• [ Псалом ] 7
 • Çıxkanı üçün Movsesninq Mısırdan, da Israyel oğlanları üçün alğış [Исход 15: 1-18: Благодарная песня Моисея] • страница20/24
  Дата15.05.2017
  Размер3.59 Mb.

  Письменное наследие Кавказских албан том 1


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  [Псалом] 3

  1Sağmos Tavitninq, ne zaman ki xaçıp edi yüzündən Apisoğom oğlununq kensininq.

  2Biy, zera köp boldular xıynavuçılarım menim, da köplər boldular üstümə menim.

  3Köplər aytır edilər boyum üçün menim ki, yoxtur xutxarılmax anqar alnına Tenqrisininq kensininq.

  4Evet sen, Biy, boluşucçum menim, hörmətim da biyiklətüçi başımnı menim.

  5Avazım bilə menim men alnına Biyninq sarnadım, da işitti manqa ari tağından kensininq.

  6Men yuxka [=yuxuğa] kirip da yuxladım, oyandım, da Biydir boluşucçım menim.

  7Xorxmağaymen tümənlər bilə çerövündən alarnınq ki, çöp-çövrəmni alпp da yaraxlanıp saxlıyır edilər meni.

  8Kel, Biy, da xutxar meni, Tenqrim, zera sen urdunq barçasın, kimlər ki edilər menim bilə duşmanlıxta borçsuz, da tişlərin yazıxlılarnınq uvatkaysen.

  9Eyəmizninqdir xutxarmaxı, üsnə joğovurtunqnunq seninq alğışınq seninq.


  1Псалом Давида, когда он убегал от сына своего Авессалома.

  2Господи, как умножились мучители мои, и как много восстали на меня!

  3Многие говорят обо мне, что ему, мол, нет спасения в Боге его.

  4Но ты, Господи, помогаешь мне, ты слава моя, и ты возносишь голову мою.

  5Голосом своим я взывал к Господу, и Он услышал меня со святой горы Своей.

  6Я заснул и спал, и проснулся, ибо Господь помогает мне, 7чтобы я не боялся десятков тысяч их войск, которые окружили меня и, вооруженные, подстерегают меня.

  8Приди, Господи, и спаси меня, Боже мой, ибо Ты уже побил всех тех, которые без вины враждовали со мной, и сокрушил зубы грешникам.

  9Спасение от Господа нашего, и над народом Твоим благословение Твое.


  [Псалом] 4

  Bundan sonqra

  1alğış da sağmos Tavitninq, 4.

  Sarnağanıma menim işittinq manqa, Asduac, artarlıxka körə tarlıxtan manqa sekinlik ettinq, yarlığa manqa da işit alğışıma menim.

  3Oğlanları adamnınq, negə dinçə siz bek yürəkli?

  4Tanınqız ki, skançelik etti Biy surpuna kensininq, da Biy işitkəy manqa sarnaganıma menim alnпna anınq.

  5Öçəşləninqiz, da yazıx etmənqiz, ne ki də aytsanqız yürəkinqizgə sizinq, töşəkinqizgə sizinq poşuman bolunquz.

  6Sununquz xurban artarlıxtan da umsanınqız Biygə.

  7Köplər aytırlar edi ki: «Kimlər körgüzgəy bizgə yaxşılıxın Eyəmizninq?» Nışanlandı bizgə yarıx yüzünqdən seninq, 8da berdinq fərəhlik yürəkimizgə bizim. Yemişindən aşlıxnınq, çağırnınq, zəytünnünq alarnınq toldurdunq alarnı.

  9Eminlik bilə bu da bunda yulalıx, zera sen, Biy, yalğız başxa umsanq bilə turğuzdunq bizni.


  [Псалом] 5

  Bundan sonqra 1sağmos Tavitninq povetlar üçün.

  2Sözlərimə menim xulax xoy, Biy, da eskə al küstünməximni menim.

  3Bax avazıma alğışımnınq menim, xanım da Tenqrim menim.

  4Men seni xolarmen, Biy, ertə işitkəysen avazıma menim, ertə hadir bolğaymen alnınqa turma seninq.

  5Dügül ki sen ol Tenqrisen ki, kləgəysen törəsizlikni, da turmasalar alnınqa seninq yamanlar, turmağaylar törəsizlər alnına sözünqnünq seninq.

  6Sürdünq alarnı ki, etərlər törəsizlikni, tas etərsen barçasın ki, sözlərlər yalğan.

  7Kişi xan töküçi xorxulu da ustatnı murdar

  etərsen, Biy, evet men köpyarlığamaxınqa körə seninq,

  kiriyim övinqə seninq, yerni öpiyim ari dacarınqa seninq xorxunq bilə seninq.

  8Biy, yol körgüz manqa artarlıxınqa seninq, duşmanlarım üçün, toğru et alnıma menim yolunqnu seninq.

  9Yoxtur ağızlarına alarnınq könülük, da yürəkləri

  alarnınq boşanıptır.

  10Neçik kerezmanlar, açxtпr boğurdağları alarnınq, tilləri bilə kensilərininq ustat boldular.

  11Yarğu et alarğa, Tenqri, tüşkəylər sağışlarından kensilərininq; kцp dinsizliklərinə körə alarnınq, sal alarnı, zera açıttılar seni.

  12Sövüngəylər sendə barçası, kimlər umsanıptırlar sanqa, menqi sövüngəylər, da tınğaysen sen alarda. Maxtanğaylar sendə sövüklülərinq atınqa seninq,

  13zera alğşlağaysen sen artarnı, Biy, yarağ kibik, biyənməxinq bilə seninq taclağaysen bizni.
  [Псалом] 6

  Bundan sonqra

  1alğş sağmos Tavitninq, 6.

  2Biy, yürəklənməxinq bilə seninq azarlama meni, da ne öçəşməxinq bilə seninq ögütlə meni.

  3Yarlığa manqa, Biy, zera xastamen, sağayt boyumnı, zera ağrıdılar sövüklərim.

  4Boyum asrı çarıştı, da sen, Biy, negə dinçə?

  5Xayt, Biy, da xutxar boyumn, tirgiz meni, Biy, yarlığamaxınqa körə.

  6Zera yoxtur kimesə ki, ölümdə anqğay seni ya tamuxta bilingəy alnınqa seninq.

  7Emgəndim men küstüngənimə menim: yuvdum barça keçəni töşəgimni menim yaşlarım bilə yastıxlarımnı cılattm.

  8Öcəşləndi yürəklənməxtən közüm menim, oprandım men duşmanlarım üsnə menim.

  9Keri turunquz mendən, barçanqız ki, etərsiz törəsizlikni.

  10Işitti Biy avazıma yığlamaxımnınq menim, işitti Biy alğışıma menim, da Biy xoltxamnı menim yöpsündi.

  11Uyalsınlar da talaşsınlar asrı barça duşmanlarım menim, xaytsınlar kötünkeri da uyalsınlar asrı tezindən da talaşsınlar.
  [Псалом] 7

  1Sağmos Tavitninq ki, ayttı Eyəmizgə sözləri üçün Kuşanınq [Kuşeanınq] Amina oğlu.

  2Biy, Tenqrim, sanqa umsandım; da xutxar meni

  3Bolmağay ki, xolğa salğay, neçik aslan kibik, boyumnu menim, da kimsə bolmağay ki, xutxarğay, da ne ol ki, tirgizgəy.

  4Biy, Tenqrim, egər etsəm bunı, egər bolsa törəsizliklər xoluma menim,

  5Egər töləsəm xaçan alarğa ki, tölədilər manqa yaman, tüşkəymen men də duşmanlarımdan menim boş,

  6Xuvalağay sonqra duşman boyumnı menim, yetişkəy da baskay yergə tirlikimni menim da hörmətimni menim toprax içinə turğuzğay.

  7Tur, Biy, öçəşməxinq bilə seninq da biyiklən tügətmə duşmanlarımnı menim. Oyan, Biy Tenqrim, buyruxunqa seninq ki, sımarladınq,

  8da yığınları joğovurtnunq çıvrənqə bolsunlar seninq. Bununq üçün biyiklikkə xayttı Biy.

  9Da Biy yarğu etər joğovurtuna kensininq. Yarğu et manqa, Biy, artarlıxınqa körə seninq, zadasızlı xıma körə menim ki, mendə.

  10Tügəllənsin yamanlıx üsnə yazıxlılarnınq, da onqarğaysen artarğa. Ki tergər yürəkni da büvrəklərni, Tenqri artar u könidir,

  11boluş manqa Tenqridən ki, tirgizir alarnı, ki toğrudurlar yürəkləri bilə.

  12Tenqri yarğumı artar, xuvatlı da uzunesli ki, berməs öçəşməxin kensininq kündüz hər sahat.

  13Yoxsa egər xaytmasanqız anqar, xılıçın itiləptir, da yayı xoruluptur anda,

  14hadirləptir sağıtın ölümnünq, da oxların kensininq köydürməx bilə etiptir.

  15Osta haqsız xazğandı törəsizlikni, başladı ağrıxnı da toğurdı törəsizlikni.

  16Çuğurnı ki, xazdı da arıttı anda, tüşkəy terəninə, xaysın ki etti.

  17Xaytsın ağrıxlar başına anınq, tebəsi üsnə anınq törəsizliki kendininq ensin.

  18Tapunıyım Eyəmə artarlıxına körə anınq, sağmos aytıyım atına Eyəmizninq biyikləngənninq.
  [Псалом] 8

  1Yenqməx da yığövlər üsnə, sağmos Tavitninq, 8.

  2Biy, Biyimiz bizim ki, skançelidir atınq seninq barça dьnyağa!

  Ağındı ulu yaxşı tirlikinq seninq dağı biyik Köktən.

  3Ağzından oğlanlarnınq, yaşlarnınq, emçəktəgilərninq toxtattınq alğışnı

  Seninq duşmanlarınq üçün, Biy ki, buzulğay duşman xarşı bolğan.

  4Körgəymen köktə işin barmaxlarınqnınq seninq, aynı da yılduzlarnı, xaysın ki sen toxtattınq.

  5Kimdir adam ki, anqğaysen sen anı, ya oğlu adamnınq ki, nemə yardım etkəysen sen anqar?

  6Az nemə aşağ ettinq anı friştələrinqdən seninq: haybat bilə da hörmət bilə tacladınq anı

  7da xoydunq barça xolunqdan yaratılğanlar üsnə anı.

  Barça neməni hnazant ettinq ayaxı tibinə anınq,

  8sığırnı, da xoynı, da barça neməni, dağı da barça bolğanlarnı yerdə,

  9uçarlarnı

  köknünq, da balıxların tenqizninq ki, yürürlər izlərinə tenqizninq.

  10Biy, Biyimiz bizim ki, skançelidir atınq seninq barça dünyağa!
  [Псалом] 9

  1Yenqməxlix üçün oğlununq sağmos-i Tavit, 9.

  2Şükürlü bolğaymen sendən, Biy, tögərək yürəkim bilə menim, aytkaymen barça skançelikinqni seninq.

  3Fərəh bolup da sövüngəymen sanqa, sağmos aytkaymen atına Eyəmizninq biyikləngən.

  4Xaytkanına artxarı duşmanlarımnınq menim xastalanğaylar yüzünqdən seninq.

  5Ettinq yarğumnu da könülüknü, olturdunq olturğuçka yarğuçı toğruluxtan.

  6Öçəştinq gurkçılarğa, da taspoldu yaman etüçi, atlarnınq [atların] alarnınq buzdunq menqi menqilik, 7da duşmannınq yarağı eksildi tügəllənginçə. Şəhərni buzdunq, da taspoldu yişadağları alarnınq çaxırıx bilə.

  8Tenqri bar, da bolur menqilik, hadir etti olturğuçun kensininq yarğuğa.

  9Kensi yarğu etiyir dünyağa toğrulux bilə, da joğovurtuna kensininq artarlıx bilə.

  10Boldu Biy umsa yarlığa, boluş tarlıxta kerəkli zamanda.

  11Umsansınlar sanqa barçası, kimlər bilirlər atınqnı seninq, zera xoymassen alarnı, kimlər xolarlar seni, Biy.

  12Sağmos aytınqız Eyəmizgə ki, turur Sionda, aytınqız gurkçılarğa haybatın anınq.

  13İzdəmə xanın alarnınq anqdı da unutmadı alğışın çarəsizlərninq.

  14Yarlığa manqa, Biy, da bax xonarhlıxımnı menim duşmanlarımdan menim, e, biyikləttinq meni eşikindən ölümnünq,

  15Ne türlü aytkaymen barça alğışınqnı seninq eşikinə xızınınq Sionnunq da sövüngəymen xutxarğanınqa seninq.

  16Battılar gurkçılar buzulmaxları bilə kendilərininq ki, ettilər sırtmax, da yaşırdılar, tüşkəy ayaxları alarnınq.

  17Tanır Biy etməgə yarğunu kensininq, da işi bilə xolununq kensininq baylanğaylar yazıxlılar.

  18Xaytkaylar yazıxlılar yənəçi tamuxka da barça gurkçılar ki, unutupturlar Tenqrini.

  19Dügül ki, sonqğuğa dirə unutur Biy yarlını, tözümlükü miskinninq taspolmağay sonqğuğa dirə.

  20Tur, Biy, da küçəyməsin adam, yarğu bolsun gurkçılarğa alnınqa seninq.

  21Xoy, Biy, yergə etüçi üstlərinə alarnınq, tanığaylar gurkçılar ki, adamlar bar.
  [Псалом 9/10]

  22/1Nek, Biy, turdunq yıraxtan, baxmas boldunq kerəkli tarlпx zamanına?

  23/2Öktəmləngəninə yamannınq küyər yarlı, tıyılğaylar sağışlarına kensilərininq ki, sağış ettilər.

  24/3Zera maxtalır yazıxlı suxlanğanına boyununq kensininq, kim ki zrgel etər, da ol maxtar.

  25/4Ne üçün öçəştirdi yazıxlı Tenqrini köp öçəşlənməxinə kensininq, egər tergəməsə?

  26/5Dügüldür Tenqri alnına közününq anınq, murdardır yolları anınq hər sahat.

  Kötürülüptir könülük yüzündən anınq, barça duşmanları üsnə biylik etkəy.

  27/6Ayttı yürəkinə kensininq ki, seskənməgəymen, millət milləttən yamansız.

  28/7Xarğış da açilik da ustatlıx toludur ağzına anınq, tili tibinə anınq ağrıx da emgək.

  29/8Olturur ulama ulular bilə yapux öldürmə zadasıznı.

  Közü anınq yarlılar üsnə baxar, 30/9ulıyır yapux, neçik aslan uyasına kensininq.

  31/10Ulıyır yırtma yarlını, yırtma da salma kensin.

  Sırtmaxı kensininq aşaxlatkay anı, aşaxlanğay da tüşkəy biylik etkəninə üsnə yarlılarnınq.

  32/11Ayttı yürəkinə kensininq ki, unuttu Tenqri, çövürdü yüzün kensininq ki, körməgəy sonqğuğa dirə.

  33/12Tur, Biy Tenqrim, biyiklənsin xolunq seninq, da unutma yarlılarnı.

  34/13Ki ne üçün öçəştirdi yaman Tenqrini ki, ayttı yürəkinə kensininq ki, tergəməs?

  35/14Köriyirsen anı ağrıx içinə da yürəklənməxtə baxarsen, seninq üstüngə saldılar yarlını, da öksüzgə sensin boluşuçı.

  36/15Sınğalasın biləkləri yazıxlınınq da yamannınq, izdəlgəy yazıxları anınq da kensi tapulmağay.

  37/16Biy xan menqi menqilik, taspolğaylar gurkçılar yerindən anınq.

  38/17Küsənçlikin yarununq işitti Biy, hadirlikinə yürəklərininq alarnınq baxtı közünq seninq.

  39/18Yarğu etməgə öksüzgə da yarlığa ki, dağı artıx adam ulu sözləməxin kensinininq uzatmasın üsnə yer yüzünьnq.
  [Псалом 10/11] 10

  Yenqməx üçün sağmos Tavitninq, 10.

  1Biygə umsandım; neçik ayttınqız boyuma: «Teşkirilsin tağqa, neçik çıpçıx»?

  2Zera oşta yazıxlılar xordular yayların kensilərininq, hadirlədilər oxların, sadaxların da atmağa xaranqğuda alar üsnə ki, toğrudırlar yürəkləri bilə.

  3Ne ki sen yasadınq, buzdular, evet artar nek etti?

  4Biy ari dacarına kensininq, Biy köktə olturğuçuna kensininq. Közləri anınq yarlılarğa baxar, kirpikləri anınq tergərlər adam oğlanların.

  5Biy tergər artarnı da yazıxlını, kim sövər yazıxnı, körəlməs boyun kensininq.

  6Yebergəy üsnə yazıxlılarnınq sırtmax, ot da kügürt; bu yaltramax – ülüş ayax içmə alarğa.

  7Artardır Biy, artarlıxnı sövər, toğruluxnu körər yüzləri anınq.
  [Псалом 11/12] 11

  1Yenqməx üçün, oxtaba üçün, sağmos Tavitninq, 11.

  2Tirgiz meni, Biy, zera eksildi surp, eksildilдr könülüklər oğlanlarından adamnınq.

  3Boş sözlədi kişi sınqarı bilə kensininq, ustat ağzı bilə yürəktən yürəkkə sözlədi.

  4Tas et, Biy, barça ustat ağıznı da ulu sözlü tilni.

  5Kimlər ayttılar: «Tilimizni bizim ulu etəlıx, erinlərimiz bizim bizdədir, da kimdir bizim Biyimiz?»

  6Çarəsizlixi üçün yarlınınq da küstünməxi üçün miskinninq hali turıyım, ayttı Biy, xoyıyım xutxarmaxımnı da yeberiyim alarğa.

  7Sözləri Eyəmizninqdir sözlər surp, neçik kümüş tanqlanğan da sınalğan, topraxtan arıtkan da açkan 7 kerət topraxtan.

  8Sen, Biy, saxladınq bizni da tirgizdinq bizni, bu milləttən menqilikkə dirə.

  9Çöp-çövrə yamanlar yüriyirlər, biyiklikinqə körə, ulu etkəysen oğlanların adamnınq.


  [Псалом 12/13] 12

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 12.

  2Negə dinçə, Biy, unutkaysen meni sonqğuğa dirə, negə dinçə çövürgəysen yüzünqnü mendən?

  3Negə dinçə xoyıyım sağışta boyumnı da ağrıxın künlərninq yürəkimə menim? Negə dinçə biyikləngəy duşman üstümə menim?

  4Bax da işit manqa, Biy Tenqrim menim. Yarıx ber, Biy, közlərimə menim ki, heç yuxlamağaymen ölümgə.

  5Aytmağay duşmanım menim ki: «Yenqdim anı»,– ya xıynavuçılarım sövüngəylər ki, men seskəndim.

  6Men yarlığamaxınqa seninq, Biy, umsandım; sövündi yürəkim xutxarmaxınqdan seninq; da alğışlıyım seni, Biy, yaxşı etüçim.
  [Псалом 13/14] 13

  Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 13.

  1Ayttı harsız yürəkinə kensininq ki, yoxtur Tenqri. Buzuldular da murdarlandılar törəsizlikləri bilə kensilərininq, yoxtur kimesə ki, etkəy tatlılıxnı.

  2Biy köktən baxtı barça oğlanları üsnə adamnınq körməgə ki, bolğay mi kimesə esli ki, xolğay Tenqrini.

  3Barçası heç boldular bir oğurdan da kerəksiz boldular. Yoxtur kimsə ki, yaxşı etkəy, da yoxtur birinə dirə.

  4Neçik ki bilməgəylər barçası, kimlər ki, etərlər törəsizlikni. Kimlər ki yer idilər joğovurtumnı menim, neçik aşın ötməkninq, da alnına Biyninq sarnamadılar.

  5Anda xorxkaylar xorxu, xayda ki bolmağay xorxu, zera Biydir övlərinə artarlarnınq.

  6Sağışın yarlınınq uyat ettilər, zera Biydir umsası anınq.

  7Kim bergəy Siondan xutxarılmax Israyelgə!– xaytarmaxına Eyəmizninq yəsirlikin joğovurtununq kensininq sövüngəy Jağop da fərəh bolğay Israyel.
  [Псалом 14/15] 14

  Sağmos Tavitninq, 14.

  1Biy, kim turğay çatırınqa seninq, ya kim turğay ari tağınqa seninq?

  2Kim ki yürür zadasız, etər artarlıxnı, sözlər könülüknü yürəkinə kensininq.

  3Ki ustatlıx etmədi tili bilə kensininq, da yamanlıx sınqarına kensininq ol etmədi.

  Uyatnı yuvuxlarından kensininq ol almas, 4heç boluptur alnına anınq yaman etüçi.

  Xorxkanlarnı Eyəmizdən haybatl etər, kim ant içər sınqarın kensininq da yalğan çıxmas.

  5Kümüşün kensininq yalğa ol berməsin, orunç könülük üsnə ol almasın, kim bunı etsə, ol heç seskənməgəy menqilik.


  [Псалом 15/16] 15

  Nışan yazovu Tavitninq, 15.

  1Saxla meni Tenqri, zera sanqa umsandım. 2Ayttım Eyəmə: Biyim sen menim, da yaxşılıxım manqa Sendəndir.

  3Arilərinqə ki, seninq məmləkətinqədirlər, skançeli ettinq barça kləgənimni alarğa.

  4Yığı bolğay xastalıxları alarnınq, bundan sonqra keç aşıxkaylar.

  Yığılmağaymen yığına alarnınq xanlı da anqmağaymen atların alarnınq ağzıma menim.

  5Biy ülüşüm jaranklıxımnınq menim da trunokumnunq menim, sensen ki, bundan xaytarırsen jaranklıxımnı menim manqa.

  6Ülüş tüştü manqa tanqlamalar bilə, da oçiznam menim biyənövlü boldu manqa.

  7Alğışlıyım Biyni ki, esli etti meni ki, keçədə ögütlərlər edi meni bövrəklərim menim.

  8Əvəldən körər edim Biyni alnıma menim hər sahat ki, edi onquma menim ki, seskənməgəymen.

  9Bununq üçün fərəh boldu yürəkim, da sövündi tilim, dağı da tenim turğay umsa bilə.

  10Biy, xoymağaysen boyumnı tamuxta da berməgəysen arinqə seninq körməgə buzulmaxlıxnı.

  11Körgüzdünq manqa yolun seninq tirlikinqninq, toldurdunq meni fərəhlik bilə yüzlərinqdən, menqərüçi onqunqdan seninq sonqğuğa dirə.
  [Псалом 16/17] 16

  Alğış Tavitninq, 16.

  1Işit, Biy, artarlıxınq bilə da bax xoltxama menim, xulax xoy alğışıma menim, zera dügüldür ustatlıx erinlərimdən.

  2Yüzünqdən seninq könülük manqa çıxsın, da közlərim körsün toğruluxnu.

  3Sınadınq yürəkimni da tergədinq keçə, sınadınq meni da tapmadınq mendə egirlik.

  4Sözləməgəy ağzım işlərin adam oğlanlarınınq, seninq ağzınqnınq sözləri üçün men saxlıyım yolnunq ağırın.

  5Toxtat izimni menim yolunqa seninq ki, yanqılmağay yürügənlərim.

  6Men sanqa, Biy, sarnadım ki, işittinq manqa, Tenqri, aşaxlat xulaxınqnı seninq da işit sözlərimə menim.

  7Skançeli ettinq yarlığamaxınqnı seninq, e, xutxarırsen alarnı ki, umsanıptırlar sanqa, alardan ki, xarşıdırlar onqunqa seninq.

  8Saxla meni, neçik kirpigin köznünq, kölegəsi tibinə xanatlarınqnınq yapkaysen meni 9yüzündən yamanlarnınq, kimlər ki çarəsizləttilər meni.

  Duşmanlar boyumnunq çövrəsin aldılar, 10da yağlarından tıyıldılar, da ağızları alarnınq sözlədilər öktəmlikni.

  11Saldılar meni da hali yənə çövrəmni aldılar, sağış ettilər aşaxlatma meni yergə.

  12Köründilər manqa, neçik aslan ki, hadirlənir ulama, neçik balası aslannınq ki, olturur ulama.

  13Kel, Biy, yetiş alarğa da xapanel et alarnı, xutxar boyumnu yamanlarnınq xılıçındən da xolundan duşmannınq.

  14Biy, tas et alarnı dünyadan, ayır da xapanel et alarnı tirliklərindən kensilərininq.

  Yapuxları bilə kensilərininq toldu xarınları alarnınq, [toydular] aşlar bilə da xoydular xalğanın oğlanlarına kensilərininq.

  15Men artarlıx bilə körüngəymen yüzünqə seninq, toyğaymen körüngənindən haybatınqnınq seninq.
  [Псалом 17/18] 17

  1Yenqməxi üçün uruşnı xulununq Tavitninq ki, sözlədi Eyəmiz bilə sözlərin alğışnınq, xaysı künni ki xutxardı anı Biy xolundan duşmanlarınınq da xolundan savuğnunq, da ayttı, 17:

  2Söviyim seni, Biy, xuvatım menim! Biy

  3toxtatuçım, umsam da xutxaruçım. Tenqri boluşuçm menim; da men umsanırmen anqar; işançım menim, yarağ xutxarılmaxıma, yöpsünüvlü menim.

  4Alğışlamax bilə sarnadım alnına Biyninq, da duşmanlarımdan xutulğaymen.

  5Çöp-çövrəmni aldılar ağrıxı ölümnünq, axını törəsizlikninq talaştırdı meni.

  6Tasaları tamuxnunq şöp-çövrəmni aldılar, yetişti manqa sataması ölümnünq.

  7Tarlıxıma menim men alnına Biyninq sarnadım, alnına Tenqrimninq küstündüm. Işitti manqa ari dacarından kensininq, avazına xoltxamnınq menim, da küstüngənim menim alnına anınq kirgəy xulaxına anınq.

  8Torğunlandı [=Tolğunlandı] da titrədi yer, da himləri tağlarnınq seskəndilər, zera öçəşləndi üstlərinə alarnınq Tenqri.

  9Çıxtı tütün öçəşməxindən anınq, da ot yüzündən anınq yaltradı, da uçxunlar tüşti andan.

  10Aşaxlattı kökni da endi, da xaranqğulux tibinə ayaxlarınınq anınq.

  11Ağındı kerovpelər üsnə da uçtu, ağındı ol xanatları üsnə yelninq.

  12Xoydu xaranğuluxnu yapov kensinə, da çövrəsinədir övi anınq, da xaranğuluxnunq suvları bulutlarnınq yellərinə dirə.

  13Yaltramaxına anınq alnına alarnınq bulutlar keçirdilər hradnı da uçxunların otnunq.

  14Kökrətti Biy köktən, da biyikləngən berdi avazın kensininq, hradğa da uçxunlarına otnunq.

  15Yeberdi oxların kensininq da tozdurdu alarnı, yığı etti yaltramaxın kensininq da tolğunlattı alarnı.

  16Köründilər çovraxları suvnunq, da açıldılar himləri dünyəninq öçəşməxinqdən seninq, Biy, da urğanından cannınq öçəşməxinqdən seninq.

  17Yeberdi biyikliktən da yöpsündü meni, yöpsündü meni suvnunq köplüxündən.

  18Xutxarğay meni Biy duşmanlarımdan menim xuvatlılardan da körəlməgənlərimdən menim, zera xuvatlı boldular mendən.

  19Yetiştilər manqa künləri xıynalmaxımnınq menim, boldu Biy xuvatlatuçım 20da çıxardı meni sekinlikkə, da xutxarğay meni Biy ki, klədi meni.

  21Töləgəy manqa Biy artarlıxıma körə menim, zadasızlıxıma körə menim töləgəy manqa.

  22Men saxlıyım yolun Eyəmizninq, da inamsız bolmağaymen Tenqrimdən menim.

  23Barça könülükü anınq alnımadır, artarlıxın kensininq yırax etmдdi mendən.

  24Bolıyım men də zadasız anınq bilə da saxlanıyım törəsizlikimdən menim.

  25Töləgəy manqa Biy artarlıxıma körə menim, aruvluxuna körə xolumnunq menim alnına közlərimninq menim.

  26Surp bilə surp bolğaysen, 27zadasız kişi bilə zadasız bolğaysen, tanqlama bolğaysen, da yamanlarnı sındırğaysen.

  28Sen xonarh joğovurtnu tirgizirsen da közlərin öktəmlərninq sen aşaxlatırsen.

  29Sen yarıxlı etərsen çıxraxımnı menim, Biy, Tenqrim, yarıx et manqa xaranğuluxta.

  30Seninq bilə xutulğaymen sınalmaxtan, Tenqrim bilə menim keçiyim mur ötləş.

  31Tenqrim, zadasızdır yollarınq seninq, da sözləri Eyəmizninq tanqlamadır; umsadır barçasına, kimlər ki umsanırlar anqar.

  32Anınq üçün ki kimdir Tenqri Eyəmizdən цzgə? Ya kimdir Tenqri bizim Tenqrimizdən özgə?

  33Tenqri ki, kiydirdinq manqa xuvatnı da xoydunq zadasızlıxka yolumnu menim.

  34Toxtattınq ayaxlarımnı menim, neçik körgərdənninq, da xoydunq meni.

  35Övrəttinq xollarımnı çerüvçilikkə, da ettinq biləkimni, neçik yay bazıx, da berdinq manqa hörmətlənməx xutxarmaxınqdan seninq.

  36Onqunq seninq yöpsündü meni, da ögütünq seninq turğuzdu meni sonqğuğa dirə, da ögütünq seninq övrətkəy meni.

  37Kenqərttınq yürüşüvümni tibimdən menim, da buzulmadılar izləri.

  38Xuvalıyım duşmanlarımnı, da yetişiyim alarğa, da xaytmıyım alardan tügətkinçə alarnı.

  39Xıynıyım alarnı ki, bolmağaylar tirilmə, da tüşkəylər ayaxlarım tibinə menim.

  40E, kiydirdinq manqa xuvat çerüvdə, turğanlarnı üstümə menim tibimə ettinq menim.

  41Duşmanlarımnı sürülgən ettinq da körəlməgənlərimni

  tas ettinq.

  42Küstündülər da yox edi kimsə ki, xutxarğıy edi alarnı, sarnadılar alıпna Biyninq, da işitmədi alarğa.

  43Uvatıyım alarnı, neçik toznu alnına yelninq, neçik balçıxın yollarnınq, basıyım alarnı.

  44Xutxarğay meni Biy xarşı bolmaxından joğovurtnunq, da xoyğaysen meni baş gurkçılarğa. Joğovurt, xaysın ki bilmədim, xulux etti manqa

  45da işitməxi bilə xulaxınınq işitti manqa. Oğlanları yatlarnınq yalğan sözlədilər manqa;

  46oğlanları yatlarnınq oprandılar da axsadılar izlərinə kensilərininq.

  47Tiridir Biy, da alğışlıdır Tenqri, biyiklənsin Tenqri xutxarılmaxımızdan,

  48Tenqri ki, izdəp öçümni menim, da hnazant etər joğovurtnu tibimə menim,

  49Xutxaruçım duşmanlarımdan menim, öçəşləngənlərdən! Alardan ki, turupturlar üstümə menim, biyikləttinq meni, da egirlik etüçi adamdan xutxardınq meni.

  50Bununq üçün tapunurmen seni gurkçılar arasına da atınqa seninq sağmos aytkaymen.

  51Ulu ettinq xutxarmaxnı xanına anınq, etmə yarlığamax mazaneçinə anınq, Tavitkə da oğluna anınq pokolena pokolenadan.
  Çıxkanı üçün Movsesninq Mısırdan, da Israyel oğlanları üçün alğış

  [Исход 15: 1-18: Благодарная песня Моисея]

  1Alğışlanqız Biyni ki, haybat bilə haybatlanıptır.

  Atlıların da atların saldı tenqizgə.

  2Boluşuçı da yöpsünüçim menim Biy, da boldu manqa xutxarılmax. Budur menim Tenqrim, da haybatlarmen bunı; Tenqri atalarımnınq, da biyiklətirmen bunı.

  3Biy uvatır çerüvlərni, Biydir atı anınq.

  4Tanqlama adamların, da tanqlama yarağlıların, da atların, da barça xuvatın paravonnınq saldı tenqizgə.

  5Tenqiz yaptı alarnı, battılar antuntknunq terəninə, neçik xaya.

  6Onqunq seninq, Biy, haybatlıdır xuvatı bilə kensinqninq, onqunq seninq, Biy, uvattı duşmanlarnı.

  7Da ululuxundan haybatınqnınq seninq uvattınq xarşı bolğanlarnı seninq, yeberdinq öçəşməxinqni yürəklənməxinqdən seninq, da yedi alarnı, neçik xamışnı.

  8Can xuvatınqdan, yürəklənməxinqdən seninq ayırıldılar suvlar, tizilip turdular, neçik mur taştan, suvları tenqizninq, da buzladılar tizilip tolğunları suvnunq içinə tenqizninq.

  9Ayttı duşman, aytır: «Xuvalıyıx, yetişiyim, urıyım, üləşiyim igilikni da tolduryım andan boyumnu menim!

  Xılıçımdan keçiriyim alarnı, biylik etkəy da biyikləngəy üstlərnə alarnınq xolum menim!»

  10Yeberdinq yelinqni seninq, da yaptı alarnı tenqiz, da buzuldular, da kirdilər, neçik xorğaşın, küçlü suv içinə.

  11Kim oxşar sanqa, Tenqri, da Biy? Ya kim oxşağay sanqa haybatlanğan arilərdən, skançeli haybat bilə haybatlanğan ki, etərsen skançelik da peşə.

  12Saldınq xolunqnu seninq, da yuttu alarnı yer.

  13Yol körgüzdünq artarlıx bilə joğovurtunqa seninq,

  bularğa, xaysın ki xutxardnq. Da цvündürdünq xuvatınq bilə seninq obozlarına arilikinqdən seninq, 14işitti cıns da öcəşləndilər, da xorxu aldı turğanlarnı Pğşdaçi ulusta.

  15Ol sahat cəxtlandılar yarğuçıları Edomnunq da biyləri Movapaçilərninq, aldı alarnı titrəməx, eridilər barça turğanlar Kananaçi ulusta.

  16Tüşkəy üstlərinə alarnnq ah da xorxu, da xuvatından biləkinqninq seninq taş xaytkaylar. Negə dinçə keçkəy joğovurtunq seninq, Biy, negə dinçə keçkəy joğovurtunq bu, xaysın ki tanqladınq?

  17Eltip tikkəysen alarnı tağına jaranklıxınqnınq seninq, hadirləgən turma jaranklıxınqa seninq, xaysın ki tapundunq əvəldən, Biy, tapundunq aruvlux bilə, xaysın ki hadirlədilər xollarınq seninq.

  18Da Biy xan menqi menqilik dağı da.

  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Письменное наследие Кавказских албан том 1