• Zera sözləgən axıl, ağız bilə podobnıy
 • Xaytıp bizim yetişkənimizgə körə bu türlü boldu oxşaşı yürəkinə qoysnunq turmax bilə anda 9 ay zamanından 5 kün artıx pirvorodnıy toğuşuna körə.
 • Bir kündə obxodit etmə
 • Ne tiyişli bolğıy edi üçsün də bir yerdə
 • Da sonqra ayırdılar nekturıyları Petğehemdə
 • Kirdi
 • Ol je ki
 • Xaytıp, bir tarbiyat çeşövsüz da
 • Yoxsa egər özgə nemə sekreta bolsa edi, xadax kerək edi barça xaçlarnı ki, barça materiyalardan xadama, da dügül ağaçtan yalğız, xayda ki xorxusundan sökülməxninq da tüşməxninq bolıyır.
 • Prıtım, bununq xatına anasın da tenləngən Tenqrininq parexosluxka da posrednictvoğa miacin Oğluna kendininq, aytıp: «Sunğın xoltxamıznı bizim Oğlunqa seninq da Tenqrimizgə bizim». • страница15/24
  Дата15.05.2017
  Размер3.59 Mb.

  Письменное наследие Кавказских албан том 1


  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
  Глава 2

  «Послание о символе веры армянской церкви, написанное братом армянского каталикоса Григориса епископом Нерсесом по просьбе высокочтимого зятя самодержавного государя ромейского, великого патостратора Алексея, когда он выехал на Восток и находился стольном городе киликийцев Маместии, куда (Нерсес) последовал по его приглашению в 614 (1165) году».(Вен. 1750).
  (Отредактированные и измененные позже места выделены)

  Azulax nemə sözlər bilə gələdci etip, xulaxına esli-axıllınınq da Tenqrini sövüçininq bizim inamımız üçün yıxövümüznünq sizdən sorulğan cuvap bermə. Zera sözləgən axıl, ağız bilə podobnıy nemə dügüldür, xaznasında fikirninq xalma, tas bolmıyın, zprecivnıy unutmaxınqız bolup. Anпınq üçün xolıyırsiz aytkanımıznı yazov bilə pamatka buzulmağan xaldırma. Ne ne ki beriyirbiz sövük bilə axılnı sövgəngə bizim eksik bilgənimizgə körə, da küçsüzlükümüzgə, da zamannınq bolmamaxına körə xısxa da belgili sözlər bilə. Evet dostatec ne yazıp inamımıznınq bizim könülükün da yıxövümüznünq yergəlikin, ari atalardan podanıy, yöpsünüp, xaysı ki dir bu türlü.

  Tapunıyırbiz barçadan ari Errortutiunnu - Atanı da Oğulnu da Ari Cannı, üç boyğa ayırılğan da bir tarbiyatka da bir Tenqrilikkə yığılğan; Ata, toğmağan da başlanmağan, əvəl, ne ki Menqiliktən; Oğul, toğqan tarbiyatından Atanınq xıyınsız burun, ne ki zamanlar; Ari Cannı, ilgəri kelgəni Atadan, dügül Oğulnunq toğqanına körə, yoxsa ilgəri kelgən, çovrax kibik, axkanı; Kendinə yalğızına tergövlüdür da dünyəgə biliksiz. Da dügül edi bir vaxt Ata, ne zaman dügül edi birgəsinə Oğul da Ari Can, yoxsa necik Ata dayma Ata, da dügül sonqra nabıt etkən atın atalıxnınq. Ol türlü Oğul da hər kez Oğul Atası bilə kensininq menqi tıyğısız. Bu türlü Ari Can da dayma Canı Tenqrininq, ayırılmaxsız Atadan da Oğuldan: bir barlıx, bir buyrux, bir erk.

  Da bir yaratuçı xuvat üç boyda körüniyir: dügül ululux, da ni kiçilix, dügül biyiklik, da ni aşaxlıx, dügül artıxlıx, da ni eksiklik, yoxsa bir yergəlik: bir tapunmax, bir yerni öpməxlix, bir bolğan Errortutiunğa tapunurbiz, xaysı bilə ki boldular bolmamaxtan yaratılğanlar barçası: kök köktəgiləri bilə, yer yerdəgiləri bilə, körüngən da kürünməgən yaratılğanlar, burungi bolğan yaratılmaxnınq.

  Evet ekinçi biri Errortutiundan, Sözü Atanınq, Oğul yalğız toğqan, erki bilə Atanınq da Ari Cannınq, avedumu bilə hreşdağabed Kapriyelninq endi yürəkinə qoys Mariamnınq, eksilmiyin xoynundan Atanınq, Tenqrilikininq, yazov bilə tutulmağan tarbiyatına körə, da tarttı kendinə xanından barçalardan aruv qoysnunq ki, edi yaratılğanından Adəm atamıznınq, birlətti Tenqriliki bilə kendininq tergövsüz da aytovsuz birlənməx bilə, da boldu eki tügəl tarbiyattan Tenqrilikninq da adəmilikninq bir boy tügəl, teşkirilməgən da ayırılmağan tarbiyat bilə, teşkirmiyin adamnınq xalın da bağlı tarbiyatın bağsız da açıx tarbiyatına Tenqrininq. Da ni açıx tensiz tarbiyatı Tenqrininq xarıştırmaxı bilə tarbiyatı bilə tenninq teşkirilmədi kensininq biyik açıxlıxından, egər ki aytılıyır esə də, ten bizgə tenlənməx da sözgə xalınlanmax buzulmağan birlənməx üçün, yoxsa xarışıldı ten bilə tensiz söz da birlətti kensi bilə adəmilik tarbiyatın.

  Tenqrilətti anı xatışılmax bilə da birlənməx bilə teşkirilməxsiz da türlü-türlü bolmax bolmadı birlənməxində, necik ki ni canı, da ni teni adamlarnınq; egər ki dağın biyik, ne ki oxşaşından esə anqlanıyır könülükü, necik yaratuçı bilə yaratılğanlar, bardır oxşaşlıx, yoxsa birlətti bizimkin kensininqki bilə yetövsüz oxşaş bilə da xaldı teşkirilməgən alğan da alınğan. Dügül tutulğan kibik, necik yel da suv sağıt Içinə ki, mıxarı çıxkanlarında boşanır. Yoxsa toxtatmax kibik birləndi dağı biyik, ne ki söz ayırılmağan da eksilməgən birlənməx bilə da alıp tarbiyatın Adəm atamıznınq, dügül anı yazıxsız da uçmaxtagi, yoxsa anı ki, yazıxtan sonqra da buzulğandan, zera qoys Mariam da, xaysından ki ten aldı Krisdos, yazıxlanğan Adəm atamıznınq tarbiyatından edi.

  Evet birlənməxi bilə tarbiyatına Tenqrininq yazıxlanğan boldu yazıxsız da buzulmalı çıxarı igrəncilik buzulğan iştən, ne türlü ki ot eritkən nemələr, xaçan yalın bilə birlənsələr, ırdzѕası buzulmaxnınq egər bolsa, anda küyər.

  Evet tarbiyatnı arıtmax bilə buzulmaxtan küymiyin xaldı, xaysı ki başlanmaxı buzulmağan, zera urluxsuz buzulmağan qoystan edi toğqanı; da tügəlləgəni də buzulmağan, zera teni anınq kerezmanda körmədi buzulmaxlıxnı.

  Tiyişlidir ki, içinə zamannınq toğqanından da ölümünə dinqrə bolğay buzulmağan. Dügül ki tiyişli da erkli işindən aytıyırbiz bolma buzulmağan, budur açlıxtan ya susamaxtan, yuxlamaxtan ya emgənməxtən, xayğudan ya yaş tökməxtən, xaysılar ki könü da dügül köz-lafa berirlər bizgə anqlamağa adəmilikin anınq, yoxsa kləmiyin də igrənçi iştən, tapunıyırmen bolmax buzulmaxsıznı. Zera edi anda oxşaş bizimkinə da edi dağın biyik, ne ki bizimki, yazılğanğa körə, egər adam dağın biyik edi adamdan da egər ki adam da ki tanır anı.

  Xaytıp bizim yetişkənimizgə körə bu türlü boldu oxşaşı yürəkinə qoysnunq turmax bilə anda 9 ay zamanından 5 kün artıx pirvorodnıy toğuşuna körə. Ol, ki bolur edi bir oğurdan bolma tügəl künkündən Ösməx bilə artar edi ki, ne türlü zatlumit etkəy bununq bilə köz-lafa sağınmaxnı adəmilikninq, toğıyır, necik adam, Tenqri adamlanğan, qoyslükün anasınınq buzulmaxsız saxlamax bilə ki, toğqanı da alğışlanğay xarğıştan da qoyslükün əvəldən hörmətləgəy.

  Sünətləndi 8 kündə ki atın atalar bilə etkən tügəlləgəy da bizgə övrətkəy sünətlənməxin yürəkninq can sartın. Keldi dacarğa 40 kündə orenkkə körə sunulma ki, adam tarbiyatın sunğay kendi bilə Atasına biyiklikkə. Xaçtı Mısırğa ki, baş şəhərin gurklarğa tapunğanlarnınq xaytarğay Tenqrini tapunmaxlıxka da bizni ögütləgəy küsənclik bilə xaçma birgəsinə sürülməx bilə. Yürüdü dünyada otuz yıl miskinlik bilə da aşaxlıx bilə, yaşırmax bilə Tenqrilikin ki, bizni xocalatıp biyiklətkəy, xaçan anınq yoluna bolsax. Keldi Jortananğa tügəllikinə 30 yılnınq belgirtməx bilə haybatın Tenqrilikininq kendininq tanıxlıxı bilə Atanınq ki: «Budur Oğlum menim sövüklü», – da Ari Can, kügürçin kibik, enqməx bilə. Mğrdel boldu Yortananda Yovanestən ki, suvlarnı arıtkay da eksiklikin yazıxnınq boğqay anda, da ki can sartın bergəy bizgə mğrdutiunnu tanıxlıxına körə Yovanesninq ki: «Ol mğrdel etkəy sizni Ari Can bilə da ot bilə».

  Oruç tuttu 40 kün, ekinçi Adam əvəlgi adam üçün, zera ki oruç tutmadı, da yenqdi üç sınamaxına yenqüçini adamlarnə. Da andan sonqra yapux Tenqrilikin kendininq xuvatın belgili etti dünyвəgə şaytanlarnı çıxarmax bilə, xastalarnı sağaytmax bilə, axsaxlarnı yürütməx bilə, ölülərni turğuzmax bilə, tenqiz üsnə, necik xuruda, yürüməx bilə, az ötmək bilə köplərni yedirməx bilə, tarbiyatın dünyaninq, necik klədi, teşkirməx bilə, suvnu çağırğa da hlinanı yarıxka xaytarmax bilə, da burun, ne ki jarutiundan Tenqrilik yarıxın kendininq yapulğan, necik varakojr kibik, teni bilə belgili etti şəgertlərinə kendininq Tapor tağında, Biy kensin bildirməx bilə tirilərgə da ölülərgə, buyruxçı kibik ündəməx bilə Movsesni da Eğianı. Keçti bundan sonqra erki bilə Erusağemgə xıyınğa ki, bitiklərin Orenkininq da markarelikninq tügəlləgəy. Olturdu eşək üsnə da balası üsnə oxşaş yıxövünə cuhutlarnınq da dinsizlərninq. Tügəllədi Bayramnı orenkkə körə ki, eskini Yənqigə da kölgəni könülükkə xaytarğay. Yuvdu ayaxların asagerdlərninq ki, burungi atamıznınq ayaxlarından ki bilikli terəkkə barğanınınq arıtkay yazıxın. Berdi tenin kendininq yemək tirlikkə da xanпı kendininq boşatlıx yazıxka. Ki kimlər ki burungi yemişni yeməx bilə ölümlü boldular, bunu yeməx bilə tirilgəylər.

  Alğış etti menim tarbiyatım bilə Atasına menim üçün ki, burungi hörmətkə xaytarğay da bergəy oxşaş alğış etmə bizgə sınamaxlıxımızda bizim. Müşxülləndi da yığladı sövünçlüknünq səbəpi Köktəgilərninq da yerdəgilərninq ki, kötürgəy barça yaşnı barçasınınq yüzlərindən Esayia aytkanına körə. Xorxtu ki, xorxusun ölümnünq çeşkəy. Terlədi ki, terin yüzününq sürtkəy. Sili kötürdü ki, urğay bek duşmannı. Yalanqaçlandı ki, uyatınınq yapovun Adəm atamıznınq xarşısına yırtkay. Içti ləğini ki, açı yazıxnınq yemişin tatlılatkay. Xadaldı xaçka ki, bizni çeşkəy bağdan da bağışlağay ağacın tirlikninq ornuna ağacınınq ölümnünq. Öldü adəmilik ölümlü tarbiyatı bilə buyruxçı kibik da xaldı tiri Tenqrilik ölümsüz tarbiyatı bilə, dügül biri ölgən da biri tiri ayırğanlarğa körə, yoxsa bir də ol boylux da bir Krisdos.

  Xıynald da öldü ölümlü teni bilə ki, bizdən də tiri edi цlümsüz da tirgizüçi Tenqriliki bilə ki, Atadan, ne tьrlü ki ari Atanas aytıyır ki, ölümlü ten ziyan etmədi ölümsüz Tenqrilikkə, zera zadasız edi, yoxsa xaldı artıxsı kendi də zadasız ölümsüz xuvatı bilə; da az nemədən sonqra aytıyır ki, ölməx teninə boldu yalğızınınq ölümlülərninq. Anınq üçün biz də tapunurbiz Tenqri da Adam Krisdosnu, dügül ki ayırmax üçün bunu aytıyırbiz.

  Haşa! Zera ol kendidir xıynalğan da xıynalmağan, Tenqrilik tarbiyatı bilə teşkirilməgən da xıynalmağan, evet adəmilik teni bilə xıynalğan da ölümnü yenqgən. Anınq üçün bularıyırlar, kimlər ki aytıyırlar ki, Özgə kimesə edi ki, xıynaldı da özgə kimsə edi ki, xıynalmadı. Yoxsa dügül edi özgə kimsə Sözdən başxa ki, xıynaldı da ölüm yöpsündü teni bilə, zera ol kendi xıyınsızda tensiz Söz

  boldu, ten xıyınlı boyu üsnə aldı da xıyını bilə kendininq xutxarğay adamlarnı. Zera ne ki adəmilik xıynalır edi teni Söznünq, bu türlü bolup birgəsinə Söz kendi üstünə keltirir edi da bolur edi bek tamaşalı nemə. Zera kendi edi ki, xıynalır edi, da kendi edi ki, xıynalmas edi, xıynalır edi xıyını bilə, zera kensininq xıynalır edi

  teni da ol xıynalğnınınq içinə edi kendi xıyınsız ayırılmağan xıyınlı tendən. Zera ki Tenqri, bolup Söz xıyınsız tarbiyatı bilə, evet xıyınlı tendən ayırılmağan birləngən tensiz, da ten, alıp kensinə xıyınsız söznü, buzucı küçsüzlükün kendininq.

  Bunu Atanasios aytıyır. Bunqar körə biz də ayırılmağan tapunıyırbiz Tenqrilikin

  ölümündən sonqra, tenindən da adəmilik canından, da xaçan xaç üsnə edi da kerezmanda teni bilə, Tenqriliki bilə edi onquna Atanınq, da haybatı bilə anınq toludur kök da yer. Edi Ata da anınq bilə yerdə, ne türlü ayttı da ki: «Atam birgəmədir da xoymadı meni yalğız». Zera xayda ki Atadır, andadır Oğul da Ari Can; da xayda Oğuldur, andadır Ata da Ari Can; da xayda Ari Candır, andadır Ata da Oğul. Xaytıp endi kerezmanğa ölgən teni bilə da tiri Tenqrilik bilə etti buzulmaxnı tamuxnunq. Da turup üçünçi kündə, turğuzdu kensi bilə Ölümündən yazıxnınq da canların adamlarnınq inanğanlarnınq da berdi umsa tengə turmağa kensinə oxşaş ekinçi kelgəninə.

  Da 40 kündən sonqra ağındı kökkə ol ten bilə alnına arakellərninq da olturdu onquna ululuxununq Atanınq biyikliktə, arakelninq aytkanına körə. Kelməxtir bizim tenimiz bilə, xaysı bilə ki ağındı, yarğu etməgə ölülərgə da tirilərgə toğrulux bilə da töləmə hər birinə xılınğanın. Xaytıp ki ari Errortutiun üçün da dınorinağanı üçün Krisdosnunq üçün, budur ten almaxı da barça üçün, budur könü tapunmaxımız inamımıznınq, xaysı ki tügəl söz bilə xoydux alnınqızğa.

  Evet ne ki də kolvek yergəlikləri üçün yıxövnünq, da ulukünlərninq da özgə də sormaxlarnınq ki biriləri sizinqkilərdən türlütürlü işkillik yazov bilə bildiriyirlər sizgə bizdən utru, yazıyıx dağın bunu da yalğansız söz bilə, ne ki bardır bizdə da nedən odrikaccça bolıyırbiz. Əvəlgi yazıp edilər ki, junvarnınq beşinə ulukün etiyirbiz: ertə Avedumnunq da keçgə Cnunt, da ekinçi kününə ertə, xaysı ki junvarnınq altısıdır, Mğrdutiunun Krisdosnunq. Evet bulardan bardır xaysı nemə ki toğrudur, da bardır ki, çıxarıdır könülüktən, xaysı ki bu türlüdür. Bir kündə obxodit etmə bizgə ulukünün Toğuşununq Krisdosnunq da Mgrdutiunnunq, altısına junvarnınq, ne türlü ki yöpsündüx əvəlgi atalarımıznınq sımarlağanından. Bununq üçün toğru edi yazğanları. Evet ol, ki beşinə ertə Avedumnu ulukün etkəybiz, tolu barça yalğanlıx bilədir.

  Zera ki Avedum ulukünü bizdə bizim hesepimizgə körə abrilninq altısınadır. Evet Cnunt junvarnınq altısınadır, 12 kün sonqra, ne türlü ki siz ulukün etiyirsiz. Ne tiyişli bolğıy edi üçsün də bir yerdə ulukün etmə, sağışsız, ne sekretne. Zera Cnuntnu da Mğrdutiunnu bir yerdə ulukün etmə köp bardır tanıxlıxlar. Əvəl, zera ilgərtin barça yıxövlər ulukün etərlər edi, başlap arakellərdən, bu türlü ulukün etərlər edi. Da sonqra ayırdılar nekturıyları Petğehemdə Yortanan üçün. Zera bolmaslar edi bir kündə eki uxdnu tügəlləmə ulukünlərninq, yırax bolmaxtan utru biri birindən da axırın-axırın ösməx bilə, da övrəncik yöpsündülər birsi yıxövlərdə anı.

  Evet Ermenilik, ne türlü ki övrəndilər surp Krikordan, teşkirilməxsiz xaldılar bununq xatına. Yənə ki avedaraniç Luğas tanıxlıx beriyir könü bolğanına bununq, zera ki aytıyır ulukünün da Arınmaxnınq, xaysı ki edi onunda tışrin aynınq da sebdemperninq 22-sinə. Kirdi kahanayabed Zakariya dacarğa, da temyan etkənində də kördü kürümü hreşdağabedninq, da işitti sövünçlüknü başlamaxnınq neplodnynınq, da kötürdü tilsiz bolğanın inamsızlıxı üçün. Da sonqra aytyır, xaçan tügəlləndi künləri xulu xununq anınq, bardı övünə kendininq. Da övü anınq dügül edi Erusağemdə, evet tağ sartın cuhutluxnunq, xayda ki sövünçlüknü berdi Mariam Eğisapetkə.

  Da künləri xuluxununq anınq edi 5 kün Arınmax ulukünün da 7 kün Dağavaraharac, budur Kuçkalarnınq, xaysı ki bolur 12 kün. Hali bu eki ulukünnü ündiyir avedaraniç «künlər xulux etməxninq» kahanalıxında Zakarianınq, xaysıların ki bir yerdə ulukün etərlər edi orenkkə körə.

  Xaysıları xaçan tügəlləndilər, bardı, aytıyır, övünə kendininq da tşrin aynınq 22-sində da hoğd [emperninq] 25-sinə boldu başlamaxı Eğisapetninq. Da kimlər ki 25-sinə mardnınq etiyirlər ulukünü Asduacacinninq, avedumuna Zakarianınq aytıyırlar tilsiz bolğanın da başlağanın Eğisapetninq əvəlgi künündə, xaysı ki tişrinninq 10-udur, negə ki heç tanıxlıx berməs avedaraniç Luqas.

  Evet kimlər ki 6-sına abrilninq ulukün etiyirlər, 12 kündən sonqra xulux etkəninə Zakarianınq, aytıyırlar başlamaxın Eğisapetninq yoğargi yazğanımızğa körə, xaysı ki dir tşrin aynınq 22- sində, negə ki tanıxlıx da beriyir avedaraniç. Bardır üçünçi də tanıxlıxı bununq, bu javedaraniçninq aytkanına körə. Ol je ki, aytıyır, Jisus edi 30 yaşar, başlap toğuşundan çax mğrdutiunğa deg. Da tiyişli bolur, axıllı da toğru fikirgə körə, ol je hesepinəaynınq, xaysında toğdu, da altısına junvarnınq yoluxma mğrdutiunnunq künü, 30 yıldan sonqra, kləsə ki künü də bolmasa oxşaşına körə. Bar edi dağın da köp iş aytma bununq üçün, evet az nemə köptir axılınqızğa. Evet egər ki bulay da, egər ki ol haybatına Tenqrininq tügəllənsinlər. Yırların da sarnamaxların surp Asduacacinninq, yazğan edi bu bitiktə ki, aytmasbiz yıxövümüzdə bizim, da bu panbasnınq slusnostu yoxtur, könülük tə.

  Zera ol xadar haybatlanıyır bizdən arzani bolğan hörmətkə köktəgilərdən da yerdəgilərdən anası Tenqrininq Mariam, çax ki sözün anınq, dügül ki yalğız povşednıy künlərdə, üç igitninq alğışı arasına da Tavit markareninq sözləri bilə yırlağaybiz, evet alay yıxkünlərdə da deruni künlдədə də, necik ki sizinqkilərdən də svadomydırlar yıxöv yergəliklərinə bizim, xaysıları ki sizgə belgili etərlər.

  Yənə bu yazılıp edi bitiktə bu işdə bizim üçün ki, bir tarbiyat tapunıyırlar Söznünq da Tenqrininq, nedən utru aytıyırlar bizim üçün, udavat etip. Da bunqar köp sözlər potrebovat etiyir cuğabğa. Evet zamannınq cəhtliki üçün azğındıq bilə yetər bolsun. Aytıyırbiz bir tarbiyat Krisdosta, dügül zmonçene bilə

  Aboğinarğa körə.

  Evet Ağeqsantraci Greğkд körə, xaysı ki Barabmanç bitikində aytıyır Nesdorğa xarşı ki, birdir tarbiyat tenləngən Söznünq, ne türlü atalarımız da ayttılar, da Ata ündiyir Atanası da ki andan ilgəri bolğanlar, da biz podanesindən arilərninq aytıyırbiz bunu, da dügül yaman inanğanlarnınq rozumenesinə körə zmonçene ya özgə neməgə dönməxkə körə rozumit etmə ten alğanın Krisdosnunq, bir aytıp tarbiyat. Evet bir persona ornuna, xaysı ki siz aytıyırsiz Krisdosta, xaysı ki dir toğru, da bizdən də vıznanıydır, da bizim bir tarbiyat aytkanımız barabar da oxşaştır, da dügül hercovacoğlarnınq sağınmaxlarına körə. Da bu andandır ki,

  xaçan Söz bilə aytsax ol işi üçün, dügül ki yalğız birdə turarbiz, evet eksininq də vlastnostların körgüziyirbiz, necik xıyını da ölümü üçün yoğarı aytılğan, belgili etərlər ari Atanastan, ol, ki aytıyır ki, Tenqri, bolup Söz, xıyınsız edi tarbiyatı bilə, vşakje xıynovlu ten bilə ayırılmağan birləndi tensiz. Da köp bununq kibik sözlər bar, zera ki bir tarbiyat özgə nemə üçün aytılmas, evet ayırılmamaxı da aytovsuz birlənməxi üşün Söznünq da tenninq. Anda da eki tarbiyat aytılmaxnınq, xaçan ki dügül ayırılmax üçün aytılğan bolsa Neesdorğa körə. Evet nezmonçeneni körgüzməx üçün xarşı yaman inanğanlarğa Evdikeeskə da Aboğinarğa ustupovat etməsbiz.

  Evet xaysı priklad bilə canı da teni adamnınq ruznıy tarbiyatlardır, zera kimisi köktəgidir da birsi yerdəgi, kimi kцrümlü, da birsi körümsüz, zamanlı da ölümsüz, evet birləngəndən sonqra bir tarbiyat aytılıyır adamda, da dügül eki. Bir tarbiyat aytılmax üçün zmonçene anqlamas adamda ya yalğız can rozumit etmə anı ya ten yalğız. Bu türlü Krisdos da kləsə ki bir tarbiyat aytılıyır, dügül ki zmonçene üçün aytılıptır, yoxsa aytovsuz birləngənləri üçün biri biri bilə. Zera egər ki bu türlü bolmasa edi, kerək bolğıy edi dügül yalğız eki tarbiyat, evet üç tarbiyat da anqlama Krisdosta: eki adəmilikninq – canı da teni da biri Tenqrilikni.

  Evet birləngənindən sonqra kötürüldülər ekigə ayırılmax ari vartabedlərninq aytkanına körə. Xaytıp, bir tarbiyat çeşövsüz da ayırılmaxsız birlənəx üçün aytılıyır, da dügül zmonçene üçün, da eki tarbiyat nezmonçonıy üçün da teşkirilməgən bolğanı üçün, da dügül ayırılmax üçün, eksi də uğğaparlıx yerindədirlər. Xaytıp yənə yazılıp edi bitiktə ki, yemişindən, xaysı ki şuşman ündəliyirlər, bolma bizgə meron, da dügül zəytün terəklərdən, xaysı ki bu könüdür, da səbəpi dügül özgə nemə, zera ki ermenilik məmləkətinə yoxtur zəytün terəkləri havanınq sövüklüzü üçün.

  Tiyişli boldu anınqki yağnı ki, tapulur məmləkəttə, materiya meronğa alma, da dügül nemə ziyan can körməxinə bununq. Egər ki materiyanınq edi xuvatı, ol materiyanı tiyişli edi yalğız izdəmə, xaysında Tenqrininq nemə sezdirməxi bolsa edi kendində.

  Evet ki kahananınq alğışı da xoltxası birlətiyir yağnınq materiyası bilə Tenqrininq basşxışın, dügül nemə bolğay artıxlamaxlıx ya eksiklik. Da egər ki terəklər yemişindəndir yağ da egər çiçəklərdən, ne türlü xaysına da Krisdosnunq materiyası çağırnınqdır, a ne türlü də bolsa rəngdən, yöpsünövlüdür, egər xara, egər xızıl da egər ax, zeram tum aruvlatıyır anı, da bolur xanı Krisdosnunq. Bar edi yazılğan bitiktə arilərninq badgerqləri üçün ki, heç yöpsünməslər ermenilər. Xaysı ki bununq könülükün aşgərə körgüzürbiz. Anınqki zpreçivnostlardan, xaysı ki eki cınsnınq arasınadır, köp yamanlıx saçtı eski duşman. Nekturıy biliksiz bizim joğovurtlardan ari badğerklərninq yöpsünməxsizlixni, xaysı ki bizdən də Anınqkibiklər ştrofovanıy bolıyır, navet xarğış tarbiyat xolıyırbiz üstlərinə, xaysı ki bizmiləniyirlər küfürləmə. Zera ki bizdə xaysı ki araçnortlux asdicanın yöpsünüp kötiyirbiz da yer öpiyirbiz badgerkinə, ten almaxına xutxaruçımıznınq bizim, alayox barça arilərninq badgerklərinə, da hər birininq yergəlikinə körə hörmətliyirbiz. Xaysıların ki yıxövümüzdə də naxışlıyırbiz, da tum etkən kiyinişimiz üsnə də, da ağızların tutıyırbiz yöpsünməgənlərni bizimkilərdən, biliksizlərni da axılsızlarnı.

  Yazılğan edi bu da ki, barça xaçlarnı xaçlıyırlar, da bu da könü dügül. Zera ki xaysıların bir materiyadandırlar yasalğan: altundan, da kümьştən, da özgələri ki, xaysıları dügüldürlər eki materiyadan, biri biri üsnə xoyulğannı xadamasbiz.

  Evet ağaçtan yasalğanlar, xaysı ki eki kesəktəndir, sluşnedir temirli xadaxlar bilə xadama ki, bolmağay yeldən ya özgə nemə priçinadan ayırılıp biri birindən tüşkəylər, ne türlü ki edi ol əvəlgi xaç, xaysı üsnə Krisdos da xaçlandı. Anqlanıyır eki ağaçtan biri biri üsnə bolma xadalğan ki, bolğay kötürmə tenni da dügül sökülmə. Yoxsa egər özgə nemə sekreta bolsa edi, xadax kerək edi barça xaçlarnı ki, barça materiyalardan xadama, da dügül ağactan yalğız, xayda ki xorxusundan sökülməxninq da tüşməxninq bolıyır.

  Dağın da egər ki kim taştan ya temirdən xaçta körsə xadax ki, dügül bolğay eki kesəktən, yoxsa birindən birgə ki, etməx essizlərninqdir da xarşı bolğanlarnınq, da dügüldür bizdən buyurulğan. materiyadandırlar yasalğan: altundan, da kümüştən, da özgələri ki, xaysıları dügüldürlər eki materiyadan, biri biri üsnə xoyulğannı xadamasbiz. Evet ağaçtan yasalğanlar xaysı ki eki kesəktəndir, slusnedir temirli xadaxlar bilə xadama ki, bolmağay yeldən ya özgə nemə priçinadan ayırılıp biri birindən tüşkəylər, ne türlü ki edi ol əvəlgi xaç, xaysı üsnə Krisdos da xaçlandı.

  Anqlanıyır eki ağaçtan biri biri üsnə bolma xadalğan ki, bolğay kötürmə tenni da dügül sökülmə.

  Yoxsa egər özgə nemə sekreta bolsa edi, xadax kerək edi barça xaçlarnı ki, barça materiyalardan xadama, da dügül ağaçtan yalğız, xayda ki xorxusundan sökülməxninq da tüşməxninq bolıyır.

  Dağın da egər ki kim tasştan ya temirdən xaçta körsə xadax ki, dügül bolğay eki kesəktən, yoxsa birindən birgə ki, etməx essizlərninqdir da xarşı bolğanlarnınq, da dügüldür bizdən buyurulğan.

  Alayox yazılıp edi «Surp Asduac» Errortutiun üçün ki, «or xaçeçar» aytıyırbiz. Da egər ki biz bu «Surp Asduacnı» Errortutiunğa xarşı sarnasax edi, ne türlü ki siz, yaman da terən bularmaxlıx bolur edi aytmaxımız bizim «or xaçeçar».

  Evet ki bir personasına Oğulnunq bunu sarnıyırbiz ki, ulu dobroceystvosu, xaysı ki andan bizgə boldu, xolyırbiz alnına anınq, aytıp: «Tenqri, da xuvatlı, da ölümsüz ki, ten bilə xaçlandı bizim üçün, yarlığa bizgə».

  Prıtım, bununq xatına anasın da tenləngən Tenqrininq parexosluxka da posrednictvoğa miacin Oğluna kendininq, aytıp: «Sunğın xoltxamıznı bizim Oğlunqa seninq da Tenqrimizgə bizim».

  Anınq üçün egər ki kim Errortutiunğa xarşı aytsa, ne türlü ki siz aytıyırsiz, da egər ki yalğız Oğulğa xarşı, ne türlü ki biz aytıyırbiz, eksi də biyənclidirlər Tenqrigə, xaçan ki xarşı bolmamaxtan başxa bolsa aytılğanlar.

  Evet egər ki özgə zamanlarda Oğulğa xarşı aytıyırsiz «Surp Asduacı», evet ari tumda üç boy personağa xarşı serovpelərninq yırın yırlıyırbiz. Alayox bu oskarjene də yazılıp edi bizdən utru, ki ari Ulu oruçta nabalnı da yumurtka yiyirlər şapatkün da yıxkün.

  Evet körgüziyix sizgə bununq da könülükün. Əvəlgi zamanlarda küntoğuşnunq məmləkətində övrənçikləri bar edi ermeni buyruxçılarnınq barça künlərində Ulu oruçnunq yemə balıx hem cet da içmə çağır, sizinq millətinqizgə da franqlarğa körə. Evet ol zamannənq araçnortları karozel etiyir edilər keri bolma anınqkibik aşlardan oruç künlərində, aytıp ki, balıx artıxtır, ne ki nabal, zera ki balıx tügəl tiridir, da nabal dügüldür tiri, yoxsa aşlarından tirilərninqdir sağırmax. Anınq üçün egər ki kləsənqiz aruvlux bilə saxlama erkinə körə Tenqrininq, keri bolunquz necik sağırmaxlardan, alayox balпxtan da. Da egər ki bunu kləməsənqiz etmə, oruç tutunquz 5 künün haftanınq aruvlux bilə barça aşlardan da içkilərdən, evet şapatkün da yıxkün – ettən xaysı özgə nemə yenqiz çıdovsuzluxunquz üçün sizinq, balıxnı da nabalnı. Zera ki kim balıxnı yalğız yemğx bilə da nabalnı sağınmasın oruç etməxni, necik oruç aşın hesepləgəy balıxnı.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Письменное наследие Кавказских албан том 1