Скачать 56.61 Kb.


Дата25.03.2018
Размер56.61 Kb.
ТипОтчет

Скачать 56.61 Kb.

Отчет на "овърсийз-хоризонт" оод за 2003г. "Овърсийз-Хоризонт" оод е образувано чрез отделяне от "ОПОВЕСТИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ

КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА “ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ” ООД за 2003г.

“Овърсийз-Хоризонт” ООД е образувано чрез отделяне от “Ол сийз България”, вписано по ф.д.1804/1999 в т.177, стр.154, п.29 на ВОС.

С решение на Варненски окръжен съд от 23.12.2003г. е настъпила промяна в обстоятелствата, подлежащи на регистрация, а именно : вливане на “Овърсийз Б.А.”ООД в “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД ; увеличаване на капитала на “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД от 5000. на 10100лв.; изменения в Дружествения договор, отразяващи настъпилите промени в капитала и неговото разпределение, както и в наименованието на дружеството – от “Овърсийз-Хоризонт”ЕООД в “Овърсийз-Хоризонт”ООД.

Съдружници са : 1. Чавдар Ангелов Ангелов, ЕГН:6103201066, гр.Варна, ,л.Ген.Столетов 11

“Овърсийз Къмърс Къмпани Лимитид” ,Малта, Роуз Котидж, ул.К.Галеа, Биркиркара

Седалище и адрес на управление : гр.Варна, к-с”Хоризонт”, Приморски парк-Варна, имот пл.3, офиси.

Предмет на дейност : ресторантьорство.

Дружеството е с капитал 10100лв.

Счетоводната политика на “Овърсийз-Хоризонт”ООД е разработена в изпълнение на изискванията регламентирани в т.6.1. до т.6.3. от НСС 1 “Представяне на финансови отчети”.

С тази счетоводна политика се цели изготвяните финансови отчети да представят достоверно резултатите и финансовото състояние на “Овърсийз-Хоризонт”ООД, да отразяват икономическата същност на събитията, както и да дадат информация, която е неутрална и безпристрастна, предпазлива и пълна във всички съществени аспекти.

Счетоводната политика на фирмата е разработена въз основа и при съблюдаване изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Елементите на финансовия отчет се представят в двустранна форма.Отчетът за паричните потоци се изготвя по прекият метод.

Счетоводството на “Овърсийз-Хоризонт” ООД се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството при съобразяване със следните основни счетоводни принципи:


 • регламентирани в чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството : текущо начисляване, действащо предприятие;

 • регламентирани в чл.4, ал.2 от Закона за счетоводството: предпазливост, съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, възможно запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период;

Активите, пасивите, собственият капитал, приходите и разходите се оценяват

и записват при тяхното придобиване или възникване по историческата им цена.

Активите са:


 • дълготрайни: когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от дванадесетмесечен период и са с цена на придобиване не по-малка от 500лв;

 • краткотрайни: когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи еднократно или в рамките на дванадесет месеца;

Дълготрайните активи са: материални, нематериални, финансови и репутация.

Амортизации на амортизируемите дълготрайни материални активи се начисляват по систематично линейния метод в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

През 2003г. настъпи промяна в счетоводната политика по отношение последващо отчитане на ДМА, заведен като инвестиционен имот /административно помещение - офис на покрива с площ от 600 кв.м./ , от историческа цена в пазарна. Ефектът от промяната е отчетен по препоръчителния подход, т.е. коригиранано е салдото на неразпределената печалба от минали години с 9000лв.

В резултат на фундаментална грешка през 2002г., през 2003г. са отписани активи под стойностния праг на същественост, т.е. с цена на придобиване под 500лв. Ефектът от промяната в размер на 75686,27лв. е отчетен по препоръчителния подход, т.е. коригирано е салдото на неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация е преизчислена.

Краткотрайните активи са: материални запаси, краткосрочни вземания, финансови и парични средства.

Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, като се използва методът средно претеглена цена.

Лимити за касова наличност на паричните средства в лева и валута няма. Лимит за максимален размер на плащанията в брой няма.

Сделките в чуждестранна валута с изключение на тези за покупка и продажба на валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс към датата на сделката. Курсови разлики се отчитат, когато настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута.

Предприятието определя период от 12 месеца за оценка на позициите в чуждестранна валута, т.е. към 31.12. на съответната година по централен курс на БНБ. Курсовите разлики се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

Курсови разлики се отчитат и при погасяване на задължения и реализация на вземанията в чуждестранна валута.

Разходите се отчитат като:


Общите разходи се разпределят на база приходи от продажби на стоки.

Приходите се отчитат като: • приходи от дейността: от продажби на стоки, услуги, от финансирания и приходи от други продажби;

 • финансови приходи: от лихви, положителни разлики от промяна на валутни курсове и други;

 • извънредни приходи: възникнали случайно извън обичайната дейност на предприятието;

Общите приходи се разпределят на база приходи от продажби на стоки.

Пасивите са краткосрочни – със срок на погасяване до 12 месеца след датата на баланса и дългосрочни – всички останали.

Собственият капитал включва основния капитал, резервите и финансовия резултат, неразпределената печалба и непокритата загуба от минали години.

Като основен се отчита капиталът, определен при учредяването на предприятието и регистриран в съда.

Финансовият резултат е печалбата или загубата от текущата година.

Активите и пасивите се инвентаризират в следните срокове : • дълготрайните материални и нематериални активи – най малко веднъж на две години;

 • материалните запаси – най-малко веднъж в годината;

 • останалите активи и пасиви – преди съставянето на годишния финансов отчет;

Свързани лица са :

1.“Ол сийз България” ЕООД – през 2003г. имаме сделки помежду си: • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на: 13 200лв с ДДС, от които 1200лв. с ДДС – неплатени.

 • префактуриране дизелово гориво в размер на 278,66лв с ДДС, от които всички платени.

2.“Овърсийз Къмърс Къмпани” ЕООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на 13 200лв с ДДС, от които всички платени.

 • префактуриране дизелово гориво в размер на 278,66лв с ДДС, от които всички платени.

3.“Ахилеос Маритайм Ентърпрайз” ООД – през 2003г. имаме сделки помежду си:

 • оказване на услуги/отдаване под наем/ в размер на 70 000лв, от които 19800лв- неплатени.

 • префактуриране на телефон и дизелово гориво в размер на 56 086,34лв с ДДС, от които 13 210,14лв. неплатени.

4.“Овърсийз Б.А.”ООД – през 2003г- с решение на Варненски окръжен съд от 23.12.2003г. – вливане на “Овърсийз Б.А.”ООД в “Овърсийз – Хоризонт”

5.“Хоризонт Ангелов” ООД – през 2003г. имаме сделки помежду си: • оказване на услуги/озвучаване и наем оборудване/ в размер на 9 800лв., всички платени.

6.”Черно море-Елит”ООД - през 2003г. имаме сделки помежду си: отдаване на рекламна табела под наем в размер на 48000лв. с ДДС, от които 15000лв. неплатени.

7.Чавдар Ангелов Ангелов – през 2003г. Имаме сделки помежду си – погасяване на влято задължение при вливането на “Овърсийз Б.А.” в “Овърсийз-Хоризонт” в размер на 200лв., всички от които платени.


22.03.2004г. Съставител: Петя Илиева ТомоваРъководител: Рубин Бисеров Коцев

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Отчет на "овърсийз-хоризонт" оод за 2003г. "Овърсийз-Хоризонт" оод е образувано чрез отделяне от "

Скачать 56.61 Kb.