• Анализът на библиотечната дейност показва, че библиотеката продължава да е търсена и да задоволява нуждите от информация и знания не само за жителите на район Изгрев.
 • На фона на демографския срив в страната през изтеклия период образователната и възпитателната дейности се развиват за сметка на нови форми и курсове като се увеличава броят на обучаваните.
 • 3. Художествено-творчески процес в читалището
 • За мандатния тригодишен период броят на съставите за любителско творчество на читалището се е увеличил и разнообразил
 • От анализа на концертната дейност може да се направи извода, че съставите на читалището са търсени за изява и участват активно в различни прояви на различни равнища.
 • 5. ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА
 • Литературният салон продължава традициите активно да съдейства за изявата на българските писатели и поети ,че се търсят нови нетрадиционни и интересни форми за неговите прояви.
 • НЧ»Н.Хайтов» може да се похвали, че е единственото читалище, което организира научни конференции и издава сборници с докладите.
 • 6. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
 • 7. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
 • 8. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ
 • Докладът е обсъден и приет на заседание на настоятелството с решение по т. №1 от дневния ред от 06.03. 2017г. Приложение 1
 • Театрални представления - 21 изяви
 • Литературен салон „Дамян Дамянов” 23 изяви
 • Дискусионен клуб”Парадокс” – 2 изяви
 • Регионални 12 изяви Концерти
 • Фолклорен състав „Шопчета – бобчета”
 • ВИГ „Виолетки”
 • Национални 27 изяви и награди Фолклорен състав „Шопчета – бобчета” 15 изяви 12 .
 • Балетна школа „Енигма” 5 изяви
 • Дамски камерен хор „Арфа” 3 изяви
 • ВИГ „Виолетки” 1 изява
 • Хор за автентичен фолклор „От извора ” 1 изява
 • Международни - 8 изяви и награди Детски танцов състав
 • Хор за автентичен фолклор „От извора

 • Скачать 291.72 Kb.


  Дата17.01.2018
  Размер291.72 Kb.
  ТипОтчет

  Скачать 291.72 Kb.

  Отчет за дейността на нч "николай хайтов"  ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НЧ ”НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” ЗА ПЕРИОДА 21 ноември 2013 г.- 31 декември 2016 г.,

  в съответствие с разпоредбите на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, отчетните доклади до кмета на СО – Район Изгрев
  Отчетният период обхваща годините след извънредното общо събрание, състояло се на 21 ноември 2013 година до края на 2016 г. Това са годините, в които читалищно настоятелство преосмисли приоритетите, стоящи пред читалището и неговите форми за реализация на годишните програми и културния календар на читалището, библиотеката и общината.Читалище „Н. Хайтов 1936 г.”, продължава своята народополезна дейност за утвърждаването му като естествен център за културно-просветна и творческо-развлекателна дейност. Годините, белязани от 80-годишния юбилей на читалището.

  КОИ СА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СИ ПОСТАВИ ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД?

  1.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

  1.1. Отстояване на позицията на водещо културно средище в квартал „Изток” и обогатяване на културния живот;

  1.2. Развитие на библиотечната дейност и превръщане на читалището в информационен център;

  1.3. Съхраняване на народните обичаи и традиции;

  1.4.Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество;

  1.5. Работа по проекти;

  1.6. Партниране с местното самоуправление за развитието на културните процеси.
  2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

  2.1.Уреждане и поддържане на общодостъпна библиотека;

  2.2.Работа в школи, курсове, формации, концерти, фестивали и младежки дейности;

  2.3. Кандидатстване, разработване и реализиране на проекти;

  2.4. Изчистване на неуредиците и привеждане в ред на счетоводството.

  Цялостната дейност на читалището се осъществява при стриктно спазване и прилагане на действащата нормативна база.

  Едно от хубавите неща, които с все по-голяма сила се развиват е това, че в читалището идват все повече млади хора, които се включват в нашите мероприятия. За това спомага и съвместната ни работа с ръководството на 119 СОУ и Софийска Професионална Гимназия по Електроника "Джон Атанасов".

  Чрез самодейните и художествено – творчески групи и състави читалището спомага не само за запазването на това наследство, но и стимулира интегрирането ни в европейския културен обмен. Нашите състави през изминалия период са участвали в различни по характер и мащаби международни , национални и регионални фестивали и концерти, както и местните традиционни празници и карнавали засилват интереса към фолклора и традициите.  1. Библиотечна дейност

  Читалищната библиотека, винаги е била един от приоритетите на читалищното ръководство. Обработката и картотекирането на книгите и останалите библиотечни материали са съобразена със съвременните изисквания и развитието на библиотечното дело, а с въвеждането на програмния продукт „АБ” на фирма „РС- ТМ”, новите технически средства и компютри библиотеката достойно изпълнява своята роля на информационен център на квартала.

  Библиотеката, като част от читалищната структура, организира и реализира много и разнообразни културно – масови мероприятия. Усъвършенства се информационната дейност на библиотеката по извършване на справки, каталози на ново получената литература и изложбите.

  Динамиката на библиотечните единици в библиотеката е както следва (таблица 1):

  Таблица 1  Брой

  години


  Постъпили книги

  Вестници и списания

  2012

  500

  12

  2013

  136

  14

  2014

  218

  17

  2015

  248

  17

  2016

  1203

  17  Брой

  Години


  Регистрирани читатели

  Посещения

  Заети книги

  Библиограф. справки

  2012

  580

  12000

  19500

  1300

  2013

  585

  12093

  19570

  1700

  2014

  604

  11340

  23700

  1500

  2015

  613

  11777

  30523

  1600

  2016

  604

  10512

  21831

  1400

  Всяка година читалището заделя пари, според финансовите възможности, за обогатяване на книжния фонд (вж. Таблица 2).

  Таблица 2


  Година

  Финансови средства,лв

  „Допълваща субсидия” на Министерството на културата

  2013

  1800
  2014

  2800
  2015

  2800

  480

  2016

  2800  За популяризиране на дейността и фонда си библиотеката организира:  1. Запознаване на децата от частна детска градина – Изток с библиотеката.

  2. Участие в мероприятията на читалището.

  3. Разработване на 4 теми „Уроци по родолюбие”.

  4. Участие в мероприятия за повишаване на квалификацията.

  5. Коледни базари на книгата.

  6. Семинари в Букурещ, София и Стара Загора.

  Във връзка с Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. и Стандарта за библиотечно-информационно обслужване от 05.06.2015 г. до юли 2016 г. се извърши инвентаризация на библиотеката. За изпълнение на посочените документи и подобряване на работата на библиотеката от м. октомври 2015 г. назначихме трети библиотекар.

  Анализът на библиотечната дейност показва, че библиотеката продължава да е търсена и да задоволява нуждите от информация и знания не само за жителите на район Изгрев.


  1. Образователна дейност

  През отчетния период в читалището се обучават по години в различните школи деца както е показано на таблица 3.

  Таблица 3.  Школи

  2014 г

  2015 г

  2016 г

  Пиано

  28

  26

  26

  Китара

  25

  27

  26

  Цигулка

  12

  16

  16

  Народни инструменти

  15

  19

  20

  Гайда

  5

  5

  5

  Балет

  19

  13

  15

  Народни танци

  12

  10

  10

  Изобразително изкуство

  11

  10

  12

  Народно пеене  20

  Вокално пеене

  40

  40

  40

  Музикотерапия

  5

  5

  5

  Английски език

  15

  10

  12

  ОБЩО

  187

  171

  217


  На фона на демографския срив в страната през изтеклия период образователната и възпитателната дейности се развиват за сметка на нови форми и курсове като се увеличава броят на обучаваните.
  3. Художествено-творчески процес в читалището

  През отчетния период в НЧНХ по решение на Настоятелството работят:  1. Детски фолклорен танцов състав

  2. Танцов състав ”Енигма”

  3. Детска вокална група „Мики Маус”

  4. Литературен салон «Дамян Дамянов»

  5. Школа по изобразително изкуство

  6. Школа по пиано

  7. Школа по китара

  8. Школа по цигулка

  9. Школа по гайда

  10. Школа за народно пеене

  11. Школа по английски език

  12. Вокален ансамбъл „Мистериите на българските гласове”

  13. Фолклорен състав “Шопчета – бобчета”

  14. Хор за автентичен фолклор «От Извора»

  15. Вокална група за стари градски песни»Виолетки»

  16. Дамски камерен хор “Арфа”

  17. Дамска формация „София”

  18. Театрална школа „Малкия принц”

  В читалището развиват певчески, танцови, музикални, театрални умения редица състави с участници на възраст от 5 до над 80 години. Самодейните състави и учениците от школите са основни участници в провеждането на културни прояви и събития от културния календар на читалището. Тези състави разнасят славата на читалището и извън пределите на България.

  Самодейните състави през отчетния период са взели участие в 362 мероприятия. По вид участията се разпределят както следва (Таблица 4).

  Таблица 4


  година

  регионални

  национални

  международни

  местни

  награди

  2014

  27

  30

  10

  67

  31

  2015

  7

  9

  11

  87

  31

  2016

  12

  27

  8

  86

  54

  От наградите близо 80% се падат на «Шопчета-бобчета».

  Отчетът по дати и мероприятия е предаден на кмета на СО район „Изгрев” и се намира в архива на читалището.

  За мандатния тригодишен период броят на съставите за любителско творчество на читалището се е увеличил и разнообразил. Положителното е, че в художественно-творческата дейност участват все по- млади участници. От анализа на концертната дейност може да се направи извода, че съставите на читалището са търсени за изява и участват активно в различни прояви на различни равнища.
  4.Клубна дейност

  В спортния клуб „Изгрев” през отчетните години се занимават средно 40 участника. През годините те са редовни участници в Републикански турнир по петанк; в Държавното първенство по лека атлетика, петанк и плуване в Китен; Републикански преглед по гимнастика на пенсионерските спортни клубове „Здраве и активно дълголетие” към БАСВ; в празниците на спорта и здравето за дълголетие. От всичките си участия те се връщат с награди.  5. ДРУГИ ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА

  5.1. През периода 2014-2016 г. се връчи 12 литературна награда през 2015 . в Националния конкурс на името на Николай Хайтов. Имахме проблеми с съучредителите, които в последния момент се отказаха. В. Земя се отказа 7 дни преди връчването по технически и организационни причини, а синовете на Хайтов и СПБ 2 дни преди връчването без да посочат причина. Тук е мястото да изразим благодарност на Елена Алекова и Общобългарската фондация Тангра ТанНакРа, която се включи с пари, меч на Хан Кубрат, книги и календари. Освен това тази фондация дари на читалището книги за 1000 лева.

  Във връзка с 80 годишния юбилей и с малкия брой постъпили книги за конкурса през 2016 г. Настоятелството реши пред тази година да не се дава награда.

  5.2.Съвместно с НЧ „Добри Чинтулов” , СП 2004 и СО Район „Изгрев” организирахме редовно честване на юбилярите.

  5.3. В Литературният салон „Дамян Дамянов” се състояха около 53 представяния на книги.

  5.4. През отчетната година на сцената на читалището бяха изнесени 51 театрални представления. Продължават детските утра на приказките и буквите с ученици от началните класове.

  5.5. През 2014 г.-2016 бяха организирани 59 изложби и витрини.

  5.6. През 2015 г. читалището беше домакин на инициативата на фондация „ЕкоЦентрик” и Регионална инспекция по околна среда и водите”гр.София „Борса за подаряване на вещи” посветена на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

  5.8. Социална дейност: От 2014 г. в читалището в класа по цигулка се обучават безплатно две деца и Дияна Генова организира курс по музикотерапия.

  5.9. НЧНХ стана организатор на 4-та и 5-та национални научни конференции ”Публицистиката на Николай Хайтов” и „Духовното израстване на българската нация”.

  6.0. През отчетния период НЧНХ е кандидатствало по проекти към ЕС


  • Community and Society Participation in Science and Innovation (2014 г.) с консорциум от 4 страни.

  • Regional views on Responsible Research and Innovation (2015 г.) консорциумът вече бе от 9 страни.

  През 2015 г. НЧНХ спечели проект за книги към Министерство на културата.

  През 2016 г. кандидатствахме с проект „ Preservation and dissemination of traditional instrumental Bulgarian music from “Shopcheta-Bobcheta” Children's Music Group” към Ambassador’s Fund for Cultural Preservation  Литературният салон продължава традициите активно да съдейства за изявата на българските писатели и поети ,че се търсят нови нетрадиционни и интересни форми за неговите прояви.

  НЧ»Н.Хайтов» може да се похвали, че е единственото читалище, което организира научни конференции и издава сборници с докладите.

  През отчетния период читалището стана търсен партньор в проекти по линия на ЕС. Ръководено от най-висшите човешки ценности – добротата и безкористната съпричастност НЧНХ развива социалната си дейност.
  6. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

  По договор със Служба за трудова медицина за здравословното състояние на работещите в читалището през 2016 г.на всички работещи се направиха медицински прегледи.

  Преработен бе планът за действие при бедствия и аварии. Благодарност на г-н Симеон Панайотов за изработените документи за противопожарна охрана.
  7.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ- Основните документи за дейността на читалището се приведоха в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народните читалища, Закона за обществените библиотеки, Закона за счетоводството, Наредбата за работната заплата и други нормативни документи. В длъжностните характеристики, в инструкции, заповеди и планове са делегирани правомощия и отговорности на работещите в читалището, в изпълнение на преките им задължения. Служителите са запознати с Правилника за вътрешния трудов ред и Вътрешните правила за работна заплата и други. Практиката показва, че е необходимо създаването на Етичен кодекс на читалището.

  През отчетния период Настоятелството е изпълнявало стриктно вменените му от ЗНЧ права и задължения. Още в началото на мандата си Настоятелството приведе щата на читалището в съответствие с изискванията за субсидирани бройки на Министерство на културата. Всяка година в началото на годината то правеше преглед на щата в съответствие с дейността на читалището и правеше целесъобразни промени с оглед на оптимизиране работата в читалището. Благодарение на СК АСАТО бюджетът и полугодишните и годишните отчети за неговото изпълнение постъпваше навреме в настоятелството и то се произнасяше по него. ГФО-тата се предоставят на Проверителната комисия в края на м. март и се публикуват в Интернет, от където стават видими за всеки.


  8. ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

  От 2014 г. счетоводството се обработва от СК АСАТО ООД.

  Благодарение на новия начин на счетоводство през 2014 г.


  1. Изградихме и приехме счетоводна политика.

  2. Изграден беше нов сметкоплан, отговарящ на изисквания на ЗЮЛНЦ извършващи и стопанска дейност.

  3. Направи се корекция на различни грешки от 2012 г .

  4. Направи се пълен и точен инвентаризационен опис на наличните активи на читалището.

  5. Оправиха се трудовите книжки на служителите.

  6. От януари 2014 г. всеки месец се изпраща финансов отчет за субсидията в СО – район «Изгрев».

  7. От 1.07.2014 г. читалището е на касов апарат.

  Отчет по бюджета за 2016 г.

  1. Корекции по бюджета не са правени.

  2. Изпълнение на приходната част.

  Общият размер на приходите за 2016 г. е с 24000.

  1. Изпълнение на разходната част.

  За отчетната 2016 година разходваните средства възлизат са с 32000 лв. повече от предвидените средства. Разликата идва от увеличението на щата и осигуровките, поставянето на СОТ и отписаните вземания, повишаване на електроенергията и водата.

  В Заключение може да се каже,че бюджетът на НЧНХ е реализиран в съответствие със ЗНЧ и Постановление на МС за 2016 година, като са спазени принципите на законосъобразност и целесъобразност на разходването на средствата.


  ИЗВОДИ

  От изложението на доклада се вижда, че през отчетния период настоятелството се постара да изпълни поставените цели и задачи. Работата в читалището видимо се подобри, което бе отчетено и при посещенията на делегациите на ЮНЕСКО и на ИФЛА.

  Направената от НАП проверка през 2015 г., показа, че вече е въведен ред в финансово счетоводната и трудово-правната дейност. От 2014 г. ГФО се качва в Интернет пространството и е достъпен за всички желаещи да се запознаят с него.

  За съжаление за този период не успяхме да разширим дейността на читалището чрез закупуване на допълнителна площ.

  Все още членовете на читалището не посещават мероприятията. Салонът се пълни от хора, уважаващи читалищната дейност, но не членове.

  НЧ «Н.Хайтов» има добро взаимодействие с администрацията на район «Изгрев» , М-во на културата, Столична община, с членове на СБП и Съюза на независимите писатели, СБЖ, Съюза на пенсионерите – 2004 , Съюза на българските учители и други институции.


  От името на настоятелството си позволявам да благодаря на всички, които с труда, с инициативността си, с участието си в мероприятията позволиха дейността на читалището да се подобри и засили и то да стане равноправен партньор в отношенията си с международни и български институции.

  Изготвил: Искра Арсенова  Докладът е обсъден и приет на заседание на настоятелството с решение по т. №1 от дневния ред от 06.03. 2017г.

  Приложение 1

  Форми на участие и изява в местни, регионални, национални и/или международни фестивали и конкурси за 2016г .

  Общо 145 изяви

  Местни изяви - 86

  Концерти - 11 изяви

  1. 21.01. - концерт за Бабинден

  2. 13.06. –годишен концерт но ДМШ

  3. 08.06 – годишен концерт на балет „Енигма”

  4. 28.10 - юбилеен концерт на читалището

  5. 06.12- школа по английски.език

  6. 07.12- школа по китара 

  7. 15.12- балет "Енигма"

  8. 19.12- школа цигулка

  9. 20.12 - школа пиано

  10. 21.12- коледен концерт

  11. 22.12- концерт на оперната певица Плама Гьорева

  Театрални представления - 21 изяви

  1. 12.01 – Плейбек театър «Тук и сега»

  2. 24.01 – Куклен театър „Мими среща кашлюсмърк”

  3. 28.01 – Театрална постановка „Земетръс” по Илко Иларионов

  4. 09.02 – Плейбек театър «Тук и сега»

  5. 25.02 – „Ах крокодили””

  6. 08.03 – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

  7. 09.03 –Театрална постановка „Всичко се сбъдва”

  8. 17.03. „За буквите” съвместно с 119 СОУ

  9. 23.03. „За буквите” съвместно с 119 СОУ

  10. 25.03 – участие в XIV ти национален фестивал на любителските камерни и кафе – театри гр.Свищов –Награда за женска роля на Юлия Арнаудова в спектаклите „Всичко се сбъдва” и „О,Боже крокодили”

  11. 12.04 – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

  12. 17.04 „Приказки, колкото усмивки”

  13. 24.04. „Приказки, колкото усмивки”

  14. 26.04. „Приказки, колкото усмивки”

  15. 10.05 – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

   1. „Приказки, колкото усмивки”

  16. 14.06 – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

  17. 15.06. „Крушата Рагаца”

   1. – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

  1. 08.11 – Плейбек театър «Тук и сега» - посветен на жената

  2. 13.12- театър " Тук и сега"

  3. 10.12 театрална постановка "крушата рагаца"

  4. 17.12- театрална постановка "крушата рагаца"

  Литературен салон „Дамян Дамянов” 23 изяви

  1. 20.01- Представяне на новата книга на писателя Велин Георгиев „Знак”

  2. 01.02. – Лидия Николова – „ Странствания”

  3. 10.02. Литературно четене Св.Трифон Зарезан срещу Св.Валентин.

  4. 24.02.- премиера на книгите „Как се става рицар” на У. Биич и „Самотата спи на възглавницата” на Ив.Богданов

  5. 30.03. – Литературно четене – Красимир Делов, Албена Ставрева, Ася Дертлиева и Лили Спасова.

  6. 31.03. Литературно вечер с Красимира Кацарова

  7. 01.04 – Вечер на хумора

  8. 06.04 . Литературна вечер с Елена Алекова.

  9.14.04. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  10. 20.04. Литературна вечер с Йордан Пеев

  11. 11.05. Посещение на всички първи класове на 138 СОУ по случай деня на библиотекаря.


  12. 25.05. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  13. 01.06. Литературен салон „Дамян Дамянов” – представяне на детски книги по случай Деня на детето

  14. 15.06. Литературен салон”Дамян Дамянов” представяне на книги на фондация „Буквите”

  15.05.10. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  16.19.10. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  17.16.11. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  18.22.11. Литературни премиери на книги на Даниела Георгиева „Другата в мен” представена от Бойко Белински и Зоя Крачунова

  19.23.11. Литературни премиери на книги на фондация „Буквите”

  20.29.11. поетичен рецитал на Боян Бойчев

  21.30.11. вечер на барда Евгени Бенов

  22.01.12- премиера на книгата" Космически залог" на Дрейк Вато

  23.14.12- премиера на книги издадени от фондация Буквите  Дискусионен клуб”Парадокс” – 2 изяви

  11.02. – „Поглед от близо към здравето”

  11.03. – филм за Ванга

  Изложби - витрини - 29 изяви

  06.01 – Райна Княгиня – знаменоската на Априлското въстание

  07.01 – 100 г. от рождението на Стоян Михайловски

  08.01 – 80 г. от рождението на Георги Данаилов

  02.02.- Обичани детски автори

  10.02. – 100 години Национален военно исторически музей

  19.02. – Васил Левски - В сърцето на всеки българин

  04.01 – 168 г. от рождението на поета – революционер Христо Ботев

  03.03.- Честит национален празник, Българийо!128г от Освобождението от османско владичество- витрина и изложба от портрети на дейци от национално – освободителното движение.

  18.03.– 125г. от рождението на писателя за деца Борис Априлов – витрина

  01.04. Изложба на нови и любими книги за деца и юноши по повод Седмицата на детската книга

  06.04. „Маратон на четенето” Библиотеката на читалището се вкючи активно н националната инициатива.

  20.04. Витрина по случай 140 години Априлско въстание

  23.04. Витрина 400г от смъртта на Шекспир и Сервантес.

  27.04.Витрина 150г. от рождението на Пенчо Славейков.

  06.05 Витрина по случай деня на храбростта и празника на българската армия.

  24.05. „Върви, народе възродени” – витрина за празника на Българската просвета и култура и славянската писменост.

  01.06. Витрина „Щастливо детство” по повод 1 юни Международен ден на детето

  02.06. Витрина „Жив е той, жив е…..” по повод 2 юни Ден на Ботев и загиналите за национално освобождение на България

  06.09 Витрина по случай деня Съединението

  09.09 75г. от рождението на писателя и драматург Станислав Стратиев

  17.09. София – наша столица. Витрина за деня на София

  22.09. Ден на независимостта на България

  130 г. от рождението на Ран Босилек – писател, автор на книги за деца

  2.10 Нежност във войнишки шинел. 100г. от гибелта на Димчо Дебелянов

  15.10. 160г. от рождението на Оскар Уайлд

  1 ноември – Ден на народните будители

  22 ноември – 100 г. от смъртта на морякът на кон – Джек Лондон

  107 години от рождението на Никола Вапцаров – „Вяра по силна от живота”

  100 години от рождението на поета Иван Пейчев


  Регионални 12 изяви

  Концерти

  13.04 – Вечер в памет на Елена Гаврилова директор на БТА

  23.04. Участие в концерт на ж.к Борово – китара и народни танци
  Фолклорен състав „Шопчета – бобчета”

  12 05. „Шопски събор” на НЧ „Възраждане” гр.София

  17 септември „Ден на София”

  17.11 Юбилеен концерт на Румяна Цинцарска с участието на ДИГ”Шопчета - бобчета”, Илия Луков и др.


  ВИГ „Виолетки”

  09.03 – концерт в дом за възрастни хора в кв.Горна баня.

  07.04 – участие във вокален фестивал на софийските народни читалища.
  ДМШ

  22.04. – Пролетен концерт на клас пиано

  23.04. - участие в концерт на ж.к. Борово клас китара

  25.04. – Пролетен концерт на класа по цигулка

  27.04 – Пролетен концерт на класа по китара

  18.05. – Пролетен концерт на школата по английски език

  Национални 27 изяви и награди

  Фолклорен състав „Шопчета – бобчета” 15 изяви

  12.03. участие в IX ти Национален конкурс за изпълнители на народна музика.

  Награди:


  Симеон Илиев – 1во място

  Милен Станоев – 2 ро място

  Асен Станоев – 3 то място

  Весела Илиева – 3-то място

  Дует „Свирците” – 1-во място и запис в БНР

  19.03. участие в Национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче” – гр.Ст.Загора

  Награди :

  Весела Илиева – Златен медал

  Милен Станоев – Златен медал

  Асен Станоев – Златен медал

  Симеон илиев – златен медал

  Дует „Свирците” – златен медал ,ризи с шевици и безплатно участие в Международен младежки фестивал на изкуствата”Музите” от 5-15 юли в гр.Созопол

  27.03. участие в Младежки фестивал на изкуствата гр.София – зала№11, НДК

  Даринка Кюлева и Лилия Тодорова.  01.04. участие в VIII Национален детско – юношески конкурс „Песен над Кутев”
  Награди :
  Симеон Илиев – 1во място

  Милен Станоев – 1 во място

  Весела Илиева - 3 то място
  Асен Станоев – 2 ро място
  Данаил Делев – 2 място

  02-03.04. участие в XХII ри Национален детски конкурс „Диньо Маринов” гр.Варна

  Награди:


  Симеон Илиев – 1во място

  Милен Станоев – 1 во място

  Специална награда на Лиляна Ангелова за най-добър музикален педаго 16.04. VIII Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” гр.Монтана

  Най – голямата награда – Приз на кмета на гр.Монтана – Симеон Илиев

  Асен Станоев – първо място

  Милен Станоев– първо място

  Весела Илиева първо място

  Данаил Делев - второ място

  ДИГ”Шопчета бобчета” – първо място

  Грамота от Съюза на българските музикални и танцови дейци за високи художествено творчески постижения на Лиляна Ангелова.  17.04. VII Фолклорен фестивал „Шопски наниз” – гр.Костинброд

  Награди :Специална награда на журито

  Даринка Кюлева Първо място

  Димитрилян Второ място

  Трио „Свирците” – първо място

  11.05. участие в ХХVI Национален фолклорен фестивал „Янко Петров” гр.Гълъбово

  Награди :

  ВИГ ”Шопчета - бобчета „ – 1 во място
  Симеон Илиев – 1во място

  Милен Станоев – 1 во място

  Весела Илиева – 1ро място
  Асен Станоев – 1 ро място
  Александър Георгиев – 2 ро място

  Йоан Колев – 3 то място

  Мария Иванова – 3 то място

  Дует „Щурче свирче” 2 ро място  11.06. участие Първи национален фолклорен конкурс „Димитър Гайдаров” гр. Казанлък

  Награди :

  Почетна грамота – Лиляна Ангелова

  ВИГ ”Шопчета - бобчета „ – 1 во място

  Дует „Свирци” – 1 во място

  Дует” Щурче – свирче” – 1 во място

  Симеон Илиев – Приз на конкурса

  Милен Станоев – 1 во място

  Весела Илиева – 3 то място
  Асен Станоев – 1 во място
  Александър Георгиев – 1 во място

  Йоан Колев – 1 во място

  Мария Иванова – 2 ро място

  02.11. – Участие в предаването „Фолклорна магия” по радио „Гама”

  17.11. – Участие в юбилейния концерт на Румяна Цинцарска

  17.11. – Запис в БНТ

  27.11. - Запис в БНТ за новогодишния концерт на децата таланти на България
  ДМШ – 2 изяви

  25.03. - участие в Vти Национален конкурс за джаз, поп и рок в НЧ”Димитър Динев” гр.София

  Награда :

  Георги Цветанов – 1-ва награда

  30.03. Благотворителен концерт в Дом за сираци гр.Белоградчик
  Балетна школа „Енигма” 5 изяви

  23.04. – участие във фестивал на Руското изкуство

  29.04. Участие в концерт посветен на Международния ден на балета – балет „Енигма” в РКЦ

  14.05. – участие във фестивал на танцовото изкуство на ССНЧ

  Награди : 1 во място

  28.05. Участие в гала концерта на наградените на фестивала на танцовото изкуство.

  04.06 – участие в Руски фестивал в РКЦ

  Дамски камерен хор „Арфа” 3 изяви
  10.11.Участие в XIХ фестивал „Альоша” – диплом за участие

  10-11.10. - Участие в XVII фестивал „Сребърни чучулиги” – диплом за участие

  25-27 ноември Участие в XI Национален преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищните колективи. – златен медал
  ВИГ „Виолетки” 1 изява
  10-11.10. - Участие в XIII фестивал „Альоша” – диплом за участие

  10-11.10. - Участие в XVI фестивал „Сребърни чучулиги” – диплом за участие

  25-27 ноември Участие в XI Национален преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищните колективи.
  Хор за автентичен фолклор „От извора1 изява

  25-27 ноември Участие в XI Национален преглед на художествената самодейност на пенсионерските и читалищните колективи. – златен медал  Международни - 8 изяви и награди

  Детски танцов състав

  31.05-01.06 участие в XVI международен детски етнофестивал «Децата на Балганите – с духовност в Европа” – грамота за участие

  XIV Югозападен международен фолклорен фестивал „Мир на балканите” – почетна грамота

  Хор за автентичен фолклор „От извора

  17.10- Участие във ХХ ти юбилеен международен фестивал „Листопад на спомените” – гр.Варна – диплом и приз”Малък златен лист”  Фолклорен състав „Шопчета – бобчета”.

  19.06 – Международен конкурс на изкуствата „ Радост на брега” гр.Созопол:  Награди:
  Милен Станоев – първо място – гъдулка


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Отчет за дейността на нч "николай хайтов"

  Скачать 291.72 Kb.