• ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
 • НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 • НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
 • „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Резервни делови за тарупе број VI-287-17 – НЕ ОТВАРАТИ!“
 • МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
 • РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 • Скачать 36.98 Kb.


  Дата25.11.2017
  Размер36.98 Kb.
  ТипЗакон

  Скачать 36.98 Kb.

  Позив за подношење понуде подаци о наручиоцу  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

  ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

  ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25, 21000 Нови Сад ПИБ 102094162

  Врста наручиоца: Јавно предузеће. Оснивач – Скупштина АПВ.

  ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Поступак јавне набавке мале вредности добара у складу са чланом 39. и чланом 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту:ЗЈН), чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације о поступцима јавне набавке и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“, број 86/15) и Одлуке о покретању јавне набавке мале вредности добара број VI-287/2-17 од 28.02.2017. године.

  Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  Предмет јавне набавке су добра - Резервни делови за тарупе која je ближе дефинисана овом конкурсном документацијом у делу "Спецификација резервних делова за тарупе са структуром понуђене цене".

  Назив и ознака из општег речника набавке: Разни резервни делови – 34913000.

  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

  Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

  Уколико два или више понуђача понуде исту цену, за најповољнију понуду ће се одабрати понуда оног понуђача који нуди повољније услове плаћања а затим краћи рок испоруке

  НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

  Конкурсна документација се може преузети:  • на интернет страници наручиоца: www.vodevojvodine.rs,

  • на Порталу јавних набавки или

  • непосредно, у просторијама ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, крива сала на IV спрату, сваког радног дана (понедељак-петак) од 10:00-13:00 часова

  • достављање конкурсне документације електронским путем, на основу писаног захтева.

  НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

  Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда објављеном на Порталу Управе за јавне набавке и на сајту Наручиоца www.vodevojvodine.com. Понуда се доставља у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - Резервни делови за тарупе број VI-287-17 – НЕ ОТВАРАТИ!“, лично или путем поште, на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25. На полеђини коверте навести назив, адресу, е-mail, број телефона понуђача и име лица за контакт.

  Понуде морају пристићи на наведену адресу до дана 23.03.2017. године до 08.30 часова.

  Понуда која буде примљена од стране Наручиоца до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање. Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси неће се разматрати.

  Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

  МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Отварање понуда обавиће се јавно, на дан истека рока за подношење понуда 23.03.2017. године, са почетком у 11.00 часова, у просторијама ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина брoj 25, на IV спрату, канцеларија 32.  УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

  Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.  ЛИЦА ЗА КОНТАКТ :

  Борис Барановски, тел: 066/334-019;

  еmail: bbaranovski@vodevojvodine.rs

  Душан Петровић, тел. 021/4881-489; моб.тел. 066/864-2306;  e-mail: dpetrovic@vodevojvodine.rs

  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Понуда са варијантама није дозвољена.

  Коьрта
  Контакты

      Главная страница


  Позив за подношење понуде подаци о наручиоцу

  Скачать 36.98 Kb.