• ОСНОВНА ШКОЛА „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ Карађорђев пут 94 24000 Суботица објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 • Категорија наручиоца
 • Предмет јавне набавке
 • Начин преузимања конкурсне документације
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
 • ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 2 /201 6 - НЕ ОТВАРАТИ”.
 • МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 • Скачать 38.86 Kb.


  Дата15.09.2017
  Размер38.86 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 38.86 Kb.

  Основна школа „сечењи иштван“ Карађорђев пут 94 24000 Суботица објављује  ОСНОВНА ШКОЛА

  „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“

  Суботица

  Дел.број: 6-632

  Датум: 15.04.2016.

  На основу члана 57 става 1 и члана 60 става 1.тачке 2.Закона о јавним набавкама (" Службени гласник РС,"бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац


  ОСНОВНА ШКОЛА „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“ Карађорђев пут 94

  24000 Суботица
  објављује
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  Бр. 2/2016.

  Подаци о наручиоцу

  Назив наручиоца...............................Основна школа „Сечењи Иштван“

  Адреса...............................................Карађорђев пут 94, 24000 Суботица

  ПИБ....................................................101749774

  Матични број......................................08009058

  Е - mail адреса...................................www.secenji@.edu.rs


  Категорија наручиоца: просвета
  Врста поступка јавне набавке

  Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


  Предмет јавне набавке

  Предмет јавне набавке број 2/2016 су добра - електрична енергија.


  Назив и ознака из општег речника набавке:

  09310000 - електрична енергија


  Начин преузимања конкурсне документације

  Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs) и на интернет страници школе www.secenji@edu.rs.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.


  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Основна школа „Сечењи Иштван“, Карађорђев пут 94, Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.04.2016. (понедељак) године до 08,00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

  У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду ,на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .


  МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда у понедељак 25.04.2016.године са почетком у 09,00 часова.у просторијама на адреси наручиоца Основна школа „Сечењи Иштван“, Карађорђев пут 94, 24000 Суботица.

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице , активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.
  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ

  УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Пре почетка поступка отварања понуда ,овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће упоступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника,број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица.Без оваквог овлашћења ,представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника,истицање приговора на отварање понуда и друго).


  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

  Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда.Одлука о додели уговора доставиће се свим понуђачима у року од 3 (три)дана од дана доношења.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

  Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 3 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
  Контакт лице

  Поњаушић Гордана

  Телефон:024/525 799

  Е - mail адреса: office@secenji.edu.rs

  Факс: 024/525 799

  Директор:  _______________

  Весна Вајс

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Основна школа „сечењи иштван“ Карађорђев пут 94 24000 Суботица објављује

  Скачать 38.86 Kb.