• ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА Областен управител на област Добрич I. ИНФРАСТРУКТУРА Републиканска и общинска пътни мрежи
 • Да се възобнови и завърши строителството на път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до км 111+975 (ново трасе – обход на с. Батово, община Добричка).
 • Съдействие от Областния управител на област Добрич за ремонт и поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта
 • Състояние на морските плажове
 • Текущ контрол на изпълнение задълженията на наемателите на морски плажове, съгласно договори за отдаване под наем, сключени от Областния управител на област Добрич
 • Възстановяване на старата сграда на ЖП гара Добрич
 • Европейски ден без загинали на пътя – 21 септември 2016 г.
 • Енергийна ефективност. Обследване и сертифициране на сгради държавна и смесена собственост.
 • Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – важно направление в дейността на Областния управител
 • Общо за област Добрич 106 93
 • Предприети действия по превенция за предотвратяване разливането на река Батова и защита от наводняване на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“ • страница1/2
  Дата12.03.2019
  Размер0.5 Mb.
  ТипОтчет

  Отчет за дейността на Областния управител на област Добрич 11 ноември 2015 г. 11 ноември 2016 година


    1   2

  Република България

  ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ


  ОТЧЕТ

  за дейността на Областния управител на област Добрич

  11 ноември 2015 г. – 11 ноември 2016 година

  юни 2014
  ГРАД ДОБРИЧ

  град Добрич

  ноември 2016 г.

  Уважаеми госпожи и господа,
  С решение на Министерски съвет от 11 ноември 2015 г. встъпих в длъжност Областен управител на област Добрич. За мен това бе сериозно предизвикателство, което приех с ясното съзнание, че мога да изпълня поверените ми законови правомощия и функции с подкрепата на Правителството, на Министър-председателя, и разбира се, с активното участие на целия екип на Областна администрация - Добрич.

  Днес мога да заявя съвсем отговорно, че подходих с увереност и амбиция да концентрирам усилията на институцията и да провеждам държавната политика на регионално ниво законосъобразно и с дълбока убеденост за следване принципите за прозрачност, ефективност и устойчивост във всяко едно направление. Работих в добро взаимодействие и комуникация с представителите на всички власти за изпълнение на програмата на Българското правителство „За стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.“.

  През тази година заедно с целия екип от Областна администрация посрещахме предизвикателствата, работихме усърдно и с желание да оползотворяваме възможностите, които се откриват пред бъдещето на нашата област.

  Благодаря на журналистите за доброто сътрудничество с нашата институция. Чрез Вас представям на всички жители на област Добрич отчета за изминалия едногодишен период от моя мандат.  ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

  Областен управител на област Добрич

  I. ИНФРАСТРУКТУРА
  Републиканска и общинска пътни мрежи

  Насочването към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища, с оглед подобряване свързаността и достъпността на транспортната мрежа за товари и пътници, са от съществена важност за икономическото и социалното развитие на страната и в частност на област Добрич. Изграждането на участъци с нова пътна инфраструктура в областта допринася не само за подобряване качествените характеристики на пътищата, а съкращава времето за придвижване и осигурява поддържането на постоянна скорост на превозните средства, като по този начин допринася за повишаване безопасността на движение.

  Наред с това, обновяването на пътната инфраструктура способства и за развитието на туризма, като приоритетен отрасъл за икономиката на област Добрич. Нашата област е територия, вплела хилядолетна история и природни дадености. Това е предпоставка за развитие на морския, маршрутно-познавателния, селския и ловен туризъм. Акваторията на морето и бреговата ивица предлагат много добри възможности за отмора и практикуване на водни спортове и къпане. Предвид изложеното до тук, следва специално да откроя изключителното значение на КК „Албена“ за развитието на туристическия отрасъл не само за територията на област Добрич, а и за страната, като европейска и световна туристическа дестинация. Ежегодно над 30 000 автомобила с туристи от Черноморския басейн – наши, румънски, украински, молдовски и руски преминават през областта ни с крайна цел на пътуването си до КК „Албена“ и Черноморското крайбрежие на страната. За посетителите, които идват от изредените държави, е важно не само качеството на туристическите услуги, предлагани от Черноморските ни комплекси за отдих, но и комфорта и безопасността, гарантирани от пътната инфраструктура, която води до тях.
  Една от основните слабости на пътната мрежа в област Добрич е недостатъчната изграденост на обходни пътища, поради което автомобилният трафик транзитира през голям брой населени места. Проблемен пътен участък в това отношение е започнатият и неизграден до момента обход на с. Батово, община Добричка, разположен по републикански път „Силистра – Добрич – с. Оброчище“ от км 105+800 до км 111+975. Пътят е изключително натоварен през пролетно - летния сезон - с трафик 2284 автомобила за денонощие, предвид факта, че същият е предпочитана пътна връзка на вътрешността на областта с курортите по бреговата ивица – КК „Албена“ и Кранево.

  През 2009 г. идеята за възобновяване и завършване на строителството на път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до км 111+975 е последователно разглеждана и е одобрена от Областния съвет за развитие на област Добрич и от Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, като областите от района са подкрепили единодушно предложението за изграждане на участъка да бъде включено в инвестиционната програма на НАПИ (стара абревиатура на Агенция „Пътна инфраструктура“).

  С изграждането на горепосоченото ново трасе – обход на с. Батово, ще се избегнат множеството серпентини (виражи) за слизане и изкачване от и към КК „Албена“, които особено през зимния период са едни от проблемните отсечки, създаващи предпоставка за множество пътно-транспортни произшествия. Едновременно с това ще се намали до минимум трафикът през с. Батово и разстоянието до курорта с национално значение – КК „Албена“ ще бъде намалено с 2500 м. Ще се намали и времето за пътуване на българските граждани и чуждестранни гости на комплекса.
  В тази връзка и предвид обявената от правителството на Република България цел, относно приоритетното финансиране на изграждането на пътната инфраструктура в Северна България, Областният управител на област Добрич отправи на вниманието на министър-председателя на Република България следното предложение:

  Да се възобнови и завърши строителството на път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до км 111+975 (ново трасе – обход на с. Батово, община Добричка).

  Отчитайки ползата за населението и изгодата за развитието на туризма от изграждането на визирания пътен участък от републикански път II-71, разположен на територията на област Добрич и предвид общия стремеж на заинтересованите институции за подобряване състоянието на регионалната пътна инфраструктура и от там на социалния и икономически статус на местното население, Областният управител на област Добрич поиска съдействие за включване финансирането на възобновяването и завършването на строителството на път II-71 Добрич – КК „Албена“ в участъка от км 105+800 до км 111+975 (ново трасе – обход на с. Батово, община Добричка) при разпределението на бюджетните средства по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2017 г.

  *Пред финализиране е избор на изпълнители за рехабилитация по ОП „Региони в растеж“ на Лот 4 „Път ІІ-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”, и Лот 5 „Път ІІ-29 Добрич - Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14,069 км, област Добрич”.
  Съдействие от Областния управител на област Добрич за ремонт и поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта

  Областният управител на област Добрич отправи предложения за съдействие от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“, ОПУ – Добрич и кметовете на заинтересованите общини за:


  1. Ремонт на Републикански път III-7105 в участъка Лясково - Козлодуйци.

  2. Ремонт на Републикански път II-97 в участъка на околовръстен път Добрич от км 0+000 до км 7+900 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 2 300 000 лв. с ДДС.

  3. Ремонт на Републикански път III-901 в участъка Шабла – Каварна от км 0+000 до км 3+600 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 1 050 000 лв. с ДДС.

  4. Ремонт на Републикански път III-9701 в участъка Добрич – с. Сърнино от км 24+500 до км 37+337 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 3 750 000 лв. с ДДС.

  5. Ремонт на Републикански път III-2963 в участъка с. Вранино – с. Сърнино от км 12+900 до км 17+400 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 2 500 000 лв. с ДДС.

  6. Ремонт на Републикански път II-71 в участъка Силистра – с. Оброчище (КК „Албена“) от км 91+100 до км 119+700 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 10 000 000 лв. с ДДС

  7. Ремонт на Републикански път III-293 в участъка Добрич-Крушари-Северняк-граница с Република Румъния от км 11+500 до км 34+400 с прогнозна индикативна стойност на ремонта 8 000 000 лв. с ДДС.

  8. Поставяне на изкуствени неравности по републикански път II-27 в границите на с. Орлова могила, община Добричка.

  9. Необходимост от преасфалтиране на пътната отсечка с. Одърци – с. Храброво– с. Ляхово, община Балчик.

  10. Належащи ремонти на улични пътни участъци в централната част на с. Кранево, община Балчик.

  11. Текущ ремонт на пътната отсечка от с. Белгун до с. Сърнино.
  Състояние на морските плажове

  Обезпечаване с водно спасяване на неохраняеми морски плажове на територията на област Добрич.

  С оглед обезпечаване с водно-спасителна дейност на обявени за неохраняеми морски плажове на територията на област Добрич за 2016 г.; във връзка с одобрени 4 схеми от Министъра на туризма за разполагане на 4 спасителни поста на неохраняеми морски плажове и в изпълнение на чл. 22а, ал.4, т.4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се проведе процедура за обществена поръчка от Областния управител на област Добрич. Обществената поръчка бе за определяне на изпълнител за услуга с предмет:

  „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2016 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка („Голям плаж“), община Каварна, област Добрич; „Шабленска тузла – Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“, община Шабла, област Добрич; „Фиш – фиш нов“, община Балчик, област Добрич“.

  За изпълнител беше определен Областният съвет на БЧК – Добрич, който изпълни успешно възложената поръчка, като в периода от 15.07.2016 г. до 15.09.2016 г. осигури водно спасяване на горепосочените морски плажове.
  Текущ контрол на изпълнение задълженията на наемателите на морски плажове, съгласно договори за отдаване под наем, сключени от Областния управител на област Добрич

  През месеците юни, юли и август, 2016 г. комисия, назначена от Областния управител на област Добрич, извърши три проверки за изпълнение задълженията на наемателите на морски плажове, съгласно договори за отдаване под наем, сключени от Областния управител. В резултат на това, се установи, че наемателите на морските плажове на територията на област Добрич (отдадени под наем от Областния управител на област Добрич), са изпълнили задълженията си по договорите за наем. В хода на проверките беше издадено едно предписание за отстраняване на нередности (към наемателя на морски плаж „Иканталъка 1“), които бяха своевременно отстранени.

  Областният управител и експерти от Областна администрация – Добрич взеха активно участие в създадената към Министерство на туризма работна група със съдействието на БАХР и изготвиха промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и правилника за неговото прилагане.
  Възстановяване на старата сграда на ЖП гара Добрич

  Във връзка със запитвания от граждани и обществени организации от град Добрич и областта, относно възможността за възстановяването на сградата на старата ЖП гара в град Добрич, Областният управител на област Добрич направи постъпки пред Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и генералния директор на ДП „НКЖИ“, за предоставянето й за управление. Сградата е с историческо значение и представлява паметник на културата от местно значение. ЖП гара Добрич е построена през 1910 г. При оттеглянето на румънците през 1916 г. тя е станала арена на трагични събития, в които са загинали невинни българи.

  В резултат на направеното предложение, и обсъжданията в УС на ДП НКЖИ, двете институции изразиха писмено съгласие сградата да бъде предоставена за управление в полза на Областния управител на област Добрич. Комисия, назначена със Заповед на Областния управител Детелина Николова прие сградата, за която ще бъдат потърсени възможности за възстановяването й.


  Европейски ден без загинали на пътя – 21 септември 2016 г.

  Дейности по организация провеждането на мероприятия по случай Европейския ден без загинали на пътя – 21 септември 2016 г., и популяризиране чрез медиите инициативата на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ.

  В контекста на идеята от страна на Република България се създаде организация за успешното провеждане на операцията на територията на страната. Чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствените органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване, инициативата бе популяризирана и на 21 септември в реално време желаещите можеха да проследят случващото се през 24-часовия период на операцията.

  Областният управител на област Добрич свика заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, на което се обърна с призив към общините и институциите да се създаде необходимата организация за популяризирането на инициативата, под мотото за Република България „Заедно за всеки един човешки живот!“.

  Като администрация – партньор в успешното осъществяване на европейската инициатива, Областна администрация – Добрич, чрез препратка към сайта на МВР и чрез поставен банер на сайта й, предостави възможност на обществеността да се запознава с актуалните новини и с всички събития в хода на реализацията на операция „EDWARD“.
  Енергийна ефективност.

  Обследване и сертифициране на сгради държавна и смесена собственост.

  В съответствие с разпоредбата на чл.38, ал.3 от Закона за енергийната ефективност, всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с разгъната застроена площ над 500 кв.м, а от 9 юли 2015 г. - с разгъната застроена площ над 250 кв.м, подлежат на задължително обследване и сертифициране с изключение на сградите по чл.38, ал.2 от цитирания закон. На основание §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийната ефективност, собствениците на упоменатите сгради, са задължени да изпълнят индивидуалните цели за енергийни спестявания до края на 2016 г., определени в съответствие с отменения Закон за енергийната ефективност от 2008 г.

  В този смисъл, Областният управител на област Добрич инициира процедура за обследване, сертифициране и изготвяне на оценка за енергийни спестявания на административни сгради с адрес: ул. „Независимост“ № 5, ул. „България“ № 11, пл. „Свобода“ № 5 („Високо тяло“) и ул. „Калиакра“ № 54 (корпуси „А“ и „Б“ на бивш Медицински колеж).

  В тази връзка бяха сключени договори с лицензирани дружества („Газ Флоу Контрол“ АД, град Варна и „Билдконтрол“ ООД, град Добрич) за извършване обследването и издаването на сертификати за енергийна ефективност на горепосочените административни сгради. През м. ноември предстои финализиране на процедурата и предоставяне на сертификати за енергийна ефективност на всеки от собствениците в сградите.  Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради – важно направление в дейността на Областния управител

  Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради бе с основен фокус в правомощията на Областния управител.

  В рамките на вменените ангажименти, като представител на държавната власт, Областният управител има водеща роля по контрол и изпълнение на дейностите при реализирането на този мащабен проект на територията на област Добрич. Осъществен бе непрекъснат мониторинг и контрол в процеса на изпълнението на Националната програма по общини, включително: подписването на договорите за целево финансиране със съответната община и Българската банка за развитие (ББР) след проверка за наличие на предпоставките за одобряване на сградата; наблюдаван бе процесът по обновяването на жилищните сгради. Областният управител Детелина Николова участва в приемателните комисии за обектите и подписва всички протоколи и актове за установяване на състоянието на строежа при саниране, както и след въвеждането на сградата в експлоатация /подписването на приемно-предавателен протокол/.

  Областният управител осъществи контрол по спазване на публикуваните референтни стойности за отделните дейности по определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството „Правила за осъществяване на мониторинг“. Всеки месец се изпраща доклад в МРРБ относно текущото техническо и финансово изпълнение на Програмата на територията на област Добрич, въз основа на обобщената информация от общините. В края на всяка работна седмица, Областна администрация изпраща в МРРБ „Регистър седмична справка“.

  В област Добрич пет общини участват в Националната програма.

  Има регистрирани общо 106 сдружения на собствениците, от които - 93 са с регистрирани заявления за интерес и финансова помощ. Одобрените заявления за интерес и финансова помощ са 73 и съответно 73 са сключените договори между общините и сдруженията на собствениците.

  Сключените договори за целево финансиране между „Българска банка за развитие“ АД, Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Добрич и Кмета на съответната община са 70 броя.

  Стартирани са дейности по обследване за енергийна ефективност за 39 броя сгради. Завършени и въведени в експлоатация са вече 4 броя сгради, 3 в община Тервел и 1 в община Генерал Тошево.


  Община

  Брой регистрирани сдружения на собствениците

  Брой подадени ЗИФП

  Брой одобрени ЗИФП

  Брой сключени договори община - СС

  Брой искания за сключване на договори за целево финансиране към ББР

  Брой сключени договори за целево финансиране

  Брой сгради със стартирали дейности

  Брой сгради със стартирали СМР

  Брой сгради въведени в експлоатация

  1

  град Добрич

  51

  45

  42

  42

  42

  41

  30

   

   

  2

  Балчик

  5

  4

  4

  4

  3

  2

  2

   

   

  3

  Генерал Тошево

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  4

  Тервел

  23

  22

  22

  22

  20

  6

  6

  3

  3

  5

  Каварна

  26

  21

  4

  4

  4

  3

   

   

   

   

  Общо за област Добрич

  106

  93

  73

  73

  70

  53

  39

  3

  4  II. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ КРИЗИ

  В изпълнение на едно от основните си правомощия, а именно: да организира и ръководи управлението при кризи на територията на областта, както и да координира действията при защита на населението при бедствия, Областният управител провежда нормативно разписани действия.

  Във фокуса на приоритетите, са превантивните дейности с цел предотвратяване или намаляване на риска от бедствия, както и дейности и мерки по отношение на зимната готовност на общините и компетентните институции в областта, отговорни за осигуряването на зимното почистване и поддържане през зимния сезон.

  Във връзка с това през отчетния период бяха извършени и периодичните проверки по защита от вредното въздействие на водите. Осъществен е необходимият контрол на водоемите в областта, както и обследване на проводимостта на речните корита. Плановите проверки се извършват от междуведомствена комисия, назначена от Областния управител два пъти в годината, а при необходимост и по-често, с цел предприемане на срочни превантивни мерки от органите на изпълнителната власт, собствениците и ползвателите на водостопански системи и водни обекти за недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите. Изготвят се и се изпращат съответни предписания към собствениците и ползвателите на водоемите. Извършва се последващ контрол.


  Предприети действия по превенция за предотвратяване разливането на река Батова и защита от наводняване на к.к. „Албена“ и поддържан резерват „Балтата“

  През изминалия едногодишен период, Областният управител осъществи активна комуникация с Министерство на околната среда и водите в посока действия и мерки за разрешаване на натрупани и нерешени с годините проблеми със заливането на к.к. „Албена“ от водите на река Батова. Няма налични данни в последните 20- 25 години да е правено почистване на речното корито, в резултат на което поройните дъждове през 2014 г. и 2015 г. предизвикаха три наводнения, засегнали пряко територията на к.к. „Албена“ и природен резерват „Балтата“. Само щетите за комплекс „Албена“ възлизаха на стойност над 5 милиона лева. Беше застрашена сигурността на пребиваващите туристи и се наложи провеждане на евакуация на засегнатите хотели с лодки през морето, както и с хеликоптер на Министерство на отбраната.

  В тази връзка, са проведени работни срещи в Министерството на околната среда и водите с участието на министър Ивелина Василева, заместник-министър Атанаска Николова, директора на „Национална служба за защита на природата“ - Мирослав Калугеров, директора на РИОСВ Варна - Венцислав Николов и директора на дирекция в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Ирина Димитрова. За пореден път са обсъдени мерки за изграждане на ново хидротехническо съоръжение за регулиране /отклоняване/ водите на река Батова при минимално ниво и при преминаване на висока вълна, както и мерки за почистване коритото на реката с цел осигуряване на проводимост. Двете дейности са взаимносвързани и изпълнението само на една от тях, няма да доведе до положителен ефект.

  Със Заповед на Областния управител е назначена работна група от експерти със задача да събере информация за река Батова, да направи експертна оценка и анализ на състоянието на проблемния участък и подготви технически задания за проектиране на хидротехническо съоръжение за оводняване на поддържан резерват „Балтата“ и проект за почистване коритото на река Батова за първи етап - от устието до хидротехническото съоръжение. В работната група имаше представител и на „Албена“ АД.

  След утвърждаване на техническите задания за проектиране, бе проведена процедура по обществена поръчка чрез публична покана при условията и реда на Глава осма “а“ от Закон за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: изготвяне на общ инвестиционен проект, включващ три взаимно свързани етап – проекта.

  С класирания на първо място участник - "ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД, гр. Варна бе сключен договор за изготвяне на инвестиционен проект № АСД-13-1/ 04.04.2016 г.

  Подадено е заявление за отпускане на безвъзмездна помощ за финансиране на горецитирания проект от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда.

  Преди да бъде внесен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, в съответствие с чл. 10, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на МКВПМС, е необходимо инвестиционният проект да бъде съгласуван с РИОСВ - Варна.

  Задвижена е съгласувателната процедура. Проектът е изпратен по компетентност до Министерството на околната среда и водите за становище.

  През септември 2016 г. в к.к. Албена се състоя среща с Министъра на околната среда и водите, специалисти от МОСВ и проектантите от "ПРОЕКТ ТРОЙ" ЕООД, гр. Варна, на която са обсъдени всички възможни проблеми, касаещи съгласуването и реализацията на техническите проекти. Очаква се официалното становище на МОСВ.

    1   2

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Отчет за дейността на Областния управител на област Добрич 11 ноември 2015 г. 11 ноември 2016 година