• [Исход 15: 19: Переход через море]
 • [ Псалом 19/20] 19
 • [ Псалом 25/26] 25
 • [ Псалом 27/28] 27 • страница21/24
  Дата15.05.2017
  Размер3.59 Mb.

  Письменное наследие Кавказских албан том 1


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Молитва о выходе Моисея из Египта и о сынах Израиля.

  1Благословите Господа, ибо славою прославился Он. Всадников и коней их Он ввергнул в море.

  2Защитник мой и покровитель мой Господь, и спасение пришло ко мне. Он Бог мой, и прославлю Его; Он Бог отцов

  моих, и превознесу Его.

  3Господь сокрушает войска, Владыка имя Ему.

  4Отборных людей фараона, и отборных воинов его, и коней его, и силу его Он ввергнул в море.

  5Море покрыло их, утонули в глубинах бездны его они, как скала.

  6Десница Твоя, Господи, прославилась силою Твоей; десница Твоя, Господи, сразила врагов.

  7Величием славы Твоей Ты низложил противников Своих, послал гнев Твой в возмущении Своем, и он пожрал их, как камыш.

  8От силы духа Твоего, гнева Твоего расступились воды, каменными стенами простерлись потоки моря, замерзли ледяными грядами посреди морских вод.

  9Враг бахвалился, говорил: «Погонимся – настигну, побью, разделю добычу, насыщу ими душу мою! Пущу их под меч мой, пусть овладеет ими и владеет ими рука моя!»

  10Ты послал ветер Свой, и море покрыло их, и они позамерзали и погрузились, как свинец, в бурных водах.

  11Кто подобен Тебе, Боже, о Господи? Кто подобен Тебе, препрославленный святыми? Славою чудес прославлен Ты, мастерством творить чудеса.

  12Ты простер десницу Твою, и поглотила их земля.

  13По справедливости Ты показал путь народу Твоему, тем, кого Ты избавил. И силою Твоею Ты дал им утешиться в жилище своем от святыни Твоей; 14услышали племена и трепещут, и ужас объял всех жителей земли Филистимской.

  15Тогда засуетились вожди Едомовы и князья Моавитские, дрожь охватила их, уныли все жители земли Ханаанской.

  16Да нападет на них страх и ужас, и от мощи мышцы Твоей да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты избрал.

  17Ты их введешь и насадишь на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, которое Ты освятил прежде, Господи, освятил святостью, которое создали руки Твои, и 18Господь будет царствовать во веки веков и в вечность.


  [Исход 15: 19: Переход через море]

  19Ki kirdi paravon atları bilə, da arabalar bilə, da tanqlama yarağlıları bilə içinə tenqizninq, da yeberdi üstlərinə alarnınq Biy suvun tenqizninq, da oğlanları Israyelninq bardılar xuru bilə içinə tenqizninq.


  [Псалом 18/19] 18

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 18.

  2Köklər belgirtiyir haybatın Tenqrininq, da yaratılğanlar xolundan anınq aytıyır toxtalmaxlıxnı.

  3Kün kündən axtırır sözni, da keçə keçəgə körgüzür biliklikni.

  4Dügül sözlər, da dügül gələcilər, xaysınınq ki Işitilməgəy avazı alarnınq.

  5Barça dünyəgə çıxtı sözü anınq, dünyəninq uçuna dirədir gələciləri anınq. Kün toğuşuna xordu çatırın kensininq, 6da kensi – nemik kiyöv ki, çıxar sarayından kensininq, sövünür ol, neçik velet, yürümə yolun kensininq.

  7Uçundan köknünq dür çıxkanı anınq, tınçlıxı anınq uçuna dirə anınq, da kimsə yox ki, yaşınğay xızovundan anınq.

  8Törəsi Eyəmizninq zadasızdır, da xaytarırlar cannı, tanıxlıxı Eyəmizninq könüdür da esli etər oğlanlarnı.

  9Artarlıxı Eyəmizninq toğrudur, da fərəhlatır yürəkni, buyruxları Eyəmizninq yarıxtır da yarıx berirlər közgə, 10xorxusu Eyəmizninq surptur da xalır menqilik. Yarğusu Eyəmizninq könüdir, da artardır ol.

  11Küsənçlidir ol altundan da bahalı taşlardan, köp tatlıdır ol çulununq balından.

  12Zera xulunq seninq saxlağay bunı, saxlağanına anınq tölöv köptir.

  13Keçkənlərin kensininq kim bolur alma esinə? Yapuxlarımdan menim aruv et meni, 14da yattan saxla xulunqnu seninq. Egər ki küçəməsələr üstümə, ol sahat zadasız bolğaymen da aruv bolğaymen ulu yazıxlardan.

  15Bolsun sanqa biyənövlü sözləri ağzımnınq menim, da sağışları yürəkimninq menim alnınqa seninq hər sahat, Biy, boluşuçım da xutxaruçım menim!
  [Псалом 19/20] 19

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 19.

  2İşitkəy sanqa Biy kününə tarlıxınqnınq, boluşuçı bolğay sanqa atına Tenqrisininq Jağopnunq.

  3Yebergəy sanqa Biy boluşlux arilikindən kensininq, Siondan, da yöpsüngəy seni.

  4Anqğay Biy barça xurbanınqnı seninq da atınqnı seninq yöpsünövlü etkəy.

  5Bergəy sanqa Biy yürəkinqə körə seninq, da barça sağşınqnı ol tügəlləgəy.

  6Sövünəlix biz xutxarmaxınqa seninq, atına Tenqrimizninq bizim biz ululanğaybiz. Toldurğay Biy barça xoltxanqnı seninq, 7hali bildix ki, tirgizdi Biy pomazaneçin kensininq. İşitti anqar köktən, arilikindən kensininq, xuvat xutxarmaxından onqununq kensininq.

  8Bular arabalar bilə, bular atlar bilə, yoxsa biz atın Eyəmiz Tenqrimizninq bizim sarnalıx.

  9Bular xapanel boldular, tüştülər, biz turdux da toğru boldux.

  10Biy, tirgiz xannı da işit bizgə, ne kün ki sarnasax alnınqa seninq.


  [Псалом 18/19] 18

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq 18.

  2Köklər belgirtiyir haybatın Tenqrininq, da yaratılğanlar xolundan anınq aytıyır toxtalmaxlıxnı.

  3Kün kündən axtırır sözni, da keçə keçəgə körgüzür biliklikni.

  4Dügьül sözlər, da dügül gələcilər, xaysınınq ki İşitilməgəy avazı alarnınq.

  5Barça dünyəgə çıxtı sözü anınq, dünyəninq uçuna dirədir gələciləri anпnq. Kьn toğuşuna xordu çatırın kensininq, 6da kensi – neçik kiyöv ki, çıxar sarayından kensininq, sövünür ol, neçik velet, yürümə yolun kensininq.

  7Uçundan köknünq dür çıxkanı anınq, tınçlıxı anınq uçuna dirə anınq, da kimsə yox ki, yaşınğay xızovundan anınq.

  8Törəsi Eyəmizninq zadasızdır, da xaytarırlar cannı, tanıxlıxı Eyəmizninq könüdür da esli etər oğlanlarnı.

  9Artarlıxı Eyəmizninq toğrudur, da fərəhlatır yürəkni, buyruxları Eyəmizninq yarıxtır da yarıx berirlər közgə, 10xorxusu Eyəmizninq surptur da xalır menqilik. Yarğusu Eyəmizninq könüdir, da artardır ol.

  11Küsənçlidir ol altundan da bahalı taşlardan, köp tatlıdır ol çulununq balından.

  12Zera xulunq seninq saxlağay bunп, saxlağanına anınq tölöv köptir.

  13Keçkənlərin kensininq kim bolur alma esinə? Yapuxlarımdan menim aruv et meni, 14da yattan saxla xulunqnu seninq. Egər ki küçəməsələr üstümə, ol sahat zadasız bolğaymen da aruv bolgaymen ulu yazxlardan.

  15Bolsun sanqa biyənövlü sözləri ağzımnınq menim, da sağışları yürəkimninq menim alnınqa seninq hər sahat, Biy, boluşuçım da xutxaruçım menim!
  [Псалом 19/20] 19

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 19.

  2Işitkəy sanqa Biy kününə tarlıxınınq, boluşuçı bolğay sanqa atına [atı] Tenqrisininq Jağopnunq.

  3Yebergəy sanqa Biy boluşlux arilikindən kensininq, Siondan, da yöpsüngəy seni.

  4Anqğay Biy barça xurbanınqnı seninq da atınqnı seninq yöpsünövlü etkəy.

  5Bergəy sanqa Biy yürəkinqə körə seninq, da barça sağışınqnı ol tügəlləgəy.

  6Sövünəlix biz xutxarmaxınqa seninq, atına Tenqrimizninq bizim biz ululanğaybiz. Toldurğay Biy barça xoltxanqnı seninq, 7hali bildix ki, tirgizdi Biy pomazanemin kensininq. Işitti anqar köktən, arilikindən kensininq, xuvat xutxarmaxından onqununq kensininq.

  8Bular arabalar bilə, bular atlar bilə, yoxsa biz atın Eyəmiz Tenqrimizninq bizim sarnalıx.

  9Bular xapanel boldular, tüştülər, biz turdux da toğru boldux.

  10Biy, tirgiz xannı da işit bizgə, ne kün ki sarnasax alnınqa seninq.


  [Псалом 20/21] 20

  1Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 20.

  2Biy, xuvatınqdan seninq fərəh bolğay xan, xutxarmaxınqdan seninq sövüngəy asrı.

  3Küsənçin yürəkininq anınq berdinq anqar da kləgənin

  erinlərininq anınq tıymadınq andan.

  4Yetişkən ettinq anqar alğış tatlılıxınqdan seninq da xoydunq başına anınq tac bahalı taştan.

  5Tirlik xoldu sendən, da berdinq anqar uzun künlər bilə menqi menqilik.

  6Uludur hörməti anınq xutxarmaxınqdan seninq, haybat da ulu menqərməx xoyğaysen üsnə anınq.

  7Berəдysen anqar alğış menqi menqilik, fərəh etkəysen anı fərəhlik bilə yüzünqnünq seninq.

  8Xan umsandı Biygə, yarlıxamaxından Biyiktəgininq ol seskənməgəy.

  9Tapulğay xolunq seninq üstünə duşmanlarınqnınq, da onqunq tapkay barça körəlməgənlərinqni seninq.

  10Xoyğaysen alarnı, neçik yalının otnunq, zəmanə yüzlərinqdən seninq.

  Biy öçəşməxi bilə kensininq yürəkləndirgəy alarnı, da ot yegəy alarnı.

  11Yemişi alarnınq yerdən taspolğay, da oğlanları alarnınq oğlanlarından adamnınq.

  12Bulardılar sendən yamanlıx bilə, sağışladılar sağış, xaysın ki bolmadılar toxtama.

  13Etkəysen alarnı sürülgən, xalğanınqa seninq hadirləgəysen yüzlərinə alarnınq.

  14Biyik bol, Biy, xuvatınqdan seninq, alğışlalıx da sağmos aytalıx xuvatınqdan seninq.
  [Псалом 21/22] 21

  1Yenqməx üçün, ertəgi boluşlux üçün, sağmos Tavitninq, 21.

  2Tenqri, Tenqrim menim, bax manqa, nek xoydunq meni? Yıraxlandım xutxarılmaxımdan menim sözü üçün yazıxlarımnınq.

  3Tenqrim, kündüz sarnadım alnınqa seninq, da manqa işitmədinq, keçə də manqa baxmadınq.

  4Sen arilərdə tınıpsen da ögülüpsen Israyeldən.

  5Sanqa umsandılar atalarımız bizim, umsandılar sanqa, da xutxardınq alarnı.

  6Alnınqa küstündülər da tirildilər, sanqa umsandılar da uyalmadılar.

  7Yoxesə men xurtmen, da dügülmen adam, uyatı adamlarnınq da heçliki joğovurtnunq.

  8Barçası, kimlər körərlər edi meni, heç etərlər edi, menim üçün sözlərlər edi erinləri bilə da teprətirlər edi başların kensilərininq.

  9Umsandı Biygə ki, xutxarğay anı, tirgizgəy anı, zera klər anı.

  10Sensin ki, çıxardınq meni xarından anamnınq menim, umsam töşlərindən anamnınq menim.

  11Sanqa tüştüm men içindən xarnınınq anamnınq menim, sensen Tenqrim.

  12Yırax bolmağın mendən, zera tarlıx yovuxlanıptır, da yoxtur kimesə ki, boluşkay manqa.

  13Çöp-çövrəmni aldılar canavarlar köp, da semiz buxalar çövrəmni aldılar.

  14Açtılar üstümə menim ağızların kensilərininq, neçik aslan ki, munqra da xapar.

  15Men, neçik suv, töküldüm, da saçldı barça sövəklərim menim, da boldu yürəkim neçik balağuz erigən içinə xarnımnınq menim.

  16Xurudu, neçik kerpic, xuvatım menim, tilim tanqlayıma yabuştu, da topraxına ölümnünq küvürdülər meni.

  17Çöp-çövrəmni aldılar itlər köp, da yığınları yamanlarnınq çövrəmni aldılar.

  18(Этот стих оставлен без перевода).

  19Üləştilər tonlarımnı aralarına kensilərininq, da tikilməgən tonumuna menim zar atarlar edi.

  20Sen, Biy, yırax etməgin şağavatınqnı seninq mendən, da Biy boluşma manqa baxtı.

  21Xutxar itidən boyumnu menim da xollarından itlərninq yalğızın anamnınq menim.

  22Xutxar meni ağzından aslannınq, münqüzündən körgərdənninq xonarhlıxım menim.

  23Belgirttim atınqnı seninq xardaşlarıma menim, içinə yüxövlərninq alğışlıyım seni.

  24Xorxkanlar Eyəmizdən alğışlağaylar anı, barça oğlanları Jaqopnunq haybatlağaylar anı. Xorxkanlar Eyəmizdən barça oğlanları Israyelninq 25ki, heç etmədi da uyatlı alğışın yarlınınq da çövürmədi yüzün kensininq mendən, yoxsa sarnağanıma menim alnına anınq işitti manqa.

  26Sendəndir ögülməxi menim, ulu yıxınlarda alğışlağaymen seni. Antlarımnı tügəlləgəymen alnına barça xorxkanlarınınq anınq.

  27Yegəylər çarəsizlər da toyğaylar, alğışlağaylar Biyni kimlər xolarlar anı. Tirilgəy yürəkləri alarnınq menqi menqilik, 28anqğaylar da xaytkaylar Biygə barça uçları dünyəninq. Yerni öpkəylər anqar barça kökləri millətlərninq, 29zera Eyəmizninqdir xanlıx da ol buyrux etər üsnə barça gurkçılarnınq.

  30Yedilər da yerni öptilər anqar barça xocaları yerninq, alnına anınq tüşkəylər, barçası kirirlər topraxka.

  31Boyum anınq bilə tiridir, da oğlum xullux etkəy anqar, Aytıyım Eyəmizgə. Millət, 32ki kelməxtir, aytkaylar artarlıxınqnı joğovurtka ki, toğmaxtır, xaysın ki etti Biy.
  [Псалом 22/23] 22

  Sağmos Tavitninq, 22.

  1Biy kütkəy meni, da manqa nemə eksilməgəy.

  2Yaş otlu tüz yerdə tındırdı meni da suvnunq tınçlıxına beslədi meni.

  3Xaytardı canımnı manqa da yol körgüzdi manqa yoluna artarlıxnınq atı üçün kensininq.

  4Egər ki bardım esə da men içinə xaranqxuluxununq ölümnünq, xorxmağaymen yamandan, zera sen, Biy, menim biləsen. Ulu tayaxınq da kavazanınq, alar övündürgəylər meni.

  5Hadir ettinq alnıma menim trabez közləri alnına xaynavuçılarımnınq menim.

  Yaxtınq yağ bilə başımnı menim, ayax buzulmağan içirdinq meni.

  6Yarlığamaxınq seninq, Biy, artımdan kelgəy barça künlərinə tirlikimninq menim, turmağa manqa üvinə Eyəmizninq uzun künlərgə dirə.
  [Псалом 23/24] 23

  Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 23.

  Burungi kün üçün.

  1Eyəmizninqdir yer tügəlliki bilə kensininq, dünyə da barça turğanlar anda.

  2Ol kensi üsnə tenqizninq him saldı anqar, üsnə axın suvlarnınq hadirlədi anı.

  3Kim mingəy tağına Eyəmizninq? Ya kim bolğay arilik yerindən anınq?

  4Kim ki aruvdur xolları bilə da zadasız yürəki bilə ki, almadı boşluxu boyuna kensininq da ant içmədi sınqarına kensininq ustatlıx bilə.

  5Bu alğay alğışnı Eyəmizdən, yarlığamaxnı Tenqridən, xutxaruçısından kensininq.

  6Bu milləttir ki, xolar Biyni, xolar körmə yüzün Tenqrisininq Jaqopnunq.

  7Ağınınqız, buyruxçılar, eşikinqizdən sizinq yoğarı, ağınsınlar eşiklər menqilik, da kirgəy xanı haybatnınq.

  8Kimdir bu xanı haybatnınq? Biy xuvatlı xuvatı bilə kensininq, Biy xuvatlı çerüvdə.

  9(Этот стих, повторяющий стих 8, пропущен).

  10Kimdir bu xanı haybatnınq? Biy xuvattan, bu kensidir xanı haybatnınq.
  [Псалом 24/25] 24

  Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 24.

  1Alnına seninq, Biy, kötürdüm boyumnu menim,

  2Tenqrim, sanqa umsandım uyalmağaymen, da külməgəylər mendən duşmanlarım menim.

  3Barçası, kimlər ki tözərlər sanqa, uyalmağaylar, yoxsa uyalğaylar törəsizlər boşluxlarından kensilərininq.

  4Yolunqnu seninq, Biy, körgüz manqa da izlərinqni övrət manqa.

  5Yol körgüz manqa könülükünqdən seninq da övrət meni, zera sensin Tenqri xutxaruçım da men sanqa tözdüm kündüz hər sahat.

  6Anq, Biy, şağavatınqnı seninq da yarlığamaxınqnı ki, bardır menqilik.

  7Yazıxın oğlanlıxımnınq menim da biliksizlikimdən menim anqmağın, yoxsa anq meni, Biy, yarlığamaxınqa körə tatlılıxınq üçün seninq 8ki, tatlı da toğrusen, Biy. Bununq üçün törə bilüçi etərsen yazıxlını, 9yolda yol körgüzürsen ivaşlarğa yarğuda, da övrətirsen ivaşlarğa yolunqnu seninq.

  10Barça yolları Eyəmizninq yarlığamax bilə da könülük bilədir alarğa, kimlər xolarlar antın da tanıxlıxına.

  11Seninq atınq üçün, Biy, boşat yazıxlarımnı, zera köp boldular.

  12Kimdir adam ki, xorxkay Eyəmizdən? Törə bilüçi etər anı yoluna, xaysın ki biyəndi.

  13Boyu anınq yaxşılıxta tınğay, da oğlu anınq menqərgəy yerni.

  14Xuvatıdır Biy kensindən xorxkanlarınınq da bitiklərin kensininq övrətir alarğa.

  15Közlərim hər sahat alnına Biyninq, da ol çıxarğay sırtmaxtan ayaxlarımnı.

  16Bax manqa da yarlığa manqa, zera yalğızı anamnınq da yarlımen men.

  17Tarlıxlar yürəkimə menim köp boldular asrı, da xıyınımdan menim çıxar meni.

  18Bax xonarhlıxımnı menim da emgəkimni da boşat manqa barça yazıxlarımnı.

  19Bax duşmanlarımnı ki, köp boldular, körəlməməx ki, boş körəlmədilər meni.

  20Saxla boyumnı da xutxar meni, da uyatlı bolmağaymen ki, umsandım sanqa.

  21Zadasızlar da toğrular ülüşlü boldular manqa, da men sanqa tözdüm.

  22Xutxar, Tenqri, Israyelni barça tarlıxından anınq.


  [Псалом 25/26] 25

  Sağmos Tavitninq, 25.

  1Yarğu et manqa, Biy, zera men zadasızlıxıma bardım, Biygə umsandım ki, bolmağaymen xasta.

  2Sına meni, Biy, da tergə meni, sına bövrəklərimni da yürəkimni menim.

  3Yarlığamaxınq seninq, Biy, alnına közümnünq menim, da biyənövlü bolğaymen könülükünqə seninq.

  4Olturmağaymen men olturğuçlarına boşlarnınq, da törəsizlər arasına men kirməgəymen.

  5Körəlmədim men yığının yamanlarnınq, da dinsizlər bilə men olturmadım.

  6Yuvğaymen aruvlux bilə xolumnu da çövrəsinə

  bolğaymen seğanınqnınq seninq, Biy,

  7İşitməgə manqa avazın alğışınqnınq seninq da aytma barça skançelikinqni seninq.

  8Biy, sövdüm menqərməxin övünqnünq seninq da yerin içkəriki haybatınqnınq seninq.

  9Tas etməgin dinsizlər bilə boyumnu menim, da ne xan töküçilər bilə tirlikimni menim, 10xaysılarınınq ki xolları kensilərininq törəsizliktəndir, da onqları alarnınq toludır orunç bilə.

  11Men zadasızlıxım bilə menim bardım, xutxar meni, Biy, da yarlığa manqa.

  12Ayaxım turğay toğruluxtan, ulu yığınlarda alğışlağaymen seni.


  [Псалом 26/27] 26

  Sağmos Tavitninq, 26.

  Hanız pomazat etmiyir edilər.

  1Biy yarıxım da tirlikim: men kimdən xorxkaymen? Biy işançım tirlikimdən menim: men kimdən seskəngəymen?

  2Yuvuxlanğanına manqa yamanlarnınq yeməgə tenimni menim xıynavuçılarım da duşmanlarım menim alar küçsüzləndilər da tüştilər.

  3Egər ki hadirlənsə üstümə menim çerüvçilik, xorxmağay yürəkim menim; egər tursa üstümə menim çağatı çerüvnünq, həlbət, bununq üçün də sanqa, Biy, umsanırmen.

  4Bir xoldum Eyəmizdən, da anı xolarmen – turma manqa övinə Eyəmizninq barça künlərin tirlikimninq menim, körməgə manqa menqərməxin Eyəmizninq, da buyrux bermə dacarına anınq.

  5Yaptı meni xoranına kensininq, künnünq yamanından içkəri etti meni yapovu artına xoranınınq kensininq. Xayadan biyik ettinq meni, 6da hali biyiklət başımnı menim üsnə duşmanlarımnınq. Çövrəsinə bolıyım da sunıyım xoranına anınq xurban alğıştan, alğışlıyım da sağmos aytıyпm Eyəmizgə.

  7İşit, Biy, avazıma menim, zera sarnadım alnınqa, yarlığa (yarlığa manqa da işit manqa, zera sanqa) ayttı yürəkim. 8Da xoldu yüzlərim yüzlərinqdən seninq, Biy, xoldular.

  9Çövürməgin yüzünqnü mendən, da yanqılmağın öçəşməxinq bilə xulunqdan seninq. Boluşuçı bol, Biy, da heç etmə meni, da salma meni, Tenqri, xutxaruçım menim.

  10Atam da anam saldılar meni, da Biyim yöpsündi meni.

  11Törə bilüçi et meni, Biy, yolunqa seninq da yol körgüz manqa izlərinqə seninq toğru. Duşmanlarım üçün menim 12çıxara bermə meni xollarına xıynavuçılarımnınq. Turdular üstümə menim tanıxları yazıxnınq da yalğan sözlədilər manqa törəsizliklərindən kensilərininq.

  13İnandım körməgə manqa yaxşılıxın Eyəmizninq ulusuna tirilərninq. 14Töz Eyəmizgə da smilı bol, xuvatlansın yürəkinq, da töz Eyəmizgə.
  [Псалом 27/28] 27

  Sağmos Tavitninq, 27.

  1Alnınqa, Biy, sarnadım, Tenqrim, tıyılma mendən, ne bir vaxt tıyılmağaysen mendən, oxşamağaymen alarğa ki, kirirlər çuğurqa.

  2Isit, Biy, avazına xoltxamnınq menim, yalbarğanıma alnınqa seninq, kötürülgəninə xollarımnınq menim ari dacarınqa seninq.

  3Sağışlama dinsizlər bilə boyumnı menim da ne alar bilə ki, etərlər törəsizlikni, tas etmə meni, kimləri sözlər edi eminliktə sınqarları bilə kensilərininq da yamanlıxtır yürəklərinə alarnınq.

  4Ber alarğa, Biy, işlərinə körə alarnınq, törəsizlik bilə yürügənlərinə körə tülə alarğa. Işlərinə körə xollarınınq tölə alarğa tölövün alarnınq alarğa.

  5Anqlamadılar alar işin Eyəmizninq, da ne işinə xolununq anınq baxmadılar, buzğaysen alarnı, da dağı yasalmağaylar.

  6Alğışlıdır Biy ki, işitti avazına alğışımnınq menim, 7Biy boluşuçım menim da hörmətim. Anqar umsandı yürəkim, faydalı boldu da açıldı boyum, da men erkim bilə menim tapunğaymen anqar.

  8Biy xuvatı joğovurtununq kensininq, umsa xutxarılmaxka mazaneçinə kensininq.

  9Xutxar joğovurtunqnu seninq da alğışla jaranklıxınqnı seninq, küt da biyiklət alarnı menqilikkə dirə.


  [Псалом 28/29] 28

  Sağmos Tavitninq, 28.

  1Sununquz Eyəmizgə, oğlanları Tenqrininq, sununquz Eyəmizgə oğlanların xoylarnınq. Sununquz Tenqrigə haybat da hörmət, 2sununquz Eyəmizgə haybat atına anпnq, yerni öpünqüz Eyəmizgə köşkünə arilikindən anınq.

  3Avazı Eyəmizninq suv üsnə, da Tenqri avazından kökrədi haybatı bilə, da Biy kensi suv üsnə turdu.

  4Avazı Eyəmizninq xuvatı bilə, da avazı Eyəmizninq ulu tiyişlik bilə.

  5Avazı Eyəmizninq uvatır ormanlarnı, da uvatır Biy ormanların Lipananınq.

  6Uvatkay alarnı, neçik igit litorosun Lipanfanınq, xaysı ki sцvüklüdir, neçik oğlanların odnorojecninq.

  7Avazı Eyəmizninq kesər yalının otnunq, 8avazı Eyəmizninq teprətir anabadnı da zburit etər ulu ormanın Gatesnınq.

  9Avazп Eyдmizninq toxtatır odnorojeçni da belgli etər ulu ormanlarnı. Dacarına anınq barça kimsə aytırlar hörmətin anınq.

  10Biy potoplarnı olturğuzur da aşağlatır, xanlıx etkəy Biy menqilik.

  11Biy xuvatı joğovurtununq kensininq bergəy da alğışlağay joğovurtun kensininq eminliktə.
  [Псалом 29/30] 29

  1Sağmos Tavitninq, 29.

  Alğışı navağadigninq dacarnınq Tavitninq.

  2Biyiklətirmen seni, Biy ki, yöpsündünq meni, da sövündürmədinq duşmanlarımnı menim üçün.

  3Biy, Tenqrim, sarnadım alnınqa seninq da sağayttınq meni. 4Biy, çıxardınq tamuxtan boyumnu menim, xutxardınq meni alardan ki, tüşərlər çuğurqa.

  5Sağmos aytınqz Eyəmizgə, ariləri anınq, xosdovanel bolunquz anqılmaxına arilikindən anınq.

  6Yürəklənməxtir öçəşməxindən anınq, da tirliktir erkindən anınq. İnqir vaxtna tınğaylar yığlamaxlar, ertəsi bolğay fərвhlik.

  7Men ayttım: yaxşı tirlikimə menim ki, seskənməgəymen menqilik.

  8Biy, erkinq bilə seninq berdinq körkümə menim xuvat, çövürdünq yüzünqnü seninq mendən, da men boldum öçəşləngən.

  9Alnınqa seninq, Biy, sarnadım, da alnına Tenqrimninq küstündüm, 10ne aslamdır sanqa xanımdan menim, egər tüşsəm men buzulmaxlпxka. Šahat ki, toprax xosdovanel bolğay alnınqa seninq, ya belgirtkəy könülükünqnü seninq?

  11Işitti manqa Biy da yarlığadı, da Biy boldu manqa boluşuçı.

  12Xaytardı yasımnı fərəhlikkə, ketərdi mendən yasını, da manqa kiydirdi fərəhlikni.

  13Ne türlü sağmos aytkaylar sanqa hörmətim, da dağı poşuman bolmağaymen, Biy, Tenqrim, menqilik tapunğaymen sanqa.
  [Псалом 30/31] 30

  1Yenqməx üçün da xıyın üçün alğış, sağmos Tavitninq, 30.

  2Sanqa, Biy, umsandım, uyalmağaymen menqilik, artarlıxınq bilə seninq xutxar meni da tirgiz meni.

  3Aşaxlat manqa xulaxını seninq, cəhtlan tirgizmə meni. Bol manqa, Tenqri, hörmət, da övi umsanınq – tirgizməgə meni, 4zera xuvatlatuçım da umsam sensen. Seninq atınq üçün yol körgüzdünq manqa, da beslədinq meni, 5çıxardınq meni satamadan bu ki, saxladılar manqa. Sensin hörmətim menim, Biy, 6da xolunqa seninq sımarlarmen canımnı menim. xutxardınq meni, Biy, Tenqri, könülükünq bilə

  seninq, 7keri ettinq alarnı, kim ki saxlar xorxunu boş. Men Biygə umsandım, 8sövüngəymen da fərəh bolğaymen xutxarmaxınqdan seninq. Baxtınq xonarhlıxıma menim, da xutxardınq satamadan boyumnu menim, 9da çıxara bermədinq xollarına xıynavuçılarımnınq menim, da xoydunq sekinliktə ayaxlarımnı.

  10Yarlığa manqa, Biy, zera xıynalıpmen men, tolğunlandı yürəklənməxinqdən seninq közlərim, canım da xarnım.

  11Eksildi ağrıxtan tirlikim da yıllarım küstünmə xindən.

  Miskinləndi küçsüzlüktən xuvatım menim, da sövəklərim öçəşləndilər.

  12Barça duşmanlarımdan artıx boldum ırısvay xonşularıma menim, asrı ah da xorxu tanışlarıma menim. Barça, kimlər körərlər edi meni, çıxarı xaçarlar edi mendən.

  13Unutulğan boldum men, neçik ölü, yürəktən, da boldum men neçik sağıt taspolğan.

  14Zera işittim men panpas köplərdən ki, çövrəmə edilər, yığılğanlarına alarnınq bir oğurdan almağa canımnı sağış ettilər, 15yoxsa men sanqa, Biy, umsandım. Ayttпm: sensen Tenqrim, 16da seninq xolunqadır jaranklıxım menim. Xutxar meni xollarından duşmanlarımnınq menim, da sürgənlərdən menim.

  17Körgüz yüzünqnq seninq xulunqa seninq, tirgiz meni, Biy, yarlığamaxınqa körə seninq, 18Biy, uyatlı bolmagaymen, zera sarnadım alnınqa seninq. Uyalsınlar dinsizlər da kirsinlər tamuxka, 19da bağlı bolğay ustat erinlər ki, sözlər edilər artar üçün egirlikni, öktəmliklərindən da sökkənlərindən kensilərininq.

  20Neçik köp ettinq yarlığamaxnı tatllıxınqdan seninq, Biy, xaysın ki saxladınq xorxkanlarğa sendən.

  Ettinq sen alarğa, kimlər ki umsanıptırlar saa, alnına adam oğlanlarınınq.

  21Berkittinq alarnı yapovuna yüzünqdən seninq, uruşundan adamlarnınq. Yaptınq alarnı çatırınqa seninq, xarşilikindən tilninq.

  22Alğışlıdır Biy ki, skançelik etti yarlığamaxı bilə kensininq bek şəhərdə.

  23Men ayttım tanqlanğanıma menim ki, salındım xaydesə yüzündən közlərinqninq seninq. Bununq üçün işittinq avazına alğışımnпnq menim, Küstüngəninə alnınqa seninq.

  24Sövünqüz Biyni, barça ariləri anınq, zera toğruluxnu izdər Biy da tölər alarğa, kimlər ki artıxsı etərlər öktəmlikni.

  25Xuvatlanınqız da zoru bolsun yürəkinqizninq sizinq barçanqız Biygə.

  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Письменное наследие Кавказских албан том 1