• ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Д-25-18/16 У следећем : МЕЊА СЕ
 • ЈН бр . Д-2 5 -18 / 1 6 .
 • IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
 • 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
 • 3. ПАРТИЈЕ

 • Скачать 39.18 Kb.


  Дата15.09.2017
  Размер39.18 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 39.18 Kb.

  Панчево, 21. 07. 2016. Д-25-18/16
  Панчево, 21.07.2016.

  Д-25-18/16
  На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац сачињава:

  ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. Д-25-18/16
  У следећем :

  1. МЕЊА СЕ:

  Део текста на страни 13/33 у Поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ тачка 2. у делу који се односи на датум отварања понуда и сада гласи:

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу која је дата на адресном обрасцу (поглавље VI). Адресни образац правилно попунити и налепит на коверат или кутију у којој је понуда за ЈН бр. Д-25-18/16. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2016. године до 10:00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, убележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Запримљену неблаговремену понуду Наручилац ће неотворену и у најкраћем року вратити понуђачу уз образложење.

  Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 29.07.2016. године у 10:15 часова на адреси: ЈКП „Водовод и канализација“; Ослобођења 15; Панчево. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.
  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

  Приликом израде конкурсне документације дошло је до техничког пропуста приликом уписивања датума за крајњи рок за достављање понуда. Уочену грешку Наручилац је исправио и објављује исправку истог дана објаве огласа.


  У наставку текста налази се измењена страница конкурсне документације.
  IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
  1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
  Понуђач је дужан да сачини понуду на српском језику.
  2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу која је дата на адресном обрасцу (поглавље VI). Адресни образац правилно попунити и налепит на коверат или кутију у којој је понуда за ЈН бр. Д-25-18/16. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2016. године до 10:00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, убележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Запримљену неблаговремену понуду Наручилац ће неотворену и у најкраћем року вратити понуђачу уз образложење.

  Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 29.07.2016. године у 10:15 часова на адреси: ЈКП „Водовод и канализација“; Ослобођења 15; Панчево. Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

  Понуда мора да садржи:


  • Техничку спецификацију односно образац III, потписан и оверен печатом;

  • Образац понуде, попуњен, потписан и оверен печатом;

  • Модел уговора, попуњен, потписан и оверен печатом;

  • Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен печатом;

  • Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, попуњен, потписан и оверен печатом;;

  • Доказе о испуњавању додатних услова


  3. ПАРТИЈЕ

  Набавка није опредељена по партијама.


  4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

  Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Панчево, 21. 07. 2016. Д-25-18/16

  Скачать 39.18 Kb.