страница3/9
Дата28.08.2018
Размер1.65 Mb.

Перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю


1   2   3   4   5   6   7   8   9

2802 00 00 00

Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна

0

2803 00

Тільки відпрацьоване активоване вугілля (крім відпрацьованого активованого вугілля, що утворюється у процесі підготовки питної води, у харчовій промисловості і у виробництві вітамінів)

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

6) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

7) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.2804

Водень, інертні гази та інші неметали

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.2805

Лужні або лужноземельні метали; рідкісноземельні метали, скандій та ітрій, у чистому вигляді, у сумішах або сплавах; ртуть

0

2806

Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота

0

2807 00 00 00

Сірчана кислота; олеум

0

2808 00 00 00

Азотна кислота; сульфоазотні кислоти

0

2809

Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти визначеного або невизначеного хімічного складу

0

2810 00

Оксиди бору; борні кислоти

0

2811

Неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів, крім тих, що класифікуються в товарних позиціях 2806 - 2810 згідно з УКТЗЕД

0

2812

Галогеніди та галогенідоксиди неметалів

0

2813

Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору технічний

0

2814

Аміак, безводний або у водному розчині

0

2815

Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію

0

2816

Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію

0

2817 00 00 00

Оксид цинку; пероксид цинку

0

2818

Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; гідроксид алюмінію

0

2819

Оксиди та гідроксиди хрому

0

2820

Оксиди марганцю
2821

Оксиди та гідроксиди заліза; мінеральні барвники, що містять 70 мас. % або більше сполук заліза у перерахунку на Fe2O3

0

2822 00 00 00

Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні

0

2823 00 00 00

Оксиди титану

0

2825

Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди та пероксиди металів

0

2826

Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та інші комплексні солі фтору

0

2827

Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид оксиди

0

2828

Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти

0

2829

Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати

0

2830

Сульфіди; полісульфіди, визначеного або невизначеного хімічного складу

0

2831

Дитіоніти та сульфоксилати

0

2832

Сульфіти; тіосульфати

0

2833

Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)

0

2834

Нітрити; нітрати

0

2835

Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати визначеного або невизначеного хімічного складу

0

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить карбамат амонію

0

2837

Ціаніди, оксиди ціанідів та комплексні ціаніди

0

2839

Силікати; силікати лужних металів технічні

0

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

0

2841

Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот

0

2842

Солі неорганічних кислот або пероксокислот, включаючи алюмосилікати визначеного або невизначеного хімічного складу, крім азидів та тих, що класифікуються в товарних позиціях 2826 - 2841 згідно з УКТЗЕД

0

2843

Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів із визначеним або невизначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів

0

2844

Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці продукти

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196.2845

Ізотопи, крім включених до товарної позиції 2844 згідно з УКТЗЕД; їх органічні або неорганічні сполуки з визначеним або невизначеним хімічним складом

0

2846

Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей цих металів

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.2847 00 00 00

Пероксид водню, отвердний або не отвердний сечовиною

0

2848 00 00 00

Фосфіди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім ферофосфорних сполук

0

2849

Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом

0

2850 00

Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з визначеним або невизначеним хімічним складом, крім сполук, що є карбідами товарної позиції 2849 згідно з УКТЗЕД

0

2852

Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, крім амальгам

0

2853 00

Неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів

0

2901

Вуглеводні ациклічні

0

2902

Вуглеводні циклічні

0

2903

Галогеновані похідні вуглеводнів

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару;

11) Погодження та ліцензію на експорт або імпорт озоноруйнівних речовин, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2015 № 1176.


2904

Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.2905

Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2906

Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2907

Феноли; фенолоспирти

0

2908

Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні фенолів або фенолоспиртів

0

2909

Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів визначеного або невизначеного хімічного складу та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2910

Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефіри, що містять у структурі тричленний цикл, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2911 00 00 00

Ацеталі і напівацеталі, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2912

Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; циклічні полімери альдегідів; параформальдегід

0

2913 00 00 00

Похідні речовин товарної позиції 2912 згідно з УКТЗЕД, галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані

0

2914

Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2915

Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2916

Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2917

Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2918

Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2919

Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2920

Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

0

2921

Сполуки з амінною функціональною групою

0

2922

Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група

0

2923

Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди визначеного або невизначеного хімічного складу

0

2924

Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять функціональну амідну групу

0

2925

Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) та функціональну імінну групу

0

2926

Сполуки, що містять функціональну нітрильну групу

0

2927 00 00 00

Діазо-, азо- або азоксисполуки

0

2928 00

Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну

0

2929

Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту

0

2930

Сполуки сіркоорганічні

0

2931

Органо-неорганічні сполуки, крім сіркоорганічних сполук

0

2932

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) кисню

0

2933

Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту

0

2934

Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або невизначеного хімічного складу; інші гетероциклічні сполуки

0

2935 00

Сульфонаміди

0

2936

Провітаміни та вітаміни природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику

0

2937

Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі із ланцюговими модифікованими поліпептидами, що використовуються переважно як гормони

0

2938

Глікозиди, природні або одержані шляхом синтезу, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні

0

2939

Алкалоїди рослинного походження, природні або синтезовані, їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні

0

2941

Антибіотики

0

2942 00 00 00

Органічні сполуки, крім антибіотиків та тих, що класифікуються в товарній позиції 2940 згідно з УКТЗЕД

1

3002 90 50 00

Культури мікроорганізмів

0

3006 92 00 00

Фармацевтичні відходи

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120;

5) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

6) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

7) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

8) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

9) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

10) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

11) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


3101 00 00 00

Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці або ні; добрива, одержані в результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного або рослинного походження

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Посвідчення про державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів (у разі імпорту); або дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

5) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

6) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

7) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

8) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

9) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

10) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

11) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

12) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.3102

Добрива мінеральні або хімічні, азотні

0

3103

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні

0

3104

Добрива мінеральні або хімічні, калійні

0

3105

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг

0

3201

Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші похідні

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару;11) Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).

3202

Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати для обробки матеріалу перед дубленням

0

3203 00

Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвні екстракти, за винятком тваринного вугілля) визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені з барвників рослинного або тваринного походження

0

3204

Тільки органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників; органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні препарати або як люмінофори визначеного або невизначеного хімічного складу, в аерозольній упаковці

1

3205 00 00 00

Лаки кольорові; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 згідно з УКТЗЕД, виготовлені на основі цих лаків

0

3206

Барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до групи 32 згідно з УКТЗЕД, що відрізняються від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205 згідно з УКТЗЕД; неорганічні продукти видів, які використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хімічним складом

0

3206 20 00 00

Пігменти та препарати, виготовлені на основі сполук хрому

0

3207

Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців

0

3208

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до групи 32 згідно з УКТЗЕД

0

3209

Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі

0

3210 00

Фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які використовують для остаточної обробки шкіри

0

3211 00 00

Готові сикативи

0

3212

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі

0

3213

Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо

0

3214

Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо

0

3215 11 00 00

Фарба друкарська чорна

0

3215 19 00 00

Фарба друкарська, крім чорної

0

3301

Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або детерпенізовані (які не містять терпенів), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших подібних речовинах, одержані способом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні продукти детерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій

0

3302

Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші препарати на основі запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв

0

3403 19 10 00

Мастильні матеріали із вмістом 70 мас. % або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних мінералів, які не є основними компонентами

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Дві копії договору про виконання робіт з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив) переробниками відпрацьованих мастил (олив);

5) Дві копії документів про оплату послуг з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив)

6) Дві копії ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 1221;

7) Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).


3403 19 90 10

Засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

3403 99 00 10

Інші засоби для змащування машин, механізмів і транспортних засобів

0

3504 00 00 00

Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних позицій; порошок із шкіри, хромований або нехромований

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;11) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.

3505

Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів або інших модифікованих крохмалів

0

3506

Готові клеї та інші готові клеїльні препарати (адгезиви), не включені до інших товарних позицій; продукти, що придатні для використання як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 1 кг

0

3601 00 00 00

Порохи

0

3602 00 00 00

Готові вибухові речовини, крім порохів

0

3603 00

Шнури вогнепровідні, шнури детонаторні; капсулі ударні або детонаторні, запали, електродетонатори

0

3604

Феєрверки (вироби для влаштування феєрверків), сигнальні, дощові (протиградові) ракети, протитуманні сигнали та інші піротехнічні вироби

0

3605 00 00 00

Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604 згідно з УКТЗЕД, розфасовані в індивідуальну упаковку, що перевозяться автомобільним транспортом

0

3606

Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матеріалів, зазначені у примітці 2 до групи 36 згідно з УКТЗЕД

0

3707

Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання

0

3802

Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугілля

0

3804 00 00 00

Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803 згідно з УКТЗЕД

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

6) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

7) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


3806

Тільки смоляні залишки після перегонки (переплавлені смоли)

1

3807 00

Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогічні продукти на основі каніфолі, смоляних кислот або рослинного пеку

0

3808

Тільки інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, засоби, що запобігають проростанню паростків, та регулятори росту рослин та аналогічні засоби, подані у формах або упаковках для роздрібної торгівлі або як препарати чи у вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий від мух)

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Посвідчення про державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів (у разі імпорту); або дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

5) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

6) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

7) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

8) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

9) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

10) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

11) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

12) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.3814 00

Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

11) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару;

12) Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).


3815

Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

0

3815 11 00

Каталізатори на носіях, які містять як активний компонент нікель або його сполуки

0

3815 12 00 00

Каталізатори на носіях, які містять як активний компонент дорогоцінні метали або їх сполуки

0

3817 00

Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902 згідно з УКТЗЕД

0

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

0

3825

Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені у примітці 6 до групи 38 згідно з УКТЗЕД

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

6) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

7) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

8) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

9) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

10) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

11) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

12) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.3910 00 00

Тільки силікони у первинних формах, в аерозольній упаковці

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

11) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


3915

Відходи, обрізки та скрап з пластмаси

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

6) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.4004 00 00 00

Тільки відходи каучуку або гуми (крім твердої гуми)

1

4012

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що вже використовувалися; масивні шини (литі шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободні стрічки, гумові

0

4017 00 00

Тільки відходи гуми твердої (наприклад, ебоніт)

1

4103

Шкури необроблені (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, але недублені, не вироблені під пергамент або не піддані подальшій обробці), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкур необроблених великої рогатої худоби, овець, шкурок ягнят, а також шкур та шкурок, зазначених у примітці 1(b) або 1(c) до групи 41 згідно з УКТЗЕД

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Документи про походження та законність набуття у власність або володіння об’єктів тваринного та рослинного світу;

5) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

6) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

7) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


4105 30 10 00

Дублена (чинена) шкiра або шкiряний краст iз шкур iнших тварин, без вовняного чи волосяного покриву із шкур iндiйських грубововняних овець, рослинного дублення, підданих або не підданих певнiй обробцi, але явно не придатних для безпосереднього використання для виготовлення виробiв із шкiри

1

4115 20 00 00

Тільки обрізки та інші відходи натуральної шкіри або композиційної шкіри, непридатні для виробництва шкіряних виробів

1

4301

Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутряних виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103 згідно з УКТЗЕД

0

4401

Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, стружка, уламки та відходи деревини та скрап, агломеровані або неагломеровані, у вигляді полін тощо (крім деревини у вигляді брикетів, гранул)

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Документи про походження та законність набуття у власність або володіння об’єктів тваринного та рослинного світу;

5) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

6) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

7) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

8) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.4403

Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусовані або небрусовані

0

4404

Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не оброблені іншим способом, що використовуються для виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або подібних виробів; деревина лущена та аналогічна

0

4501

Тільки відходи корка

1

4707

Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи)

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219.

6) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;7) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.

5003

Відходи шовкові (включаючи кокони, непридатні для розмотування, відходи коконних ниток та розпушені відходи)

0

5103

Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи відходи від прядіння, за винятком розскубаної сировини

0

5202

Відходи бавовни (включаючи відходи від прядіння та розщипану сировину)

0

5301 30

Пачоси та відходи льону

0

5302 90 00 00

Пачоси та відходи конопель (включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину)

1

5303 90 00 00

Пачоси та відходи волокна джутового та інших луб'яних текстильних волокон (за винятком волокон льону, коноплі та рами), включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину

0

6309 00 00

Одяг та інші вироби, що використовувалися

0

6310

Ганчір'я, що використовувалося або нове, рештки мотузок, канатів та тросів і вироби з мотузок, канатів або тросів, з текстильних матеріалів, що використовувалися

0

7001 00

Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; скло у блоках

0

7112

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для добування дорогоцінних металів

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Сертифікат походження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.1998 № 999;

6) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

6) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


7204

Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)

0

7404 00

Відходи і брухт, мідні

0

7501

Штейни нікелеві, агломерати оксидів нікелю та інші проміжні продукти металургії нікелю

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо);

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

6) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

7) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.


7502

Нікель необроблений

0

7503 00

Відходи та брухт нікелеві

0

7504 00 00 00

Порошки та луска нікелеві

0

7602 00

Відходи та брухт алюмінієві

0

7801

Свинець необроблений

0

7802 00 00 00

Відходи та брухт свинцеві

0

7806 00 10 00

Контейнери, оснащені захисним свинцевим екраном від радіації для транспортування та зберігання радіоактивних речовин

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1196;

11) Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).


7902 00 00 00

Відходи та брухт цинкові

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

5) Сертифікат походження,відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.1998 № 999;

6) Договір обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1219;

7) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

8) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару.8002 00 00 00

Відходи та брухт олов'яні

0

8101 97 00 00

Відходи та брухт з вольфраму

0

8102 97 00 00

Відходи та брухт молібдену

0

8103 30 00 00

Відходи та брухт танталу

0

8104 20 00 00

Відходи та брухт магнію

0

8105 20 00 00

Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт необроблений; порошки

0

8105 30 00 00

Відходи та брухт з кобальту

0

8106 00 10 00

Відходи та брухт вісмуту

1

8107

Кадмій і вироби з кадмію, включаючи відходи та брухт

0

8108 30 00 00

Відходи та брухт з титану

0

8109 30 00 00

Відходи та брухт цирконію

0

8110 20 00 00

Відходи та брухт сурми
8111 00 19 00

Відходи та брухт марганцю

0

8112 12 00 00

Берилій необроблений; порошки

0

8112 13 00 00

Відходи та брухт берилію

0

8112 19 00 00

Вироби з берилію

1

8112 22 00 00

Відходи та брухт хрому

0

8112 52 00 00

Відходи та брухт талію

0

8112 92 10 00

Відходи та брухт гафнію (кельтію)

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт германію

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт ванадію

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт ніобію (колумбію)

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт ренію

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт галію

1

8112 92 21 00

Відходи та брухт індію

1

8113 00 40 00

Відходи та брухт металокераміки

0

8548

Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та обладнання, в інших товарних позиціях групи 85 згідно з УКТЗЕД не зазначені

0

8908 00 00 00

Судна та інші плавучі засоби, призначені на злам

0

9306

Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети і аналогічне озброєння та їх частини; патрони, снаряди та інші боєприпаси та їх частини, включаючи дріб та пижі до патронів

0

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

5) Шляховий лист з посиланням на перевезення небезпечного вантажу (для вітчизняних перевізників);

6) Свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів національного або міжнародного зразка;

7) Свідоцтво про підготовку водія транспортного засобу до перевезення небезпечного вантажу національного або міжнародного зразка;

8) Аварійна картка системи інформації про небезпеку (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень);

9) Договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів (у тому числі під час морських, річкових, авіаційних та залізничних перевезень) відповідно до вимог Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 № 733;

10) Протокол (сертифікат) радіаційного дослідження;

11) Сертифікат якості (паспорт безпеки тощо) виробника продукції щодо складу та властивостей товару;

12) Сертифікат відповідності (якщо продукція підлягає обов’язковій сертифікації).9508

Тварини живі дикі товарної групи 01 згідно з УКТЗЕД у складі атракціонів, пересувних цирків, пересувних звіринців, пересувних театрів

1

1) Транспортна накладна для відповідного виду транспорту (міжнародна товаротранспортна накладна (CMR), товаротранспортна накладна (ТТН) залізнична накладна (СМГС), авіаційна накладна (Air waybill), коносамент (bill of lading), поштова накладна тощо);

2) Контракт (договір) на поставку товарів;

3) Рахунок фактура (invoice, account тощо).

4) Документи про походження та законність набуття у власність або володіння об’єктів тваринного та рослинного світу;

5) Дозвіл (сертифікат) для фауни та флори:

- дозвіл на імпорт чи експорт зразків видів дикої фауни і флори, включених до додатку І, а також на експорт зразків, види яких включено до додатків II і III Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕS); або

- сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції СІТЕS; або

- сертифікат на пересувну виставку для багаторазового переміщення через митний кордон України зразків, які є частиною цирку, пересувної виставки та об'єктом регулювання Конвенції СІТЕS.9705 00 00 00

Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес

0
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Коьрта
Контакты

    Главная страница


Перелік документів, які необхідно подати відповідному контролюючому органові для завершення відповідного виду державного контролю