”.
  VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Хранителният блок се намира в на кота 0,00 в бл.Б /пристройка/от масивна четириетажна сграда БХ "Божур". Кухнята към ресторанта е решена с всички необходими помещения за пълноценно функциониране- топла, студена, сладкарска кухня, подготовки, умивални, места за хладилници и съхранение на пакетирани продукти, помещение смет.

  Целта на процедурата е да бъде извършен избор на доставчик на кухненско обзавеждане и оборудване за БХ "Божур" при най-благоприятни условия за възложителя.

  Настоящото техническо задание е изготвено на основание необходимост от доставка и монтаж на оборудване на кухненския блок в ресторанта на балнеохотела.

  Предмет на доставката е “Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО” ЕАД, клон Павел баня”.

  Обект на доставката е кухнята и дневния бар към ресторанта на БХ "Божур", с. Минерални бани, обл. Хасковска.

  Описаните в количествената сметка нови кухненски уреди да са за професионална употреба, да отговарят на БДС и НАССР, на мерките за безопасност при експлоатация и да се монтират от специалисти с нужните сертификати и лицензи за монтаж на електрически уреди и уреди под налягане, като стриктно се спазват противопожарните правила в обекта. Към ново монтираните уреди да има упътване за експлоатация на български език.

  Доставката и монтажа на заявените уреди да се извърши за сметка на изпълнителя. Точните места за монтаж се уточняват с упълномощен представител на възложителя в предварително одобрен технологичен проект и спецификация.

  Технологичният проект за разположението на необходимите специализирани мебели, уреди и пособия осигурява движението на хранителните продукти по различните пътеки. От получаването им до издаване на готовата продукция, проекта гарантира пълния обем на работа на кухнята в класическия ресторант. Същия трябва да осигурява спазване изискванията на Закона за храните в кухненските помещения и при движението на различните хранителни потоци.

  Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на доставката и монтажа – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно действащите нормативни актове и да ги представи на Възложителя.

  При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя.

  Изпълнителят да изготви график за изпълнението на доставно – монтажните дейности, който да съгласува с Възложителя и да представи график за обучение на персонала на Възложителя.

  Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме доставката и монтажа на кухненското оборудване /с двустранно подписан приемо-предавателен протокол/.


  поз.

  ОПИСАНИЕ НА УРЕДИТЕ

  Размери

  Ш/Д/В см.

  Мощност (kW)/

  захранване (V), ВиК

  Бр.
  КУХНЯ


  1

  Работна маса - островна , с 2 долни рафта, неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу
  215/50/87
  1

  2

  Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 40х40х25 см., неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  165/60/87
  1

  2.1

  Стенен рафт - 1 ниво неръждаем


  160/30
  1

  3

  Стелаж на 4-ри нива неръждаем

  90/60/150
  1

  4

  Планетарен миксер 8 литра

  Три приставки: за твърдо тесто, за меко тесто, за яйца и леки консистенции

  Механична скоростна кутия с 3 скорости


  40/30/58

  1 / 4 НР 0,20 kW

  230V  1

  5

  Работна маса с борд и долен рафт,неръждаема.

  Плот каширан, частично затворен отдолу  185/82/87
  1

  5.1

  Стенен рафт - 1 ниво неръждаем

  200/30
  2

  6

  Хладилен шкаф – маса, островна

  3 врати, до 460 литра, +2°С + 5°С ,

  неръждаема


  185/70/86

  1/5 НР 230V


  1

  6.1

  Лайсна, неръждаема

  185/12
  1

  7

  Колбасорезачка Ø 250

  Със самозаточващо устройство регулация дебелината на рязане от 0 до 15 мм, 1450 обор./мин.  42/30/37

  Нр 0,37 230V


  1

  8

  Работна маса с борд - с долен рафт и1 мивка 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/.

  Плот каширан, частично затворен отдолу  250/82/87
  1

  9

  Микровълнова фурна – професионална, механично управление, керамичен плот, Вместимост: 30 литра, размер на камерата: 35/35,7/23 см.

  Изцяло неръждаема  54,2/46,1/32,9

  1,60

  230V  2

  10

  Хладилен шкаф GN 2 / 1 средно температурен , една врата

  - 2 º С + 8 º С, 700 литра,

  околна температура + 43 º С

  Изцяло неръждаем  70/81/205

  0,44

  230V  2

  11

  Работна маса - островна , с 2 долни рафта, неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  160/70/87
  2

  12

  Работна маса - островна , с долен рафт , неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  155/30/87
  1

  13

  Скара газова 1 / 2 гладка, 1 / 2 оребрена , хромирана плоча

  Върху шкаф отворен, неръждаем  80/70/90

  2х6,00 газ


  1

  14

  Фритюрник газов 1 х 8 литра

  с оттичане

  Върху шкаф затворен с врата, неръждаем

  Комплект с 1 бр.кошница неръждаема с капак  40/70/90

  1х10,00 газ


  1

  15

  Скара електрическа тръбна

  28 нагревателя,

  2 секции, Изцяло неръждаема

  С повдигане на нагревателите и вана за събиране на отпадната мазнина  60/56/16

  3,20

  230V  1

  16

  Фритюрник настолен 1 х 6 литра, електрически, комплект с кошници и капаци, неръждаеми

  29/44/29

  3,00 230V


  1

  17

  Работна маса с долен рафтнеръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  120/70/87
  1

  18

  Котлон 4-ка газов

  Пилотен пламък

  Върху база с рафт , неръждаема


  85/85/86

  3х4 kW + 1х8 kW газ

  1

  19

  Котлон 4–ка ел. плочи 30х42 см без разстояние между тях

  Бързо и равномерно нагряване до 480 °С

  Върху база с рафт , неръждаема


  105/85/86

  12 kW 400V


  1

  20

  Работна маса с долен рафт неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  50/85/87
  1

  21

  Работна маса с борд и долен рафт неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  65/60/87
  1

  22

  Количка за 6 тави GN 2/1 - единична – неръждаема

  На колела, 2 от тях със спирачки  59,5/66,5/115
  1

  23

  Конвектомат с директна пара с комбинирани държачи за 11 тави GN 1 / 1 (53х32,5 см) или 10 тави 60х40 см. Контролен панел: електромеханичен . Директна пара. Врата: дясно отваряне Температура: 50/275ºС Температурен контрол: термостат Таймер от 0-120 мин. Камера: неръждаема

  93,5/93/115

  16,00 380/400V ~2N ВиК


  1

  23.1

  Душ за ръчно измиване камерата на конвектомата  1

  23.2

  База за конвектомат с плъзгачи за тави, неръждаема  94/70/85
  1

  24

  Пекарна на 2 нива с вместимост GN 2 / 1 , върху стойка.

  Камера: 53х65х29,5 см. Регулиране на температурата от 50 до 270 °С поотделно за всяка камера.

  Горно / долно / комбинирано нагряване, неръждаема


  84/89/148

  2х6 kW 400V


  1

  25

  Работна маса с борд и долен рафт,неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  250/70/87
  1

  25.1

  Стенен рафт 1 ниво, неръждаем

  200/30
  1
  УМИВАЛНЯ КУХНЯ


  26

  Стелаж на 4-ри нива неръждаем

  130/57/160
  1

  27

  Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 60х50х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  180/70/87
  1

  27.1

  Стенен рафт - 1 ниво неръждаем


  200/30
  1

  28

  Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 60х50х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  162/70/87
  1
  ПОДГОТВИТЕЛНИ


  29

  Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  214/59/87
  1

  30

  Работна маса с борд и долен рафти 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  155/59/87
  1

  31

  Зеленчукорезачка- професионална отвор: Ф 56 мм. Овален отвор ~155Х75 мм

  Производителност: от 150 до 300 кг/час  22/61/52

  0,37

  230V  1

  3.1

  Комплект - 5 броя ножове за зеленчукорезачка  1

  32

  Картофобелачка професионална Зареждане: 5 кг. Производителност 60 кг./час Предно оттичане Ø90 мм

  неръждаема  52/63/59

  0,37(0,5 НР) /230V/1 ВиК


  1

  32.1

  База за картофобелачка неръждаема

  h50
  1

  33

  Работна маса с борд и 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  214/54/87
  1

  33.1

  Хладилник битов

  48/56 /84

  230V


  1

  34

  Стелаж на 3 нива неръждаем

  214/55/150
  1

  35

  Хладилен шкаф GN 2 / 1 нискотемпературен - една врата

  - 10 º С - 22 º С, 700 литра ,

  околна температура + 43 º С

  изцяло неръждаем  70/81/205

  0,75

  230V  2

  36

  Хладилен шкаф GN 2 / 1 средно температурен - една врата

  - 2 º С + 8 º С, 700 литра,

  околна температура + 43 º С ,

  изцяло неръждаем  70/81/205

  0,44

  230V  2

  37

  Хладилник битов

  48/56 /84

  230V


  1
  УМИВАЛНЯ ЗАЛА


  38

  Работна маса - островна с отвор за отпадъци, неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  204/60/87
  1

  39

  Работна маса с борд и долен рафт- входяща към миялна машина с 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

  Плот каширан, частично затворен отдолу  203/75/87
  1

  39.1

  Душ с батерия стояща - за монтаж върху плота, с чучур и врътки, дълга , неръждаема

  L 112 /H 73,5

  1

  40

  Миялна машина с горно зареждане. Цикъл: 120/180 сек.

  Светъл отвор: h = 40 см.

  Размер на кошница: 50/50 см.

  Вмест. на кошницта: 22 бр. чинии Ø 240 мм или 13 бр. чинии Ø 320 мм

  или 36 бр. чаши Ø 70 или 7 бр.

  изцяло неръждаеми: корпус, миещи и плакнещи рамена и дюзи

  Комплект с 1 бр. метална кошница за чаши, 1 бр. метална кошница за чинии и 1 бр. кошничка за прибори


  65/75,5/145

  6,20 400V


  1

  41

  Работна маса – изходяща към миялна машина, с долен рафт,неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  60/65/87
  1

  42

  Стелаж на 4-ри нива неръждаем


  60/60/160
  1

  42.1

  Стелаж на 4-ри нива неръждаем  90/40/160
  1
   СЕРВИТЬОРСКИ ОФИС


  43

  Работна маса - островна, с долен рафт , неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  210/60/87
  1

  44

  Работна маса - островна, неръждаема

  Плот каширан, частично затворен отдолу  166/60/87
  1

  В техническото си предложение участникът задължително посочва марка/модел на предлаганото ел. оборудване и посочва интернет адрес за проверка на подадената информация.

    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Одобрявам: георги иванов стоичков – възложител, по чл. , Ал. Съгласно пълномощно №41 от 26. 11. 2013 г