• Интернет страница наручиоца
 • Број партија
 • Начин подношења понуде и рок за подношење понуде
 • Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070
 • ЈН МВ бр. 13 /201 7, - НЕ ОТВАРАТИ” .
 • Место, време и начин отварања понуда
 • Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
 • Рок за доношење одлуке

 • Скачать 26.35 Kb.


  Дата15.09.2017
  Размер26.35 Kb.

  Скачать 26.35 Kb.

  Позив за подношење понуда јнмв 13/2017 Назив и адреса наручиоца  Дел.бр.: 12/235-2

  Датум: 25.05.2017.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ЈНМВ 13/2017

  Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, 11070 Нови Београд

  Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs

  Врста наручиоца: здравство

  Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

  Набавка услуга: Израда предмера и услуга надзора за набавку и уградњу чилера у стерилном блоку

  Назив и ознака из општег речника набавке: Израда предмера и услуга надзора за набавку и уградњу чилера у стерилном блоку; Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге / 71000000/

  Број партија: набавка није обликована по партијама

  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Понуђач може преузети бесплатно конкурсну документацију наручиоца са интернет странице наручиоца www.imd.org.rs, или са Портала јавних набавки.

  Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, лично или поштом, са назнаком: учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара Израда предмера и услуга надзора за набавку и уградњу чилера у стерилном блоку, ЈНМВ бр. 13/2017, - НЕ ОТВАРАТИ”.
  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.06.2017.г. до 09:00 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  Јавни позив за предметну јавну набавку је објављен на интернет страни наручиоца, на Порталу јавних набавки.

  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се комисијски Отварање понуда ће се спровести истог дана, односно 02.06.2017. у 10:00 часова у просторијама Института. Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда поднесу оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда

  Лице за контакт: Маја Алексић, дипл.правник, Maрина Буља, виши сарадник за јавне набавке, тел. 011/3108-250.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Позив за подношење понуда јнмв 13/2017 Назив и адреса наручиоца

  Скачать 26.35 Kb.