• [ Псалом 32/33] 32
 • [Псалом 33/34] 33
 • [Псалом 34/35] 34
 • [Псалом 35/36] 35
 • Alğış Movsesninq 2-inçi törədən • страница22/24
  Дата15.05.2017
  Размер3.59 Mb.

  Письменное наследие Кавказских албан том 1


  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  [Псалом 31/32] 31

  Yenqməx üçün, sağmos Tavitninq, 31.

  1San anqar, kimgə ki boşatlıx boldu yazıxlarına, da yapuldu barça yanqılğanları anınq.

  2San ol kişigə, xaysınınq ki sağışlamastır Biy yazıxın anınq da yoxtur ustatlıx ağzına anınq.

  3Tıyıldım men, da oprandım barça sövəklərim küstünməximdən alnına Biyninq 4tпyğısız, kündüz u keçə aırlandı xolunq seninq üstümə menim, xayttım miskinliktə, zera uruldu manqa tegənəklər.

  5Yazıxlarımnı körgüziyim sanqa da törəsizliklərimni yaşırmıyım sendən.

  Ayttım ki, aytkaymen mendən yazıxlarımnı, da sen boşatkaysen barça yamanlıxın yazıxlarımnınq menim.

  6Bununq üçün alğışta bolğaylar alnınqa seninq barça arilər yöpsünövlü sahatta.

  Tek yalğız suvnunq potopundan köp ki, sanqa heç yovuxlanmas.

  7Sensen umsam bu tarlıxımdan menim ki, çövrəmə boldular menim.

  Sövünçlüküm menim, xutxar meni alardan, kimlər ki çüvrəmni aldılar menim.

  8«Esli etiyim seni da axıllı yolda, xayda da barsanq, da toxtatıyım üstünqə seninq sözlərimni».

  9«Bolmanqız neçik at da xatır, zera yoxtur alarda eslilik ki, yügən bilə da noxta bilə xoğaysen yanqaxların alarnınq ki, sanqa nemə yuvuxlanmağaylar».

  10Köp xıyın bar yazıxlılarğa, evet kimlər umsanırlar Biyimizgə, yarlığamaxı Eyəmizninq çöpçövrəsinə alarnпnq.

  11Fərəh bolunquz da sövününqüz, artarlar, Biygə, maxtanınqz, barçanqız ki, toğrusiz yürəklərinqiz bilə.
  [Псалом 32/33] 32

  Sağmos Tavitninq, napissiz Cuvutka, 32.

  1Sövününqüz, artarlar, Biygə, toğrularğa tiyişlidir alğış, 2xosdovanel bolunquz Tenqrigə alğış bilə, 10 stron bilə sağmos aytınqz anqar.

  3Alğışlanqız Biyni alğş bilə yдnqi ki, yaxşıdır, sağmos aytınqz anqar alğış bilə.

  4Doğrudur sımarlağanı Eyəmizninq, da barça işləri anınq inam bilədir, 5da sövər yarlığamanı da könülüknü.

  Yarlığamaxı bilə Eyəmizninq toludur yer, 6da sözü bilə Eyəmizninq kök toxtaldı, da canı bilə ağzınınq anınq barça xuvatları anınq.

  7Yığdı, neçik tulum içinə, suvun tenqizninq, da xoyar terənlıxtə xaznasın kensininq.

  8xorxkay Eyəmizdən barça dünya, da andan titrəgəy barça turğanlar dünyada.

  9Ol ayttı – da boldu, buyurdu – da toxtaldı.

  10Biy saçar sağışnı gurkçılarnınq, heç etər Biy sağışın joğovurtnunq, da tiləməs sağışın buyruxçılarnınq.

  11Sağışı Eyəmizninq menqilik xalır, da sağışı yürəkininq anınq pokolena pokolenadan.

  12San ol millətkə, xaysına ki Biy Tenqri boluşuçıdır anqar, joğovurt, xaysın ki tanqladı jaranklıxka kensinə.

  13Köktən baxtı Biy barça adam oğlanları üsnə, 14hadir turğan yerindən kensininq baxtı barça turğanlar üsnə dünyada.

  15O ki, yarattı başxa yürəklərin alarnınq, da eskə alma barça işlərin alarnınq.

  16Dügül ki, köp çerüvi bilə xutulur xan, da ne bahatır köp xuvatından kensininq.

  17Yalğandır at xutxarmaxından kensininq, köp xuvatından kensininq xutxarmastır atlanğannı kensin.

  18Közləri Eyəmizninq üsnə xorxkanlarnınq kensindən, da kimlər umsanırlar yarlığamaxına anınq, 19Xutxarma ölümdən boyların alarnınq, yedirmə alarnı açlıxta.

  20Boyumuz bizim tözsün Eyəmizgə, zera boluşuçı da yedirüçidir bizni.

  21Anqar fərəh bolsun yürəkimiz bizim, da anınq ari atına umsanalıx.

  22Bolsun yarlığamaxnq seninq, Biy, üstümüzgə bizim, ne türlü ki umsandıx sanqa.


  [Псалом 33/34] 33

  1Sağmos Tavitninq. Zamanına ki, teşkirdi sözün kensininq alnına Apimelikninq da sonqra yeberdi anı, 33.

  2Alğışlıyım Biyni hər sahat, hər sahat alğışı anınq ağzıma menim.

  3Biy bilə maxtanğay boyum menim, işitkəylər ivaşlar da fərəh bolğaylar.

  4Ululatınqız Biyni menim bilə da biyiklətinqiz atın anınq oğurdan.

  5Xoldum Eyəmizdən, da işitti manqa, barça tarlıxlarımdan menim xutxardı meni.

  6Yuvuxlanınqız alnına Biyninq da alınqız yarıxnı, da yüzünqüz sizninq uyalmasın.

  7Bu yarlı sarnadı alnına Biyninq, da Biy işitti bunqar, barça tarlıxından bununq xutxardı bunı.

  8Böləki friştələrninq Eyəmninq çövrəsinədir kensindən xorxkanlarnınq da saxlar alarnı.

  9Yenqiz da baxınqız ki, tatlıdır Biy! San ol adamğa ki, umsanğay anqar.

  10Xorunquz Eyдmizdən, barça ariləri anınq, zera yoxtur nemə eksiklik xorxkanlarğa andan.

  11Ulular miskinləndilər, evet kimlər ki xolarlar Biyni, eksilməgəy alarğa barça yaxışlıx.

  12Kelinqiz, oğlanlarım, da işitinqiz manqa, da xorxusun Eyəmizninq övrətiyim sizgə.

  13Kimdir adam ki, klər tirlik, sövər künlərin kensininq körməgə yaxşılıxta?

  14Tıy tilinqni seninq yamanlıxtan, erinlərinq seninq sözləməsin ustatlıxnı.

  15Keri bol yamandan da et yaxşını, xol eminlikni da bar anınq bilə.

  16Közləri Eyəmizninq üsnə artarlarnınq, xulaxı anınq üsnə alğışlarınınq alarnınq.

  17Yüzləri Eyəmizninq üstlərinə yaman etüçilərninq – tas etmə yerdən yişadagların alarnınq.

  18Sarnadılar artarlar alnına Biyninq, da Biy işitti alarğa, barça tarlıxlarından alarnınq xutxardıı alarnı.

  19Yuvuxtur Biy alarğa ki, opranıptırlar yürəkləri bilə, da aşaxlarnı canları bilə tirgizir.

  20Köp tarlıxları bar artarlarnınq, barçadan xutxarır alarnı Biy 21da saxlar barça sövəklərin alarnпnq, da biri də alardan sınmağay.

  22Ölümü yazıxlınınq yamandır, evet kim ki körəlmədi artarnı, poşuman bolğay.

  23Xutxarır Biy boyların xullarnınq kensininq, poşuman bolmağaylar barçası, kimlər ki umsanıptırlar anqar.
  [Псалом 34/35] 34

  Sağmos Tavitninq, 34.

  1Yarğu et, Biy, alarğa ki, yarğulıyırlar meni, çalış alar bilə, kimlər ki çalışıyırlar menim bilə.

  2Al yarağ da tarçanqnı da kel boluşma manqa, 3çıxar xılıçınqnı xarşılarına xuvalarğanlarnınq meni, tıy alarnı da ayt sen boyuma menim ki: «Xutxarılmaxınq seninq menmen».

  4Uyalsınlar da uyatlı bolsunlar ki, izdərlər edi boyumnu menim, xaytsınlar kötünqkeri (kötünkeri) da uyalsınlar, kimlər yaman sağışlarlar edi manqa.

  5Bolsunlar alar neçik toz alnına yelninq, da friştəsi Eyəmizninq xıynağay alarnı.

  6Bolsun yolları alarnınq xaranqxuluxta da yıxılmaxta, da friştəsi Eyəmizninq sürgəy alarnı.

  7Boş yaşırdılar manqa sırtmax buzulmaxlarından kensilərininq da boş azarladılar boyumnu menim.

  8Yetişkəy üstlərinə alarnınq sırtmax, xaysın ki bilməgəylər, da ulamaxnı ki, yaşırdılar, tutkay ayaxların alarnınq, da ol sırtmaxka tüşkəylər.

  9Yoxsa boyum menim sövüngəy Biygə, fərəh bolğay xutxarmaxından anınq, 10da barça sövəklərim aytkaylar: «Biy, kim oxşaştır sanqa?

  Zera xutxardı miskinni xolundan xuvatlпnınq, miskinni da yarlını alardan, kimlər ki yırtarlar anı».

  11Turdular üstümə menim yamanlarnınq tanıxları, xaysn ki bilməs edim, sorarlar edi manqa.

  12Tölədilər manqa yamanlıx yaxşılıx ornuna, menqərməsizlixkə boyumnu sağışladılar adam oğlanlarından.

  13Men xıynağanlarına alarnınq yas kiyər edim, aşaxlatır edim oruç bilə boyumnı menim, da alğışım menim xoynuma xaytsın.

  14Neçik xardaş da sınqar, bu türlü biyənövlü bolur edim, ne türlü ki yaslı ya xayğulu, ol türlü aşaxlanır edim.

  15Üstümə menim sövündülər da yığıldılar; yığıldılar mendə xıyınlar, da men tanımadım, saçıldılar da poşuman bolmadılar.

  16Sınadlar meni da heç ettilər heç etməx bilə, xırçıldattılar üstümə menim tişlərin kensilərininq.

  17Biy, xaçan körsərsen? Keri et boyumnu menim ustatlıxlarından alarnınq da aslanlardan yalğzпn anamnınq menim.

  18Tapunğaymen sanqa, Biy, ulu yüxövlərdə, köp yıxınlarda alğışlağaymen seni.

  19Sövünməsinlər manqa duşmanlarım menim ki, körəlməslər edi meni heç yerdən, köz yumarlar edi menim üçün közləri bilə kensilərininq.

  20Menim bilə eminlik sözlərlər edi, da kensiləri öçəşməx bilə ustatlıxnı sağışlarlar edi.

  21Açtılar üstümə ağızların kensilərininq da ayttılər: «Vax, vax, kördi közlərimiz bizim».

  22Kördünq, Biy, da tıyılma, Biy, keri bolma mendən.

  23Oyan da bax, Biy, könülükümə menim, Tenqrim da Biyim, yarğuma menim, 24da könülük et manqa artarlıxınqa körə seninq, Biy, Tenqrim. Sövünməsinlər mendə duşmanlarım menim

  25da aytmasınlar yürəklərinə kensilərininq: «Šabaş-şabaş boyumuzğa bizim ki, yıxtıx anı».

  26Uyalsınlar da uyatlı bolsunlar, kimlər sövünürlər yamanıma menim, kiysinlər uyatnı da heçlikni, kimlər ki üstümə menim ulu sözlədilər.

  27Sövünsünlər da fərəh bolsunlar sanqa barçası, kimlər ki klərlər artarlıxımnı menim.

  Aytkaylar hər sahat: «Uludur Tenqri», – da kimlər ki klərlər eminlikni xulunqa seninq.

  28Tilim menim sözləgəy artarlıxınqnı seninq, hər kün tıyğısız şükürlükünqnü seninq.
  [Псалом 35/36] 35

  1Yenqməx üçün, xulununq Eyəmizninq Tavitninq, 35.

  2Aytır törəsiz yazıx etmə yürəkinə kensininq: Yoxtur xorxusu Tenqrininq alnına közününq anınq.

  3Ustatlıx etti alnına anınq tapma törəsizlikni da körəlməməgə anı.

  4Sözləri ağzınnq anınq törəsizlik da ustatlıxtır. Kləmədi ol anqlama yaxşılıxnп; 5törəsizlikni sağışladı töşəkinə kensininq. Tirildi ol barça yollarda ki, dügüldür yaxşı, da yamandan ol ağırlanmadı.

  6Biy, köktədir yarlığamaxınq seninq, könülükünq seninq bulutka dirə.

  7Artarlıxınq seninq – neçik tağlar, Tenqri, könülükünq seninq – neçik köp terənlıx! Adamlarnı da canavarlarnı tirgizirsen sen, Biy!

  8Neçik ki köp ettinq yarlığamaxınqnı, Tenqri! Yoxsa adam oğlanları kölegəsinə xanatlarınqnınq umsanğaylar:

  9Içkəylər alar bərəkətindən övinqninq seninq, da özənin imşaxlıxınqnınq seninq bergəysen içmə alarğa.

  10Sendəndir, Biy, çovraxı tirlikninq, da yarıxı bilə yüzününq seninq körərbiz yarıx.

  11Saç, Biy, yarıxınqnı seninq, kimlər ki tanırlar seni, artarlıxınqnı seninq, kimlər ki toğrudur yürəkləri bilə.

  12Kelməgəy üstümüzgə bizim ayaxı öktəmlərninq, da xolları yazıxlılarnınq titrətməgəylər meni.

  13Anda tüşsünlər barçası, kimlər ki etərlər törəsizlikni, salınğaylar da dağı bolmağaylar toxtama.
  Alğış Movsesninq 2-inçi törədən

  (Второзаконие 32: 1021: Песнь Моисея, часть 1)

  1Başınqız kök, da sözləgəymen, işitkəy yer buyruxun ağzımnınq menim.

  2Neçik yağmur sliz üsnə, neçik rosa yaş ot üsnə, 3zera atın Eyəmizninq sarnalıx, da berinqiz alğış Eyəmiz Tenqrimizgə bizim.

  4Tenqri, xaysınınq ki könülük bilədir işləri anınq, da barça yolları anınq toğrulıx bilədir. Tenqri inamlıdır, da yoxtur anda egirlik; artar da könidir Biy.

  5Yazxlanırbiz, da dügül anqar oğlanları yazıxnınq, toğunçlar bularğanlar da buzulğanlar.

  6Dügül ki bu ol dur, xaysın ki Eyəmizgə tölər edinqiz, siz joğovurt essiz da dügül esli. Dügül mi bu kendi Atanq seninq ki, tapundı seni da yarattı seni.

  7Esinqə bolsun seninq künləri menqilikninq, anqlanqız yıllarnı millət milləttən. Sor sen atanqdan seninq, da belgirtkəy sanqa, xartlarınqa seninq, da aytkaylar sanqa.

  8Zamanına, ne türlü üləşti Biyikləngən barça millətni, ne türlü saçtı ol oğlanların Adəm atamıznınq.

  Xoydu yergəsin gurkçılarnınq sanına körə friştələrininq Tenqrininq.

  9Boldu ülüşü Eyəmizninq joğovurtu anınq Jağop, da poveti menqərməxininq anınq Israyel.

  10Yetkinçə boldu anqar anabadda; susamaxına xızzovdan, suvsuzluxuna yetkinçə etti anqar. Ögütlədi anı da saxladı anı, neçik kirpigin köznünq, 11neçik xaraxuş, xanatları üsnə kötürdi anı, da neçik balaları üsnə kendininq, şağavatlandı. Yaydı xanatların kensininq, da yöpsündü anı, da kötürüp keltirdi anı arxası üsnə kensininq.

  12Biy yalğız eltər edi alarn, da yox edi alarda yat tenqrilər.

  13Eltip çıxardı alarnı xuvatına yerninq, yedirdi alarnı yemişi bilə tüzlərninq.

  Yemizdirdi alarğa bal xayadan, da yağ bek skaladan, 14yağın inəklərninq da sütün eçkilərninq yağları bilə birgə xoynunq, bızovununq, buğanınq da eçkininq, yağın bövrəkninq, aşlıxnınq, da xanın borlanınq içti, çağır.

  15Yedi Jağop, toydu, ağırlandı sövüklü. Semirdi, boşlandı, kenqərdi, saldı Biy Tenqrisin, yaratuçısın kensininq, da xayttı Tenqridən xutxaruçısından kensininq.

  16Öçəştirdilər meni yatları bilə kensilərininq da gurkları bilə kensilərininq açıttılar meni.

  17Xurban ettilər şaytanlarqa, da dügül Tenqrigə, gurklarnı ki, bilməs edilər, yənqi da keçövlü, xaysın ki heç tanımaslar edi ataları alarnınq.

  18Saldınq Biyni ki, toğurdu seni, unuttunq Tenqrini ki, yedirdi seni.

  19Kördi Biy da paxıllandı, yürəkləndi üsnə xızlarınınq da oğlanlarınınq kensininq 20da ayttı: «Çövüriyim yüzümnü menim alardan da körgüziyim alarğa ki, ne bolmaxtır sonqğugi zamanda.

  Zera bir bulağı milləttirlər alar, da oğlanlar biyənməgən, 21alar paxıllandırdılar meni yalğan Tenqriləri bilə kensilərininq da açıttılar meni gurklarına kensilərininq. Xaytпp men də paxıllatıyım alarnı hörmətsiz millət bilə da essiz millət bilə açıtıyım alarn».
  Литература
  Абдуллин И. А. “Памятная записка” Агопа на армяно-кыпчакском языке (1620) // Советская тюркология. 1971. №3. Стр. 118-129.

  Абдуллин И.А. Армяно-кыпчакская эпиграфика // Тезисы докладов Итоговой научной сессии Казанского филиала АН СССР за 1972 год. Казань, 1973. Стр. 48-52.

  Абдуллин И. А. Армяно - кыпчакские рукописи и их отношение к диалектам татарского языка // Материалы по татарской диалектологии. Казань, 1974. Стр. 166-185.

  Абдуллин И. А. Армяно-кыпчакские тексты из архива Ф.Е.Корша // Татар теле həм əдəбияты. Казан, 1976. Кн. 5. Стр. 5-23.

  Абдуллин И. А. Протокол от 17 августа 1580 г. // Исследование языка древнеписьменных памятников. Казань, 1980. Стр. 40-65.

  Абдуллин И. А. Памятная запись Киркора на кыпчакском языке // Лексика и стилистика татарского языка. Казань, 1982. Стр. 67-72.

  Абдураимов М.О. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XlV –в первой половине XlX в. Т. 1. Ташкнет, 1966.

  Абегян М. История древнеармянской литературы. Ереван, 1948, т. 1.

  Абрамян А. Г. Сочинения Анании Ширакаци. Ереван, 1944 (на арм. яз.).

  Абрамян А. Г. Дешифровка некоторых надписей, считавшихся агванским // газ. «Йеревани hамалсаран» (Ереван), 1956, 3 марта (на арм. яз.).

  Абрамян А. Г. Дешифровка надписей кавказских агван. Ереван, 1964.

  Абромзон С.М. Этнический состав населения Северной Киргизии. Труды Киргизской архелогическо-этнографической экспедиции. Вып. 4. М., 1960.

  Абуладзе И. В. К открытию алфавита кавказских албанцев. Известия Института языка, истории и материальной культуры им. акад. Н. Я. Марра. 1938. Т. 4, №1.

  Абуладзе И. В. Новое сведение о сушествовании письменности у кавказских албанцев // Сообщ. ГФАН. 1940. Т. 1. № 4.

  Абуладзе И. В. Замечания по поводу статьи П. М. Мурадяна: «Армянская надпись храма Джвари // Заря Востока, 1947.

  Аганян Г. Архив армянской истории. Тифлис, 1894. Кн. 3.

  Аганян Э. Названия месяцев у агванцев // ИАН Арм. ССР. 1946, № 5 (на арм. яз.).

  Аджи М. Европа, тюрки, Великая степь. М., 1998.

  Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908.

  Акопян. Албания – Алуанк в Греко-латинских и древнеармянских источниках. Ереван, 1987.

  Акты армянского суда г.Каменец-Подольского (XVI в.) / Подготовка текста и предисловие В.Р.Григоряна.– Ереван, 1963.

  Ал-Балазури. Книга завоевания стран. Баку, 1927.

  Алексидзе З. Н. К открытию письменности Кавказской Албании. Festschrift für Fairy von Lilienfeld. Berlin, 1997. (= Stimme der Orthodoxie. 1997. Nr. 3).

  Алексидзе З. Н. Новые памятники письменности Кавказской Албании. Христианский Восток. Новая серия. 1999. Т. 1 (7).

  Алиев И. История Мидии. Баку, 1992.

  Алиев В. А. Исследования в Лачинском районе // АО 1980 года. М., 1981.

  Алиев И. Карабах в древности. Изв. АН АзССР, серия истории, философии и права. Баку, 1988

  Алиев К. Кавказская Албания. Баку, 1974.

  Алиев К.Г. Историческая топономика. Изв. АН Азерб. ССР, серия история философии и права. 1969. №4.

  Ал-Истахри. Книга путей и государств. СМОМПК. Тифлис, 1901. Вып. 29.

  Алиев А.И, Нуриев Е.Б. Топономика Кахского района // Изв. АН АзССР., сер. наук о земле. 1978. № 3.

  Алиев В. А. Исследования в Лачинском районе «Археологические открытия 1980 г.», М., 1981.

  Алиев И. О скифах и скифском царстве в Азербайджане «Переднеазиатский сборник», III, М., 1979.

  Алиев К. Античные источники по истории Азербайджана. Баку, 1987.

  Алиев Я. В. К чтению эпиграфических памятников Кавказской Албании (Азербайджана). Памятники Мингечаура. Ученые зап. Таврического Национального Университета им. В. И. Вернардского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Т. 23 (62), № 3, 2010, стр. 85-92.

  Ал-Йакуби. Книга стран. СМОМПК. Тифлис, 1908. Вып. 38

  Ал- Мукаддаси. Самая лучшая книга по разделению климатов. СМОМПК. Тифлис, 1908. Вып. 38.

  Альтман М. М. Исторический очерк города Ганджи. Баку, 1949.

  Анасян А.С. Библиография // Армянский судебник Мхитара Гоша / Пер. с древнеармянского А.А.Паповяна. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1954.– Стр. 249-259.

  Анчабадзе Г.З. Кипчаки в Грузии // Кн. Проблемы современной тюркологии. Алма-Ата, 1980.

  Армянская география Vll века по Р. Х. СПб., 1877.

  Армянская Советская Энциклопедия (на арм. яз.). Т 1, Ереван 1974.

  Армянский судебник Мхитара Гоша. Ереван, 1954.

  Артамонова М. И. Очерки древнейшей истории хазар. Л., 1936.

  Артамонова М. И. История хазар. Л., 1962.

  Арутюнян Н.В. Топономика Урарту, Ереван, 1985.

  Асланов Г. М. Мингечаурское погребение с костяком, закованным в кандалы // ДАН Аз. ССР. 1953. Т. 4.

  Асланов Г. М. К изучению раннесредневековых памятников Мингечаура // КСИИМК. 1955. Вып. 60.

  Ахмедов К. М. Об археологических раскопках на одном участке в Мингечауре // ДАН Аз. ССР. 1954. Т. 7.

  Ачарян Р. Албанский алфавит // Изв. АрмФАН. 1941. № 3-4 (на арм. яз.).

  Ашурбейли С.Б. О топониме «Аран». Материалы докладов ll научной конференции посвященной изучении топономики Азерб. ССР. Баку, 1981

  Ашурбейли С.Б. Государство Ширваншахов. Баку, 1985.

  Бакиханов А. Гюлистани-Ирам. Баку, 1926.

  Бартольд В. В. Сочинения.– М., 1968.– Т. 5.– 757 с.

  Бархударян, Макар. Агванский край и его соседи. Тифлис, 1893 (на арм. яз.).

  Бархударян, Макар. Арцах. Историко-географическая характеристика. Баку, 1895 (на арм. яз.).

  Бархударян, Макар.История Албании. Т. 1. Валаршапат, 1902. Т. 2. Тифлис, 1907 (на арм. яз.).

  Бежанов С. Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна на русском и удинском языках. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. XXX. Тифлис, 1902.

  Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов (дооктябрьский период) // Под ред. и с введением А. Н. Кононова.–М.: Наука, 1974.– 342 с.

  Брун Ф. Черноморье.– Одесса, 1880.– Ч. 2. 349

  Буниятов З. Обзор источников по истории Азербайджана. Баку, 1964.

  Буниятов З. Азербайджан в Vll-lX вв. Баку, 1965

  Буниятов З.М. Йакут ал-Хамави. Муджам ал-Булдан… Баку, 1983.

  Ваидов Р. М. Археологические работы в Мингечауре в 1950 г. // КСИИМК. 1952. Вып. 46.

  Ваидов Р. М. Раннесредневековое городище Судагылан // КСИИМК. 1954. Вып. 54.

  Ваидов Р. М. Археологическая характеристика эпиграфических памятников Мингечаура // ИАН АЗ. ССР, СОН. 1958. № 4. (на азерб. яз.).

  Ваидов Р. М. Мингечаур в lll-Vlll веках. Баку, 1976 (на азерб. яз.).

  Ваидов Р. М. Древний Мингечаур. Баку, 1976 (на азерб. яз.).

  Ваидов Р. М., В. П. Средневековый храм в Мингечауре // МКА. 1951. Т. 2.

  Валиханов Ч.Ч. Сочинения, тт. l-lV.

  Велиханова Н.М. Изменние исторической географии Азербайджана в результате арабского завоевания // Кн. Историческая география Азербайджана. Баку, 1987.

  Владимирский - Буданов М. В. Немецкое право в Польше и Литве // Журнал Министерства народного просвещения. - 1868.– Ч. 11 (140), ноябрь.– Стр. 519-586 (Армянская юрисдикция.– Стр. 556-566).

  Велиев М.Г. Население Азербайджана. Музей этнографических сокровиш. «Азербайджанский настольный календарь». Баку, 1924.

  Велиханлы Н.В. Арабские географы – путешественники Х-Хll вв. об Азербайджане. Баку, 1974.

  Велиханлы Н.В. Ибн Хордадбех. Баку, 1986

  Востров В.В. Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение казахов – Алма-Ата, 1968.

  Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XlX в. Баку, «Нурлан», 2004.

  Газар Парпеци (Лазарь Парбский). История Армении. Тифлис, 1904 (на арм. яз.).

  Гамкрелидзе Т. В. Происхождение и типология алфавитной системы письма (Писменные системы раннехристианской эпохи) // ВЯ. 1988. № 5-6.

  Гандзакеци Киракос. История. Баку, 1946

  Гаркавец А. Н. Конвергенция армяно-кыпчакского языка к славянским в XVI-XVII вв. Киев, Наукова думка, 1979.

  Гаркавец А.Н. Армяно-кыпчакские письменные памятники XVI-XVII в. // Средневековый Восток: Источниковедение и историография. М., 1980.– Стр. 81-90;

  Гаркавец А. Н. Две новонайденные армяно-кыпчакские рукописи // Тюркологический сборник, 1977. M.: Наука, 1981. Стр. 76-80.

  Гаркавец А. Н. Кыпчакские языки: куманский и армяно-кыпчакский. Алма-Ата: Наука, 1987.

  Гаркавец А. Н. Тюркские языки на Украине. К.: Наук. думка, 1988.

  Гаркавець О. М. Урумський словник. Алма-Ата: Баур, 2000.

  Гаркавец A. H. Кыпчакское письменное наследие.Том I. Каталог и тексты памятников армянским письмом. Алматы. Дешт-и-Кыпчак. 2002.

  Гаркавец А.Н. Армяно-кыпчакское письменное наследие XVI–XVII вв. // Отечественная история (Алматы), 2002 а, № 2. Стр. 7-26.

  Гаркавец А.Н., Сапаргалиев Г. Кыпчакско-польская версия Армянского Судебника и Армяно-кыпчакский Процесссуальный кодекс. Алматы: Дешт-и-Кыпчак, 2002 б.

  Гасанов З. Царские скифы. Баку, 2000.

  Гейбуллаев Г. О кипчакских этнонимах в Азербайджане // Докл. АН АзССР. 1976. Т. 32.

  Гейбуллаев Г. О происхождении некоторых этнонимов Азербайджана (Дела, Тулу, Тиркеш, Шадылы, Тубакент, Тулус, Чалган, Кузанлы) // докл. АН АзССР. 1978. Т. 32.

  Гейбуллаев Г. О происхождении некоторых топонимов Азербайджана. Азербайджанский этнографический сборник. Вып. 4, 1981.

  Гейбуллаев Г. К этногенезу азербайджанцев. Баку, 1991.

  Геюшев Р.Христианство в Албании… Тбилиси, 1975.

  Гигнейшвили В. К. О категории аспекта в удинском языке // ИКЯ. 1959. № 11.

  Голубкина Т. И. Об одной случайной находке // ДАН АЗ. ССР. 1947, Т. 10.

  Голубкина Т. И. Марки на Мингечаурской кепамике // ДАН Аз. ССР. 1949. Т. 6.

  Голубкина Т. И. О зооморфной керамике из Мингечаура // МКА. 1951. Т. 2.

  Голубкина Т. И. Четыре кувшинных погребений из Мингечаура (раскопки 1950 г.) // ИАН Аз. ССР. 1955. № 11.

  Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия татаров.– К., 1884.

  Гордлевский В. А. Лексика караимского перевода Библии // Избранные сочинения. М., 1961. Т. 2. Стр. 155-159.

  Грантовский Э.А. Индо - иранские касты у скифов. XXV Международная конференция востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1960.

  Григорян В. Р. Об актовых книгах армянского суда г.Каменец-Подольска (XVI_XVII вв.) // Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. М.: Наука, 1964. T. 1. Стр. 276-296. 350

  Григорян В. Р. История армянских колоний Украины и Польши: Армяне в Подолии. Ереван, 1980.

  Григорян Г. Очерки истории Сюника lX-XV вв. Ереван.

  Гукасян В. Л. О древнеагванском алфавите и удинском языке // ИАН Аз. ССР, СОН. 1962. № 1.

  Гукасян В. Л. Фонетические и морфологические особенности ниджского диалекта удинского языка. Автореф. дис. канд. филол. наук. М., 1965.

  Гукасян В. Л. К освещению некоторых вопросов истории Азербайджана в монографии «Азербайджан в Vll-lX вв.». Изв. АН. АзССР, серия истории, философии и права, 1968, № 4.

  Гукасян В.Л. О некоторых вопросах истории албанской письменности и литературы. Изв. АН АзССР, серия литературы, языка и искусства. Баку, 1968 а. № 2.

  Гукасян В. Л К дешифровке Албанских надписей Азербайджана. Этимология 1966. М., 1968 б.

  Гукасян В. Л. Гукасян. Опыт дешифровки албанских надписей Азербайджана. Известия Академии наук Азербайджанской ССР. 1969. № 2.

  Гукасян В. Л. Гукасян. О новонайденном списке албанского алфавита. Советская тюркология. 1971. №2.

  Гукасян В. Л. Тюркизми «истории албан» Моисея Утийского. В кн. Структура и история тюркских языков. М., 1972.

  1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Письменное наследие Кавказских албан том 1