страница2/3
Дата04.12.2017
Размер0.7 Mb.
ТипЗакон

Одобрявам: георги иванов стоичков – възложител, по чл. , Ал. Съгласно пълномощно №41 от 26. 11. 2013 г


1   2   3

VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


ОБРАЗЕЦ


Наименование на участника:
Правно-организационна форма на участника:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

Седалище по регистрация:
ЕИК / Булстат:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Електронен адрес:
Лице за контакти:

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА „ОСМА „А“ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.
Приложение №

Съдържание

Вид и количество на документите

/оригинал или заверено копие;

страница № в офертата/

1

2

3Настоящият списък (по образец)


Представяне на участника (по образец)


Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (копие)


Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал)

(когато не е подписана от управляващия участника)


Декларация по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец)


Доказателства за технически възможности ……………….


Декларация за приемане на условията на договора (по образец)


Техническо предложение (по образец)


Ценово предложение (по образец)

Правно обвързващ подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ОБРАЗЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА „ОСМА „А“ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.


І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

От:__________________________________________________________________(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

Представлявано от ____________________________, ЕГН___________________,

в качеството на ____________________________________________

Булстат / ЕИК: ________________________,

Регистрация по ДДС: _____________________________________


II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________
Лице за контакти: _________________________________

Длъжност: ________________________________________
Обслужваща банка:_________________________

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN: ________________________________________, BIC: ___________________

Титуляр на сметката: ________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет: „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“и подаваме настоящата оферта при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в поръчката.


3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
4. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се зачертава) подизпълнители:


Подизпълнител

изброите имената и адресите на подизпълнителите

Видове работи, които ще изпълнява

посочете видовете дейности

% от общата стойност на поръчката

посочете дела на участие на всеки подизпълнител
във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им – свободен текст.
6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. календарни дни, но не по-малко от 90 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на лицето и печат

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Подписаният: …………………………………………………………………................................................................(трите имена)
Данни по документ за самоличност ...............................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………..(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………………………………………

(длъжност)

на Участник: …………………………………………..……………………………………………………, в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет: „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководнадлъжност в неговата организация.

3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са:

1. ............................…………….

2. ..............................................(Посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

ДАТА: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЕ: Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП настоящата декларация се подписва от лицата, които представляват участника.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК НА

ДОСТАВКИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 (ТРИ) ГОДИНИ
Долуподписаният /-ната/ , ЕГН , в качеството ми на (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на (посочва се фирмата на участника), ЕИК: .___________________ със седалище и адрес на управление -

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.


ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен (посочете фирмата на участника), e изпълнило успешно през последните 3 (три) години следните доставки, сходни с предмета на поръчката:


по ред

Предмет на доставката

Възложител:

наименование , адрес, лице за контакти и телефон


Описание на изпълнените дейности

Период на изпълнение

Обща стойност в лв. без ДДС

Приложен документ

1

2

3

4

5

6

8

123

ПРИЛОЖЕНИЕ: Доказателства за извършената доставка по смисъла на чл. 51, ал. 4 от ЗОП.
Дата:..............................г. Декларатор:…………….………......

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -(наименование на участника)

Участникв процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет: „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.


Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.
г. Декларатор:

(дата на подписване)

ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет:

„Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.

ДО:________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

От:________________________________________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул. _____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

ЕИК /Булстат/: ________________________,

Дата, място и номер на регистрация по ДДС: _____________________________________

представлявано от ______________________________________________________________________

в качеството ми на ___________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава Осма „А“ с предмет: „Доставка и монтаж на професионално ресторантско и барово оборудване за нуждите на „ПРО“ ЕАД, клон Павел баня“.

1. В съответствие с изискванията на Възложителя, представяме нашето Техническо предложение.


поз.ОПИСАНИЕ НА УРЕДИТЕ

Размери

Ш/Д/В см.

Мощност (kW)/

захранване (V), ВиК

Бр.

Предложение на участника
КУХНЯ

1

Работна маса - островна , с 2 долни рафта, неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу
215/50/87
1
2

Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 40х40х25 см., неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу165/60/87
1
2.1

Стенен рафт - 1 ниво неръждаем


160/30
1
3

Стелаж на 4-ри нива неръждаем

90/60/150
1
4

Планетарен миксер 8 литра

Три приставки: за твърдо тесто, за меко тесто, за яйца и леки консистенции

Механична скоростна кутия с 3 скорости


40/30/58

1 / 4 НР 0,20 kW

230V1
5

Работна маса с борд и долен рафт,неръждаема.

Плот каширан, частично затворен отдолу185/82/87
1
5.1

Стенен рафт - 1 ниво неръждаем

200/30
2
6

Хладилен шкаф – маса, островна

3 врати, до 460 литра, +2°С + 5°С ,

неръждаема


185/70/86

1/5 НР 230V


1
6.1

Лайсна, неръждаема

185/12
1
7

Колбасорезачка Ø 250

Със самозаточващо устройство регулация дебелината на рязане от 0 до 15 мм, 1450 обор./мин.42/30/37

Нр 0,37 230V


1
8

Работна маса с борд - с долен рафт и1 мивка 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу250/82/87
1
9

Микровълнова фурна – професионална, механично управление, керамичен плот, Вместимост: 30 литра, размер на камерата: 35/35,7/23 см.

Изцяло неръждаема54,2/46,1/32,9

1,60

230V2
10

Хладилен шкаф GN 2 / 1 средно температурен , една врата

- 2 º С + 8 º С, 700 литра,

околна температура + 43 º С

Изцяло неръждаем70/81/205

0,44

230V2
11

Работна маса - островна , с 2 долни рафта, неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу160/70/87
2
12

Работна маса - островна , с долен рафт , неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу155/30/87
1
13

Скара газова 1 / 2 гладка, 1 / 2 оребрена , хромирана плоча

Върху шкаф отворен, неръждаем80/70/90

2х6,00 газ


1
14

Фритюрник газов 1 х 8 литра

с оттичане

Върху шкаф затворен с врата, неръждаем

Комплект с 1 бр.кошница неръждаема с капак40/70/90

1х10,00 газ


1
15

Скара електрическа. тръбна

28 нагревателя,

2 секции, Изцяло неръждаема

С повдигане на нагревателите и вана за събиране на отпадната мазнина60/56/16

3,20

230V1
16

Фритюрник настолен 1 х 6 литра, електрически, комплект с кошници и капаци, неръждаеми

29/44/29

3,00 230V


1
17

Работна маса с долен рафтнеръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу120/70/87
1
18

Котлон 4-ка газов

Пилотен пламък

Върху база с рафт , неръждаема


85/85/86

3х4 kW + 1х8 kW газ

1
19

Котлон 4 – ка ел. плочи 30х42 см без разстояние между тях

Бързо и равномерно нагряване до 480 °С

Върху база с рафт , неръждаема


105/85/86

12 kW 400V


1
20

Работна маса с долен рафтнеръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу50/85/87
1
21

Работна маса с борд и долен рафтнеръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу65/60/87
1
22

Количка за 6 тави GN 2/1 - единична – неръждаема

На колела, 2 от тях със спирачки59,5/66,5/115
1
23

Конвектомат с директна пара с комбинирани държачи за 11 тави GN 1 / 1 (53х32,5 см) или 10 тави 60х40 см. Контролен панел: електромеханичен . Директна пара. Врата: дясно отваряне Температура: 50/275ºС Температурен контрол: термостат Таймер от 0-120 мин. Камера: неръждаема

93,5/93/115

16,00 380/400V ~2N ВиК


1
23.1

Душ за ръчно измиване камерата на конвектомата1
23.2

База за конвектомат с плъзгачи за тави, неръждаема94/70/85
1
24

Пекарна на 2 нива с вместимост GN 2 / 1 , върху стойка.

Камера: 53х65х29,5 см. Регулиране на температурата от 50 до 270 °С поотделно за всяка камера.

Горно / долно / комбинирано нагряване, неръждаема


84/89/148

2х6 kW 400V


1
25

Работна маса с борд и долен рафт,неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу250/70/87
1
25.1

Стенен рафт 1 ниво, неръждаем

200/30
1УМИВАЛНЯ КУХНЯ

26

Стелаж на 4-ри нива неръждаем

130/57/160
1
27

Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 60х50х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу180/70/87
1
27.1

Стенен рафт - 1 ниво неръждаем


200/30
1
28

Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 60х50х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу162/70/87
1ПОДГОТВИТЕЛНИ

29

Работна маса с борд и долен рафтс 1 мивка 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу214/59/87
1
30

Работна маса с борд и долен рафти 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу155/59/87
1
31

Зеленчукорезачка- професионална отвор: Ф 56 мм. Овален отвор ~155Х75 мм

Производителност:от 150 до 300 кг./час22/61/52

0,37

230V1
3.1

Комплект - 5 броя ножове за зеленчукорезачка1
32

Картофобелачка професионална Зареждане: 5 кг. Производителност 60 кг./час Предно оттичане Ø90 мм

неръждаема52/63/59

0,37(0,5 НР) /230V/1 ВиК


1
32.1

База за картофобелачка неръждаема

h50
1
33

Работна маса с борд и 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу214/54/87
1
33.1

Хладилник битов

48/56 /84

230V


1
34

Стелаж на 3 нива неръждаем

214/55/150
1
35

Хладилен шкаф GN 2 / 1 нискотемпературен - една врата

- 10 º С - 22 º С, 700 литра ,

околна температура + 43 º С

изцяло неръждаем70/81/205

0,75

230V2
36

Хладилен шкаф GN 2 / 1 средно температурен - една врата

- 2 º С + 8 º С, 700 литра,

околна температура + 43 º С ,

изцяло неръждаем70/81/205

0,44

230V2
37

Хладилник битов

48/56 /84

230V


1УМИВАЛНЯ ЗАЛА

38

Работна маса - островна с отвор за отпадъци, неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу204/60/87
1
39

Работна маса с борд и долен рафт- входяща към миялна машина с 2 мивки: 40х40х25, неръждаема /без батерия и сифон/

Плот каширан, частично затворен отдолу203/75/87
1
39.1

Душ с батерия стояща - за монтаж върху плота, с чучур и врътки, дълга , неръждаема

L 112 /H 73,5

1
40

Миялна машина с горно зареждане. Цикъл: 120/180 сек.

Светъл отвор: h = 40 см.

Размер на кошница: 50/50 см.

Вмест. на кошницта: 22 бр. чинии Ø 240 мм или 13 бр. чинии Ø 320 мм

или 36 бр. чаши Ø 70 или 7 бр.

изцяло неръждаеми: корпус, миещи и плакнещи рамена и дюзи

Комплект с 1 бр. метална кошница за чаши, 1 бр. метална кошница за чинии и 1 бр. кошничка за прибори


65/75,5/145

6,20 400V


1
41

Работна маса – изходяща към миялна машина, с долен рафт,неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу60/65/87
1
42

Стелаж на 4-ри нива неръждаем


60/60/160
1
42.1

Стелаж на 4-ри нива неръждаем90/40/160
1 СЕРВИТЬОРСКИ ОФИС

43

Работна маса - островна, с долен рафт , неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу210/60/87
1
44

Работна маса - островна, неръждаема

Плот каширан, частично затворен отдолу166/60/87
1
2. Предлаганият от нас гаранционен срок е …………………………

3. Предлаганият от нас срок за изпълнение (време за реакция) е ………………..

4. Предлаганият от нас срок – време за отстраняване на дефекти е ………………………

5. Срок за изпълнение на поръчката - ……………… календарни дни от сключване на договора, но не по-късно от …………..

6. Декларираме, че разполагаме със сервизна база, находяща се в ………………….., която е ……………………… (собствена, наета – вярното се подчертава).

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

1   2   3

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Одобрявам: георги иванов стоичков – възложител, по чл. , Ал. Съгласно пълномощно №41 от 26. 11. 2013 г