• ПОЛИМСКИ МУЗЕЈ “ БЕРАНЕ Беране, децембар 2015. године
 • Члан 2
 • Беране,_____________2015.године Предсједник Скупштине Горан Киковић О б р а з л о ж е њ е Правни основ

 • Скачать 47.04 Kb.


  Дата02.02.2018
  Размер47.04 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 47.04 Kb.

  П р е д л о г одлуке о измјенама и допунама одлуке о организовањУ Јавне установе „полимски музеј“ беране

  О П Ш Т И Н А Б Е Р А Н Е


  П Р Е Д Л О Г
  ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПОЛИМСКИ МУЗЕЈ БЕРАНЕ

  Беране, децембар 2015. године

  На основу члана 45 став 1 тачка 2 и члана 51 став 3 Закона о локалној самоуправи („Службени лист РЦГ“, бр.42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и „Службени лист ЦГ“, бр. 88/09 , 03/10 и 38/12), члана 36 став 2 Закона о култури („Службени лист ЦГ“, бр.49/08 и 16/11, 40/11, 38/12), члана 57 у вези са чл. 58 Закона о заштити лица и имовине („Службени лист ЦГ“, бр.1/14), члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Беране („Службени лист РЦГ-општински прописи“, бр.21/04 и 34/06 и „Службени лист ЦГ“, бр. 06/11 ), и члана 6 Одлуке о организовању Јавне установе Полимски музеј Беране („Службени лист ЦГ-Општински прописи ,“ бр.09/09, 29/09 и 13/12), Скупштина општине Беране, на сједници одржаној дана __. __. ____. године, д о н и ј е л а ј е :  О Д Л У К У

  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПОЛИМСКИ МУЗЕЈ БЕРАНЕ

  Члан 1
  У Одлуци о организовању Јавне установе „Полимски музеј“ Беране („Службени лист ЦГ“, бр. 9/09, 29/09 и 13/12), у члану 5 став 1, послије алинеје 5 додаје се алинеја 6 која гласи:
  - врши заштиту своје имовине и запослених организовањем

  унутрашње службе заштите“.


  Досадашња алинеја 6 постаје алинеја 7.
  Члан 2

  Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу Црне Горе“-општински прописи.  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
  Број:02-030-

  Беране,_____________2015.године Предсједник Скупштине

  Горан Киковић

  О б р а з л о ж е њ е
  Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 45 став 1 тачка 2 и члану 51 став 3 Закона о локалној самоуправи , прописано је да Скупштина доноси прописе и друге опште акте и да се одлуком одлучује о правима и обавезама грађана, оснивају јавне службе и одлучује о другим питањима, у складу са законом и статутом општине. Чланом 36 став 2 Закона о култури прописано је да се промјена назива, дјелатности и сједишта установе врши оснивачким актом установе.Чланом 57 Закона о заштити лица и имовине је прописано да правна лица могу да организују унутрашње службе заштите. Чланом 33 став 1 тачка 2 Статута општине Беране прописано je да Скупштина доноси одлуке и друге опште акте. Чланом 6 Одлуке о организовању Јавне установе Полимски музеј Беране, прописано је да се промјена назива, дјелатности и сједишта Полимског музеја врши оснивачким актом.
  Разлози за доношење ове одлуке садржани су у члану 57 Закона о заштити лица и имовине Црне Горе, којим је прописано да ради заштите своје имовине и запослених привредно друштво, друго правно лице и предузетник могу да организују унутрашњу службу заштите.

  Представници Директоратa за безбједоносно заштитне послове и надзор Министарства унутрашњих послова Црне Горе, вршећи инспекцијску контролу у ЈУ „Полимски музеј“ - Беране, дана 02.10.2014. године, констатовали су неправилности у раду унутрашње службе која се бави заштитом имовине и запослених.

  С тим у вези, у ЈУ „Полимски музеј“- Беране, предузели су радње на отклањању утврђених неправилности. Радници службе унутрашње заштите ЈУ „Полимски музеј“- Беране добили су сертификате за обављање ове врсте послова, са стеченим звањем - Заштитар лица и имовине, послате су пријаве за полагање државног испита, те именован руководилац Службе заштите, израђене су књиге за евиденцију рада Службе, у складу са Законом о заштити имовине и лица (седам књига различитих намјена), Елаборат тахничке опремљености у складу са прописима о заштити од пожара, крађе и других хаварија и злоупотреба, Правилник о знаку Службе заштите ЈУ „Полимски музеј“Беране, Правилник о униформи Службе заштите, Правилник о начину понашања радника заштитарске службе. У току је уградња видео-надзора.
  Организовањем унутрашње Службе заштите, на начин прописан Законом о заштити лица и имовине Црне Горе,створени су услови за спријечавање угрожавања безбједности лица и имовине и противправне радње усмјерене према лицима и имовини која се штити.

  У унутрашњој Служби заштите распоредиће се лица која су у радном односу у установи и посједују наведене, одговарајуће дозволе за вршење послова заштите.

  За реализацију ове Одлуке, није потребно посебно издвајање средстава из Буџета Општине Беране, по основу зарада и других примања за запослене у Служби унутрашње заштите, у ЈУ „Полимски музеј“- Беране.

  С изложених разлога предлажемо одборницима да предложену Одлуку усвоје као у тексту предлога.


  Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  П р е д л о г одлуке о измјенама и допунама одлуке о организовањУ Јавне установе „полимски музеј“ беране

  Скачать 47.04 Kb.