• Науково-методичний вісник
 • Адреса редакційної колегії
 • Члени
 • В . В . Вітюк
 • В . І . Гребенюк
 • В . Я . Загрева
 • Л . К . Оляндер
 • В . Г . Панчишин
 • О . В . Рудь
 • М . О . Сташенко
 • Н . В . Ясінська
 • Відповідальний редактор О. В. Рудь Літературний редактор В. І. Гребенюк
 • Технічний редактор Л. І. Гаврилюк Коректор и Г. З. Шевчук , М. П. Гребенюк
 • УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
 • 3 ’20 14 Науково-методичний вісник Виходить із березня 1994 року Періодичність випуску – 1 раз на квартал Зміст • страница1/2
  Дата28.08.2018
  Размер0.64 Mb.

  Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014


    1   2

  Огляд журналу

  «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014
  Розділ наукових публікацій цього випуску нечисленний, але матеріали добірні.

  Так, В. Я. Загрева в статті «Освітні інновації у сучасній школі» з наукової точки зору роз’яснює, до яких нововведень у цьому навчальному році треба бути готовим учителеві. А П. С. Олешко, ділячись досвідом ВІППО, робить наукові узагальнення щодо цієї системи вузів у цілому («Створення умов для ефективного забезпечення діяльності інституту післядипломної педагогічної освіти»).

  У розділі методичних публікацій увагу фахівців, напевно, приверне стаття Г. В. Карпець «Шахтарське місто: погляд крізь призму реструктуризації вугільної промисловості України». Йдеться про закриття шахт у Нововолинську та про екологічні й економічні проблеми галузі. Школярам не лише дається фактичний матеріал, а й пропонується взяти участь у вирішенні наболілих питань.

  Неабиякий інтерес викличе й матеріал В. М. Барана «Вплив харчових домішок на здоров’я людини». Читачам стане зрозуміло, яке маркування товарів котрий рівень небезпеки означає, якими продуктами не можна захоплюватись, яких належить конче уникати тощо.

  Цей номер журналу й електронний додаток до нього містить чимало й інших цікавих і корисних публікацій.

  Літературний редактор В. І. Гребенюк

  Науково-методичний

  вісник

  Засновано в 1994 р.

  3 (83) 2014 р.

  Виходить 4 рази на рік


  Засновники
  Управління освіти і науки

  Волин­ської облдержадміністрації,

  Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти
  Свідоцтво про державну реєстрацію

  КВ № 16484-4956ПР від 27.02.2010 р.


  ISSN 2073-624X
  За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв

  та інших відомостей, а також

  за дотримання авторського права відповідальність несуть автори публікацій. Думка редколегії не завжди збігається

  з думкою автора.


  Вимоги до оригіналів публікацій вміщено

  на сайті: vippo.lutsk.ua


  Адреса редакційної колегії:

  вул. Винниченка, 31,

  м. Луцьк, 43021

  Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти

  Телефон (0332) 24-22-25,

  телефон-факс (0332) 72-16-41,

  ел. пошта vipporvv@meta.ua

  Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 3 від 15.05.2014).
  Тираж 600 пр., обсяг 10 ум. друк. арк.

  Ціна договірна.

  Підписано до друку 10.09.2014 р.

  Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

  вул. Винниченка, 63. Телефон 24-63-41

  Свідоцтво про державну реєстрацію

  ВЛн № 31

  від 04.02.2004 р. Зам.

  педагогІЧний пошук
  Головний редактор
  Михайло Олександрович Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редак­цій­ної колегії),

  завідувач кафедри управлінської діяльності Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти  Члени редакційної колегії
  Р. А. Арцишевський, доктор філо­соф­ських наук, професор кафедри теорії та методики викладання, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України

  В. В. Вітюк, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент,

  проректор з наукової роботи  В. С. Вознюк, кандидат політичних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

  В. І. Гребенюк, літературний редактор науково-методичного вісника

  П. М. Гусак, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки

  В. Я. Загрева, кандидат педа­го­­гічних наук, начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

  А. М. Луцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології

  П. С. Олешко, кандидат історичних наук, доцент, ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

  Л. К. Оляндер, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри слов’янської філології

  І. Є. Остапйовський, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

  В. Г. Панчишин, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-методичної роботи

  В. А. Прокіп, кандидат філологічних наук, доцент кафедри управлінської діяльності

  О. В. Рудь, завідувач відділу інформаційного забезпечення освіти

  І. О. Смолюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

  М. О. Сташенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри управлінської діяльності

  Т. В. Трачук, кандидат педа­го­­гічних наук, доцент кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

  Н. В. Ясінська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів

  Відповідальний редактор

  О. В. Рудь

  Літературний редактор

  В. І. Гребенюк  Технічний редактор

  Л. І. Гаврилюк

  Коректори

  Г. З. Шевчук, М. П. Гребенюк


  УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації
  волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти

  педагогІЧний пошук

  3’2014
  Науково-методичний вісник

  Виходить із березня 1994 року

  Періодичність випуску – 1 раз на квартал


  Зміст


    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Огляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (83) / 2014