• ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 • Врста поступка јавне набавке
 • Партије
 • „Најнижа понуђена цена“.
 • Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна
 • Начин подношења понуда и рок подношења понуда
 • ,,Понуда за јавну набавку – услуге - Одржавање ASW информационог система ЈНМ У бр. 1 /201 6
 • Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда
 • .0 5 .2016. год.
 • Рок за доношење одлуке о додели Уговора

 • Скачать 32.87 Kb.


  Дата15.09.2017
  Размер32.87 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 32.87 Kb.

  Позив за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности услуга – одржавање asw информационог система – Јнму 1/16 Подаци о наручиоцу  адреса: Бул. Михаила Пупина 117а

  11070 Нови Београд

  тel: 011/ 3131-821

  fax: 011/ 3073-639

  mail: office@sklonista.co.rs

  Мат. бр.: 7892845; Пиб: 100143406 www.sklonista.co.rs ____________________________________________________________________________________________  На основу члана 55. Став 1. Тачка 2, 57. Став. 1 и 60. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама ( ''Сл. Гласник РС '' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ),


  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛОНИШТА

  Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 117а,

  објављује

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

  У ПОНОВЉЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ASW ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА –

  ЈНМУ 1/16
  Подаци о наручиоцу:

  Јавно предузеће за склоништа, Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина 117а, матични број 07892845, ПИБ – 100143406, Шифра делатности – 4339.  Интернет страница наручиоца: www.sklonista.co.rs

  Врста наручиоца: Државно јавно предузеће
  Врста поступка јавне набавке: Поновљени поступак Јавне набавке мале вредности ЈНМУ 1/16
  Врста предмета: Услуге
  Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет набавке су услуге – Одржавање ASW информационог система

  за потребе Јавног предузећа за склоништа.

  Ознака из општег речника набавки: 72000000


  Партије:

  Предмет јавне набавке није обликован по партијама.


  Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

  У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, понуђач којем се додељује уговор о јавној набавци биће одређен жребом.
  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца www.sklonista.co.rs


  Начин подношења понуда и рок подношења понуда:

  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

  На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

  Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за склоништа, Булевар Михајла Пупина 117а, 11070 Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге - Одржавање ASW информационог система ЈНМУ бр. 1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.05.2016до 11 часова.

  Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда обавиће се у просторијама наручиоца Јавног предузећа за склоништа, Нови Београд, Бул. Михаила Пупина 117а, дана 16.05.2016. год. у 13 часова.
  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку 15 минута пре почетка поступка отварања понуда.


  Рок за доношење одлуке о додели Уговора:

  Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.


  Лице за контакт:

  Све информације везане за поступак Јавне набавке, могу се добити од:

  Сретена Марића, Службеника за јавне набавке

  Е маил адреса: nabavke@sklonista.co.rs  Пословнице: Нови Сад, ул. Браће Јовандића 4 тел: 021/527-676

  Ниш, ул. Косте Стаменковића 11 тел: 018/258-166

  Крагујевац, ул. Милоја Павловића 9 тел: 034/300-167

  Одељење: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 64/2 тел: 031/514-581  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Позив за подношење понуда у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности услуга – одржавање asw информационог система – Јнму 1/16 Подаци о наручиоцу

  Скачать 32.87 Kb.