• ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

 • Скачать 22.91 Kb.


  Дата06.02.2018
  Размер22.91 Kb.
  ТипКонкурс

  Скачать 22.91 Kb.

  Општа болница  ОПШТА БОЛНИЦА

  СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  БРОЈ: 5898

  ДАНА: 11.10.2013.

  СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  На основу одлуке Управног одбора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, број 5835/VII од дана 08.10.2013. године, објављује се:

  ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА

  НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ


  1. За директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, може

  бити именовано лице које поред услова за заснивање радног односа из Закона о раду Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013), испуњава и посебне услове прописане чланом 132. Закона о здравственој заштити Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 – др.закон), чланом 15. Статута Опште болнице Сремска Митровица и чланом 26. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Опште болнице Сремска Митровица:

  • да има високу школску спрему здравствене струке (Медицински факултет) са

  положеним специјалистичким испитом из гране медицине из које Општа болница Сремска Митровица, обавља делатност, или високошколску спрему друге струке (правни или економски факултет) са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента,

  1. Приликом подношења пријаве на конкурс за избор и именовање директора

  Опште болница Сремска Митровица, Сремска Митровица, учесник по конкурсу је дужан да поред доказа о испуњености напред наведених услова достави и следеће:

  • доказ да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини

  недостојним за обављање те функције, односно да није правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га чини недостојном за обављање функције директора Опште болнице Сремска Митровица,

  (4 године),

  • доказ да не постоји сукоб интереса из члана 130. став 6. Закона о здравственој

  заштити РС (изјава учесника по конкурсу),

  3. Директор Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, именује се

  од стране оснивача Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица, Владе АП Војводине, а на период од 4 године.


  1. Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 8 дана. Рок почиње да тече

  наредног дана од дана објављивања конкурса на сајту Министарства здравља РС и у дневном листу „Дневник“-Нови Сад.

  1. Пријаву на конкурс са кратком биографијом и траженим доказима доставити

  лично или поштом на адресу Општа болница Сремска Митровица, Сремска Митровица, ул. Стари шор бр. 65, са назнаком „За конкурс за избор и именовање директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица“.

  1. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Зоран Бережни, дипл.правник