• Vanağan vartabedninq aytkanı Проповедь вардапета Ванакана ( Мат . 2267)
 • Вардапет Йовханнес Саргавак
 • Xoltxas ı Jovhannes Sar ğ avaq vartabedninq aytkan ı Проповедь вардапета Йовханнеса Саргавака – Крак. 2412
 • Na oşta bununq üçün teprəndi
 • Da necik smit etkəymen zazmağa
 • Da anınq üçün smit etmə xolmağa.
 • Na bu barçanı anqıp da eskə keltirip, fərahlanıyım aytma
 • Проповедь албанского каталикоса о символе веры
 • 53-й главе ( О кончине святого вардапета Ванакана)
 • Alğış Tenqrigə” Nerses qatoğiqosnunq aytkanı, xaysı ki tiyişlidir barça krisdanlarğa övrənməgə «Слава Господу Богу!». • страница13/24
  Дата15.05.2017
  Размер3.59 Mb.

  Письменное наследие Кавказских албан том 1


  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

  Inam bilə tapunurmen ari Errortutiunnu da

  bir Tenqrilikni ayirılmağan

  Проповедь вардапета Ванакана о символе веры (Вен. 1750)
  Inanırmen Atağa ki, atalıxı yetövüsüzdür.

  Inanırmen Oğulğa ki, toğqanı tergövsüzdür.

  Inanпrmen Ari Canğa ki, Atadan ilgəri kelgəni aytovsuzdur Ata bilə da Oğul bilə haybatta da birliktə.

  Inanırmen da tapunurmen bir Errortutiundan yalğız Oğlunu, erki bilə Atanınq da biyənməxi bilə Ari Cannınq.

  Aşaxlandı bizim xutxarılmaxımız üçün, endi Köktən avedum bilə hreştağabedninq yürəkinə ari goys Mariamnınq; Aldı ten, can, es, adam tügəl yazıxtan başxa toğdu, tügəlliki bilə Tenqri da adam, eki tarbiyattan birləndi ayırılmağan birlənməx bilə.

  Sözü Tenqrininq adam boldu, da adam Tenqri boldu buzulmaxsız birlənməx bilə;

  Kirdi orenkkə ki, alarnı, kimlər ki orenk tibinə edilər, satun alğay yazıxtan. Sünətləndi orenkkə körə ki, sünətlənməgən yürəkimizni bizim arıtkay yazıxtan. Mığırdel boldu Jortananda necik adam da ufattı başın duşmannınq necik Tenqri. Xaçlandı cuhutlardan neçik adam da xutxardı adam millətin necik Tenqri.

  Kömüldü kerezmanda necik adam da turdu ölüdən necik Tenqri.

  Ağındı haybat bilə kökkə da olturdu onq yanına Atanınq biyikliktə. Kelməlidir ol kendi haybatı bilə Atanınq da Ari Cannınq yarğu etməgə ölülərgə da tirilərgə ki, anınq ölümsüz xanlıxına heç tügəllənməx yoxtur.

  Xaytıpmen menim yaman yazıxlarımdan, xaysın aytıyım ya xaysın biliniyim, zera ne ucu bar da ne xırığı.

  Krisdanlik yergəsinə tügəl bolmıyırmen, canımnı da tenimni yazıx bilə xaramğulatıpmen, ölər künümnü sağışlamıyırmen, da Tenqrininq xorxulu yarğusun esimə keltirmiyirmen.

  Vay manqa, vay manqa, vay men köpyazıxlığa ki, ne cuvap bersərmen Tenqrininq xorxulu yarğusuna! Da hali, umsanıp Tenqrigə da anınq yetövsüz şağavatına, aytarmen men menim yaman yazıxlarımnı bu surp yıxövnünq içinə Tenqrininq alnına, da surp Asduacacinninq, da barça arilərninq, köktəgilərninq da yerdəgilərninq, da menim din atamnınq alnına barça yazıxlarımnı, xaysı ki xılınıpmen canım da tenim bilə, da barça sağışlarım bilə, sözlərim bilə, da etkənlərim bilə, erkli u erksiz, bilgənim bilə da bilməgənim bilə, kündüz da kecə, egər övdə bolğanda, egər yolda yürügəndə, egər yuxlağanda, egər oyax bolğanda.

  Yazıxlımen beş seziklikim bilə, altı türlü teprənişim bilə, on eki gövdəm bilə, üç yüz altmış beş boğunlarım bilə, meğa Tenqrigə. Yazıxlımen közlərim bilə: hamaşa baxıp özgələrninq sürətinə, suxlanıpmen er kişigə, igitkə, özgəninq tirlikinə, közüm bilə körüp, esim bilə suxlanıpmen, da ne ki köz yazıxı bar, barçanı xılınıpmen, meğa Tenqrikə.

  Yazıxlımen xulaxlarım bilə: Tenqrininq buyruxun işitmə erinipmen, yoxesə xulax xoyupmen tiyişsiz sözlərgə, yaman ögütkə, panpas etməxni, çıxara berməxni, yergəsiz gələcѕilərni, yaman sözlərni xulax xoyupmen, da ne ki xulax yazıxı bar, barçanı xılınıpmen,

  meğa Tenqrigə.

  Yazıxlımen ağzım u tilim bilə: boş sözlərni sözləpmen, yalğannı aytıpmen, panbas etipmen, sökünc beripmen, xarğapmen, erikləpmen, küfür u yaman aytıpmen, artıxsı külüpmen, özgələrni küldürüpmen, akah yepmen, akah içipmen, boş gələcilər bilə özgələrni sağ fikirindən yaman sağışka keltiripmen, da ne ki ağız u til yazıxı bar, barçanı xılınıpmen, meğa Tenqrigə.

  Yazıxlımen yürəkim bilə: yaman sağış etipmen, Itlikkə, borniglikkə, oğurluxka da damahlikkə, zırgel etməxkə, yürəkim bilə kek saxlapmen urmağa, xanatmağa, öldürməgə, da Tenqrininq xorxulu yarğusun esimə keltirmiyirmen, menim ulu yazıxların xoyup, özgşninq kiçi yazıxların sağışlapmen, meğa Tenqrigə.

  Xollarım bilə yazıxlımen: artıx alıp, eksik beripmen, alıp yaşırıpmen, kişininqkinə xıyıpmen, sadağa bermiyirmen, aldapmen, zırgel etipmen, urupmen, xanatıpmen, yazıx da uyat yergə xol uzatıpmen, ne xadar bolupmen dinsizlik, cansızlıx etmə, etipmen, ol xadar canıma xıyıpmen ki, bir boğunumnu sağ da yazıxsız Tenqrigə saxlamıyırmen, meğa Tenqrigə.

  Ayaxlarım bilə yazıxlımen: yıxövümə tügəl bolmıyırmen, sağmosuma, ertəgi alğışka, tüş alğışına, tum haybatına da kecəgi alğışka, xastalarnı sorma da zındandagilərni barmıyırmen baxma, xariblərni övümə tındırmıyırmen, yalanaclarnı kiydirmiyirmen, aclarnı, susamışlarnı yedirip içirmiyirmen, da barça Tenqrininq yollarından yıraxlanıpmen, meğa Tenqrigə.

  Vanağan vartabedninq aytkanı

  Проповедь вардапета Ванакана (Мат. 2267)
  Nedir manisi xıtım kecəsi ki, saruyağ yeyirbiz bolsun Bayramnınq, alay Cnuntnunq? Yazıyır bunun üçün künü Gureğ Ağeksantraçin Teotos padşahğa bayram xıtımu üçün da aytıyır ki, ne üçün kecədən çeziliyirbiz: anınq üçün ki, Krisdos kecədən turdu...
  Вардапет Йовханнес Саргавак
  Одним из величайших албанских богословов Xlll в., чьи произведение дошли до наших дней на родном тюркском (албанском) языке, является автор 500 летного календаря и многочисленных церковных песен, ученик великого Мхитара Гоша вардапет Йовханнес Саргавак. Вардапет Киракос Гянджинский упоминает его в Xll главе «Краткой истории страны Албан»:

  «А вардапет Мхитар, как только услыхал, что князь вернулся в свою вотчину, [помня] прежнюю любовь и согласие между ними, приехал к нему. И поселился в монастыре, называемом Гетик, в Кайенском гаваре, на большой реке, называемой Ахстев, на правом ее берегу.

  Настоятелем монастыря был его ученик — вардапет, которого именовали Саркавагом; он с большой радостью принял [Мхитара] и сам прислуживал ему. [Мхитар] надолго обосновался там».

  Обширная информация, о его календаре и церковных песнях содержался в рукописи Румын. Мs 6 (23), однако эта рукопись, как пишет А. Гаркавец, утеряна во время передачи архивных материалов из города Герлы в город Клуж.  Йовханнес Саргавак, так же как его учитль Мхитар Гош был уроженцем г. Гянджа Азербайджана (Ямпольский 1957: 149—157). Гянджа,—пишет Тер-Григорян по этому поводу,—родина «историков и мыслителей того же периода (XII—XIII вв.- Б.Т.)—Мхитара Гоша, автора знаменитого… Судебника, историков Киракоса и Вардана (вардапет Вардан-Б.Т.) и ученого той же эпохи Ованнеса Саркавага» (Примеч. к «Истории» Киракоса Гандзакаци, Т- И. Тер-Григоряна, стр. 260).
  Xoltxası Jovhannes Sarğavaq vartabedninq aytkanı

  Проповедь вардапета Йовханнеса Саргавака – Крак. 2412
  (Отредактированные и измененные писцом XVl в. места выделены)

  Canım menim, zabun bolğan da yəsir etilgən şaytandan, nek yxlamassen tas bolganınqnı seninq? Xaysı umsa bilə tirəklənip bolupsen boş yaxşı əməldən? Ne etsərsen kləgəndə borclarınqnınq hesepin?

  Oşta alnınqa turuptur tas bolmaxınq, xaysı ki, artпx xutulmassen anınq üçün ki, öcəştirdinq yaratucınqnı çax sonquğadeg da kləmədinq tanma yaxşı etücinqni seninq, yoxsa xarşı turdunq da arxa döndürdünq anqar xarşı, xaysı ki, sövür edi seni da klər edi seninq xutxarılmaxınqnı. Na hali kim sazgərlətkəy üçışməxin anınq

  ya kim yalbarğay anınq haybatlı sürətin ki, barışkay birgənqə, zavallı da çarəsiz, necik keltirmədinq fikirinqə ululuxun haybatınınq anınq.

  Ne üçün hörmətləmədinq xutxarılmaxnı berüci buyruxun anınq?

  Ne səbəptən bulay klədinq tas bolmaxınqn seninq? Kim biy anqdırdı seni ki, baş tartkaysen Biyinqdən seninq?

  Kim soymacladı haybatınqnı seninq yaxot kim miskinlətti seni ulu xocalıxlarınqdan? Kimgə biyənip çıxtınq atalıx xuçaxından da müşxülləttinq şahavatın anınq, xaysı ki sövər edi seni da klər edi ki, hər vaxt xatına bolgıy edinq anınq! Da sen heçkə berip anı, bardınq duşmanlarınqnınq artından. Oğul hörmətin tas ettinq da barabar boldunq duşmanlarına anпnq. Ol yaxşılıxlarnı, xaysıların ki aldınq andan, anınq ornuna yamanlıx bilə anı tölədinq. Na oşta bununq üçün teprəndi yarlıxamaxı anınq xışımğa da teşkirildi isi sövükü anınq körəlməxsizlixkə, kötürülüptür xolu anınq urmaxka seni da xılıcı anınq itiləniptir, yaşnamax kibik, alma öçün duşmanlıxınqnпnq seninq. Da san edi ki, tek bu dünysda ögütləgiy edi, zera bilirmen ki, bunda zaman bilədir ögütü anınq, evet yetkincə almas anınq üsnə, zera anınq bilə tölənməs köplüxü aytovsuz yazıxlarınqnınq seninq. Oy-vay ulu acəmilikimə! Adam tarbiyatınınq yaşları dügüldürlər yetkincə yıxlama tas bolğanımnı menim! Zrgel boldum toy fərahliklərindən, keri tüştüm sanlı sövünclüklərdən da ari özdən saraydan, eksikliki artından cetninq eşiklər yapuldular. Da necik smit etkəymen zazmağa? Bolmağay ki işitilgəy manqa avaz, xulaxıma övrəncix bolğan, içkərtinki övdən, kləsə ki yarlıxovuçıdır. Bolmağay keri sürgəy meni kensindın necik törəsizlikni etücini yaxot buyrux etkəy baylap çıxarma da salma xalın xaranğuluxka. Oy-vay çarəsizliximə bununki acıxlı badmutiunnu işitməxkə, xaysı ki aytsar belindən kesip salma menqilik tirliktən da menqərmə ucsuz xıyınlarnı!

  San edi, ki heç toğmağıy edinq, da ne günəş yarпxın da körməgiy edinq!

  San edi manqa ki, yerigiy edim da axın keçkiy edim, necik ölü toğqan oğlan, xaysı ki hanuz tügəl hasil bolmas anasınınq xarnında, ne ki bununki xorxulu avaznı işitkəy edim tatlı gələcili xutxaruçımınq ağzından!

  Kim hayufsunğay birgəmə tas bolmaxımnı menim?

  Kim müşxülləngəy baxıp zabunluxum üsnə menim?

  Barça yaratılğanlar, boluşunquz yıxlama manqa. Da barça tınıxsız materiyalar, laçlanqız meni. Da ari friştələri Tenqrininq, müşxüləninqiz tas bolmaxım üsnə menim. Zera egər ki xaytmaxına bir yazıxlınınq sövünürsiz Köktə, na tas bolmaxına da birininq müşxüllənirsiz. Anınq üçün xolunquz yaxşı etüci, şağat ki, yarlığanğay yazıxlı canıma menim. Zera men smit etməndir sığtama harlanmaxından da ulu uyatından yüzümnünq xarşı bolmaxım üçün xutxarucıma menim, kləsə ki bilirmen ölçövsüz tatlılıxın anınq, evet xorxıyırmen köplüxündən yazıxlarımnınq menim. Fərahlanıyırmen yarlığovucı şağavatına anınq, evet köz xısıyırlar manqa törəsizliklərim menim. Klərmen yuvuxlanıp yalbarma, evet uyalıyırmen Kelməgə sürətinə xarşı Eyəmninq, xaysın ki köp kez öcəştiripmen. Keki da öpkəsi yürəkimninq, dəvikar bolup, uyaldırıyırlar meni.

  Da anınq üçün smit etmə xolmağa. Başımnı asıp, turupmen, xapuşup da xorxıyırmen açmağa ağzımnı, titrövü yürəkimninq menim haybatlı sürətindən Biyimninq ovucum bilə yaptırıyır ağzımnı menim. Bolsa edi kimsə barışturucı ya parexos ki, bergiy edi manqa kendindən xolbitik ki, bespeç nostka, şağat ki, hanuz bolgıy edim yuvuxlanmağa yalbarmaxka!

  Evet alay bilirmen ki, igrəndilər mendən barçası, kimlər ki sövərlər Tenqri, da tartınıyırlar mendən. Da hali bilmən, ne etkəymen ya kimni xolğaymen ki, hayuflanıp üstümə, parexos bolğay.

  Tek bir nemə tanıyırmen boluşucı sərgərdanlıxıma menim da dərman xutxarılmaxka, umsanıp anqar kensinə, xaysı ki şağavatlanıp yarlığanır işi üsnə xolununq kendininq, xaysı ki barçasından dağın şağavatlıdır, da öc saxlamas, da ölçövsüz uzunesliliki üçün kendininq sonqğuğa dirə yürəklənməs, da öcnü menqilik saxlamas, yoxsa hanuz xarşı da çıxar xaytkanlarğa yaman tutuşlardan ulu sövük bilə da aşaxlıx bilə, da dügül ki, nemə kiçi, xonarhlıx bilə sövüngəy turğanına yıxılğannınq, da ayaxına anınq kelgənlərninq tüşər esə, aytmay, dağın arıx, ne ki alar üsnə, xaysıları ki heç sındırmadılar buyruxun anınq, xolar özgələrində fərahdaş bolma kendinə.

  Na bu barçanı anqıp da eskə keltirip, fərahlanıyım aytma:

  Ata, meğa kökkə alnınqa seninq, bundan sonqra dügülmen arzani ündəlmə oğul sanqa, tut meni, necik xaysı birin yalçılarınqdan seninq ki, bolmağay yoxsuzluxtan açın ölgəymen, yoxsa tirgiz yarlığamaxınq üçün seninq, xaysı ki hər vaxt tirlikin klərsen yazıxlılarnınq da dügül ölümün, ber manqa bespeçnost turma alnınqa seninq, zera borniglər da tamğaçılar da yuvuxlanırlar sanqa, da sıxtarlar xutxarılmax tapma canlarına, da sen sürməssen, yoxsa comartlıx bilə berirsen.

  Yöpsün, Biy, menim xoltxamnı da da et arzani seninq başxışlarınqa zabun boyumnu menim. Körümsüz et köplüxün törəsizlərimninq menim da anqma ululuxun yazıxlarımnınq menim. Uzat barçadan xuvatlı onqunqnu seninq da çıxar men boğulğannı terənlikindən yazıx balçıxnınq. Ber manqa zaman yaş bilə yuvmağa bununq ki yaman aruvsuzluxlarnı ki, xar kibik, etkin aruv ki, örtəngəy tegənəkləri yazıxlarımnınq menim küydürmдxinqdən Tenqrilik şağavatınqnınq seninq, da isiliki adam sövüklükünqnünq seninq eritkəy buzların esimninq menim, da östürsün tekənəklik yerni yaxşı əməl hasilləri tarlovlarınqdan kensininq suvarılğan da hasil bolğan başxışınqdən kensininq, xaysıların ki közətkəysen yaman buzuc kazanlardan, zera sen bununqki nemələr bilə hörmətlənirsen ki, tındırğaymen seni yemişliklərim bilə menim da sanqa bergəymen alğış da şükürlük menqi menqilik, amen.

  (Не хватает пол страницы).  Bu alğışnı hər kez tiyişlidir aytma yatkan zamanda.
  Проповедь албанского каталикоса о символе веры
  До наших дней дошли и проповеди албанского каталикоса Нерсеса (Xlll в.) на албанском (кыпчакском) языке. Именно ему посвящена XXlX глава «Краткой истории страны албан» вардапета Киракоса, который пишет:

  «Покуда войско татарское отдыхало на зимовье в долинах Армении и Агванка, сириец Рабан, которого мы выше упоминали, услыхал об агванском католикосе и сообщил жене Чармагуна Элтина-хатун, которая правила страной после того, как он онемел, следующее: «Глава христиан этих краев скрывается где-то и не приезжает на свидание с нами». И отправили к нему [людей], дескать: «Что это такое? Лишь ты один не явился к нам. Сейчас же приезжай. И если ты не сделаешь этого по собственной воле своей, мы заставим тебя сделать это насильно, с позором». А он, поскольку жил в это время в монастыре, называемом Хамши, в гаваре Миапор, находившемся во владениях Авага, не осмелился отправиться [к татарам] без его позволения, дабы поездка его не вызвала бы недовольства [ишхана]. Он спрятался от татар, поручив своим служителям сказать, что его нет дома, что он отбыл к Авагу. И [татары] дважды или трижды посылали к нему [гонцов] и с угрозами требовали его к себе.

  Позже, получив от Авага разрешение, [католикос] отправился к ним в Муганскую равнину с необходимыми подарками, но с Рабаном он там не встретился, ибо тот уже уехал в Тавриз. Тогда он поехал к Великому двору, чтобы предстать перед Элтина-хатун, которая любезно его приняла и оказала ему большие почести: посадила выше всех своих вельмож, собравшихся к ней по случаю свадьбы сына ее Бораноина1 (она взяла в жены сыну своему дочь некоего вельможи, по имени Гутун-ноин, а дочь свою отдала в жены другому вельможе, по имени Усур-ноин). И в эти дни свадебных торжеств был у них большой праздник. Поэтому [Элтина-хатун] сказала католикосу: «В счастливый день ты приехал». А он умышленно ответил: «Ведь я выбрал для приезда именно эти, радостные для вас дни». И в эти радостные дни, пока она была занята заботами по поводу свадеб, поручила [католикоса] и его служителей братьям своим Садек-аге и Гор-гозу, христианам по вере, недавно приехавшим из своей страны, которые стали оказывать ему большие почести. И когда она немного освободилась от забот, [католикосу] пожалованы были дары и эль-тамга, чтобы никто не притеснял его; приставили к нему также одного мугала-татарина, который сопровождал его при объезде им своей епархии в Агванке, ибо давно уже ни он, ни кто-либо до него не осмеливались посещать своих епархий из страха перед кровожадными и звероподобными мусульманами. А [католикос Нерсес], обойдя епархию свою, спокойно вернулся оттуда к себе в монастырь Хамши».

  Имя Нерсеса упоминается и в 53-й главе (О кончине святого вардапета Ванакана) «Краткой истории страны албан»:  «Прибыл и агванский католикос тэр Нерсес и через день после поминовения его епископ тэр Иованнес. Они сильно горевали и плакали на могиле его и, утешив братию тамошнюю, вернулись каждый к себе».
  Alğış Tenqrigə”

  Nerses qatoğiqosnunq aytkanı, xaysı ki tiyişlidir barça krisdanlarğa övrənməgə

  «Слава Господу Богу!».

  Проповедь каталикоса Нерсеса, который рекамендуется христианам для изучения (Крак. 2412; Вен 1126)
  [1.] Inam bilə tapunurmen da yerni öpərmen sanqa, Ata Oğul da Ari Can, etilməgən da ölümsüz tarbiyat, etüci friştələrni, da adəmilərni, da barça bolğanlarnı, da yarlığa seninq yaratkanlarınqa da manqa, köpyazıxlıga.

  [2.] Inam bilə tapunurmen da yerni öpərmen sanqa, ayırılmağan yarıx, birləngən ari Errortutiun, da bir Tenqrilik, etüci yarıxnı da sürüci xaranğuluğnu, sürgin canпmdan menim xaranğulu yazıxnı da biliksizlikni, da yarıxlat esimni menim, bu sahatta alğış etmə sanqa biyəncli, da yöpsüngəysen xoltxamnı menim, da yar.

  [3.] Ata köktəgi, Tenqri könü ki, yeberdinq Oğlunqnu seninq sövüklü xoltxasına bularğan xoylarnınq, meğa kökkə da alnınqa seninq, yöpsün meni, necik kerəksiz oğulnu, da kiydir manqa kiyinişni əvəlgi ki yalanaclandım yazıx bilə, da yar.

  [4.] Oğlu Tenqrininq, Tenqri könü ki, aşaxlandıx Atanınq xoynundan, da aldınq ten ari qojs Mariamdan, bizim xutxarılmaxımız üçün xaçlandınq, da kömüldünq, da turdunq ölüdən, da ağındınq haybat bilə Atağa, meğa kökkə da alnnınqa seninq, anq meni, necik xaraxçını, xaçan kelsənq haybatınq bilə seninq, da yar.

  [5.] Canı Tenqrininq, Tenqri könü ki, endinq Jortananğa da vernadunğa da yarıxlattıx meni krisdanliki bilə ari avazannınq, meğa kökkə da alnınqa seninq, arıt meni biyiktəgi Tenqrilik otunq bilə, necik yalınlı til bilə ari arakellərni ari vernadumda, da yar.

  [6.] Etilməgən da ölümsüz tarbiat, meğa sanqa sağışım bilə menim, can u tenim bilə, anqmagın yazıxlarımnı menim, əvəlgi da sonquği, seninq atпn üçün ari, da yar.

  [7.] Baxucı tarbiyatпı barçasınınq, meğa sanqa sağışım bilə, sözüm bilə da xılınğanım bilə, buz xolbitikin yazıxlarımnınq menim, da yaz atımnı menim düftərində menqilikninq, da yar.

  [8.] Tergövüci yapuxnu, meğa sanqa kləgənim bilə da kləməgənim bilə, bilgənim bilə da bilməgənim bilə, boşatlıx bağışlağın manqa, yazıxlığa ki, toğuşundan avazannınq bu küngə dinqrə yazıxlımen alnına Tenqrilikinqninq seninq seziklikim bilə menim da barça boğunum bilə tenimninq, da yar.

  [9.] Barını ayovucı Biy, xoy közət közlərimə menim xorxunqnu seninq ari ki, heç baxmağay artıxsı, da xulaxlarıma menim ki, tatlılıx bilə işitməgəy işlərni yaman, da ağzıma menim ki, sözləməgəy yalğannı, da yürəkimə menim ki, sağışlamağay yamanlıxnı, da xollarıma menim ki, xılınmağay törəsizlikni, da ayaxlarıma menim ki, barmağay yoluna könüsüzlüknünq, yoxsa toğru et teprənişin bularnınq bolmağa dayma erkinqə seninq barçağa, da yar.

  [10.] Ot tiri Krisdos, otlu sövükünqnü seninq ki, xoydunq dünyada, palayla boyuma menim ki, küydürgəy kirin canımnınq menim, da sürtkəy mışxıllıxın esimninq menim, da çebərləgəy yazıxın tenimninq, da yandırğay yarıxın biliklikinqninq seninq yürəkimə menim, da yar.

  [11.] Axılı Atanınq Jisus, ber manqa axıl yaxşılıxnı xılınmağa, sağışlamağa da sözləməgə alnınqa seninq hər sahat, da yaman sağıştan da xılınmaxtan xutxar meni, da yar.

  [12.] Kləvüçi yaxşılıxnı Biy, yaxşı etüci, xoymağın meni erkinə boyumnunq menim barmağa, yoxsa körgüz manqa bolmağa dayma erkinqə körə seninq yaxşı sövüklülərinqninq, da yar.

  [13.] Xan köktəgi, ber manqa xanlıxınqnı seninq ki, atadınq sövüklülərinqə seninq, da küçəyt yürəkimni menim körдəlməmə yazıxnı, da sövməgə seni yalğız, da etməgə erkinqni seninq ari, da yar.

  [14.] Ayovucı etkənlərinqni, saxla nışanı bilə xaçınqnınq seninq can u tenimni menim aldanmaxından şaytanlarnınq, da könüsüz adamlardan, da barça satamadan cannınq da tenninq, da yar.

  [15.] Saxlavucı barçasın Krisdos, onqunq seninq kölegə bolsun üstümə menim kündüz da kecə, olturğanda övdə, barğanda yolğa, yuxlağanda da turganda ki, heç seskənməgəymen, da yar.

  [16.] Tenqrim menim ki açarsen xolunqnu seninq, da toldurursen barça yaratkanlarınqnı seninq tatlılıxınq bilə seninq, sanqa sımarlarmen boyumnu menim, sen xayğur da hadirlə kerəkin can u tenimninq menim bu kündən çax menqilikkə diyin, da yar.

  [17.] Xaytarucı bularğanlarnı, xaytar meni yaman övrəngənimdən menim yaxşı övrətməxkə, da xada canпma menim titrövlü ölüm künümnü, da xorxusun tamuxnunq, da sövükün xanlıxınqnınq seninq ki, xaytkaymen yazıxtan da xılınğaymen aruvluxnu, da yar.

  [18.] Çovraxı ölümsüzlüknünq, çovraxlat yürəkimdən menim yaş poşmanlıxka, necik bornigninq ki, yuvqaymen yazıxпı boyumnunq menim əvəl, ne

  ki çıxkanımdan burun dünyadan, da yar.

  [19.] Bağışlavucı yarlıxamaxnı, bağışlağın manqa toğru inam bilə da yaxşı xılınmax bilə da ülüşlü bolup ari teninqə da xanınqa seninq, da yar.

  [20.] Yaxşı etüci Biy, yaxşı friştəgə sımarlağaysen boyumnu menim, tatlılıx bilə alğay canımnı menim da uruşsuz keçirgəy yamanlıxlarından bularnınq ki, bardırlar tibinə köknünq, da yar.

  [21.] Yarıx könü Krisdos, arzani et canımnı menim sövünclük bilə körməgə yarıxın haybatınqnınq seninq ündəlgən kündə da

  tınmağa umsa bilə yaxşı böləkinə artarlarnınq çax kününə ulu ekinci kelgəninqə seninq, da yar.

  [22.] Yarğucı könü, xaçan kelsənq haybatı bilə Atanınq yarğu etməgə tirilərgə da ölülərgə, kirməgin yarğuğa xulunq bilə seninq, yoxsa xutxar meni menqilik ottan da işittir manqa sanlı ündövün yazıxsızlarnınq köktəgi xanlıxınqa seninq, da yar.

  [23.] Barına yarlığovucı Biy, yarlğaa barça inanğanlarğa sanqa, menimkilərinə da yatlarğa, tanığanlarğa da tanımağanlarğa, tirilərgə da ölülərgə, bağışla duşmanlarıma menim da körəlməgənlərgə boşatlıx ki, manqa xarşı yanqıldılar, da xaytar alarnı yamanlıxlarından ki, bardır menim üçün, da yarlığa alarğa da men köpyazıxlığa.

  [24.] Haybatlı Biy, yöpsün yalbarğanların xulunqnunq seninq da tügəllə yaxşılıxka xoltxamnı menim parexosluxu bilə surp Asduacacinninq, da Jovannes elçinqninq, da surp Sdepanosnunq, əvəlgi tanıxınqnınq, da atamznınq bizim surp Krikor Lusavoriçninq, da surp arakellərninq, markarelərninq, hajrabedlərninq, cknavorlarnınq, da arilərinqninq seninq, friştələrninq, Mikajelninq, Kaprielninq, da barça köktəgi xuvatlılarnnq, da sanqa haybat da yerni öpməx menqi menqilik, amen.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Письменное наследие Кавказских албан том 1