• ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС
 • През отчетния период: ПК БФ
 • ПК ЗСД
 • За отчетния период са приети общо 208 решения.
 • ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Приети са следните нови подзаконови нормативни актове
 • През отчетния период Общинският съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове
 • О С Н О В Н И Г Р У П И Р Е Ш Е Н И Я Н А О Б Щ И Н С К И Я С Ъ В Е Т БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
 • По приходите: 249 491 410 лв. Държавни приходи
 • Всичко държавни приходи: 89 886 140 лв. Общински приходи
 • Всичко общински приходи: 118 94 3 610 лв. Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 40 661 660 лв.
 • Всичко: 1 550 300 лв.

 • Скачать 474.79 Kb.


  страница1/3
  Дата24.09.2018
  Размер474.79 Kb.
  ТипОтчет

  Скачать 474.79 Kb.

  Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии


    1   2   3


  О Т Ч Е Т
  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БУРГАС И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.11.2017 г. – 30.04.2018 г.


  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
  На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии.

  Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.

  Като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност при спазване на изискванията на закона и съобразяване с интересите на гражданите на Общината.

  Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно съгласно чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.


  През отчетния период Общинският съвет е провел 6 редовни заседания, 2 извънредни заседания и тържествена сесия по случай Никулден – празник на гр.Бургас. Общо отсъствали по уважителни причини – 10 общински съветника, а без предварително уведомление - 1 общински съветника, които са санкционирани съгласно чл.79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.
  Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас заседанията се свикват от неговия председател. Уведомлението за заседанието съдържа деня, часа, мястото и проект за дневния ред и се оповестява не по-рано от 7 дни преди заседанието в местните медии, интернет-сайтовете на Община Бургас и на Общински съвет – Бургас. Заседанията се провеждат всеки последен вторник на месеца и продължават през следващите дни до изчерпване на дневния ред в заседателната зала , находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет.2.

  Гражданите могат да се изказват на съвета само по въпроси включени в дневния ред в рамките на 5 минути след предварително писмено искане, входирано в деловодството на съвета в 3-дневен срок преди сесията и след процедура по допускане на изказването, която се провежда от Общински съвет по време на заседанието.

  Докладните записки, протоколите от заседанията на постоянните комисии, протоколите от заседанията на Общинския съвет и приетите подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на Община Бургас, като се публикуват на официалната интернет-страница на съвета http://www.burgascouncil.org/ , както и на Община Бургас, в 7-дневен срок от приемането им и всеки, който ползва интернет и има желание, може да се запознае с тях.

  Гражданите на Община Бургас имат безпрепятствен достъп до Председателя на Общински съвет – Бургас, посредством приемния ден провеждан всяка седмица във вторник. През отчетния период в този ден Председателя на Общински съвет – Бургас се е срещнал със 13 граждани, като са обсъждали проблеми свързани с общински жилища, финансово подпомагане и др.


  ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –

  БУРГАС
  Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии.

  Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат предложените проекти за решения. Именно задълбоченото разглеждане на проектите за решения в няколко постоянни комисии води до внасяне в заседание на Общинския съвет на проекти на решения, по които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.

  Общинските съветници членуват и в много смесени комисии, заедно с представители на администрацията на Община Бургас, създадени по силата на наредби, правилници и други, с компетентност в областта на управлението и разпореждането с вещи и имоти – общинска собственост, рекламно-информационната дейност, преместваеми обекти, жилищно настаняване, уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ), подпомагане на малки и средни предприятия на територията на Община Бургас и други.

  Към Общински съвет-Бургас е създадена Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, която е постоянно действащ орган с компетентност по ЗПРКИ.

  Постоянните комисии са в състав от 7 члена. Настоящият Общински съвет има 13 постоянни комисии:


  1. Комисия по бюджет и финанси;

  2. Комисия по правни въпроси;

  3. Комисия по международно сътрудничество;

  4. Комисия по образование и вероизповедания;

  5. Комисия по здравеопазване и социални дейности;

  6. Комисия за младежта и спорта;

  7. Комисия по транспорт и морско дело;

  8. Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори;

  9. Комисия по устройство на територията;

  10. Комисия по общинска собственост и инвестиционна политика;

  11. Комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението;

  12. Комисия по култура и читалищна дейност;

  13. Комисия по туризъм.

  Заседанията на комисиите са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с общинско участие, когато са вносители на обсъжданите проекти за решения, представители на неправителствени организации и граждани, представители на медиите.

  Разглеждането на проектите за решения в постоянните комисии подпомага в последствие общинските съветници при гласуването им на заседание на Общинския съвет.

  През отчетния период постоянните комисии са провели общо 80 заседания. Общо отсъствали по уважителни причини – 49 общински съветника, а без предварително уведомление - 5 общински съветника, които са санкционирани съгласно чл.79, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас.


  През отчетния период:
  ПК БФ е провела 6 заседания;

  ПК ПВ е провела 6 заседания;

  ПК МСОПНО е провела 6 заседания;

  ПК ОВ е провела 6 заседания;

  ПК ЗСД е провела 6 заседания;

  ПК МС е провела 6 заседания;

  ПК ТМД е провела 7 заседания;

  ПК ООСЗХ е провела 6 заседания;

  ПК УТ е провела 7 заседания;

  ПК ОСИП е провела 6 заседания;

  ПК ОРСБД е провела 6 заседания;

  ПК КЧД е провела 6 заседания;

  ПК Т е провела 6 заседания.
  През отчетния период Общински съвет – Бургас е попълнил състава на следните комисии:


  • Тодор Атанасов Колев, Диян Вълков Димов, Юлиян Станков Станков, Милен Ненчев Ненчев, Станимир Димитров Апостолов и Стоян Иванов Колев за членове на Комисията по реклама;

  • Николай Иванов Иванов, Димитринка Иванова Буланова-Митрева, Георги Пенчев Кузманов, Тошко Добрев Иванов, Георги Василев Манев, Георги Дражев Атанасов, Пеньо Николов Мечков и Антон Пенев Берданков за членове на Комисията на по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас.

  Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждани на анкети. Те се избират от общинския съвет по предложение на председателя или от общински съветници. Задачите, числеността, състава и срока на действие на временните комисии се определят от общинския съвет. Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии. Тези комисии преустановяват дейността си с изготвяне на отчет и с решение на Общинския съвет.


  Бяха избрани Антон Берданков и Стоян Колев – за членове на Комисията по чл.7, ал.1 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас.
  За отчетния период са приети общо 208 решения.
  През този период в деловодството на Общински съвет – Бургас са постъпили и 105 жалби, писма, искания и заявления от граждани на Община Бургас, молби за опрощаване на задължения, заповеди и други писма на Областен управител, които са резолирани за разглеждане от ресорните комисии.
  Голяма част от тях засягат въпроси, които не са от компетентността на Общинския съвет, поради което се изпращат на компетентния орган – Община Бургас, РДНСК, РИОКОЗ и др. Много от предложенията в тях се възприемат и по тях се изготвят конкретни промени в подзаконови нормативни актове или решения по конкретни проблеми.
  ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
  Приети са следните нови подзаконови нормативни актове:


  1. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните мероприятия, включени в календара на Община Бургас (Протокол №34/28.11.2018 г.);  През отчетния период Общинският съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове:


  1. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Протокол №34/28.11.2017 г., Протокол №36/19.12.2017 г., Протокол №41/24.04.2018 г.);

  2. Правилник за дейността на ОП „Общински имоти“ (Протокол №34/28.11.2017 г., Протокол №39/27.03.2018 г.);

  3. Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, (Протокол №36/19.12.2017 г., Протокол №39/27.03.2018 г.);

  4. Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (Протокол №36/19.12.2017 г.);

  5. Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“ (Протокол №38/27.02.2018 г.);

  6. Правилник за финансово подпомагане  на процедури  „ин витро” на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас (Протокол №39/27.03.2018 г.);

  7. Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас (Протокол №39/27.03.2018 г., Протокол №41/24.04.2018 г.);

  8. Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори (Протокол №41/24.04.2018 г.);

  9. Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на
   територията на Община Бургас (Протокол №37/30.01.2018 г.).

   
  О С Н О В Н И Г Р У П И Р Е Ш Е Н И Я Н А

  О Б Щ И Н С К И Я С Ъ В Е Т

  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

  С решение по 6 от Протокол №37/30.01.2018 г. беше приет бюджета на Община Бургас за 2018 година, както следва:


  По приходите: 249 491 410 лв.
  Държавни приходи

  В това число:  • Обща субсидия за делегирани от държавата

  дейности по чл. 52 от Закона за Държавния

  бюджет на Република България за 2018 година 86 680 931лв.  • Собствени приходи за държавно делегирани

  дейности 167 816 лв.

  • Преходен остатък по дейности държавна

  отговорност 3 037 393 лв.
  Всичко държавни приходи: 89 886 140 лв.
  Общински приходи

  В това число:  • Данъчни приходи 39 060 000 лв.

  • Неданъчни приходи 53 953 694 лв.

  • Трансфери за местни дейности – обща

  изравнителна субсидия и за зимно поддържане

  и снегопочистване на общински пътища 1 518 800 лв.  • Целева субсидия от Републиканския

  бюджет за капиталови разходи 1 550 300 лв.

  • Трансфери между бюджети - 926 000 лв.

  • Банков заем от фонд „ФЛАГ“ 11 000 000 лв.

  • Погасяване главници общински дълг - 4 325 461 лв.

  • Друго финансиране - 3 278 857 лв.

  • Временни безлихвени заеми 2 173 372 лв.

  • Преходен остатък от общински дейности 18 217 762 лв.

  Всичко общински приходи: 118 943 610 лв.
  Индикативен годишен разчет за сметките

  за средства от Европейския съюз 40 661 660 лв.
  По разходите:                                                   249 491 410 лв.

  В това число:  • За дейности държавна отговорност            89 886 140 лв.

  • За общински дейности                             118 943 610 лв.

  • Индикативен годишен разчет за

  сметките за средства от Европейския съюз        40 661 660 лв.

  1.2. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2017 г. в размер на 21 255 155 лева съгласно Приложение №4  • за държавна отговорност 3 037 393 лв.

  • за общински отговорност 18 217 762 лв.

  2. Утвърждава разчет за финансиране на капиталовите разходи съгласно Приложение №3, в т.ч. разпределението на средствата от целева субсидия, съгласно чл. 52 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 година за:  • Обект №2818 „Спортен комплекс „Славейков“ 1 550 300 лв.

  Всичко: 1 550 300 лв.
  2.1. Утвърждава разпределение на разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 5 460 000 лв., съгласно Приложение №6 .
  2.2 Одобрява разпределение на средствата по Приложение №3 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2018 година, със следните изменения и допълнения:

  - Наименованието и стойността на об. 2857 „Изграждане на Парк на миниатюрите в Парк Езеро“ се променят по следния начин: об. 2857 „Парк на миниатюрите-Бургас, парк „Европа“, в ж.к. „Славейков“, парк „Св. Троица“- проектиране и изграждане, Собствени бюджетни средства - 200 хил. лева и СЕС – 1 млн. лева;  

  - об. НОВ – Проектиране и изграждане на Градски стадион в УПИ IV в кв. 4а по плана на ПЗ „Юг Запад“ – 100 хил. лева – собствени бюджетни средства;

  - об. НОВ – Закупуване на медицинска апаратура за медицинските заведения - ДКЦ 1, ДКЦ 2, МЦ 1, МЦ 2, МЦ 3  – 100 хил. лева, собствени бюджетни средства. Средствата ще се изразходват съгласно списък, одобрен от Общински съвет – Бургас.


  3. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз, както следва:

  ( в лева)  Приходи Разходи

  40 661 660 40 661 660


  4. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
  4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
  4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
  4.3. в изпълнение на правомощията си по т. 4 Кметът издава заповеди;
  5. Възлага на Кмета на Общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
  6. Одобрява максималният размер на новите задължения, които възникват текущо да е в рамките на одобрения бюджет.
  7. Одобрява максимален размер на поетите ангажименти през 2018 година – 109 500 000 лева, които подлежат на реализиране частично през 2018 година.
  8. Приема следните лимити за разходи:
  8.1. на основание чл. 37, ал. 2 от ПМС №322/22.12.2017 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от 3%) върху утвърдените средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;
  8.2. представителни разходи на Кмета в размер на 50 000 лева, на основание на чл. 88 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година;
  8.3. представителни разходи за Общинския съвет в размер на 10000 лева, на основание на чл. 88 ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година;
  9. Упълномощава Кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва: ДТ ”Адриана Будевска”, Куклен театър и Държавна опера Бургас;
  9.1. утвърждава съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата разчетените субсидии на културните институти в размер на 245 000 лева, в т.ч. за ДТ ”Адриана Будевска” – 105 000 лева, Куклен театър – 35 000 лева и Държавна опера Бургас – 105 000 лева.

  10. На основание чл. 36, ал.2, във връзка чл. 36, ал.1 т.1 от ПМС № 322/22.12.2017 година за изпълнение на Държавния бюджет за 2018 година, утвърждава списъци, съгласно длъжностните им задължения, на лицата които имат право на транспортни разходи по вътрешноградския транспорт, съгласно Приложение № 5.1


  11. На основание чл. 36, ал.2, във връзка чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС № 322/22.12.2017 година одобрява 90% от действителните транспортни разходи за 2018 г. на длъжностите и лицата за дейности местна отговорност, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.2

  12. На основание чл. 36, ал.2, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ПМС № 322/22.12.2017 година одобрява 80% от действителните транспортни разходи за 2018 г. на лицата работещи в ПФА “Странджа“, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 5.3


  13. Одобрява сума в размер на 1 150 000 лева за спорт, в т.ч.:
  13.1. Съгласно чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорта одобрява финансов ресурс в размер на 800 000 лева за спортни клубове, колективни и индивидуални спортове - детско-юношески школи, които ще бъде разпределен съгласно Наредбата за финансово подпомагане на бургаски спортни клубове;
  13.2. Одобрява сумата от 10 000 лева за субсидиране на аматьорски и ведомствени спортни клубове, разпределена съгласно Приложение №13.1
  13.3. Одобрява сумата от 11 500 лева за субсидиране на спортни клубове за хора с увреждания, разпределена съгласно Приложение№13.2
  13.4. Одобрява сумата от 298 000 лева за финансиране на местни и национални спортни мероприятия и прояви; разпределени съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в календара на община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.3, Протокол № 34/28.11.2017 г., разпределена съгласно Приложение№13.3  в т.ч. Европейско първенство по ветроходство – 30 000 лв., Турнир по конен спорт – 13 000 лв., допълнителни средства за спортни мероприятия – 28 000 лв., включване на ново мероприятие Трети световен шампионат по тайчи чуан – ушу – 0 лв.
  13.5. Одобрява сумата от 30 500 лева за други дейности в областта на спорта, разпределена съгласно Приложение№13.4, в т.ч. добавя т.6 Николай Богданов Павлов за участие в в Световно първенство по силов трибой – 2 000 лв.  
  14. Одобрява бюджетна сметка на Детска млечна кухня за 2018 година за реализирани приходи от стопанска дейност, съгласно Приложение №7
  15. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда, съгласно Приложение №8
  16. Одобрява субсидии на нестопански организации в размер на 459 000 лева, съгласно Приложение №10, в т.ч. субсидия на Тракийско дружество - 15 000 лева
  17. Одобрява сумата от 4 325 461 лева за погасителни вноски по главница на общинския дълг.
  18. Одобрява сума в размер на 5 245 103 лева за помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

  • за карти на правоимащи (пенсионери, ученици, инвалиди и други 4 845 103 лв.

  • транспорт на хора с увреждания 300 000 лв.

  • еднократни безвъзмездни помощи по решение на Общински съвет 75 000 лв.

  • финансови помощи от Общински здравен фонд 25 000 лв.

  19. Одобрява стандарти за издръжка в детските заведения на едно дете, както следва:  • за дете в детска градина с 3 и под 3 групи 840 лв.

  • за дете в детска градина с над 3 групи 810 лв.

  • за дете със специални образователни потребности 910 лв.

  • за храна на дете на 5-6 годишна възраст в

  подготвителна група – задължително предучилищно целодневно обучение 260 лв.
  20. Субсидирането на разходи за дейности, финансирани с общински приходи се извършват в размер на 85 на сто от одобрените от Общинския бюджет за 2018 година с изключение на разходите на второстепенните разпоредители в сферата на образованието за дейности общинска отговорност, като останалите 15 на сто се предоставят през четвъртото тримесечие, след анализ на изпълнението на общинските приходи и при доказана финансова необходимост.
  21. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят средства, съгласно КТД при финансова възможност в рамките на бюджет 2018 година, а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки средствата, предвидени по бюджетите им за 2018 година.
  22. Одобрява извършването на разходите до размера на фактическите, съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. Детски градини, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж, Младежки културен център и други за сметка на останалите местни приходи.
  23. Одобрява сумата от 120 000 лева за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.
  24. Одобрява сумата от 80 050 лева за финансиране дейността на обществения посредник, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка на Омбудсман и сътрудници.
  25. Дава съгласие за подпомагане разходите за погребения в размер на 73 000 лева на социално слаби граждани (самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в служби за социално подпомагане).
  26. Приема  Общинска  културна  програма за 2018 година в  размер на  873 000  лева, съгласно Приложение №9, в т.ч.

  - по т. 37. от Приложение №9 – Други културни прояви: „Празници Емил Чакъров“, Съфинансиране на изложби на бургаски художници и др. – 17 000 лева

  - по т. 39. от Приложение №9 – Съфинансиране на книги, издавани от бургаски автори/Средствата се представят на Сдружение „Бургаска писателска общност“ – 15 000 лева

  - по т. 40. от Приложение №9 – Съфинансиране на културни проекти  съгласно „Правилник за условията реда и критериите за предоставяне на финансови средства на организации и артисти на свободна практика от Община Бургас“ – 70 000 лева.


  27. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11, като дава съгласие, в списъка с второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 г. да бъдат включени нови разпоредители, които прилагат делегиран бюджет:
  - Детска градина „Пинокио“;

  - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации;


  28. Утвърждава бюджетите за 2018 година на второстепенните разпоредители, в т.ч. по Приложение № 2.1 Разходи общински дейности:

  - ОП „Общински имоти“ – Издръжка - 2 445 410 лева, в т.ч. 12 000 лева, съгласно решение на Общински съвет – Бургас по т.18/Протокол №34/28.11.2017 г. за ремонт на женски манастир „Света Богородица“, землище кв. Горно Езерово.  - ОП „Спортни имоти“ – Издръжка – 2 076 350 лева.
  29. Определя лимит за поемане на нов общински дълг от фонд „ФЛАГ“ в размер на 11 000 000 лева и максимален размер на общинския дълг към края на 2018 година – 40 900 100 лева.
  30. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на проекти съгласно програма на Община Бургас за публично-частни партньорства за реализация на малки благоустройствени проекти.
  31. На основание чл. 100, ал. 1, т. 4 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 40 000 лева на Специализирана болница за активно лечение „Пневмо-фтизиатрични заболявания”.
  32. На основание чл. 100, ал. 1, т. 4 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 30 000 лева на Медицински център 3 – Звено спортна медицина.
  33. На основание чл. 100, ал. 1, т. 4 от Закона за лечебните заведения одобрява сумата от 130 000 лева за Център за кожно-венерически заболявания
  34. Одобрява като предоставен трансфер сума в размер до 170 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи за полицейския състав на звеното определено за охрана.
  35. Одобрява сумата от 20 000 лева на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи за закупуване на гориво, консумативи и технически средства
  36. Одобрява сумата от 20 000 лева за Зонално жандармерийско управление - Бургас за гориво, резервни части, консумативи и ремонт на автомобилите, ангажирани с охрана.
  37. Одобрява сумата от 10 000 лева за подпомагане дейността на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” за закупуване на пожарникарски ботуши, диелектрически ножици и други.
  38. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси утвърждава актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, съгласно Приложение №15.
  38.1. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3, т.4, за лицата от подсектор „Местно управление“, съгласно Приложение №14
  39. Утвърждава на основание чл. 94, ал. 7 от Закона за публичните финанси тримесечно разпределение на Бюджет 2018 година.
  40. На основание чл. 94, ал. 3, т.4 от Закона за публичните финанси определя сума в размер на 500 000 лева – просрочени вземания, които да бъдат събрани през 2018 г. ;
  41. Одобрява сумата от 500 000 лева за Фонд “Мостово финансиране и съфинансиране на проекти“.
  42. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
  42.1. членски внос - 179 550 лева;
  42.2. читалища - 770 500 лева за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност;
  43. Одобрява сумата от 10 000 лева за съфинансиране на проекти на неправителствени организации съгласно Правилника за предоставяне на средства от общинския бюджет, приет на сесия на Общински съвет през месец февруари 2009 година (т.14 от Протокол №18/19-26.02.2009 година).
  44. Одобрява сумата от 340 000 лева за финансиране стимулиране на полетите в Бургас;
  45. Одобрява сумата от 100 000 лева, в рамките на средствата по дейност 389 „Други дейности на образованието“ за програма „Бургаски деца“. Средствата ще бъдат разпределяни от комисия, съгласно Правила за насърчаване и подкрепа на ученици с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“, приети с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол № 24/ 28.02.2017 г.
  46. Одобрява сумата от 50 000 лева за финансиране на дейности за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия със седалище и адрес на управление на територията на Община Бургас, отпускани съгласно Правилник, Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 2, Протокол № 9/24.04.2012 г.
  47. Одобрява сумата от 136 000 лева за подпомагане обучението на 100 студенти в IT сектора, чрез поемане на семестриалните такси за обучение, в т.ч. на 50 студенти в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 36 000 лева и на 50 студенти в Бургаски свободен университет – 100 000 лева.
  48. Одобрява сумата в размер до 225 000 лв. за съфинансиране по Проект „Красива България”.
  49. Дава съгласие временният недостиг на средства по сметки за средства от Европейския съюз, за финансиране на проекти по оперативните програми, да се покрива от временен или безлихвен заем от бюджетни, сметки за средства от Европейския съюз и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
  50. Разходването на бюджетни средства (без целевите средства) се осъществява при съблюдаване на приоритети:
  50.1. разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;
  50.2. постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти;
  51. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по приетия от Общински съвет бюджет.
  52. Допълва списъка на лицата, които имат право на транспортни разходи по вътрешноградския транспорт, съгласно Приложение № 5.1, със Списък на служители от дирекция „Строителство“
  53. Намалява издръжката на дейност 122 „Общинска администрация“ с 19 600 лева.
  Беше приет списък на преходните обекти, които да бъдат заложени в бюджета за 2018 г.
  Взето беше решение да се включат в разчета за финансиране на капиталовите разходи на бюджет 2018 г. средства за изграждане на паркоместа по северозападния тротоар на ул. „Поморийска“ от кръстовището с ул. „24-ти Черноморски пехотен полк“ до паркинг пред северен плаж.

  УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
    1   2   3

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите постоянни комисии

  Скачать 474.79 Kb.