Скачать 460.56 Kb.


страница1/10
Дата29.01.2019
Размер460.56 Kb.

Скачать 460.56 Kb.

Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ФИЗИКА 2
1.Електромагнетизъм

- Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити.

- През 1820 година френския физик Ампер открил взаимодействие между два успоредни проводника, по които протичат токове.Така се формирала нова област наречена електромагнетизъм.

- Както в пространството около неподвижните заряди възниква електростатично поле, така и в пространството около проводниците, по които протича ток, движещите се електрични заряди и постоянните магнити съществува силово поле, наречено магнитно.

- Магнитното поле възниква само около движещи се електрични заряди за разлика от електростатичното поле.

- Обикновено ролята на пробен обект се изпълнява от равнинен токов контур,чиито размери са малки и могат да се пренебрегнат в сравнение с разстоянието между контура и източника на магнитното поле.

- Токовият контур се характеризира с две величини:посока на нормалата n и магнитен момент p.За положителна посока на нормалата се приема посоката, свързана с посоката на тока по контура по следния начин( правило на свитите пръсти на дясната ръка), ако свитите пръсти показват посоката на тока, положителната посока на нормалата се определя от посоката на палеца нагоре.

- Магнитният момент на рамката се определя от произведението на големината на тока, площта на контура и единичния вектор на нормалата.

- p=ISn

- Действието на магнитното поле върху токовия контур се изразява в това, че той се завърта на някакъв ъгъл и спира да се върти в момента, когато нормалата му е насочена успоредно на посоката на магнитното поле.- Завъртането на контура се дължи на двойка сили, създаващи въртящ момент, които е различен от нула.

- Възникващата двойка сили при α= 0 има въртящ момент равен на 0, а при α=90 въртящия момент има максимална стойност.

- Възникващия въртящ момент може да се представи чрез векторното произведение на два вектора: M = p x B, където величината B представлява количествена характеристика на магнитното поле и се нарича вектор на магнитната индукция.

- Магнитната индукция в дадена точка от еднородно магнитно поле числено се определя от максималния въртящ момент, действащ на токов контур с единичен магнитен момент.

- 

- Еднородно магнитно поле се нарича такова поле, чийто вектор на магнитната индукция не се променя по големина и посока във всички точки от полето.

- Графично магнитното поле се изобразява с помощта на линиите на магнитната индукия, които се наричат магнитни силови линии.

- Големината на магнитната индукция е пропорционална на броя на силовите линии, пресичащи единица площ.Магнитните силови линии винаги са затворени линии.

- Всяка малка частица представлява нов магнит с два полюса – северен и южен.Двата полюса не могат да съществуват разделени един от друг.

- Магнитните силови линии се затварят в рамките на обема на самия магнит и остават винаги затворени поради невъзможността да се разделят полюсите му.

- Палецът определя посоката на тока, а свитите пръсти – посоката на магнитните силови линии.Силовите линии в този случай, представляват концентрични окръжности с център проводника с ток.Те лежат винаги в една равнина, която е перпендикулярна на проводника и се пробожда от него в дадена точка.

- Силово поле с затворени линии се нарича вихрово.Следователно по своя характер магнитното поле е вихрово(непотенциално) .

- Токовете, които текат по проводниците и създават магнитно поле в пространството около себе си, се наричат макротокове.

- При един и същ макроток векторът на магнитната индукция ще има различни стойности във вакуум и в среда, различна от вакуум.Векторната величина която характеризира изменението на магнитната индукция в различни среди при един и същ макроток, създаващ полето, се нарича интензитет на магнитното поле и се означава с H.

- 

- Стойността на магнитната индукция в дадена точка от пространството около проводниците зависи от големината на тока, от формата и дължината на проводниците, а също и от разстоянието между тази точка и съответния проводник.

- 

- 

- 

- Магнитната индукция в дадена точка, в която се наслагват двете полета, ще бъде равна на векторната сума от векторите на магнитните индукции, създадени от двете полета в тази точка.

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Открити за пръв път на територията на Мала Азия в местността Магнезия и поради това били наречени магнити

Скачать 460.56 Kb.