• Юксел Халил Али
 • Решение за разпределение

 • Скачать 41.58 Kb.


  Дата12.05.2019
  Размер41.58 Kb.
  ТипРешение

  Скачать 41.58 Kb.

  П р о т о к о л за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Глумово с екатте 15179  УТВЪРДИЛ:.............П................

  /Диана Овчарова-Кмет на община Ивайловград/  П Р О Т О К О Л

  За разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Глумово с ЕКАТТЕ 15179

  Днес 16.04.2018 г. на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100 от ППЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение №5/29.01.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград, се проведе заседание на комисия, назначена съгласно Заповед №118/05.04.2018 г. на Кмета на община Ивайловград, в състав:


  Председател: Красен Кръстев – зам.-кмет на община Ивайловград

  Членове: 1. адв. Николина Шереметова

  2. Мария Иванова – главен експерт в Д ФСДУС

  3. Милен Апостолов – старши експерт в Д ФСДУС

  4. Златил Хаджиев – общински съветник
  се събра в заседателната зала на Община Ивайловград в изпълнение на задачата да разпредели ливади, мери и пасища от Общински поземлен фонд (ОПФ) между правоимащите лица(по смисъла на чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ), подали заявление по образец до Кмета на общината в срок до 10 март 2018 г., съгласно чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал.1 от ППЗСПЗЗ, да определи необходимите за всеки кандидат площ съгласно чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да извърши разпределение на имоти – общинска собственост с НТП: пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, между правоимащите лица, които имат животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Разпределението се извършва на основание чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

  Председателят на комисията провери и установи присъствието на посочените по-горе членове на комисията. Преди да започнат своята работа лицата от комисията подписаха декларация за свързаност по смисъла на Търговския закон – на основание пар.1, ал.1 и ал.2 на ТЗ.


  Комисията установи, че в срока по чл.37 ”и”, ал.5 от ЗСПЗЗ, а именно до 10 март 2018 г., от собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на село Глумово е подадено общо 1 брой заявление по образец до Кмета на община Ивайловград:

  1. Заявление с вх. №94-00-509/09.03.2018 г., депозирано от Юксел Халил Али;

  Комисията пристъпи към разглеждането по същество на подаденото заявление и приложените към тях документи, в резултат на което установи, че кандидата е приложил изискуемите съгласно чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ документи и реши, че той отговаря на условията за предоставяне под наем без търг или конкурс на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37и, и чл.24а, ал.6, т.4 от ЗСПЗЗ.

  Комисията констатира, че площта на определените с Решение №5/29.01.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград, пасища, мери и ливади от ОПФ по землища на населените места, подлежащи на разпределение е недостатъчна за землището на село Глумово за задоволяване на необходимата за всеки кандидат площ, определена по реда на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ.

  Комисията пристъпи към определяне на необходимата за всеки кандидат площ и разпределяне на имотите – пасища, мери и ливади от ОПФ, определени с Решение № 5/29.01.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград, за индивидуално ползване.
  1. Юксел Халил Али – заявление с вх. №94-00-509/09.03.2018 г. е собственик на животновъден обект с рег. №/стар 6572-0008/ в землището на село Глумово, регистриран в Интегрираната информационна система на БАБХ.

  Съгласно Приложение №1 са вписани говеда над двегодишна възраст 75 бр./75ЖЕ, говеда над двегодишна възраст месо 75 бр./75ЖЕ, коне над 6-месечна възраст от местни (автохтонни) породи-Каракачански 8 бр./8ЖЕ.


  Съгласно Приложение №2 заявителя е посочил, че ползва пасища, мери и ливади – 000312, 000313, 000321, 000322, 000324, 000325, 000334 в землище на с. Чучулига; 000042 в землище на с. Сборино; 000004, 000028, 000038, 000047, 000057, 000058, 000096, 000101 в землище на с. Глумово; 000119, 000139, 000146, 000150, 000193, 000209, 000210, 000222, 000223, 000225, 000226, 000232, 000233, 000234, 000265, 000283, 000378, 000563 в землище на с. Попско.
  Съгласно договори за наем на земеделска земя до 01.10.2018 г. животновъда ползва – 000193, 000210, 000222, 000223, 000232, 000233 в землище на с. Попско; 000324, 000325 в землище на с. Чучулига; 000052 в землище на с. Глумово.
  От приложената към заявлението справка на БАБХ, се установи, че в животновъден обект с рег. № /стар 6572-0008/ в землището на село Глумово са регистрирани крави-месодайни 73+2 бр./75 ЖЕ, телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване 9 бр./5,4 ЖЕ, телета и малачета до 1 г. 11 бр./6,6 ЖЕ.
  Съгласно чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ същия има право да получи пасища, мери и ливади от ОПФ в размер до 1305,00 дка от І до VІІ категория или до 2610,00 дка от VІІІ до Х категория.
  Съгласно направената от комисията актуална официална справка на МЗХ към 01.02.2018 г. заявителя ползва пасища, мери и ливади 0,000 дка от І до VІІ категория или до 674,804 дка от VІІІ до Х категория.

  Заявителят притежава 87,00 ЖЕ.


  При разпределението на пасищата, мери и ливади от ОПФ в землището на село Глумово, ЕКАТТЕ 15179, комисията предлага за животновъден обект с рег. № /стар 6572-0008/, правоимащото лице да получи под наем следните имоти:
  Решение за разпределение: 000028 – пасище с храсти с площ 416.457 дка IX кат., 000038 – пасище, мера с площ 119.896 дка IX кат., 000052 – пасище с храсти с площ 17.497 дка IX кат., в землище на с. Глумово.
  Поради недостиг на пасища, мери и ливади в землището на с. Глумово, комисията реши на животновъда да се разпределят още площи в съседните землища.
  Настоящият протокол по чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи следва да се обяви в кметствата на съответните землища и да се публикува на интернет страницата на Община Ивайловград.

  Протоколът може да се обжалва от заинтересованите лица по отношение на площта на разпределените имоти в 14 – дневен срок пред Районен съд гр. Ивайловград. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.


  КОМИСИЯ:
  Председател...............П..................

  /Красен Кръстев – зам.-кмет на община Ивайловград/

  Членове: 1...............П...................

  / адв. Николина Шереметова /


  2 ................П.................

  / Мария Иванова – главен експерт в Д ФСДУС /


  3 .............П....................

  /Милен Апостолов – старши експерт в Д ФСДУС/

  4 ...............П..................

  /Златил Хаджиев – общински съветник/
  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  П р о т о к о л за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на село Глумово с екатте 15179

  Скачать 41.58 Kb.