• Място: ........................ (име, фамилия, длъжност)

 • Скачать 18.61 Kb.


  Дата03.05.2018
  Размер18.61 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 18.61 Kb.

  Относно: Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (зоп) с предмет: „Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб м в с. Бойково, Община Родопи”


  Образец 1  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  от:
  …………………………………………….................……………………...…………………………….

  (наименование на участника)

  ОТНОСНО:

  Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб. м в с. Бойково, Община Родопи”  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив

  След запознаване с изискванията за участие в настоящата поръчка за доставка и монтаж на резервоар в с. Бойково, Община Родопи, в качеството си на участник, в случай, че бъда избран за изпълнител, предлагам да изпълним поръчката при следните условия и съгласно изискванията на Възложителя:

  Срок на доставка на резервоара - ...............................работни дни (не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни), франко складова база на Възложителя.

  Срок за монтаж - ..................... работни дни след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

  Гаранционният срок на доставения резервоар е .......................... месеца и ще бъде посочен в придружаващите доставката документи, а гаранционният срок на извършените монтажни работи е ....................... месеца, след приключване на работите и предаването им със съотвения приемо-предавателен протокол.
  Прилагам всички изискуеми декларации, а именно:


  • Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП – по образец;

  • Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по образец;

  • Декларация за приемане на условията на проекто-договора – по образец;

  Прилагам Пълномощно на лицето, което е упълномощено да ме представлява в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо).

  Срокът на валидност на нашата оферта е до ....................(дд/мм/гг) (не по-кратък от посочената в обявата дата) и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

  В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

  Декларирам, че сме запознати с условията на поръчката, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.


  Дата: .......... 2016 год. Подпис и печат: ..................................


  Място: ........................ (име, фамилия, длъжност)


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Относно: Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (зоп) с предмет: „Доставка и монтаж на резервоар с вместимост 100 куб м в с. Бойково, Община Родопи”

  Скачать 18.61 Kb.